Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

แฟ้มสะสมผลงานนักเรียน

142 visualizaciones

Publicado el

แฟ้มสะสมผลงานนักเรียน

Publicado en: Internet
 • Sé el primero en comentar

แฟ้มสะสมผลงานนักเรียน

 1. 1. [M.5/7] English- French CHOMSURANG UPATHAM
 2. 2. แฟ้ มสะสมผลงานของนักเรียนนักศึกษา (STUDENT PORTFOLIO) แฟ้ มสะสมผลงานของนักเรียนนักศึกษา คือ การรวบรวมผลงานและบันทึก ความก้าวหน้าของนักเรียนนักศึกษา โดยบรรจุไว้ในแฟ้ มสะสมผลงาน ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาการ เรียนรู้ของนักเรียนนักศึกษา จุดประสงค์ของการรวบรวมผลงาน ๑. เพื่อแสดงสิ่งที่นักเรียนนักศึกษาได้เรียนรู้ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ๆ ๒. เพื่อแสดงกระบวนการหรือพฤติกรรมที่เกิดจากความพยายามที่กระทาลงไป ๓. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือพิจารณาตัดสินความก้าวหน้าของนักเรียนนักศึกษาเป็นราย ภาคเรียนหรือรายปี วิธีการคัดเลือกผลงานที่จะนามาเก็บในแฟ้ มสะสมผลงานของนักเรียนนักศึกษา ๑. ผลงานที่นามาเก็บในแฟ้ มสะสมผลงานควรเป็นผลงานที่ได้จากการนาความรู้มา บูรณาการและประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริง ๒. ผลงานที่นามาเก็บในแฟ้ มสะสมผลงานต้องเป็นสิ่งที่จัดเก็บได้ เช่น งานเขียน แผ่น ซีดี เทปบันทึกเสียง ภาพถ่าย เป็นต้น ๓. ผลงานที่จะนามาเก็บในแฟ้ มสะสมผลงาน ควรเป็นชิ้นงานที่ดีที่สุด ครอบคลุม เนื้ อหา วัตถุประสงค์รายวิชาหรือวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ซึ่งนักเรียนนักศึกษา ควรเป็นผู้ที่คัดเลือกด้วยตนเอง ๔. นักเรียนนักศึกษาควรตรวจสอบความสามารถของตนเอง โดยการวิเคราะห์จุดเด่น และจุดด้อยของการปฏิบัติงาน ปัญหาและวิธีการแก้ไข การปรับปรุงงานให้ดีขึ้นจน ได้ชิ้นงานที่ดีที่สุด
 3. 3. คานา แฟ้ มสะสมผลงาน ( Portfolio ) เล่มนี้ ดิฉันได้จัดทาขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนนาเสนอ ข้อมูล ประวัติส่วนตัว ผลทางการศึกษา ความรู้ ความสามารถ ทักษะ รวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดิฉันได้เข้าร่วม โดยแฟ้ มสะสมผมงานเล่มนี้ ประกอบด้วยเอกสารเกี่ยวกับประวัติส่วนตัว ประวัติทางการศึกษา ผลงานที่ได้รับที่ทาให้ดิฉันเกิดความภาคภูมิใจ เช่น รางวัลสุจริตเป็น เกียรติ รวมทั้งมีรูปภาพการทากิจกรรมต่างๆ มากมาย เช่น กิจกรรมสร้างร้อยยิ้มให้น้องและ การเข้าร่วมกิจกรรมค่ายต่างๆอีกทั้งการเข้าร่วมประกวดทากระทง ดิฉันขอขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ คุณครูอาจารย์ และเพื่อนๆ ที่ให้ความ ช่วยเหลือ ทั้งให้คาแนะนา รวบรวมเอกสาร หลักฐานสาคัญต่างๆ ข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่าง ยิ่งเพื่อจัดทาแฟ้ มผลงานในครั้งนี้ และเพื่อการศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา (นางสาวอนันดา ศรีพลกรัง)
 4. 4. ประวัติการศึกษา บันทึกผลการเรียน เกียรติบัตร คุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ ประวัติส่วนตัว
