Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
FFIISSIIOOTTEERRAAPPII PPAADDAA 
GGAANNGGGGUUAANN 
PPEERRKKEEMMBBAANNGGAANN 
DDrr.. ddrr.. TTiirrzzaa ZZ.. TTaammiinn,, SS...
II.. PPEENNDDAAHHUULLUUAANN 
PPeerrttuummbbuuhhaann  uukkuurraann ffiissiikk 
PPeerrkkeemmbbaannggaann  
kkeetteerraammp...
BBaattaassaann FFiissiiootteerraappii GGaanngggguuaann PPeerrkkeemmbbaannggaann 
HHaannyyaa kkeetteerrllaammbbaattaann:: 
...
Tahapan Perkembangan MMoottoorriikk KKaassaarr 
BBaarruu llaahhiirr ::TToonnuuss fflleekkssoorr ddoommiinnaann tteelluunng...
1199--2200 bbuullaann :: jjaallaann kkee ssaammppiinngg 
2211--2222 bbuullaann :: ttuurruunn ttaannggggaa ddii ddeeppaann ...
RReefflleekkss pprriimmiittiiff 
AATTNNRR 
SSTTNNRR 
RReessppoonn ffiissiioollooggiiss 
EEqquuiilliibbrriiuumm//ttiilltt r...
III.PPrrooggrraamm ffiissiiootteerraappii 
UUmmuurr ppeerrkkeemmbbaannggaann 
11 ttiinnggkkaatt lleebbiihh mmaajjuu 
IIVV....
Fisioterapi ppaaddaa GGaanngggguuaann 
PPeerrkkeemmbbaannggaann 
II.. PPeennddaahhuulluuaann 
11..11 PPeennggeerrttiiaann ...
1.2. Batasan ffiissiiootteerraappii ggaanngggguuaann ppeerrkkeemmbbaannggaann 
iiaallaahh hhaannyyaa ppaaddaa kkeetteerrll...
IIII..PPrroobblleemmaattiikk FFiissiiootteerraappii ppaaddaa GGaanngggguuaann 
PPeerrkkeemmbbaannggaann 
PPrroobblleemmaat...
2.1. Tahapan perkembangan mmoottoorriikk kkaassaarr :: 
BBaayyii bbaarruu llaahhiirr :: ttoonnuuss fflleekkssoorr ddoommii...
UUmmuurr 55 –– 66 bbuullaann :: ddaarrii tteelluunnggkkuupp kkeetteelleennttaanngg.. PPaaddaa ppoossiissii 
tteelluunnggkk...
UUmmuurr 1199 –– 2200 bbuullaann :: bbeerrjjaallaann kkee ssaammppiinngg,, nnaaiikk ttaannggggaa 
ddeennggaann ddiippeegga...
2.2 Tahap perkembangan mmoottoorriikk hhaalluuss :: 
bbaayyii bbaarruu llaahhiirr :: ttaannggaann mmeennggeeppaall,, rreef...
UUmmuurr 1122 –– 1144 bbuullaann :: mmeennyyuussuunn 22 kkuubbuuss 
UUmmuurr 1155 –– 1166 bbuullaann :: mmeelleemmppaarr b...
Umur 2,5 tahun :: mmeenniirruu ggaarriiss hhoorriizzoonnttaall 
UUmmuurr 33 ttaahhuunn :: mmeennccoonnttoohh lliinnggkkaar...
2.3. Tahapan ppeerrkkeemmbbaannggaann rreefflleekkss pprriimmiittiiff :: 
KKeemmaattaannggaann oottaakk ddiittaannddaaii d...
2. Symetric tonic neck reflex iiaallaahh rreefflleexx pprriimmiittiiff 
yyaanngg ttiimmbbuull ppaaddaa uummuurr 22 bbuulla...
22..44.. RReessppoonn FFiissiioollooggiikk 
SSaallaahh ssaattuu rreessppoonn ffiissiioollooggiikk ssiikkaapp ttuubbuuhh yy...
III. PPrrooggrraamm ffiissiiootteerraappii ppaaddaa ggaanngggguuaann ppeerrkkeemmbbaannggaann 
MMeerreennccaannaakkaann pp...
IIVV.. TTiinnddaakkaann ffiissiiootteerraappii ppaaddaa ggaanngggguuaann ppeerrkkeemmbbaannggaann 
11.. iinnhhiibbiissii r...
VV.. EEvvaalluuaassii ddaann ddookkuummeennttaassii ffiissiiootteerraappii ppaaddaa 
ggaanngggguuaann ppeerrkkeemmbbaanngg...
