Publicidad

091012 dasta presentasion

Economist - Investment advisor
9 de Oct de 2012
091012 dasta presentasion
091012 dasta presentasion
091012 dasta presentasion
Próximo SlideShare
Συγχώνευση Microsoft- NokianewΣυγχώνευση Microsoft- Nokianew
Cargando en ... 3
1 de 3
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

Similar a 091012 dasta presentasion(20)

091012 dasta presentasion

  1. Διαγωνισμός «Καινοτομώ – Επιχειρώ 2012» Σεμινάριο: Ανάπτυξη Επιχειρηματικοφ Σχεδίου Ξάνθη, 09-10-2012 Η ειςιγθςθ που ακολουκεί προςπακεί να μεταφζρει προςωπικά βιϊματα και εμπειρίεσ ζτςι ϊςτε οι πλθροφορίεσ και τα ςτοιχεία που κα παρουςιαςτοφν να μπορζςουν να τφχουν επεξεργαςίασ από τουσ παρόντεσ ςτο ςεμινάριο και κάποια από αυτά να αποτελζςουν οδθγό ςτθν περίπτωςθ ανάλθψθσ πρωτοβουλίασ ςτο «επιχειρείν». Πριν προχωριςουμε ςτθν παρουςίαςθ του βαςικοφ κζματοσ που είναι θ ανάπτυξθ του επιχειρθματικοφ ςχεδίου ςτο πλαίςιο του διαγωνιςμοφ ¨Καινοτομϊ – Επιχειρϊ 2012¨που διοργανϊνει θ «Δομή Απαςχόληςησ & Σταδιοδρομίασ (ΔΑΣΤΑ) του Δ.Π.Θ. με τθν υποςτιριξθ του «Γραφείου Καινοτομίασ & Επιχειρηματικότητασ (ΜΚΕ) του Δ.Π.Θ. κα πρζπει να γίνουν αντιλθπτοί κάποιοι όροι που τουσ ακοφμε ςυνζχεια τελευταία αλλά και κάποιοι άλλοι που ςίγουρα κα απαςχολιςουν μερικοφσ από τουσ ςυμμετζχοντεσ που κα αποφαςίςουν ςτο μζλλον να αςχολθκοφν με τθν επιχειρθματικότθτα. [Οι ειςηγητζσ]: Πρϊτα από όλα είναι αναγκαίο να παρουςιαςτοφν οι ειςθγθτζσ του ςεμιναρίου χωρίσ μεγάλθ αναφορά ςτισ ςπουδζσ και ςτα πτυχία αλλά ςτα ςτοιχεία εκείνα του βιογραφικοφ τουσ που δείχνουν τθν πολφχρονη εναςχόληςη τουσ με τθν ιδιωτικι πρωτοβουλία μια και ζχουν και οι δφο αναλάβει πρωτοβουλία ςτον επιχειρθματικό γίγνεςκαι τα τελευταία χρόνια. Οι τομείσ ςτον οποίο απαςχολοφνται επιτυχϊσ είναι αυτοί τθσ παροχήσ ςυμβουλευτικϊν υπηρεςιϊν, τθσ πληροφορικήσ, των καταςκευϊν αλλά και τθσ μεταποίηςησ αγροτικϊν προϊόντων. *Επιχειρηματικότητα+: Δεν μασ ενδιαφζρει τόςο ο όροσ αυτόσ κακϋ αυτόσ αλλά πρϊτα από όλα θ αιτία ή οι αιτίεσ που μασ ςτρζφουν να αςχολθκοφμε με αυτι:  Είναι η ευκαιρία που διαβλζπουμε;  Είναι η ανάγκη που μασ κατευκφνει;  Είναι το οικογενειακό περιβάλλον που μασ ωκεί;  Είναι θ ςυμμετοχή μασ ςε κάποια ομάδα εργαςίασ που μασ προτρζπει; Σε κάκε περίπτωςθ θ κοινι ςυνιςταμζνθ που είναι βαςικό ςυςτατικό ςτοιχείο για το εάν επιχειριςουμε ι όχι είναι θ ιδζα που ζχουμε, με τι κα αςχολθκοφμε ςτθν επιχείρθςθ που κα δθμιουργιςουμε, ποια κα είναι θ δραςτθριότθτα μασ, τι κα πουλάμε ςτον πελάτθ μασ; *Επιχειρηματικότητα διαφοροποίηςησ+: Βζβαια το γεγονόσ ότι ζχουμε πάρει τθν απόφαςθ να δθμιουργιςουμε μια επιχείρθςθ δεν είναι αυτό που κα μασ απαςχολιςει τόςο πολφ, αυτό που μασ ενδιαφζρει περιςςότερο να παρουςιάςουμε είναι τθν επιχειρθματικότθτα που προςβλζπει να αςχολθκεί όχι με μια απλι ιδζα αλλά με μια νζα ιδζα. Άρα δεν μασ αφορά ο ςχολιαςμόσ γενικότερα του όρου αλλά θ ςτόχευςθ ςε εκείνθ τθν επιχειρθματικότθτα που κα μασ διαφοροποιιςει ςε ςχζςθ με τουσ άλλουσ επιχειρθματίεσ που κα μασ δϊςει πρόςβαςθ ςε νζεσ αγορζσ ι κα προςελκφςει υφιςτάμενουσ πελάτεσ από ίδεισ αγορζσ ι με λίγα λόγια κα μασ ξεχωρίςει από τον ανταγωνιςμό.