Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

สรุปการเรียนรู้ Life transformation

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio

Eche un vistazo a continuación

1 de 12 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Similares a สรุปการเรียนรู้ Life transformation (20)

Anuncio

สรุปการเรียนรู้ Life transformation

  1. 1. สรุปการเรียนรู้ กิจกรรม Life Transformation
  2. 2. เราไม่สามารถควบคุมเหตุการณ์ต่างๆที่จะ เกิดขึน้รอบๆตัวเราได้ แต่การคิดให้ได้ผลลัพธ์ นัน้ออกมาขึน้อยู่กับตัวเราเองว่าจะคิดบวกหรือ ลบ คิดดีต้องได้ดีกลับมา
  3. 3. แนวทางในการนาพาชีวิตสู่ความสา เร็จ เป้ าหมายของเราชัดเจนแค่ไหน ?
  4. 4. การมองสะท้อนตัวเอง การหาจุดแข็งและจุดอ่อนของตัวเอง เพื่อนาไปแก้ไขและพัฒนาตัวเอง เปรียบเทียบตัวเองเพื่อการพัฒนา
  5. 5. การรับรู้ตัวเอง การรู้ตัวตนของตัวเองว่าตัวเองเป็นคนแบบไหน มี ความคิดแบบใด และยังสามารถรับรู้การคิดของผู้ที่อยู่ รอบข้างได้ ว่าเขาเป็นคนแบบไหน จะได้เปรียบมาก เมื่ออยู่ในสังคม
  6. 6. ต้องค้นหาตัวตนของเราว่าจริงๆแล้ว เรายังกลัวยังติด กับปัญหาอะไรอยู่ ที่ทาให้เราไปถงึเป้าหมายช้า แล้ว กาจัดมันทิง้ไปให้ได้ เพื่อให้เราไปถึงเป้าหมายนัน้ได้ ได้เรียนรู้ในเหตุการณ์ต่างๆ ว่าในแต่ละเหตุการนัน้จะ มีความต้องการ 6 ประการนีแ้ฝงอยู่ ทาให้เราสามารถ วิเคราะห์ได้ ว่าความต้องการนัน้คืออะไร
  7. 7. อย่ากลัวถ้าเราคิดที่จะเปลี่ยน
  8. 8. จุดเรียนรู้ จากการที่ได้เรียนรู้มารวมไปถึงการได้ทดลองทา พบว่าเป็นการเรียนรู้ที่ ดีมาก ทาให้ได้รู้จักตัวเองมากขึน้ รวมถึงเป้าหมายในชีวิตชงึ่เป็นการสร้าง แรงผลักดัน รู้ถึงทางเลือกที่เราสามารถเลือกที่จะเป็น และขัน้ตอนของการ นาไปสู่ความสาเร็จ รับรู้ เข้าใจ ทาให้สามารถค้นหาสาเหตุปัญหาและแนว ทางการแก้ปัญหาได้
  9. 9. Next step สงิ่ที่ได้เรียนรู้มานาไปสู่การได้ทดลองทา พบว่าได้รู้จักตัวตนของเองรวมถึงได้รับรู้ ความต้องการของคนอื่น ทาให้เราเข้าใจปัญหาต่างๆที่เกิดขึน้จริงในชีวิตประจาวัน เช่น ความกลัว วิตกกังวล ลังเล เศร้า เหงา หดหู่ และหลายๆเรื่องชงึ่ล้วนแต่เป็นเรื่องที่ทาให้ เกิดความทุกข์ ถ้าเราสามารถรู้ต้นตอของปัญหาเราก็จะแก้ไขปัญหาได้เร็ว ปัญหาเกิดขึน้ได้ตลอดเวลา การรับฟัง คิดวิเคราะห์ จดจาขัน้ตอนรวมไปถึงแนวทาง ของการแก้ไขปัญหา การได้แชร์หรือระบายความรู้สึกบางอย่างให้คนอื่นรับรู้บ้าง จะทาให้ ชีวิติเรามีความสุขมากขึน้อย่ากลัวถ้าคิดที่จะเปลี่ยน

×