Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Den friserade kartan

352 visualizaciones

Publicado el

Den friserade kartan efterlyses av Tidningen Åland. Den ffinns i min kommande bok.

Publicado en: Educación
  • Sé el primero en comentar

  • Sé el primero en recomendar esto

Den friserade kartan

  1. 1. - - r - - ' ' " ' ' tatstmhddgbçt 1921 mig och kirlok Ir alla knep tillåtna. 95:15:21. Inâfhâñüfâfm “m” s to; båda sidor till alla knep och argumcn o un . ' ialkarta som till! kan hlstorlkcrna Folke Wickström och Jerker ? IRM åsffåâzckusggn, och hur hlarkcradu lör att ilamomtrora att Åland faktiskt l d" 1"* don kanska påverkade Japans lnsüllnlnt l *fin* vlvokatladahl Ar du också en kosmopolit? ilkuvl Åtrngøn pusva ut och återgå till det uuulaglcg. : . Sig den spamimg som vara: l n min. Vagn-mina Liu tas inte lange I' små skyltar mt-tl min d: hnsulta luidskapcn Ingen behov : lysa linan mer in nurmali torv. - di! !! har etappen på den förstås om valet Il| ama ha lur ud for ktmtcmplatiom 5989110191! och drn lamt ur nd kamke criminal ei langxr visa sig på w nu ar dm klan Alumn fyraårig. : Iman. Jag pratar r sagt slit. Mmligrvis lmns vaniam iida-r på an den n_. l iliande frmamlmgeus uilmr irui onskcniál u: Lill E it H mmlhorgare pcrkla ins nwr den cirkus vim dr! ibland innebar mad tal Det cm forcnkladø budv skapa efter det andra i u-i alla att ollenilig søktnr . Ai komplex och mte en 'punchhne' Det ar en gulliga uppm hur . den oømng makten gungor hur du m my. faktisk! last FN» u. allmänna för- "I hu' immgu d 1 ln än Irml- . __ _ , , hf". .u kunna ga och win Wrirrrk/ zzi' rosta Det . ir något mm . ..g i-. ui upp int-d, Den lagliga rain-ri han! lmns där AU! ingår l begnppu-i mamkliga rättigheter". inr dig och mig kanal: hrli sialvklan kliar? Hur många ; ningar har du laktmkt last l-'N: s allmänna lörklaring om de mamklp utmanarna med sina 30 artiklar. Den ärovesuattulliüsprüøchânárlácmmøaoversana cbkumem. ltiuiømema ir universella od: alla alla och arm. Aik mhnlskor oavsett lurad. hihi! och sammanhang tr födda fria odt lika l min och rättig- beuerrbeskrevsnødwrmdnvirkünpudialllMñ) inr an hma geznemanxm varldaouupüannde upd- rzger m: m liknande Ovujqap : om th nu nu: mdrkxipâmnuueshillekiütlhnüdøai. . u astiuniniw- Om någon Iluro har an blid på kartan nl gärna av dig till lörfattarna eller In nn: min wimtrom och »rim Mau . lr hundraårsiubileet 2022 närmar sig lllrvamar VI oss ett ; lagrat intresse lör sjalv- styrelsens tlllblivelu. lust den han kommer att behandlas l nlühüáukapsmán lör att i argument lör sin respektive upplmnln; om Ålands natur- lig statstlllhisrigzei och hur ofta de vetenskapliga argumenten rlkade und: nppdraggivamu uppfamlng. Nordmm om ul- glömdes. somi fbrtvgs. lm histo- na som kanskr: skulle ha knmmii med och som idagtyckshablivlt bortglömd Ir den om den Hu- nd: kartan odlPhbdsTokyo- unhauailor. Dit lr vllkint att Ftnhnd an- vlndc sig av framstående aka. domlkar l försöken att ovcrtyga mm fredskonfercnsen i Paris. sedan Natlonemas förbund (NF) i Genévv. om landet. : rätt till Ålandsoama. En av dem var profuwm 'i socialvetenskap och ñlosoñ (bland annat l London) Bdvanlvleøumudt Han skrev artülar och pamlletter I Manda- Hpn pl engelska och iranska och var personlig bekant med minskat-th diplomat. H- n' »mr tomten. komm” °' inlor avgörandet av iianøsirw" ' “am : ternas lörbund 1921 letade bada SIGN intensivt arsümfm får sin ståndpunkt iland annat labn- (eradøs en karl) ; om plaurade Åland pogratiskt närmare Sverige ln det egent- ligen ligger. PA tavlan syns bland annat den svenske statsminis- tem Hjalmar Branting och un; biträdande generalsekreterare. ,namn inazo mtobe. l ena hörnet syns de tinska nuiitlrstvn koma och I det andra . k Den friserade kartan bekant del av självstyrelsens tillblivel§e_ _ sialvstlrxligtaet behüvde en am- bassadonlianaodlla anhålln- lct pl hundarna handa [blandats mlversltu. Rauman! ! had: social talang Han little al; snabbt japanska och blev uppenbarligen en ln- llytelurik diplomat l Tokyo. Han lick en ston kontaktnät och blev
