Website tekst rond visie missie-sterktes etc

Dirk Ameel
Dirk AmeelCareer coach | Outplacement | Expert labour market | Stress management | Personal Branding with MBTI | #loopbaancheques
1
Dirk Ameel
Consultant Innovatieve arbeidsorganisatie & Loopbaanmanagement
Ameel D&C bvba - Inclusive Innovation
------------------------------------------------------------------------------------------------
MIJN VISIE - MISSIE
Ondernemers staan voor de uitdaging ‘inclusief’ te ondernemen, dat wil zeggen zowel
permanent innoveren als focussen op de klanten, leverancier, bredere omgeving en milieu.
Die organisatiecultuur valt samen met ‘inclusief innoveren’.
Inclusief innoveren
Een organisatie die open staat voor haar omgeving en zich verantwoordelijk voelt, ziet éérder
innovatiekansen, betrekt sterker haar medewerkers, speelt sneller in op de markt en is beter
in het beperken van risico’s. Ze integreert deze open cultuur in haar organisatie en
bedrijfsprocessen. Ze creëert meteen ‘vertrouwen’, ‘integriteit’, ‘betrokkenheid’,
‘transparantie’ zowel bij de interne medewerkers als extern betrokken partijen. En dit tekent
de invalshoek (én maatschappelijke betrokkenheid) waarmee ze ‘zaken’ doet in de praktijk.
Inclusief ondernemen
‘Inclusief innoveren’ kenmerkt zich door het vermogen om interne product- en
procesvernieuwingen af te stemmen op de verwachtingen van de klanten, medewerkers én
bredere omgeving. ‘Inclusief ondernemen’ gaat over actief ruimte creëren in de organisatie
en daarbuiten: ruimte voor samenwerking, participatie, diversiteit, ruimte voor innovatie,
ruimte voor teamwerking.
Innovatieve cultuur
Innovatie en maatschappelijke verantwoordelijkheid zijn al te vaak ‘buzzwords’ - op de
agenda van ondernemers – i.p.v. thema’s die onderling nauw verbonden zijn en deel
uitmaken van de organisatiecultuur. Zo betekent ‘ondernemen’ méér en ook wezenlijk iets
anders dan ‘een gat in de markt’’ signaleren of een ‘kans grijpen’ die zich aandient. Het gaat
over het scheppen van mogelijkheden in de markt, het beschikbaar krijgen en veiligstellen
van ‘resources’, ontwikkelen van creatieve talenten.
MIJN AANBOD
 PARTICULIEREN
Ik bied loopbaanbegeleiding en –oriëntering aan, naast outplacement. Ik ben als consultant
loopbaanmanagement verbonden aan VIBAM (Loopbaancentrum voor de Antwerpse
metaalnijverheid), naast een eigen praktijk als loopbaancoach in Leuven.
Ik vind zelfreflectie, -profilering en –sturing erg belangrijk. Elkeen wil méér over zichzelf
weten, zijn/haar sterktes en zwaktes kennen, goed weten wat hij/zij kan en wil.
Zelfvertrouwen en inzichten over zichzelf opbouwen.
Wat kan je bezielen?
De vertaling naar de job die bij jou past zijn verdere stappen: Wat is je droom? Welk doel
heb je voor ogen? Welke nieuwe rol wil je? Wat wil je in je leven? Is het aanbod voor een job
wel haalbaar, in verhouding tot je talenten, kwaliteiten, doelstellingen en droom? Wat maakt
dat je “bezield” of “gemotiveerd” met iets bezig bent?
Dichter bij je droom
Je profiel kan je niet veranderen, je gedrag en talenten kan je wel ontwikkelen en zo groei je
en kom je dichter bij je droom. Talentontwikkeling zal je op een ander ‘niveau’ brengen:
d.w.z. doen groeien naar andere thema’s of andere bijdrages in je organisatie. Je zult met
méér complexiteit en diversiteit kunnen omgaan. Dit is ook de essentie van
talentmanagement, want het gebeurt nooit in een vacuüm;
2
 ORGANISATIES
Flanders Synergy
Sinds 2010 heb ik professioneel gekozen voor innovaties in arbeidsorganisaties en verbetering
van arbeidskwaliteit. Ik werk als ‘senior consultant innovatieve arbeidsorganisatie’ in
het kader van FlandersSynergy, de Vlaamse competentiepool rond innovatieve
arbeidsorganisatie.
Kantel je organisatie
In de bedrijven en organisaties, die innovatie van hun arbeidsorganisatie en betere kwaliteit
van de arbeid als een essentieel deel van hun strategie & visie willen implementeren, zullen
rollen en bijdrages van medewerkers een andere invulling krijgen. Het gaat immers om de
’kanteling’ van de organisatie van een functionele naar een horizontale – decentrale - aanpak
in de bedrijfsprocessen met sterke klantgerichtheid en maatschappelijke verantwoording.
Vernieuw integraal
De primaire processen krijgen alle prioriteit: efficiënte transitie van de ‘input’ naar de
‘outcome’, een re-design van de arbeidsorganisatie. Naast die ‘herinrichting’ van de
organisatie, gaat het ook om de organisatiecultuur en de ‘mindset’ van alle medewerkers,
‘verbinding en beweging’ brengen in de organisatie zodat een diversiteit aan mensen met
elkaar in contact komen.
Innovatief management en teams
Ik kijk ook naar de rol van medewerkers die ‘inclusief innoveren’ ondersteunen en coachen:
de ‘innovatieve managers’. Dit kan gaan over hun verantwoordelijkheid, hun typische
bijdrage, de beslissingen die zij nemen, hun competenties en vaardigheden (met de
complexiteit ervan). Zij helpen teams ontwikkelen tot zelfstandige groepen en
ondernemerschap, bouwen vertrouwen en betrokkenheid op bij de medewerkers, helpen
taken en verantwoordelijkheden verdelen in functie van duurzaam ondernemen.
INZICHTEN/ERVARINGEN/STERKE PUNTEN
Slagvaardige organisaties
Inclusief innoveren werkt door tot op alle niveaus van de organisatie: het maakt deel uit van
de rekrutering- en selectiepolitiek, het opleidings- en doorgroeibeleid, het waarderingsbeleid,
het talentmanagement, de organisatiecultuur en –structuur.
Organiseer rond klant en ruime omgeving
