Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Protokol

  • Inicia sesión para ver los comentarios

Protokol

  1. 1. Oleh :<br /> TPPI(K) MOHD RAMLAN BIN CHE HASSAN<br />Ketua Unit latihandanKetuaPusatPengajian Pembangunan Organisasi AIMM<br />PROTOKOL TATACARAPERHUBUNGAN DI JABATAN IMIGRESEN MALAYSIA<br />
  2. 2. Syarat-syarat yang perludipatuhi yang telahditetapkanolehsesebuahorganisasi, negeri, negaraatausesebuahkerajaan<br />Peraturan-peraturanrasmidalamadatistiadatrasmi, syarat-syarat yang perludipatuhidalammajlis-majlisrasmiseperticontoh ;<br />Penyambutantetamunegara<br />Majlismakanmalam<br />Dll<br />DefinisiProtokol<br />
  3. 3. 1. Panggilan-panggilansemasadi AIMM<br />(a) PesertaKursusInduksi KP17 dipanggildenganpanggilan<br /> “kadet “<br /> (b) PesertaKursusInduksi KP27 dipanggildengangelaran“ KadetPegawai “ ataugantinama “ tuan “ atau “puan “<br />(c) PegawaiImigresenTinggi KP22 & KP26 dipanggildenganpanggilan<br /> “Encik”<br />(d) PegawaiImigresen KP17 atausetarafataulebihbawahdipanggildenganpanggilan“Encik”<br /> (d) Mentor danjurulatihdipanggildenganpanggilan<br /> “Cikgu”<br />
  4. 4. 1. PEGAWAI-PEGAWAI KANAN KEATAS (KP27 KE ATAS)<br /> - Dipanggildenganpanggilan“Tuan” atau “Puan”<br />2. PEGAWAI-PEGAWAI IMIGRESEN TINGGI (KP22 DAN KP 26)<br /> - Dipanggildenganpanggilan“Encik”<br />3. PANGGILAN BAGI PEGAWAAI TERTINGGI JABATAN iaitu ;<br /> - i) KETUA PENGARAH IMIGRESEN<br /> KPI dipanggildenganpanggilan“Yang Berusaha Tuan”bagi<br /> yang tidakmemilikigelaranberdasarkanpingatsepertiDato’ danbagi yang memilikigelarandipanggildengan“Yang BerbahagiaDato”, danbergantungkepadagelaranpingat;<br />2. PANGGILAN SEMASA DI PEJABAT<br />
  5. 5. ii) TimbalanKetuaPengarahImigresen<br /> - Dipanggilsamadenganpanggilan KPI diatas.<br /> iii) Pengarah-pengarahImigresenNegeri/Bahagian<br /> - Dipanggilsamadenganpanggilandiatas.<br /> iv) Tetamu-tetamuKerhormat<br /> - Dipanggildenganpanggilan“Tuan / Puan”<br /> - bagi yang adagelaran , panggilanmengikutgelaran<br /> v) Bagi lain-lain pegawai yang setarafpangkat/gred<br /> - Hendaklahdipanggildenganpanggilannamaseseorang<br />denganpanggilan yang tidakmengaibkanataumenyakiti<br /> vi) Mana-manapegawai yang lebih junior / lebihrendahpangkat<br />nya.<br /> - Dilarangmemanggildenganpanggilan yang lebihtinggidaripangkatnya.<br />
  6. 6. 4) Semasasedangberjalanapabilabertemudenganpegawai yang lebihtinggikananpangkatnya ( mengikuthirakiJabatan) atautetamu, pegawai yang lebihrendahpangkatnyahendaklahberhentidanmengucapkan “ Assalamualaikum “ (beragama Islam) atau “ SelamatPagi/Petang/Malam (bukanberagama Islam) diikutidengankesuaiangantinamamengikutpangkatmasing-masingDAN memberilaluankepadapegawaitersebut.<br />5) Sewaktumemasukibilikatauruangpejabat yang didudukinyaolehpegawai yang lebihkananmengikutpangkatnya, ketukpintubilik, masukhendaklahberdiridalamkeadaansediadanmemberiucapansalamdansebagainyadiikutidengankesesuaiangantinamamengikutgelaranmasing-masingDANmemasukibilik/kawasantersebutsetelahdibenarkan.<br />6) Sewaktumelaluikawasanlaluan yang sempithendaklahmengutamakanpegawai-pegawai yang lebihterkananpangkatnyaataulebih senior jikasamapangkat.<br />7) Sewaktumakanatauminumkeutamaanhendaklahdiberikepadapegawai- pegawai yang lebihterkananpangkatnyaataulebih senior jikasamapangkat.<br />
  7. 7. 8) Sewaktuberjalanbersama-sama, hendaklahmengutamakanpegawai yang lebihterkananpangkatnyaberjalandihadapandantidaksesekaliberjalanberiringan,<br />9) Padasetiapmasa, hendaklahmenghormatipegawai yang lebihterkananpangkatnyadanlebih senior jikasamapangkatdalamsemuadanapajuaurusan.<br />10) Padasetiapmasa, pegawai yang lebihrendahpangkatnyatidakdibenarkanuntukberkelakuan yang bolehdianggaptidaksopandenganmemanggilnamapegawai yang lebih senior ataupegawai yang lebihterkananpangkatnya, ataumenepukataumemegangbahupegawaitersebut.<br />11) Padasetiapmasa, pegawai yang lebihrendahpangkatnyatidakdibenarkanuntukberkelakuan yang bolehdianggapsebagaitidaksopandenganmemanggilnama-namagelarankepadapegawai yang lebih senior ataupegawai yang lebihterkananpangkatnyaataukepadamana-manajugapegawai lain.<br />12) Padasetiapmasa, pegawai yang lebihrendahpangkatnyatidakdibenarkanuntukmempersoalkanapa-apajuaarahandantindakanpegawai-pegawaikananatau yang lebihterkananpangkatnya.<br />
  8. 8. 13) Padasetiapmasa, pegawaidenganpegawaikananatasan, atau yang samapangkatatau yang lebihrendahdarinyatidakdibenarkansamasekalimemulakanapa-apajuaperbuatanatauperkataan yang bolehmenyebabkanpertengkaranatauperbuatan.<br />
  9. 9. SEKIAN TERIMA KASIH<br />DAN <br />SALAM KASIH SAYANG<br />

×