Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Anatomija uvod (1)

 • Inicia sesión para ver los comentarios

Anatomija uvod (1)

 1. 1. OPŠTA ANATOMIJA 1
 2. 2. Anatomija  Anatomija čoveka - nauka koja proučava oblik, građu i sastav čovečjeg tela.  Naziv anatomije - grčkog porekla • ανατομία (anatomia) • ανατέμνω (anatemno) ili ανατέμνειν (anatemnein) rezati, seći, otvarati sečenjem.  Seciranje, disekcija (lat. dissecare – seći) - najstariji metod u proučavanju građe tela. 2
 3. 3. Značaj anatomije  Osnova za razumevanje: • funkcije organa i sistema • patoloških procesa koji dovode do oboljenja.  Neophodna za dijagnostiku oboljenja i klasičnim ili savremenim metodama. 3
 4. 4. Učenje anatomije  Osnovne tehnike učenja u anatomiji: • posmatranje • vizuelno predstavljanje (vizualizacija - zamišljanje, trodimenzionalno predstavljanje) položaja struktura i njihovih odnosa u telu • memorisanje latinskih naziva  Metode učenja: • disekcija • na prethodno preparisanim modelima • korišćenjem ANATOMSKIH ATLASA • korišćenje multimedijalnih sredstava (posebni kompjuterski programi) • savremena dijagnostička sredstva (CT, MR, PET, UZ) 4
 5. 5. Prema načinu i svrsi rada anatomija se deli na: 1. 2. 3. 4. 5. sistematsku topografsku plastičnu rendgensku kliničku anatomiju. 5
 6. 6. Sistematska anatomija  Opisuje oblik i građu organa po funkcionalnim sistemima.  Sistemi tela su: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. koštani (systema skeletale) zglobni (systema articulare) mišićni (systema musculare) za varenje (systema digestorium) za disanje (systema respiratorium) mokraćni (systema urinarium) polni (systemata genitalia) endokrini (glandulae endocrinae) kardiovaskularni (systema cardiovasculare) limfni (systema lymphoideum) nervni (systema nervosum) čulni (organa sensuum). 6
 7. 7. Topografska anatomija    Proučava odnose organa i opisuje mesto gde se organ nalazi. Odnosi: 1. holotopske - odnos prema celom telu 2. skeletotopske - odnos prema skeletu 3. sintopski - odnose prema organima Prikazuje: • delove organizma (npr. glavu, trbuh) • regije (npr. dlan) 7
 8. 8. Plastična ili površinska anatomija  Proučava spoljašnji oblik, tj. izgled čovečijeg tela u raznim položajima. 8
 9. 9. Rendgenska anatomija  Proučava građu tela pomoću rendgenskog aparata.  Prednost - građa se izučava na živom organizmu.  Nova dijagnostičke metode: • • • • magnetna rezonanca (MR) kompjuterizovana tomografija (CT) ultrazvuk (UZ) pozitron emisiona tomografija (PET) 9
 10. 10. Rendgenska anatomija 10
 11. 11. Magnetna rezonanca MR 11
 12. 12. Kompjuterizovana tomografija CT 12
 13. 13. Ultrazvučna dijagnostika 13
 14. 14. Pozitron emisiona tomografija PET 14
 15. 15. Klinička anatomija  Proučava odnose između anatomskih struktura i funkcije, koji su značajni za praktičnu medicinu. 15
 16. 16. ANATOMSKI POLOŽAJ  Standardni referentni položaj tela opisuje se položaj struktura.  Anatomski položaj: • telo u uspravnom stavu, • glava i oči usmerene napred, • ruke su prislonjene uz telo s dlanovima okrenutim napred, • noge približene jedna drugoj. 16
 17. 17. Anatomske ravni  Zamišljene ravni omogućavaju: • određivanje odnosa, položaja i smera organa; • opisivanje preseka predela tela.  Ravni: 1. frontalna 2. sagitalna 3. horizontalna  Preseci: 1. transverzalna 2. longitudinalni 3. kosi 17
 18. 18. Frontalna ravan  Vertikalna, paralelna sa čelom  Deli telo u prednji i zadnji deo  Plana frontalia seu plana coronalia 18
 19. 19. Sagitalna ravan     Vertikalna Pruža se od napred prema nazad Deli telo na desni i levi deo Planum medianum - ravan simterije • mediosagitalna ravan  Plana paramediana • parasagitalne ravni 19