Wij bepalen samen de kerncompetenties en talenten voor duurzaam innoveren in een lerende
context: talenten die van belang zijn voor het versterken van het ‘innovatief vermogen’ van je
organisatie en mensen. Je hebt medewerkers in huis, die de diverse en snel evoluerende
rollen met focus op de klant en de ruime omgeving kunnen opnemen. Op basis van een quick
scan en een nul- en eindmeting maken we plannen voor vernieuwen en inclusief innoveren
van de organisatie.
Maximale regelmogelijkheden voor de medewerkers
Een persoonlijk ontwikkelingsplan zal enkel vruchten afwerpen als het leidt naar kennis- en
competentieverbreding, stijl (persoons)-verbreding en vooral naar een groei in de rol en
verbreding van de opdracht. Je rol evolueert en binnen die rol evolueer je ook zelf: het werk
zelf ‘regelen’ en ‘beter’ invullen, met een ruime blik op de samenleving.
Talentontwikkeling gaat samen met resultaatsverbetering. Je afstemming als individu met
je rol is essentieel, maar daartoe moet de organisatie duidelijk weten wat ze nodig heeft en
checken welk talent ze in huis heeft en weten hoe ze dit verder zal ontwikkelen.
3
WIE IS DIRK AMEEL
Ik heb - sinds 1979 - een lange ervaring in werknemersorganisaties op Vlaams niveau
(nationaal secretaris voor kaderleden bij LBC-NVK) en op Europees niveau (executive officer
bij EUROCADRES tussen 2001-2009). Ik heb een sterke vertrouwdheid opgebouwd met
thema’s zoals levenslang leren, talent- en competentiemanagement, innovatiecultuur,
diversiteitsbeleid, maatschappelijke verantwoordelijkheid van ondernemingen, etc.?
Mijn troeven
Van 1979 tot 2001 deed ik bij LBC- NVK een rijke ervaring op in sociale dialoog en
arbeidsrelaties.
Vanaf 2001 leidde ik EUROCADRES gedurende 8 jaar. Naast de courante managerial tasks,
leidde ik de Europese projecten ‘ondernemerschap en innovatie’, ‘innovation management’,
‘change management’, ‘mobiliteit’.
Tijdens de opleiding bij FlandersSynergy ontwikkelde ik de competenties om de rol van
‘innovation managers’ op te nemen. Ik baseerde me hierbij op cases in de praktijk: Philips-
Lighting, Tyco-Electronics, Tbp-Electronics, Kringwinkels Midden West-Vlaanderen, Lipton Tea
– Unilever. De kanteling van verticale naar horizontale organisatieprocessen stond hierbij
centraal.
Mijn training in ‘Talentmanagement en Loopbaanontwikkeling’ bij “Bridges for Choice” (2008)
heeft me geleerd dat innovaties en human resources hand in hand gaan. Innovaties laten
mensen groeien naar nieuwe rollen waar hun talenten optimaal kunnen ontplooien.
REFERENTIES – PARTNERS
Flanders Synergy - http://www.flanderssynergy.be/
VIBAM - http://www.vibam.be/
Ecolife - http://www.ecolife.be/partners
Fedecoop - http://www.febecoop.be/siteNL/index_nl.php
Voka–Kamer v Koophandel arr.Leuven - http://www.voka.be/leuven/Pages/default.aspx
WERKWIJZE en CONTACT
 Voor loopbaanbegeleiding en outplacement verlopen de contacten:
ofwel via VIBAM voor alle bedienden uit de metaalsector (provincie Antwerpen):
http://www.vibam.be/VIBAM/Nederlands/Home/Bedienden/Outplacement-en-
loopbaanontwikkeling/Loopbaanontwikkeling/page.aspx/90
ofwel rechtsstreeks – ik coach loopbaantrajecten op maat - via mijn gsm
(0478.45.42.48) of e-mail adres: dirkameel@telenet.be
 Voor consultancy Innovatieve Arbeidsorganisatie en Arbeidskwaliteit verlopen
de contacten via mijn gsm (0478.45.42.48) of e-mail adres: dirkameel@telenet.be. Na
gezamenlijk overleg, spreek ik één van de projectleiders bij Flanders Synergy aan, die
vermeld staan op de website: http://www.flanderssynergy.be/ons-team/ . Daar vindt u
ook alle informatie over de 1° lijns- en 2°lijnsservice.
Flanders Synergy biedt een cofinanciering aan organisaties met een
veranderingstraject dat ingrijpt op het niveau van de arbeidsorganisatie en
hiermee tegelijkertijd:
4
 de kwaliteit van de organisatie verhoogt (innovatie, flexibiliteit, kwaliteit
en/of productiviteit) én
 de kwaliteit van het werk verhoogt
De 1e lijnsondersteuning gebeurt gratis door projectleiders van Flanders Synergy.
Zij kijken naar zaken als probleemstelling, draagvlak bij management en
medewerkers en naar de principes inzake innovatie en herontwerp. U moet wel
lid worden (of zijn) van Flanders Synergy.
De 2e lijnsondersteuning is dan mijn opdracht: De financiële bijdrage van FS is
maximaal € 500 per dag, op voorwaarde dat uw organisatie eenzelfde investering
doet. De bijdrage is begrensd tot maximaal 15 dagen (dus 7.500 euro). Mijn
opdracht als consultant bij FlandersSynergy bevat een aantal fases waaronder:
 Het uitvoeren van een nul- en eindmeting en een procesanalyse.
 In een tweede fase de ondersteuning in het formuleren en verspreiden
van de visie.
 Daarna volgt de ontwerpfase waarin ik meewerk aan de vorm van de
nieuwe organisatie, waarbij het primaire proces centraal staat naast het
uittekenen van het teamontwerp
 Naast het ondersteunen van het ontwerp, werk ik mee aan de concrete
invulling van het veranderprogramma in de implementatiefase met o.m.
het in kaart brengen van de nodige talenten van medewerkers en
versterken van het leiderschap.
 Zes maanden nadat het project afgerond is, voer ik tot slot de
eindmeting uit.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dirk Ameel
Consultant Innovatieve arbeidsorganisatie & Loopbaanmanagement
Ameel D&C bvba - Inclusive Innovation
Bergstraat, 36, 3010 Kessel-lo, Belgium
e-mail: dirkameel@telenet.be
GSM: (+32) 0 478.45.42.48
Tel: (+32) 0 16.255.913
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Recomendados