 5. 5. 1. ประวัติส่วนตัว ชื่อ-สกุล นางสาวอนันดา ศรีพลกรัง ชื่อเล่น ตาล . เลขประจาตัว 29214 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 7 เลขที่ 15 สายการเรียน ภาษาอังกฤษ-ภาษาฝรั่งเศส เกิดวันที่ 11 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2541 อายุ 17 ปี หมู่โลหิต โอ โรคประจาตัว ภูมิแพ้ ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่ 161/4 ซอย ต้นไทร ถนน โรจนะ .. ตาบล/แขวง ไผ่ลิง อาเภอ/เขต พระนครศรีอยุธยา จังหวัด พระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13000 ปัจจุบันอาศัยอยู่กับ นางสุมณฑา ศรีพลกรรัง อายุ 48 ปี อาชีพ ค้าขาย สถานที่ทางาน โทรศัพท์ 0871165795 เกี่ยวข้องเป็น มารดา บิดาชื่อ นายสุพจน์ ศรีพลกรัง อายุ 42 ปี อาชีพ ค้าขาย สถานที่ทางาน ที่บ้าน โทรศัพท์ 0865542159 มารดาชื่อ นางสุมณฑา ศรีพลกรัง อายุ 48 ปี อาชีพ ค้าขาย สถานที่ทางาน ที่บ้าน โทรศัพท์0871168795 ผู้ปกครองชื่อ นาง สุมณฑา ศรีพลกรรัง อายุ 48 ปี อาชีพ ค้าขาย สถานที่ทางาน ที่บ้าน โทรศัพท์ 0871168795 เกี่ยวข้องเป็น มารดา เพื่อนสนิทคนที่ 1 ชื่อ นางสาว พรรณนิภา จันทร์เที่ยง ชื่อเล่น เดียร์ บ้านเลขที่ 45/4 ม.12 ซอย - ถนน - .. ตาบล/แขวง ต.กะมัง อาเภอ/เขต พระนครศรีอยุธยา จังหวัด พระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13000 โทรศัพท์ 0831606229 เพื่อนสนิทคนที่ 2 ชื่อ นางสาว อรวรรณ อินอ่อน ชื่อเล่น แอม บ้านเลขที่ 0876779179 ซอย ต้นไทร ถนน โรจนะ ตาบล/แขวง ไผ่ลิง อาเภอ/เขต พระนครศรีอยุธยา จังหวัด พระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13000 โทรศัพท์0876779179
 6. 6. สาเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จาก โรงเรียน จอมสุรางค์อุปถัมภ์ ซึ่งเป็นสถานศึกษาของ เอกชน รัฐบาล ตั้งอยู่เลขที่ 117 หมู่ 5 ซอย - ถนน อู่ทอง .. ตาบล/แขวง หอรัตนไชย อาเภอ/เขต พระนครศรีอยุธยา จังหวัด พระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13000 โทรศัพท์ 035-252269 - 70 ครูที่ปรึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 1.อาจารย์ทิพาพร แสงฉ่า. 2 อาจารย์นิพนธ์ วงศ์เกษม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 1. อาจารย์มณฑา แสงสุกใส 2. อาจารย์สาโรธ เนมานุรักษ์ คะแนนเฉลี่ยสะสม วิชาที่ชอบเรียนมากที่สุดคือ ภาษาอังกฤษสื่สาร เหตุผล สนุก เข้าใจง่าย มีความสนใจ งานอดิเรก เล่นอินเตอร์เน็ต กีฬาที่ชอบ เทนนิส . ระดับ ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 2.75 2.66 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 2.23 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 7. 7. 2. ประวัติการศึกษา ลาดับที่ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา พ.ศ.ที่จบการศึกษา วุฒิที่ได้รับระบุ วิชาเอก/สาขา 1 ประถมศึกษา โรงเรียนประตูชัย 2553 ป.6 2 มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 2556 ม.3 3 มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 2560 ม.6
