www.ccoo.cat/educacio educacio@ccoo.cat 1 
Núm 11 - Desembre 2014 
Treballadors/es Sector d’atenció a persones amb diversi...
www.ccoo.cat/educacio educacio@ccoo.cat 2 
1- Quan la circumstància ho exigeix 
 En el moment de finalitzar la relació la...
www.ccoo.cat/educacio educacio@ccoo.cat 3 
Algunes empreses, amb diferents centres de treball en la mateixa localitat o pr...
www.ccoo.cat/educacio educacio@ccoo.cat 4 
i d’oportunitats entre dones i homes...” que en tot cas inclourà “...dades sobr...
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

dret de delegats ccoo

172 visualizaciones

Publicado el

derechos de los delegados

Publicado en: Educación
  • Sé el primero en comentar

  • Sé el primero en recomendar esto

dret de delegats ccoo

  1. 1. www.ccoo.cat/educacio educacio@ccoo.cat 1 Núm 11 - Desembre 2014 Treballadors/es Sector d’atenció a persones amb diversitat funcional El dret d’informació i consulta de comitès i delegats de personal (RLT) Sovint a les empreses, els RLT (representants legals dels treballadors), es troben mancats d’informació i això limita la seva possibilitat d’actuació i reacció adequada envers la defensa dels interessos del conjunt dels treballadors que representen. El dret a rebre informació -i a demanar-la en cas que no ens la donin- i a la consulta, queda recollit a l’art. 64 de l’Estatut dels Treballadors. La informació rebuda no sempre es pot difondre i cal guardar la reserva corresponent (art. 65.2 i 3 ET). Quina és la diferència entre “informació” i “consulta” (art. 64.1)  Per informació cal entendre “...la transmissió de dades per part de l’empresari...” amb la finalitat de que els comitès i delegats “...tinguin coneixement d’una qüestió determinada i puguin procedir al seu examen...”. I aquesta informació caldrà que es faciliti “...en un moment, d’una manera i amb contingut apropiats que permetin als representants dels treballadors procedir al seu examen...i preparar...la consulta i el informe.” (art. 64.6)  Per consulta cal entendre “...el intercanvi d’opinions i l’obertura d’un diàleg entre l’empresari i RLT sobre una qüestió determinada, inclòs, en el seu cas, l’emissió d’informe previ...”. I sobre què tenen dret a ser informats i consultats els RLT?  De forma general “...sobre aquelles qüestions que puguin afectar als treballadors, així com sobre la situació de l’empresa i l’evolució de l’ocupació en la mateixa...”. Per tal d’ordenar una mica aquest dret general, el descriurem en tres nivells en el cas de la informació a rebre:
  2. 2. www.ccoo.cat/educacio educacio@ccoo.cat 2 1- Quan la circumstància ho exigeix  En el moment de finalitzar la relació laboral amb un treballador els documents emprats (denúncia d’un contracte temporal en qualsevol de les seves modalitats, extinció per causes objectives, quitança,... art. 64.4.b).  Haurà de comunicar les sancions imposades als treballadors quan aquestes es qualifiquin com a greus o molt greus (art. 64.4.c i 33 del Conveni).  També haurà de ser “...informada i consultada sobre les decisions de l’empresa que puguin provocar canvis rellevants en l’organització del treball...” i en la contractació, i de la possible “...adopció d’eventuals mesures preventives en cas que aquestes suposin riscos per a l’ocupació” (64.5).  Mensualment la RLT té el dret –en la seva funció de vigilància i control (64.1)- a rebre la informació sobre cotització a la Seguretat Social, la qual cosa vol dir el lliurament de les còpies dels butlletins de cotització TC1 i TC2. En cap cas, la RLT, podrà difondre el contingut del TC2 –relació de treballadors- perquè aquestes dades podrien ser considerades de caire personal i estan protegides per la Llei (15/1999 de Protecció de dades personals).  