Website tekst rond visie missie-sterktes etc por
Website tekst rond visie missie-sterktes etcWebsite tekst rond visie missie-sterktes etc
Website tekst rond visie missie-sterktes etcDirk Ameel
288 vistas3 diapositivas
Curriculum vitae marty suijkerbuijk por
Curriculum vitae marty suijkerbuijkCurriculum vitae marty suijkerbuijk
Curriculum vitae marty suijkerbuijkMarty Suijkerbuijk Direct beschikbaar
950 vistas3 diapositivas
Profiel R.W. Portielje b-insynq. docx por
Profiel R.W. Portielje b-insynq. docxProfiel R.W. Portielje b-insynq. docx
Profiel R.W. Portielje b-insynq. docxRobert Portielje
148 vistas4 diapositivas
Van ede partners nieuwsbrief 2e kwartaal 2013 por
Van ede partners nieuwsbrief 2e kwartaal 2013Van ede partners nieuwsbrief 2e kwartaal 2013
Van ede partners nieuwsbrief 2e kwartaal 2013vanede
144 vistas2 diapositivas
CV Marien van Westen (NL) por
CV Marien van Westen (NL)CV Marien van Westen (NL)
CV Marien van Westen (NL)Marien van Westen
244 vistas2 diapositivas
Berenschot Pers Ontw Nl por
Berenschot Pers Ontw NlBerenschot Pers Ontw Nl
Berenschot Pers Ontw NlFilip_De_Mulder
239 vistas2 diapositivas

Más contenido relacionado

Destacado

Innovatieve manager ontwerp fs - nl - paper version por
Innovatieve manager ontwerp fs - nl - paper versionInnovatieve manager ontwerp fs - nl - paper version
Innovatieve manager ontwerp fs - nl - paper versionDirk Ameel
757 vistas17 diapositivas
Management communicatie-competentieontwikkeling-certif por
Management communicatie-competentieontwikkeling-certifManagement communicatie-competentieontwikkeling-certif
Management communicatie-competentieontwikkeling-certifDirk Ameel
191 vistas3 diapositivas
Fs certificaten kl por
Fs  certificaten klFs  certificaten kl
Fs certificaten klDirk Ameel
199 vistas3 diapositivas
Hoe linked in gebruiken om een nieuwe baan te vinden in 10 slides - da aang... por
Hoe linked in gebruiken om een nieuwe baan te vinden  in 10 slides - da aang...Hoe linked in gebruiken om een nieuwe baan te vinden  in 10 slides - da aang...
Hoe linked in gebruiken om een nieuwe baan te vinden in 10 slides - da aang...Dirk Ameel
474 vistas10 diapositivas
Fs artikel de innovatieve manager - final por
Fs artikel de innovatieve manager - finalFs artikel de innovatieve manager - final
Fs artikel de innovatieve manager - finalDirk Ameel
990 vistas11 diapositivas
Active sustainable jobs in an innovative labour organisatie - en por
Active  sustainable jobs in an innovative labour organisatie - enActive  sustainable jobs in an innovative labour organisatie - en
Active sustainable jobs in an innovative labour organisatie - enDirk Ameel
477 vistas23 diapositivas