Σε όλα τα επίπεδα τθσ δραςτθριότθτασ μασ αυτό μασ τοποκετεί ςε περίοπτθ κζςθ είναι η διαφορετικότηταη καινοτομίααπό τουσ υπόλοιπουσ.
  2. Άρα δεν κα αναφερκοφμε ςε ςυνθκιςμζνεσ δραςτθριότθτεσ όπωσ είναι για παράδειγμα ζνα νζο εςτιατόριοπου μπορεί να ζχει νόςτιμεσ γεφςεισ, να ζχει καλι εξυπθρζτθςθ, να ζχει καλζσ τιμζσ αλλά δεν κα το αποκλείςουμε κιόλασ. Θα αναλφςουμε εκείνο το εςτιατόριο που χρθςιμοποιεί πρϊτεσ φλεσ κατευκείαν από τουσ παραγωγοφσ παρακάμπτοντασ τουσ μεςάηοντεσ, δίνει τθ δυνατότθτα να παραγγείλεισ και από το δυαδίκτυο και ςε καλφτερεσ τιμζσ, υποκακιςτά τθν ςπιτικι κουηίνα κ.α. Άρα επικεντρωνόμαςτε ςε ςτοιχεία που παρουςιάηουν κάτι άλλο, ςε ςτοιχεία που δεν ακολουκοφν ι αντιγράφουν τουσ άλλουσ ςε καινοτομικζσ πρακτικζσ. Επομζνωσ κα πρζπει να ςυγκεντρϊςουμε τα βαςικά χαρακτηριςτικά μιασ ιδζασ χωρίσ αυτό να ςθμαίνει ότι δεν υπάρχουν άλλα ι ότι κάποια από αυτά μπορεί να μθν ιςχφουν ςε κάποια περίπτωςθ:  Καινοτομία (ιΔιαφορετικότθτα, ι Πρωτοτυπία, ι όπωσ αλλιϊσ κζλετε)  Προςαρμογι ςτο χρόνο  Στθ γεωγραφικι περιοχι  Στο μζγεκοσ τθσ αγοράσ ςτόχου [Startup]: Και ζτςι γεννικθκε ο όροσ startupι κατά το ελλθνικόν¨νεοφυείσ επιχείρηςη¨θ οποία και ςυγκεντρϊνει τα παρακάτω χαρακτθριςτικά:  είναι νεοϊδρυθείςα και οι ιδρυτζσ τθσ είναι κατά βάςθ νζοι  καλφπτει μια ανάγκηπροςεγγίηοντάσ τθσ μζςω μιασ καινοτόμου ιδζασ  δθμιουργεί προοπτικζσ υψηλήσ ανάπτυξησ Οι startupεταιρείεσ είναι αυτζσ που δθμιουργοφν υψθλι προςτικζμενθ αξία ςε μια οικονομία και κατ’ επζκταςθ κοινωνία μια και τα αποτελζςματα τθσ δράςθ τουσ είναι πολλά:  αυξάνουν το ςυνολικό ειςόδθμα  αυξάνουν τθν απαςχόλθςθ  μεταφζρουν γνϊςθ  δίνουν διζξοδο και απεγκλωβίηουν υγιείσ παραγωγικζσ δυνάμεισ  προςφζρουν περικϊριο για δθμιουργία [Συνθήκεσ]: Στθν χϊρα μασ,τα τελευταία χρόνια και ιδιαίτερα μετά το 2010 που ξεκίνθςε θ κρίςθ, ζχουν αναπτυχκεί οι πρϊτεσ ςοβαρζσ επιχειριςεισ startup και ζχει αρχίςει να διαδίδεται ο όροσ. Βζβαια ςτθν Ελλάδα ζωσ τϊρα θ επιχειρθματικότθτα είναι διαδεδομζνθ αλλά μόνο ωσ πρακτικι μια και υπάρχουν περίπου 800.000 ελεφκεροι επαγγελματίεσ αλλά θ πλειοψθφία αυτϊν ςυντθροφνταν ζωσ πρόςφατα από τθν εςωτερικι καταναλωτικι κοινωνία χωρίσ να ζχουν ςτόχευςη ςτην παραγωγή ή ςτην εξωςτρζφεια. Το αποτζλεςμα βζβαια όλθσ αυτισ τθσ διαδρομισ είναι να μθν υπάρχουν οι κατάλλθλεσ προχποκζςεισ για τθν άμεςθ εκκίνθςθ τθσ οικονομίασ από μια διαφορετικι αφετθρία μια και οι ςυνκικεσ πλζον ζχουν αλλάξει. Τα χαρακτθριςτικά ςθμεία που αποτελοφν εμπόδιο ςιμερα ς’ αυτι τθ νζα επιχειρθματικότθτα που αναπτφςςεται είναι τα παρακάτω:  Μη ςφνδεςη εκπαίδευςησ με τθν επιχειρθματικότθτα