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Fisioterapi pada gangguan perkembangan

404 visualizaciones

Publicado el

gangguan perkembangan, gangguan perkembangan, gangguan perkembangan....

Publicado en: Atención sanitaria
 • Sé el primero en comentar

Fisioterapi pada gangguan perkembangan

 1. 1. FFIISSIIOOTTEERRAAPPII PPAADDAA GGAANNGGGGUUAANN PPEERRKKEEMMBBAANNGGAANN DDrr.. ddrr.. TTiirrzzaa ZZ.. TTaammiinn,, SSpp..RRMM
 2. 2. II.. PPEENNDDAAHHUULLUUAANN PPeerrttuummbbuuhhaann  uukkuurraann ffiissiikk PPeerrkkeemmbbaannggaann  kkeetteerraammppiillaann//kkeemmaammppuuaann aannaakk GGaanngggguuaann PPeerrkkeemmbbaannggaann:: ttiiddaakk mmaammppuu mmeennccaappaaii ttiinnggkkaatt ppeerrkkeemmbbaannggaann sseessuuaaii uummuurr
 3. 3. BBaattaassaann FFiissiiootteerraappii GGaanngggguuaann PPeerrkkeemmbbaannggaann HHaannyyaa kkeetteerrllaammbbaattaann:: MMoottoorriikk:: kkaassaarr tteerruuttaammaa MMoottoorriikk hhaalluuss RReefflleekk pprriimmiittiiff RReessppoonn ffiissiioollooggiiss
 4. 4. Tahapan Perkembangan MMoottoorriikk KKaassaarr BBaarruu llaahhiirr ::TToonnuuss fflleekkssoorr ddoommiinnaann tteelluunnggkkuupp kkeeppaallaa mmeennoolleehh 11 bbuullaann :: tteelluunnggkkuupp:: aannggkkaatt kkeeppaallaa sseebbeennttaarr 22 bbuullaann :: tteelluunnggkkuupp:: aannggkkaatt kkeeppaallaa 445500 3--44 bbuullaann :: aannggkkaatt kkeeppaallaa 990000 55--6 bbuullaann :: tteelluunnggkkuupp tteelleennttaanngg 6--7 bbuullaann :: ddiidduudduukkkkaann 8--99 bbuullaann :: mmeerraayyaapp 1100--1111 bbuullaann :: mmeerraannggkkaakk 1122--1144 bbuullaann :: jjaallaann ddiippeeggaanngg 11 ttaannggaann 1155--116 bbuullaann :: jjaallaann sseennddiirrii 117--118 bbuullaann :: jjaallaann mmuunndduurr
 5. 5. 1199--2200 bbuullaann :: jjaallaann kkee ssaammppiinngg 2211--2222 bbuullaann :: ttuurruunn ttaannggggaa ddii ddeeppaann 22 ttaahhuunn :: llaarrii 22,,55 ttaahhuunn :: lloonnccaatt ppaaddaa 11 kkaakkii 3 ttaahhuunn :: nnaaiikk ttaannggggaa kkaakkii bbeerrggaannttiiaann 44 ttaahhuunn :: ttuurruunn ttaannggggaa 55 ttaahhuunn :: jjaallaann jjiinnjjiitt 6 ttaahhuunn :: sseeppeeddaa rrooddaa dduuaa
 6. 6. RReefflleekkss pprriimmiittiiff AATTNNRR SSTTNNRR RReessppoonn ffiissiioollooggiiss EEqquuiilliibbrriiuumm//ttiilltt rreeaaccttiioonn TTeelluunnggkkuupp TTeelleennttaanngg kkeeppaallaa tteeggaakk BBeerrddiirrii
 7. 7. III.PPrrooggrraamm ffiissiiootteerraappii UUmmuurr ppeerrkkeemmbbaannggaann 11 ttiinnggkkaatt lleebbiihh mmaajjuu IIVV..TTiinnddaakkaann FFiissiiootteerraappii IInnhhiibbiissii FFaassiilliittaassii SSttiimmuullaassii VV..EEvvaalluuaassii ddaann ddookkuummeennttaassii
 8. 8. Fisioterapi ppaaddaa GGaanngggguuaann PPeerrkkeemmbbaannggaann II.. PPeennddaahhuulluuaann 11..11 PPeennggeerrttiiaann :: PPeerrttuummbbuuhhaann aannaakk iiaallaahh mmeenniinnggkkaattnnyyaa uukkuurraann ffiissiikk ttuubbuuhh aannaakk,, sseeppeerrttii bbeerraatt bbaaddaann,, ttiinnggggii bbaaddaann,, lliinnggkkaarraann kkeeppaallaa.. PPeerrkkeemmbbaannggaann iiaallaahh mmeenniinnggkkaattnnyyaa kkeemmaammppuuaann ddaann kkeettrraammppiillaann aannaakk,, sseeppeerrttii kkeemmaammppuuaann ggeerraakk kkaassaarr,, ggeerraakk hhaalluuss,, ppeerrssoonnaall ssoossiiaall,, bbaahhaassaa.. GGaanngggguuaann ppeerrkkeemmbbaannggaann iiaallaahh aappaabbiillaa aannaakk ttiiddaakk mmaammppuu mmeennccaappaaii ttiinnggkkaatt ppeerrkkeemmbbaannggaann sseessuuaaii ddeennggaann uummuurr aannaakk.. UUmmuummnnyyaa ddiiaammbbiill bbaattaassaann 22 ssttaannddaarr ddeevviiaassii..