Destacado(6)

Innovatieve manager ontwerp fs - nl - paper version por Dirk Ameel
Innovatieve manager ontwerp fs - nl - paper versionInnovatieve manager ontwerp fs - nl - paper version
Innovatieve manager ontwerp fs - nl - paper version
Dirk Ameel757 vistas
Management communicatie-competentieontwikkeling-certif por Dirk Ameel
Management communicatie-competentieontwikkeling-certifManagement communicatie-competentieontwikkeling-certif
Management communicatie-competentieontwikkeling-certif
Dirk Ameel191 vistas
Fs certificaten kl por Dirk Ameel
Fs  certificaten klFs  certificaten kl
Fs certificaten kl
Dirk Ameel199 vistas
Hoe linked in gebruiken om een nieuwe baan te vinden in 10 slides - da aang... por Dirk Ameel
Hoe linked in gebruiken om een nieuwe baan te vinden  in 10 slides - da aang...Hoe linked in gebruiken om een nieuwe baan te vinden  in 10 slides - da aang...
Hoe linked in gebruiken om een nieuwe baan te vinden in 10 slides - da aang...
Dirk Ameel474 vistas
Fs artikel de innovatieve manager - final por Dirk Ameel
Fs artikel de innovatieve manager - finalFs artikel de innovatieve manager - final
Fs artikel de innovatieve manager - final
Dirk Ameel990 vistas
Active sustainable jobs in an innovative labour organisatie - en por Dirk Ameel
Active  sustainable jobs in an innovative labour organisatie - enActive  sustainable jobs in an innovative labour organisatie - en
Active sustainable jobs in an innovative labour organisatie - en
Dirk Ameel477 vistas

Similar a Website tekst rond visie missie-sterktes etc

Brochure Start Connecting por
Brochure Start ConnectingBrochure Start Connecting
Brochure Start ConnectingErik Janssen
614 vistas13 diapositivas
Over opportunity advies por
Over opportunity adviesOver opportunity advies
Over opportunity adviesOpportunity Advies
386 vistas4 diapositivas
Executive master management consulting januari 2018 por
Executive master management consulting januari 2018Executive master management consulting januari 2018
Executive master management consulting januari 2018Meindert Flikkema
253 vistas23 diapositivas
LightWorks Lookbook por
LightWorks LookbookLightWorks Lookbook
LightWorks LookbookShanti Silos
137 vistas8 diapositivas
Presentatie bindje juni 2011 por
Presentatie bindje juni 2011Presentatie bindje juni 2011
Presentatie bindje juni 2011Rudie Jansman
374 vistas17 diapositivas
Berenschot Pers Ontw Nl por
Berenschot Pers Ontw NlBerenschot Pers Ontw Nl
Berenschot Pers Ontw NlCatherine_Alliet
113 vistas2 diapositivas

Similar a Website tekst rond visie missie-sterktes etc(20)

Brochure Start Connecting por Erik Janssen
Brochure Start ConnectingBrochure Start Connecting
Brochure Start Connecting
Erik Janssen614 vistas
Executive master management consulting januari 2018 por Meindert Flikkema
Executive master management consulting januari 2018Executive master management consulting januari 2018
Executive master management consulting januari 2018
Meindert Flikkema253 vistas
LightWorks Lookbook por Shanti Silos
LightWorks LookbookLightWorks Lookbook
LightWorks Lookbook
Shanti Silos137 vistas
Presentatie bindje juni 2011 por Rudie Jansman
Presentatie bindje juni 2011Presentatie bindje juni 2011
Presentatie bindje juni 2011
Rudie Jansman374 vistas
The brown paper company ons onderscheidend dna 30 3-13 por Michiel Vermeulen
The brown paper company ons onderscheidend dna 30 3-13The brown paper company ons onderscheidend dna 30 3-13
The brown paper company ons onderscheidend dna 30 3-13
Michiel Vermeulen452 vistas
CV Frans Trommelen GROEI-facilitator voor vitale professionals, teams, organi... por Trommelen & Co bv
CV Frans Trommelen GROEI-facilitator voor vitale professionals, teams, organi...CV Frans Trommelen GROEI-facilitator voor vitale professionals, teams, organi...
CV Frans Trommelen GROEI-facilitator voor vitale professionals, teams, organi...
Trommelen & Co bv1.5K vistas
CV Lanny Olie por Lanny Olie
CV Lanny Olie CV Lanny Olie
CV Lanny Olie
Lanny Olie204 vistas
JE PERSOONLIJKE REIS NAAR ONDERNEMERSCHAP : Ithaka programma 2017 por Ron van Gils
JE PERSOONLIJKE REIS NAAR ONDERNEMERSCHAP : Ithaka programma 2017JE PERSOONLIJKE REIS NAAR ONDERNEMERSCHAP : Ithaka programma 2017
JE PERSOONLIJKE REIS NAAR ONDERNEMERSCHAP : Ithaka programma 2017
Ron van Gils122 vistas
&Samhoud Company Presentation por fveldhuis
&Samhoud Company Presentation&Samhoud Company Presentation
&Samhoud Company Presentation
fveldhuis920 vistas
Kirkman Company case: Culture of Purpose bij KLM/Cygnific por Richard Kranendonk
Kirkman Company case: Culture of Purpose bij KLM/CygnificKirkman Company case: Culture of Purpose bij KLM/Cygnific
Kirkman Company case: Culture of Purpose bij KLM/Cygnific
Richard Kranendonk918 vistas

