Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

המרצה הטוב מכללה

המרצה הטוב מכללה

 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

המרצה הטוב מכללה

 1. 1. ללההצצטטייייןן בבההוורראאהה
 2. 2. מה "עושה" את המורה לטוב? .1 .2 .3 .4 5 .6
 3. 3. ההממששתתתתפפייםם בבההוורראאהה:: ההממווררהה ההללווממדד ההתתווככןן
 4. 4. תתפפקקיידדיי ההממווררהה מארגן, מקור ידע, ממקד, מנחה, מאתגר, מיישם, מעורר עניין, מתייחס, רלבנטי, יוצר אווירה חיובית
 5. 5. ההתתללממיידד • לומד פעיל :מתקשר באנדרוגוגיה • ללגגייטטייממצצייהה ללממווטטייבבצצייהה אאייננססטטררווממננטטללייתת
 6. 6. ללככןן,, הלומד... • אאחחרראאיי עעלל ההתתקקדדממוותתוו בבללייממוודדייםם.. • בבעעלל ססגגננווןן ללממיידדהה אאייששיי.. • ממששתתתתףף בבתתככננווןן.. • תתההללייךך ללייממוודד פפררטטנניי..
 7. 7. שליטה ברמות הידע: זכירה, הבנה, יישום, אנליזה, סינתזה, הערכה
 8. 8. האסטרטגיה הוראה המכוונת לסטודנט
 9. 9. ממייקקוודד בבממטטררהה! ממססרר בבררוורר
 10. 10. ההללממיידדהה בבממררככזז • גגייששתת פפתתררווןן בבעעייוותת.. • ננייצצוולל טטככננווללווגגייוותת חחדדייששוותת ((דדוואא""לל,, אאייננטטררננטט)).. • ללייממוודד עעצצממיי,, ללייממוודד קקבבווצצתתיי.. • ששייממוושש בבככלליי ההעעררככהה ממגגווווננייםם
 11. 11. בבננייייתת ההששעעוורר ההממטטררוותת:: תתווככןן ווררממהה  אאררגגווןן:: קקייששוורר ללאאחחוורר,, ממקקבביילל,,  ההממששךך ההתתקקדדממוותת ממוובבננייתת 
 12. 12. ההגגששתת ההששעעוורר בבההייררוותת:: ההססבבררייםם,, דדווגגממאאוותת,,  ששאאללוותת.. ההפפעעללתת ההללווממדד –– ששאאללוותת,, דדעעוותת..  ששייממוושש בבררייששווםם:: ללווחח,, ממצצגגתת..  ססייככווםם 
 13. 13. ססווףף

×