 8. 8. 1. ขยัน คือ ความตั้งใจเพียรพยายามทาหน้าที่การงาน อย่างต่อเนื่อง สม่าเสมอ อดทนไม่ท้อถอยเมื่อพบ อุปสรรค ความขยันต้องควบคู่กับการใช้ปัญญา แก้ปัญหาจนเกิดผลสาเร็จตามความมุ่งหมาย ผู้ที่มี ความขยัน คือ ผู้ที่ตั้งใจทาอย่างจริงจังต่อ เนื่องในเรื่อง ที่ถูกที่ควร เป็นคนสู้งาน มีความพยายาม ไม่ท้อถอย กล้าเผชิญอุปสรรค รักงานที่ทา ตั้งใจทาหน้าที่อย่าง จริงจัง 2. ประหยัด คือ การรู้จักเก็บออม ถนอมใช้ ทรัพย์สิน สิ่งของให้เกิดประโยชน์คุ้มค่า ไม่ ฟุ่มเฟือย ฟุ้งเฟ้ อ ผู้ที่มีความประ หยัด คือ ผู้ที่ ดาเนินชีวิตเรียบง่าย รู้จักฐานะการเงินของตน คิด ก่อนใช้ คิดก่อนซื้อ เก็บออม ถนอมใช้ทรัพย์สิน สิ่งของอย่างคุ้มค่า รู้จักทาบัญชีรายรับ-รายจ่าย
 9. 9. 3. ซื่อสัตย์ คือ ประพฤติตรง ไม่เอนเอียง ไม่มีเล่ห์ เหลี่ยม มีความจริงใจ ปลอดจากความรู้สึกลาเอียง หรืออคติ ผู้ที่มีความซื่อสัตย์ คือ ผู้ที่มีความประพฤติ ตรง ทั้งต่อหน้าที่ ต่อวิชาชีพ ตรงต่อเวลา ไม่ใช้เล่ห์ กล คดโกง ทั้งทางตรงและทางอ้อม รับรู้หน้าที่ของ ตนเองและปฏิบัติอย่างเต็มที่ถูกต้อง 4. มีวินัย คือ การยึดมั่นในระเบียบแบบแผน ข้อบังคับ และข้อปฏิบัติ ซึ่งมีทั้งวินัยในตนเองและ วินัยต่อสังคม ผู้ที่มีวินัย คือ ผู้ที่ปฏิบัติตนในขอบเขต กฎระเบียบของสถานศึกษา สถาบัน/องค์กร/สังคม และประเทศ โดยที่ตนเองยินดีปฏิบัติตามอย่างเต็มใจ และตั้งใจ
 10. 10. 5. สุภาพ คือ เรียบร้อย อ่อนโยน ละมุนละม่อม มี กิริยามารยาทที่ดีงาม มีสัมมาคารวะ ผู้ที่มีความสุภาพ คือ ผู้ที่อ่อนน้อมถ่อมตนตามสถานภาพและกาลเทศะ ไม่ก้าวร้าว รุนแรง วางอานาจข่มผู้อื่น ทั้งโดยวาจา และท่าทาง แต่ในเวลาเดียวกันยังคงมีความมั่นใจใน ตนเอง เป็นผู้ที่มีมารยาท วางตนเหมาะสมตาม วัฒนธรรมไทย 6. สะอาด คือ ปราศจากความมัวหมอง ทั้งกาย ใจ และ สภาพแวดล้อม ความผ่องใส เป็นที่เจริญตา ทาให้เกิด ความสบายใจแก่ผู้พบเห็น ผู้ที่มีความสะอาด คือ ผู้รักษาร่างกาย ที่อยู่อาศัย สิ่งแวดล้อมถูกต้องตาม สุขลักษณะ ฝึกฝนจิตใจมิให้ขุ่นมัว มีความแจ่มใส
 11. 11. 7. สามัคคี คือ ความพร้อมเพรียงกัน ความกลมเกลียวกัน ความปรองดองกัน ร่วมใจกันปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามที่ต้อง การ เกิดงานการอย่างสร้างสรรค์ ปราศจากการทะเลาะวิวาท ไม่ เอารัดเอาเปรียบกัน เป็นการยอมรับความมีเหตุผล ยอมรับ ความแตกต่างหลากหลายทางความคิด ความหลากหลายใน เรื่องเชื้อชาติ ความกลมเกลียวกันในลักษณะเช่นนี้ เรียกอีก อย่างว่า ความสมานฉันท์ ผู้ที่มีความสามัคคี คือ ผู้ที่เปิดใจกว้าง รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รู้บทบาทของตน ทั้งในฐานะผู้นา และผู้ตามที่ดี 8. มีน้าใจ คือ ความจริงใจที่ไม่เห็นแก่เพียงตัวเองหรือเรื่อง ของตัวเอง แต่เห็นอกเห็นใจ เห็นคุณค่าในเพื่อนมนุษย์ มี ความเอื้ออาทร เอาใจใส่ ให้ความสนใจในความต้องการ ความจาเป็น ความทุกข์สุขของผู้อื่น และพร้อมที่จะให้ความ ช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกัน ผู้ที่มีน้าใจ คือ ผู้ให้และผู้อาสา ช่วยเหลือสังคม
 12. 12. ภาพกิจกรรมเข้าค่าย3ภาษา จีน-ฝรั่งเศส-ญี่ปุ่น
 13. 13. กิจกรรมประกวดกระทง กิจกรรมงานสัปดาห์อาเซียน ตัวแทนเข้าอัดรายการสื่อช่วย สอนวิชาภูมิศาสตร์

×