  2. 2. ø-. _, . o ml 3.] “ - r “' I'- 1: › 4, 4 J x: 1 r r- * w. S. l". .a x * . l, ;'a “ '“ . '*. . u. - e' x . L*- x l l x u u 'x å . l › Ä. +.; u 3x. 'i y_ ' n V -v 1 '. 1.3! - - _ -. 4 GJ. Ramsledt representerar Finland vid kelsar Voshmtlos begravning 1926. (Från Västra Nylands lanuskapsmuseuml medan Ålands lmx | jlumizyrvlw lI'l »lg som un kanal Ramxlcdl 11W nuolliglucx . m kommer. : kur- lan 0th skum un cgtn u-mon a» Ålmdxlxllgan» Den når Mvgm. .. undc-r dvnncs ; var lill Schwru. skadade förtroendet? Betydelsen . n lndâm-n mrd den lmcradv swnska karl m lur hc- clulrt um Ålands xmtmllhnng hurt. om dun lmdv nágtlnu, .u x-. år au amor-a. Det . mws . nu : ngn rundrl Inmdn- berodde : n gw- gmlnl . In . n Finlands goodwyll xom nybliwn xml och "harnlu mo! drn md. : ulgvn", »mn lu- hnnna Salmlnm ultnrkvr de! i ›m lulmx Snndblonnbiogruln DUtk kan dcl mr. : skal . m på- pvLJ . m rn lklll' lngrwdll'n, om lnu» ull och med den vxkrignslc. 1 . xll dlplomun ur nnnandul . av molpunonx l'onroendt› Sedd ur tlx-n vinkeln lwdx- dvn Inn-nde kartan salu-r! sm bolydtlv. om . m um- don avsedda llanuluir Cllrrar l nu-nluurvrn; rt! mm- landa- . w Hnland» Jlllblsnlllnf i lklns lzrlch linda-Il, som han nallade : mr han fler. : . '1r »mun- SnvnJndl-nll Finland Xad kan ; apann-nms slOLI Ill- trrsse lur . Klundslvfxgun h. : bcmu på? Nar dc: galldc Ålandsltlxuarl begurdc* dr mdr-l llvr. : ; damn-n . m r någon annan (råga Det skulle mrd sålkurlu-l h. : sluta! ulyckln garn' m vän p('l'sp'| ill nm mn- jJpam-rm skulln- h. : hålln xå hån på vám rälnglwlor KTHW RJvW--Hvrtul l-wzu: lnlNlppol* xLwijv h. r 410" M hunl15-051.›«5.l| |1-'-›mu. Em . ml a lux. ..? na . mnuw IGM s. , . mm , D . Hm . r, ›.a; n.,4. wli-øxUfnlv . ._ç: u Å' Ir*- |9H Du H0_ . du m , .10 . Lun. < #15324 ixllhelgonakonsert i begravningskapellevt Konsert med orgel och luzná klarlnett bllr de' På Alllselgonzafton vnin la ll t' "Ukhamnçs p! e | n. .- _-, , xlllfllllw' ludlf Dcákl Kjell Frisk »om lande: m till lnlhüallxk man , Lan-nerna; :aj dz-lnr U1 [a hlu sin n lmndx- Lxrxk urgs-lnnnlk . n dun annual. : ronxmqra n m h klxlzinczusu bwlur . n (Lnrlotu Hmm DClx blir den Lu. »uwr lutlxt lM-. nlxi Onwln ll1l'L{l'dIlln', (l«. I- pellvl har bar. : en manual ullm huzyulcr . ut du! mic När ; all spela hâclr nnclodn- sllngJ och komp » 3:: hjrll l-nxk lomlnør . m | ›|'l«1 nxelodm ; m Han Iwllvll och m: .u Lmnpm- lurar på nnwl. Kowvnrn hâllx på fre dqg dun m (vklubrl Huck- . m lll lf) 27 nnw" pm ; nam-y mrmdn/ .du-›1r. .dg3v"m8 ; ...111 nd Allm ml lnfcltlllqllri p» Alma 1,' - u. 5>Iuh Iaulturfondnn : l . nunnan lll"”. "'l.7l. :m A*1 y. ›vII. .d . .., ::: |l: . man. .H- u. . U1 l l din* J! 1 , '5- l_a _ , - f Pmllnmpnpnuusno. ' k "Vi (JM 92.40 NN! .ICIDHP »HIV l . Ihuullua- x , - ( _. llthuuuugusumn nu”. ›. ... . › ›' <4 an. u. . 2,. . h man. . . ..nu IF nvoh 4. n . g c, .. m. .. , . eltzeirlrucnr. . : lg rn, ... Llø -l. ,.-. A___'_. _: _ 4 , ,_, ,,y. ,.. m.. ..-. ... ... ._. ›.-. ... ... ,,. .,_, . . ... :,_, ,_,4_§. .-. ... ... ... ._-. _.. __.

×