Más de Dirk Ameel

Abc model - intro por
Abc model - intro Abc model - intro
Abc model - intro Dirk Ameel
189 vistas4 diapositivas
Mbti de kracht van een hr-tool - aangepaste presentatie por
Mbti  de kracht van een hr-tool - aangepaste presentatieMbti  de kracht van een hr-tool - aangepaste presentatie
Mbti de kracht van een hr-tool - aangepaste presentatieDirk Ameel
185 vistas18 diapositivas
Samenspelen is samenleven raes - opinie por
Samenspelen is samenleven   raes - opinieSamenspelen is samenleven   raes - opinie
Samenspelen is samenleven raes - opinieDirk Ameel
124 vistas5 diapositivas
Fons van dyck dit zijn de verkiezingen van de angst de tijd - krant online por
Fons van dyck  dit zijn de verkiezingen van de angst de tijd - krant onlineFons van dyck  dit zijn de verkiezingen van de angst de tijd - krant online
Fons van dyck dit zijn de verkiezingen van de angst de tijd - krant onlineDirk Ameel
66 vistas3 diapositivas
Bye bye baas zelfsturing is het buzzwoord de tijd por
Bye bye baas  zelfsturing is het buzzwoord  de tijdBye bye baas  zelfsturing is het buzzwoord  de tijd
Bye bye baas zelfsturing is het buzzwoord de tijdDirk Ameel
94 vistas5 diapositivas
Swipen is het nieuwe solliciteren de standaard por
Swipen is het nieuwe solliciteren  de standaardSwipen is het nieuwe solliciteren  de standaard
Swipen is het nieuwe solliciteren de standaardDirk Ameel
95 vistas5 diapositivas

Más de Dirk Ameel(20)