 20. 20. Horizontalna ravan  Horizontalna  Deli telo na gornji i donji deo  Plana horizontalia 20
 21. 21. Preseci  Transverzalni • Preseci normalni na osovinu organa  Longitudinalni • Preseci koji prate uzdužno osovinu organa  Kosi 21
 22. 22. Orijentacione linije   Za određivanja položaja i smera organa Vertikalne orijentacione linije 1. 2. 3. 4. 5. 6. Linea mediana anterior (prednja srednja linija) Linea medioclavicularis (srednja ključna linija) Linea mamillaris (bradavična linija) Linea axillaris anterior, media et posterior (prednja, srednja i zadnja pazušna linija) Linea scapularis (lopatična linija) Linea mediana posterior (zadnja srednja linija) 22
 23. 23. ANATOMSKA NOMENKLATURA  Nazivi na latinskom jeziku - latinska nomenklatura  Nomina Anatomica - anatomski rečnik  U Bazelu, na kongresu anatoma 1895. godine - (BNA)  U Jeni 1935. godine - (INA)  U Parizu 1955. godine - (PNA).  Terminologia Anatomica - poslednja revizija Pariska nomenklature, 1998. g.. 23
 24. 24. Način dobijanja naziva  na osnovu naziva u starim jezicima (grčkom i latinskom) • npr. oesophagus  na osnovu doslovnih tj. bukvalnih opisa • npr. dvanaestopalačno crevo (duodenum)  prema funkciji • npr. m. levator scapulae  na osnovu izgleda • npr. appendix vermiformis  na osnovu položaja u telu • npr. mm. intercostales  prema imenu • iz mitologije - tendo calcaneus -Achillis • osobe koja je prva opisala neku strukturu - circulus arteriosus cerebri - Willisi 24
 25. 25. Eponimi  Naziv koji je dobijen po nekome ili nečemu.  Najčešće - po autorima koji su prvi opisali strukturu  U kliničkoj praksi često.  Primer: Varolijev most (pons Varolii). Constantin Varolius (XVI vek) - profesor anatomije u Bolonji, proučavao mozak. 25
 26. 26. Oznake položaja ili smera  superior = gornji inferior = donji  cranialis = gornji (u glavi i trupu) caudalis = donji (u glavi i trupu)  anterior = prednji posterior = zadnji  ventralis = prednji (u glavi i trupu) dorsalis = zadnji (u glavi i trupu) 26
 27. 27. Oznake položaja ili smera  medialis = bliži ravni simetrije, unutrašnji lateralis = udaljeniji od ravni simetrije, spoljašnji  medianus = u središnjoj ravni  dexter = desni sinister = levi  externus = spoljašnji internus = unutrašnji  superficialis = površni profundus = duboki 27
 28. 28. Oznake položaja ili smera  ipsilateralis = istostrani (na istoj strani tela) contralateralis = suprotni (na suprotnim stranama tela)  proximalis = bliži izvorištu tj. korenu (u ekstremitetima ili grane krvnih sudova i živaca)  distalis = udaljeniji od izvorišta tj. korena udova 28
 29. 29. Uobičajene skraćenice - za strukture 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. a. - arteria; aa. - arteriae = arterija, arterije art. - articulatio; artt. - articulationes = zglob, zglobovi. lig. - ligamentum; ligg. - ligamenta = veza, veze m. - musculus; mm. - musculi = mišić, mišići n. - nervus; nn. - nervi = živac, živci r. - ramus; rr. - rami = grana, grane v. - vena; vv. - venae = vena, vene 29
 30. 30. Uobičajene skraćenice - za pravac i položaj ant. - anterior = napred post. - posterior = nazad dex. - dexter = desno sin. - sinister = levo sup. - superior = gore inf. - inferior = dole lat. - lateralis = spoljašnji med. - medialis = unutrašnji int. - internus = unutra ext. - externus = spolja prof. - profundus = dubok superf.-superficialis=površan 30
 31. 31. Uobičajene skraćenice  s. = seu, sive – (ili) – više naziva za istu strukturu • a. splenica s. a. lienalis  var. = varijanta, varijetet 31

×