Sovint algunes empreses obliguen a la realització de tasques que queden per sobre o per sota de la categoria professional o grup atribuït al treballador. Les empreses poden fer- ho, però han d’existir “...raons tècniques o organitzatives que la justifiquin...” i només podrà fer-ho durant “...el temps imprescindible...” i quan ho facin hauran de “...comunicar la seva decisió i les raons d’aquesta...” als membres de la RLT(art. 39.2 ET). Quan es produeixen aquests situacions de realització d’altres tasques sempre haurem de tenir en compte el següent:  Si l’ordre és per a fer tasques de categoria inferior haurà de ser pel temps imprescindible, s’ha de mantenir el salari i complements que en cap cas podran reduir-se. Aquestes situacions no es poden plantejar com una sanció perquè si així fos atemptarien contra drets bàsics a la formació –fer una tasca inferior molt temps desqualifica- i contra la dignitat del treballador (art. 4 ET).  Si les tasques són de categoria superior es tindrà dret a percebre les retribucions corresponents i si les tasques es fan en un període de sis mesos en un any o durant 8 mesos en dos anys el treballador podrà demanar l’ascens a la categoria superior (39.2 i 3 ET o segons conveni d'aplicació). Els RLT poden demanar informació sobre aquestes situacions i recomanem treballar i arribar a acords d’empresa per regular-les.  Els trasllats i desplaçaments del treballadors estan regulats a l’art. 40 de l’ET i poden ser individuals o col·lectius. Tant el trasllat, com el desplaçament i canvi aquí descrits han de tenir justificació econòmica o organitzativa i haurà de ser comunicada a la RLT. S’entén que hi ha un trasllat quan el canvi de centre de treball obliga al canvi de domicili de forma permanent. El desplaçament en canvi és temporal, no excedeix els 12 mesos i pot obligar o no a pernoctar fora del domicili. Aquestes dues circumstàncies són possibles al nostre sector, però el que més sovinteja pot ser el canvi de centre de treball a una altra localitat que obliga a una inversió en temps i despesa pel transport, que no es pot considerar inclòs a l’art. 40.
  3. 3. www.ccoo.cat/educacio educacio@ccoo.cat 3 Algunes empreses, amb diferents centres de treball en la mateixa localitat o properes, resolen aquesta situació incloent en els contractes la possibilitat de treballar en els diferents centres, quan no ho hagin fet serà quan el treballador pot tenir dret a una compensació pel major temps invertit i per la despesa pel transport.  Quan les empreses vulguin portar endavant mesures de modificació substancial de condicions de treball (art. 41); de suspensió de contracte o reducció de jornada per causes econòmiques, tècniques, organitzatives, productives o de força major (art. 47 ET); acomiadaments col·lectius (art. 51ET); o extincions del contracte per causes objectives (art. 52 ET), hauran de lliurar les informacions de caràcter econòmic, tècnic, organitzatiu o productiu que “justifiquin” la seva decisió i obrir el període de negociació i consultes corresponent amb la RLT o, cas de no haver-hi, caldrà constituir una comissió de negociació “ad hoc” de treballadors o delegar la negociació en els sindicats més representatius del sector, legitimats per assistir a la comissió negociadora del conveni (art. 41.4 ET ) que farà les funcions de la representació legal.  Per tal de complir amb el previst a la Llei de prevenció de riscos laborals, l’empresari ha d’informar a la RLT sobre els riscos professionals a l’empresa i de les mesures i accions de protecció i prevenció previstes. Aquesta informació es lliurarà als delegats/des de prevenció (art. 18 i 36 de la LPRL). 2-Informació periòdica trimestral Cada trimestre natural, la RLT haurà de rebre la informació següent (art. 64.2 ET):  “...evolució general del sector econòmic al qual pertany l’empresa”.  “...situació econòmica de l’empresa i l’evolució recent i probable de les seves activitats, incloses las actuacions mediambientals..., ...sobre la producció i vendes, inclòs el programa de producció.”  “...previsió de l’empresari de celebrar nous contractes, amb indicació del nombre...i de les modalitats i tipus que seran emprats, inclosos els contractes a temps parcial (“...i dret a rebre la còpia bàsica dels contractes -veure també 8.3.a ET-), la realització d’hores complementàries...i dels supòsits de subcontractació.” (veure també art. 42.4, 5, 6 i 7 ET),...la notificació de les pròrrogues i de les denúncies...dels contractes...en el termini dels 10 dies següents...”) i “...sobre l’evolució probable... [de l’ocupació]..., inclosa la consulta quan hi hagi previsió de canvis” (art. 64.5 ET).  “...estadístiques sobre índex d’absentisme i les seves causes, accidents de treball i malalties professionals i les seves conseqüències, els índex de sinistralitat, estudis periòdics o especials del medi ambient laboral i els mecanismes de prevenció que s’utilitzen”. 3- Informació periòdica anyal  Amb periodicitat anual la RLT té dret a rebre la informació econòmica sobre el funcionament de l’empresa i el seu estat de comptes, és a dir: “...el balanç, el compte de resultats i la memòria” i en el cas que l’empresa sigui “...una societat per accions o participacions, els demés documents que es donin a conèixer als so cis, i en las mateixes condicions que a aquests” (art. 64.4.a ET).  Com a mínim un cop cada any, els comitès i delegats de personal hauran de rebre informació sobre “...l’aplicació a l’empresa del dret d’igualtat de tracte
  4. 4. www.ccoo.cat/educacio educacio@ccoo.cat 4 i d’oportunitats entre dones i homes...” que en tot cas inclourà “...dades sobre la proporció de dones i homes en els diferents nivells professionals...” i si s’haguessin adoptat “...mesures per a fomentar la igualtat entre dones i homes a l’empresa...”.  La RLT a l’empresa té dret a ser “...informada i consultada sobre la situació i estructura de l’ocupació a l’empresa o centre de treball...” (64.5 ET). RLT. Quan te l'obligació i el dret a l’emissió d’informe previ? Els RLT tindran dret a “...emetre informe, amb caràcter previ a l’execució per part de l’empresari...” quan es tracti de les qüestions següents:  Quan s’hagin de produir “...reestructuracions de plantilla i cessaments totals o parcials, definitius o temporals...” i la causa de les mateixes es fonamenti en motius “...econòmics, tècnics, organitzatius o de producció...” Podrà tenir caràcter col·lectiu (art. 51ET) [Expedient de Regulació d’Ocupació -ERO] o bé individual (art. 52.c ET) [Extinció per causes objectives].  Es considera que existeixen causes econòmiques quan dels “...resultats de l’empresa es desprengui una situació econòmica negativa...” com “...pèrdues actuals o previstes, disminució persistent del nivell d’ingressos...[durant un mínim de tres trimestres consecutius]...” quan siguin inferiors als mateixos trimestres de l’any anterior.  Es consideren causes tècniques “...els canvis...en els medis o instruments de producció”; seran causes organitzatives “...els canvis...dels sistemes i mètodes de treball...o la forma d’organitzar la producció...”; les causes seran de producció quan  “...produeixin canvis...en la demanda de productes o serveis...” fabricats o realitzats per l’empresa.  Quan es vulguin fer “...reduccions de jornada”  Quan es produeixi un “...trasllat total o parcial de les instal·lacions”  Quan es puguin produir situacions de “...fusió, absorció o modificació de l’estatus jurídic de l’empresa...” i aquest puguin “...afectar al volum d’ocupació”.  Igualment, en el cas de produir-se una situació de “successió d’empresa” (art. 44 ET), el canvi ha de ser comunicat a la RLT perquè el nou empresari es subrogarà de tots els drets i deures en relació als mateixos treballadors i per aquest motiu, ambdues empreses (la cedent i la cessionària) hauran d’informar de: la data prevista de la cessió; els motius de la mateixa; conseqüències jurídiques, econòmiques i socials de la dita transmissió i les mesures previstes respecte dels treballadors.  Quan a l’empresa es posin en marxa plans o accions de “...formació professional”.  Quan per part de l’empresa es vulguin “...implantar o revisar sistemes d’organització i control del treball, estudis de temps, establiment de sistemes de primes o incentius i valoració de llocs de treball”. Per a saber-ne més Guía del delegado y la delegada de prevención http://bit.ly/1vNHVq5 La representación de los trabajadores y trabajadoras en la empresa http://bit.ly/1wfzmmo

×