Abc model - intro por Dirk Ameel
Abc model - intro Abc model - intro
Abc model - intro
Dirk Ameel189 vistas
Mbti de kracht van een hr-tool - aangepaste presentatie por Dirk Ameel
Mbti  de kracht van een hr-tool - aangepaste presentatieMbti  de kracht van een hr-tool - aangepaste presentatie
Mbti de kracht van een hr-tool - aangepaste presentatie
Dirk Ameel185 vistas
Samenspelen is samenleven raes - opinie por Dirk Ameel
Samenspelen is samenleven   raes - opinieSamenspelen is samenleven   raes - opinie
Samenspelen is samenleven raes - opinie
Dirk Ameel124 vistas
Fons van dyck dit zijn de verkiezingen van de angst de tijd - krant online por Dirk Ameel
Fons van dyck  dit zijn de verkiezingen van de angst de tijd - krant onlineFons van dyck  dit zijn de verkiezingen van de angst de tijd - krant online
Fons van dyck dit zijn de verkiezingen van de angst de tijd - krant online
Dirk Ameel66 vistas
Bye bye baas zelfsturing is het buzzwoord de tijd por Dirk Ameel
Bye bye baas  zelfsturing is het buzzwoord  de tijdBye bye baas  zelfsturing is het buzzwoord  de tijd
Bye bye baas zelfsturing is het buzzwoord de tijd
Dirk Ameel94 vistas
Swipen is het nieuwe solliciteren de standaard por Dirk Ameel
Swipen is het nieuwe solliciteren  de standaardSwipen is het nieuwe solliciteren  de standaard
Swipen is het nieuwe solliciteren de standaard
Dirk Ameel95 vistas
Stilstaan is achteruitgaan -- dirk dewachter en ignaas devisch por Dirk Ameel
Stilstaan is achteruitgaan -- dirk dewachter en ignaas devischStilstaan is achteruitgaan -- dirk dewachter en ignaas devisch
Stilstaan is achteruitgaan -- dirk dewachter en ignaas devisch
Dirk Ameel274 vistas
Loopbaancoaching subsidies creëren nieuwe hype belgië - knack por Dirk Ameel
Loopbaancoaching subsidies creëren nieuwe hype  belgië - knackLoopbaancoaching subsidies creëren nieuwe hype  belgië - knack
Loopbaancoaching subsidies creëren nieuwe hype belgië - knack
Dirk Ameel151 vistas
Kwart vreest na burn out binnen jaar te hervallen por Dirk Ameel
Kwart vreest na burn out binnen jaar te hervallen  Kwart vreest na burn out binnen jaar te hervallen
Kwart vreest na burn out binnen jaar te hervallen
Dirk Ameel144 vistas
Inspiratie voor je loopbaanpad .... met loopbaanbegeleiding? por Dirk Ameel
Inspiratie voor je loopbaanpad .... met loopbaanbegeleiding?Inspiratie voor je loopbaanpad .... met loopbaanbegeleiding?
Inspiratie voor je loopbaanpad .... met loopbaanbegeleiding?
Dirk Ameel674 vistas
Belgie hinkt achterop in carrièreplanning en opleiding por Dirk Ameel
Belgie hinkt achterop in carrièreplanning en opleidingBelgie hinkt achterop in carrièreplanning en opleiding
Belgie hinkt achterop in carrièreplanning en opleiding
Dirk Ameel48 vistas
Zoek zelf of laat je vinden: apps in opmars por Dirk Ameel
Zoek zelf of laat je vinden: apps in opmarsZoek zelf of laat je vinden: apps in opmars
Zoek zelf of laat je vinden: apps in opmars
Dirk Ameel77 vistas
Ontslagen bekijk het positief knack-magazines op pc - knack por Dirk Ameel
Ontslagen bekijk het positief  knack-magazines op pc - knackOntslagen bekijk het positief  knack-magazines op pc - knack
Ontslagen bekijk het positief knack-magazines op pc - knack
Dirk Ameel233 vistas
De belg van job veranderen zot por Dirk Ameel
De belg van job veranderen  zotDe belg van job veranderen  zot
De belg van job veranderen zot
Dirk Ameel109 vistas
We moeten weer menselijker worden eerherstel melancholie por Dirk Ameel
We moeten weer menselijker worden  eerherstel melancholieWe moeten weer menselijker worden  eerherstel melancholie
We moeten weer menselijker worden eerherstel melancholie
Dirk Ameel161 vistas
Muziek begrenst niet jan raes - ds por Dirk Ameel
Muziek begrenst niet  jan raes - dsMuziek begrenst niet  jan raes - ds
Muziek begrenst niet jan raes - ds
Dirk Ameel72 vistas
Loopbaancoaching wat ik aanbied ... por Dirk Ameel
Loopbaancoaching  wat ik aanbied ...Loopbaancoaching  wat ik aanbied ...
Loopbaancoaching wat ik aanbied ...
Dirk Ameel148 vistas
Loopbaancoaching wat bied ik? por Dirk Ameel
Loopbaancoaching  wat bied ik? Loopbaancoaching  wat bied ik?
Loopbaancoaching wat bied ik?
Dirk Ameel50 vistas
Langer werken met goesting - Vb. Plan van Aanpak por Dirk Ameel
Langer werken met goesting - Vb. Plan van AanpakLanger werken met goesting - Vb. Plan van Aanpak
Langer werken met goesting - Vb. Plan van Aanpak
Dirk Ameel333 vistas
Alle voorkeurtypes in een TEAM por Dirk Ameel
Alle voorkeurtypes in een TEAMAlle voorkeurtypes in een TEAM
Alle voorkeurtypes in een TEAM
Dirk Ameel74 vistas