 9. 9. 1.2. Batasan ffiissiiootteerraappii ggaanngggguuaann ppeerrkkeemmbbaannggaann iiaallaahh hhaannyyaa ppaaddaa kkeetteerrllaammbbaattaann ppeerrkkeemmbbaannggaann mmoottoorriikk tteerruuttaammaa mmoottoorriikk kkaassaarr,, rreefflleekkss pprriimmiittiiff ddaann rreessppoonnss ttuubbuuhh ffiissiioollooggii.. YYaanngg tteerrmmaassuukk ddaallaamm mmoottoorriikk kkaassaarr iiaallaahh ppeerrkkeemmbbaannggaann ppoossttuurr ( ppoossiissii ttuubbuuhh ) ddaann llookkoommoossii ( ggeerraakkaann )..
 10. 10. IIII..PPrroobblleemmaattiikk FFiissiiootteerraappii ppaaddaa GGaanngggguuaann PPeerrkkeemmbbaannggaann PPrroobblleemmaattiikk FFiissiiootteerraappii ppaaddaa ggaanngggguuaann ppeerrkkeemmbbaannggaann iiaallaahh mmeennccaarrii kkeetteerrllaammbbaattaann ppeerrkkeemmbbaannggaann mmoottoorriikk kkaassaarr,, mmoottoorriikk hhaalluuss,, rreefflleekkss pprriimmiittiiff ddaann rreessppoonn ttuubbuuhh ffiissiioollooggiiss.. KKeetteerrllaammbbaattaann ppeerrkkeemmbbaannggaann iiaallaahh aappaabbiillaa aannaakk ttiiddaakk mmaammppuu mmeennccaappaaii ppeerrkkeemmbbaannggaann sseessuuaaii ddeennggaann uummuurr aannaakk..
 11. 11. 2.1. Tahapan perkembangan mmoottoorriikk kkaassaarr :: BBaayyii bbaarruu llaahhiirr :: ttoonnuuss fflleekkssoorr ddoommiinnaann,, ppaaddaa tteelluunnggkkuupp kkeeppaallaa mmeennoolleehh kkeessaattuu ssiissii,, rreefflleekkss jjaallaann oottoommaattiiss,, bbiillaa ddiidduudduukkkkaann ppuunngggguunngg mmeelleennggkkuunngg.. UUmmuurr 11 bbuullaann :: ppaaddaa ppoossiissii ddiitteelluunnggkkuuppkkaann ddaappaatt mmeennggaannggkkaatt kkeeppaallaa sseebbeennttaarr.. UUmmuurr 22 bbuullaann :: ppaaddaa ppoossiissii tteelluunnggkkuupp ddaappaatt mmeennggaannggkkaatt kkeeppaallaa 4455 ddeerraajjaatt.. UUmmuurr 33 –– 44 bbuullaann :: ddaarrii tteelleennttaanngg ddaappaatt tteelluunnggkkuupp sseennddiirrii,, ppaaddaa ppoossiissii tteelluunnggkkuupp kkeeppaallaa 990 ddeerraajjaatt,, ddaaddaa tteerrttuummppuu ppaaddaa lleennggaann bbaawwaahh,, kkeeppaallaa tteerraannggkkaatt bbiillaa ppaaddaa ppoossiissii ddiittaarriikk uunnttuukk dduudduukk..