  3.  Μη φπαρξη δομϊν ενίςχυςθσ και κακοδιγθςθσ  Η δυςκολία πρόςβαςησ ςε δθμόςια ι τραπεηικά κεφάλαια χρθματοδότθςθσ  Πολφ χαμηλή εναςχόληςη ςε ζρευνα και τεχνολογία Βζβαια δεν είναι όλα αρνθτικά, υπάρχουν και ςθμεία φωτόσ που μασ κάνουν να προςδοκοφμε ότι κα αλλάξει θ κατάςταςθ:  Η φπαρξθ υψθλοφ επιπζδου ανθρϊπινο δυναμικό  Η διαμόρφωςθ ςυνθηκϊν ενεργοποίηςησ λόγω μθ φπαρξθσ εναλλακτικισ διεξόδου  Η με προχποκζςεισ φπαρξθ διαθζςιμων ιδιωτικϊν κεφαλαίων προσ επζνδυςθ [Προχποθζςεισ+:Βζβαια μιλάμε για επιχειρθματικότθτα, για startupεπιχειριςεισ, για ανάλθψθ πρωτοβουλιϊν αλλά βαςικό ςυςτατικό ςτθ ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ αποτελεί ο εν δυνάμει επιχειρθματίασ, ο άνθρωποσ. Είναι τόςα πολλά τα ςτοιχεία που πρζπει να ςυγκεντρϊνει ο εκκολαπτόμενοσ επιχειρθματίασ που ςίγουρα δεν μπορεί να τα διακζτει όλα, ωςτόςο τα βαςικά και απαραίτθτα που χρειάηεται είναι:  Εξειδικευμζνη γνϊςη για το αντικείμενο τθσ ιδζασ  Προςιλωςθ ςτο όραμα και ςτον ςτόχο  Υιοκζτθςθ και υλοποίθςθ ςτρατηγικήσ  Ικανότθτα επικοινωνίασ&εξωςτρζφειασ  Ικανότθτα επιλογισ κατάλληλων ςυνεργατϊν και ςυμβοφλων  Απεριόριςτο διαθζςιμο χρόνο  Ομαδικό πνεφμα Μετά από τθν παρουςίαςθ των παραπάνω βαςικϊν εννοιϊν το ςυμπζραςμα που προκφπτει είναι ότι θ διαδικαςία τθσ ανάλθψθσ επιχειρθματικισ πρωτοβουλίασ ιδιαίτερα ςτθν παροφςα χρονικισ ςυγκυρία τθσ κρίςθσ δεν είναι εφκολη. Όταν μασ ρωτάει κάποιοσ τι ςθμαίνει να είςαι επιχειρθματίασ θ απάντθςθ που παίρνει μπορεί να ζχει ςτοιχεία ευκυμίασ αλλά είναι και ρεαλιςτικι. Πιο ςυγκεκριμζνα το να ζχεισ επιχείρθςθ ςθμαίνει δυνατότθτα να πλθρϊςεισ ςτο τζλοσ του μινα το ενοίκιο/ το ρεφμα/ το προςωπικό/ το ΙΚΑ/ τθν εφορία/ τουσ προμθκευτζσ, επιχείρθςθ ςθμαίνει να ξενυχτιςεισ για να παραδϊςεισ ςτον πελάτθ το προϊόν ι τθν υπθρεςία ςτθν προςυμφωνθμζνθ προκεςμία, ςθμαίνει να βρεισ τα απαραίτθτα κεφάλαια να χρθματοδοτιςεισ τθν ανάπτυξθ ενόσ νζου προϊόντοσ, αλλά ακόμθ και το κουράγιο να πεισ ςε ζνα ςυνεργάτθ ςου ότι ςταματάει θ ςυνεργαςία μαηί του και τόςα άλλα ακόμθ. Βζβαια από τθν άλλθ, επιχειρθματίασ είναι και αυτόσ που νιϊκει τθν ικανοποίθςθ τθσ δθμιουργίασ ενόσ προϊόντοσ ι υπθρεςίασ, είναι αυτόσ που αντιλαμβάνεται τθν ευχαρίςτθςθ κάλυψθσ μιασ άμεςθσ ανάγκθσ ενόσ πελάτθ, είναι αυτόσ που χαίρεται όταν προςλαμβάνει νζο προςωπικό, αλλά είναι και αυτόσ που απολαμβάνει το οικονομικό όφελοσ από τθν δραςτθριοποίθςθ του και τόςα άλλα. Επειδι βζβαια τίποτα δεν είναι προςδιοριςμζνο ι προδιαγεγραμμζνο από πριν για να μάκει κάποιοσ αν κα ζχει αποτζλεςμα θ προςπάκεια του ςτο «επιχειρείν» πρζπει να τολμήςει γιατί «αυτόσ που δεν κάνει λάθη ςυνήθωσ δεν κάνει τίποτα» (EdwardJohnPlelps).
Publicidad