Website tekst rond visie missie-sterktes etc

 • 1. 1 Dirk Ameel Consultant Innovatieve arbeidsorganisatie & Loopbaanmanagement Ameel D&C bvba - Inclusive Innovation ------------------------------------------------------------------------------------------------ MIJN VISIE - MISSIE Ondernemers staan voor de uitdaging ‘inclusief’ te ondernemen, dat wil zeggen zowel permanent innoveren als focussen op de klanten, leverancier, bredere omgeving en milieu. Die organisatiecultuur valt samen met ‘inclusief innoveren’. Inclusief innoveren Een organisatie die open staat voor haar omgeving en zich verantwoordelijk voelt, ziet éérder innovatiekansen, betrekt sterker haar medewerkers, speelt sneller in op de markt en is beter in het beperken van risico’s. Ze integreert deze open cultuur in haar organisatie en bedrijfsprocessen. Ze creëert meteen ‘vertrouwen’, ‘integriteit’, ‘betrokkenheid’, ‘transparantie’ zowel bij de interne medewerkers als extern betrokken partijen. En dit tekent de invalshoek (én maatschappelijke betrokkenheid) waarmee ze ‘zaken’ doet in de praktijk. Inclusief ondernemen ‘Inclusief innoveren’ kenmerkt zich door het vermogen om interne product- en procesvernieuwingen af te stemmen op de verwachtingen van de klanten, medewerkers én bredere omgeving. ‘Inclusief ondernemen’ gaat over actief ruimte creëren in de organisatie en daarbuiten: ruimte voor samenwerking, participatie, diversiteit, ruimte voor innovatie, ruimte voor teamwerking. Innovatieve cultuur Innovatie en maatschappelijke verantwoordelijkheid zijn al te vaak ‘buzzwords’ - op de agenda van ondernemers – i.p.v. thema’s die onderling nauw verbonden zijn en deel uitmaken van de organisatiecultuur. Zo betekent ‘ondernemen’ méér en ook wezenlijk iets anders dan ‘een gat in de markt’’ signaleren of een ‘kans grijpen’ die zich aandient. Het gaat over het scheppen van mogelijkheden in de markt, het beschikbaar krijgen en veiligstellen van ‘resources’, ontwikkelen van creatieve talenten. MIJN AANBOD  PARTICULIEREN Ik bied loopbaanbegeleiding en –oriëntering aan, naast outplacement. Ik ben als consultant loopbaanmanagement verbonden aan VIBAM (Loopbaancentrum voor de Antwerpse metaalnijverheid), naast een eigen praktijk als loopbaancoach in Leuven. Ik vind zelfreflectie, -profilering en –sturing erg belangrijk. Elkeen wil méér over zichzelf weten, zijn/haar sterktes en zwaktes kennen, goed weten wat hij/zij kan en wil. Zelfvertrouwen en inzichten over zichzelf opbouwen. Wat kan je bezielen? De vertaling naar de job die bij jou past zijn verdere stappen: Wat is je droom? Welk doel heb je voor ogen? Welke nieuwe rol wil je? Wat wil je in je leven? Is het aanbod voor een job wel haalbaar, in verhouding tot je talenten, kwaliteiten, doelstellingen en droom? Wat maakt dat je “bezield” of “gemotiveerd” met iets bezig bent? Dichter bij je droom Je profiel kan je niet veranderen, je gedrag en talenten kan je wel ontwikkelen en zo groei je en kom je dichter bij je droom. Talentontwikkeling zal je op een ander ‘niveau’ brengen: d.w.z. doen groeien naar andere thema’s of andere bijdrages in je organisatie. Je zult met méér complexiteit en diversiteit kunnen omgaan. Dit is ook de essentie van talentmanagement, want het gebeurt nooit in een vacuüm;
 • 2. 2  ORGANISATIES Flanders Synergy Sinds 2010 heb ik professioneel gekozen voor innovaties in arbeidsorganisaties en verbetering van arbeidskwaliteit. Ik werk als ‘senior consultant innovatieve arbeidsorganisatie’ in het kader van FlandersSynergy, de Vlaamse competentiepool rond innovatieve arbeidsorganisatie. Kantel je organisatie In de bedrijven en organisaties, die innovatie van hun arbeidsorganisatie en betere kwaliteit van de arbeid als een essentieel deel van hun strategie & visie willen implementeren, zullen rollen en bijdrages van medewerkers een andere invulling krijgen. Het gaat immers om de ’kanteling’ van de organisatie van een functionele naar een horizontale – decentrale - aanpak in de bedrijfsprocessen met sterke klantgerichtheid en maatschappelijke verantwoording. Vernieuw integraal De primaire processen krijgen alle prioriteit: efficiënte transitie van de ‘input’ naar de ‘outcome’, een re-design van de arbeidsorganisatie. Naast die ‘herinrichting’ van de organisatie, gaat het ook om de organisatiecultuur en de ‘mindset’ van alle medewerkers, ‘verbinding en beweging’ brengen in de organisatie zodat een diversiteit aan mensen met elkaar in contact komen. Innovatief management en teams Ik kijk ook naar de rol van medewerkers die ‘inclusief innoveren’ ondersteunen en coachen: de ‘innovatieve managers’. Dit kan gaan over hun verantwoordelijkheid, hun typische bijdrage, de beslissingen die zij nemen, hun competenties en vaardigheden (met de complexiteit ervan). Zij helpen teams ontwikkelen tot zelfstandige groepen en ondernemerschap, bouwen vertrouwen en betrokkenheid op bij de medewerkers, helpen taken en verantwoordelijkheden verdelen in functie van duurzaam ondernemen. INZICHTEN/ERVARINGEN/STERKE PUNTEN Slagvaardige organisaties Inclusief innoveren werkt door tot op alle niveaus van de organisatie: het maakt deel uit van de rekrutering- en selectiepolitiek, het opleidings- en doorgroeibeleid, het waarderingsbeleid, het talentmanagement, de organisatiecultuur en –structuur. Organiseer rond klant en ruime omgeving Wij bepalen samen de kerncompetenties en talenten voor duurzaam innoveren in een