 12. 12. UUmmuurr 55 –– 66 bbuullaann :: ddaarrii tteelluunnggkkuupp kkeetteelleennttaanngg.. PPaaddaa ppoossiissii tteelluunnggkkuupp mmeennggaannggkkaatt ddaaddaa ddeennggaann kkeedduuaa lleennggaann lluurruuss.. UUmmuurr 66 –– 77 bbuullaann :: mmaammppuu ddiidduudduukkkkaann,, ttuunnggkkaaii lluurruuss mmeennyyaannggggaa bbeerraatt bbaaddaann bbiillaa ddiibbeerrddiirriikkaann,, mmeemmaassuukkkkaann kkaakkii kkee mmuulluutt.. UUmmuurr 88 –– 99 bbuullaann :: mmeerraayyaapp ( mmeerraannggkkaakk ppaaddaa ppeerruutt ),, dduudduukk ddaarrii ppoossiissii bbeerrbbaarriinngg UUmmuurr 110 –– 1111 bbuullaann :: mmeerraannggkkaakk,, dduudduukk bbeerrppuuttaarr,, bbeerrddiirrii sseebbeennttaarr.. UUmmuurr 1122 ––1144 bbuullaann :: jjaallaann ddiippeeggaanngg ddeennggaann 11 ttaannggaann UUmmuurr 1155 –– 1166 bbuullaann :: bbeerrjjaallaann sseennddiirrii UUmmuurr 1177 –– 1188 bbuullaann :: bbeerrjjaallaann mmuunndduurr,, dduudduukk sseennddiirrii ddii kkuurrssii
 13. 13. UUmmuurr 1199 –– 2200 bbuullaann :: bbeerrjjaallaann kkee ssaammppiinngg,, nnaaiikk ttaannggggaa ddeennggaann ddiippeeggaanngg UUmmuurr 2211 –– 2222 bbuullaann :: ttuurruunn ttaannggggaa ddeennggaann ddiippeeggaannggii,, jjoonnggkkookk wwaakkttuu bbeerrmmaaiinn UUmmuurr 22 ttaahhuunn :: llaarrii UUmmuurr 22,,55 ttaahhuunn :: mmeelloonnccaatt ppaaddaa 11 kkaakkii UUmmuurr 33 ttaahhuunn :: nnaaiikk ttaannggggaa ddeennggaann bbeerrggaannttiiaann,, mmeennggeennddaarraaii sseeppeeddaa rrooddaa ttiiggaa UUmmuurr 44 ttaahhuunn :: mmeennuurruunnii ttaannggggaa ddeennggaann kkaakkii bbeerrggaannttiiaann UUmmuurr 55 ttaahhuunn :: bbeerrjjaallaann jjiinnjjiitt UUmmuurr 66 ttaahhuunn :: mmeennggeennddaarraaii sseeppeeddaa rrooddaa 22
 14. 14. 2.2 Tahap perkembangan mmoottoorriikk hhaalluuss :: bbaayyii bbaarruu llaahhiirr :: ttaannggaann mmeennggeeppaall,, rreefflleekk mmeennggggeennggggaamm UUmmuurr 11 bbuullaann :: ggeerraakkaann lleennggaann ssiimmeettrriiss UUmmuurr 22 bbuullaann :: ggeerraakkaann ttaannggaann bbeerrssaammaaaann UUmmuurr 33 –– 44 bbuullaann :: ttaannggaann sseerriinngg tteerrbbuukkaa bbeerrmmaaiinn ddeennggaann ttaannggaann UUmmuurr 55 –– 66 bbuullaann :: mmeemmeeggaanngg 22 kkuubbuuss UUmmuurr 66 –– 77 bbuullaann :: mmeemmiinnddaahhkkaann kkuubbuuss ddaarrii ssaattuu ttaannggaann kkeettaannggaann yyaanngg llaaiinn UUmmuurr 88 –– 99 bbuullaann :: llaatteerraall ttiipp UUmmuurr 1100 –– 1111 bbuullaann :: mmeennggaammbbiill bbeennddaa yyaanngg kkeecciill ( bbuuttiirr nnaassii ) ddeennggaann tteelluunnjjuukk ddaann iibbuu jjaarrii
 15. 15. UUmmuurr 1122 –– 1144 bbuullaann :: mmeennyyuussuunn 22 kkuubbuuss UUmmuurr 1155 –– 1166 bbuullaann :: mmeelleemmppaarr bbeennddaa UUmmuurr 1177 –– 1188 bbuullaann :: mmeennyyuussuunn 44 kkuubbuuss,, mmeemmeeggaanngg ddeennggaann sseelluurruuhh tteellaappaakk ttaannggaann.. UUmmuurr 1199 –– 2200 bbuullaann :: mmeenneennddaanngg bboollaa UUmmuurr 2211 –– 2222 bbuullaann :: mmeennyyuussuunn kkuubbuuss tteerrddiirrii ddaarrii 55 –– 66 bbuuaahh UUmmuurr 22 ttaahhuunn :: mmeennyyuussuunn kkuubbuuss 88,, mmeenniirruu ggaarriiss tteeggaakk,, mmeennggggaammbbaarr ddeennggaann ggeerraakk lleennggaann