lerende context: talenten die van belang zijn voor het versterken van het ‘innovatief vermogen’ van je organisatie en mensen. Je hebt medewerkers in huis, die de diverse en snel evoluerende rollen met focus op de klant en de ruime omgeving kunnen opnemen. Op basis van een quick scan en een nul- en eindmeting maken we plannen voor vernieuwen en inclusief innoveren van de organisatie. Maximale regelmogelijkheden voor de medewerkers Een persoonlijk ontwikkelingsplan zal enkel vruchten afwerpen als het leidt naar kennis- en competentieverbreding, stijl (persoons)-verbreding en vooral naar een groei in de rol en verbreding van de opdracht. Je rol evolueert en binnen die rol evolueer je ook zelf: het werk zelf ‘regelen’ en ‘beter’ invullen, met een ruime blik op de samenleving. Talentontwikkeling gaat samen met resultaatsverbetering. Je afstemming als individu met je rol is essentieel, maar daartoe moet de organisatie duidelijk weten wat ze nodig heeft en checken welk talent ze in huis heeft en weten hoe ze dit verder zal ontwikkelen.
 • 3. 3 WIE IS DIRK AMEEL Ik heb - sinds 1979 - een lange ervaring in werknemersorganisaties op Vlaams niveau (nationaal secretaris voor kaderleden bij LBC-NVK) en op Europees niveau (executive officer bij EUROCADRES tussen 2001-2009). Ik heb een sterke vertrouwdheid opgebouwd met thema’s zoals levenslang leren, talent- en competentiemanagement, innovatiecultuur, diversiteitsbeleid, maatschappelijke verantwoordelijkheid van ondernemingen, etc.? Mijn troeven Van 1979 tot 2001 deed ik bij LBC- NVK een rijke ervaring op in sociale dialoog en arbeidsrelaties. Vanaf 2001 leidde ik EUROCADRES gedurende 8 jaar. Naast de courante managerial tasks, leidde ik de Europese projecten ‘ondernemerschap en innovatie’, ‘innovation management’, ‘change management’, ‘mobiliteit’. Tijdens de opleiding bij FlandersSynergy ontwikkelde ik de competenties om de rol van ‘innovation managers’ op te nemen. Ik baseerde me hierbij op cases in de praktijk: Philips- Lighting, Tyco-Electronics, Tbp-Electronics, Kringwinkels Midden West-Vlaanderen, Lipton Tea – Unilever. De kanteling van verticale naar horizontale organisatieprocessen stond hierbij centraal. Mijn training in ‘Talentmanagement en Loopbaanontwikkeling’ bij “Bridges for Choice” (2008) heeft me geleerd dat innovaties en human resources hand in hand gaan. Innovaties laten mensen groeien naar nieuwe rollen waar hun talenten optimaal kunnen ontplooien. REFERENTIES – PARTNERS Flanders Synergy - http://www.flanderssynergy.be/ VIBAM - http://www.vibam.be/ Ecolife - http://www.ecolife.be/partners Fedecoop - http://www.febecoop.be/siteNL/index_nl.php Voka–Kamer v Koophandel arr.Leuven - http://www.voka.be/leuven/Pages/default.aspx WERKWIJZE en CONTACT  Voor loopbaanbegeleiding en outplacement verlopen de contacten: ofwel via VIBAM voor alle bedienden uit de metaalsector (provincie Antwerpen): http://www.vibam.be/VIBAM/Nederlands/Home/Bedienden/Outplacement-en- loopbaanontwikkeling/Loopbaanontwikkeling/page.aspx/90 ofwel rechtsstreeks – ik coach loopbaantrajecten op maat - via mijn gsm (0478.45.42.48) of e-mail adres: dirkameel@telenet.be  Voor consultancy Innovatieve Arbeidsorganisatie en Arbeidskwaliteit verlopen de contacten via mijn gsm (0478.45.42.48) of e-mail adres: dirkameel@telenet.be. Na gezamenlijk overleg, spreek ik één van de projectleiders bij Flanders Synergy aan, die vermeld staan op de website: http://www.flanderssynergy.be/ons-team/ . Daar vindt u ook alle informatie over de 1° lijns- en 2°lijnsservice. Flanders Synergy biedt een cofinanciering aan organisaties met een veranderingstraject dat ingrijpt op het niveau van de arbeidsorganisatie en hiermee tegelijkertijd:
 • 4. 4  de kwaliteit van de organisatie verhoogt (innovatie, flexibiliteit, kwaliteit en/of productiviteit) én  de kwaliteit van het werk verhoogt De 1e lijnsondersteuning gebeurt gratis door projectleiders van Flanders Synergy. Zij kijken naar zaken als probleemstelling, draagvlak bij management en medewerkers en naar de principes inzake innovatie en herontwerp. U moet wel lid worden (of zijn) van Flanders Synergy. De 2e lijnsondersteuning is dan mijn opdracht: De financiële bijdrage van FS is maximaal € 500 per dag, op voorwaarde dat uw organisatie eenzelfde investering doet. De bijdrage is begrensd tot maximaal 15 dagen (dus 7.500 euro). Mijn opdracht als consultant bij FlandersSynergy bevat een aantal fases waaronder:  Het uitvoeren van een nul- en eindmeting en een procesanalyse.  In een tweede fase de ondersteuning in het formuleren en verspreiden van de visie.  Daarna volgt de ontwerpfase waarin ik meewerk aan de vorm van de nieuwe organisatie, waarbij het primaire proces centraal staat naast het uittekenen van het teamontwerp  Naast het ondersteunen van het ontwerp, werk ik mee aan de concrete invulling van het veranderprogramma in de implementatiefase met o.m. het in kaart brengen van de nodige talenten van medewerkers en versterken van het leiderschap.  Zes maanden nadat het project afgerond is, voer ik tot slot de eindmeting uit. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Dirk Ameel Consultant Innovatieve arbeidsorganisatie & Loopbaanmanagement Ameel D&C bvba - Inclusive Innovation Bergstraat, 36, 3010 Kessel-lo, Belgium e-mail: dirkameel@telenet.be GSM: (+32) 0 478.45.42.48 Tel: (+32) 0 16.255.913 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------