 16. 16. Umur 2,5 tahun :: mmeenniirruu ggaarriiss hhoorriizzoonnttaall UUmmuurr 33 ttaahhuunn :: mmeennccoonnttoohh lliinnggkkaarraann,, mmeennaannggkkaapp bboollaa ddeennggaann kkeedduuaa ttaannggaann lluurruuss UUmmuurr 44 ttaahhuunn :: MMeennccoonnttoohh ggaarriiss ssiillaanngg,, mmeemmeeggaanngg ppeennssiill sseeppeerrttii ddeewwaassaa,, mmeennggggaammbbaarr 33 bbaaggiiaann ttuubbuuhh.. UUmmuurr 55 ttaahhuunn :: mmeennggggaammbbaarr bbaaggiiaann ttuubbuuhh UUmmuurr 66 ttaahhuunn :: mmeennccoonnttoohh sseeggii eennaamm
 17. 17. 2.3. Tahapan ppeerrkkeemmbbaannggaann rreefflleekkss pprriimmiittiiff :: KKeemmaattaannggaann oottaakk ddiittaannddaaii ddeennggaann mmeenngghhiillaannggnnyyaa rreefflleess pprriimmiittiiff ddaann lleennggaann mmuunnccuullnnyyaa RReessppoonn ffiissiioollooggiikk ssiikkaapp ttuubbuuhh.. 22 RReefflleekkss pprriimmiittiiff yyaanngg ppeennttiinngg ddii kkeettaahhuuii iiaallaahh :: 11.. AAssyymmeettrriicc ttoonniicc nneecckk rreefflleexx iiaallaahh rreefflleekk yyaanngg ttiimmbbuull ppaaddaa uussiiaa 22 bbuullaann ddaann mmeenngghhiillaanngg ppaaddaa uussiiaa 66 bbuullaann.. CCaarraa mmeenniimmbbuullkkaannnnyyaa iiaallaahh,, bbiillaa kkeeppaallaa ddiirroottaassii ppaaddaa ssaattuu ssiissii mmiissaall kkee kkiirrii,, mmaakkaa lleennggaann kkiirrii ddaann ttuunnggkkaaii kkiirrii aakkaann eekksstteennssii ddaann lleennggaann ttuunnggkkaaii kkaannaann aakkaann eekksstteennssii ddaann lleennggaann ttuunnggkkaaii kkaannaann aakkaann fflleekkssii sseeppeerrttii ppeemmaaiinn aannggggaarr..
 18. 18. 2. Symetric tonic neck reflex iiaallaahh rreefflleexx pprriimmiittiiff yyaanngg ttiimmbbuull ppaaddaa uummuurr 22 bbuullaann ddaann mmeenngghhiillaanngg ppaaddaa uummuurr 66 bbuullaann.. CCaarraa mmeenniimmbbuullkkaannnnyyaa :: bbiillaa lleehheerr ddiifflleekkssiikkaann mmaakkaa kkeedduuaa lleennggaann ddaann ttuunnggkkaaii fflleekkssii.. BBiillaa kkeeppaallaa ddaann lleehheerr ddiieekksstteennssiikkaann mmaakkaa lleennggaann ddaann ttuunnggkkaaii aakkaann eekksstteennssii.. KKee 22 rreefflleekkss pprriimmiittiiff iinnii sseerriinngg mmaassiihh mmeenneettaapp ppaaddaa ggaanngggguuaann ppeerrkkeemmbbaannggaann yyaanngg ddiisseebbaabbkkaann ggaanngggguuaann ppaaddaa oottaakk.. DDaassaarr tteerraappii iiaallaahh mmeenneekkaann rreefflleekkss pprriimmiittiiff iinnii..
 19. 19. 22..44.. RReessppoonn FFiissiioollooggiikk SSaallaahh ssaattuu rreessppoonn ffiissiioollooggiikk ssiikkaapp ttuubbuuhh yyaanngg sseerriinngg ddiippaakkaaii ppaaddaa ddaassaarr tteerraappii iiaallaahh eeqquuiilliibbrriiuumm // ttiillttiinngg rreeaaccttiioonn,, yyaanngg bbiiaassaannyyaa tteerrhhaammbbaatt mmuunnccuullnnyyaa ppaaddaa aannaakk ddeennggaann ggaanngggguuaann ppeerrkkeemmbbaannggaann yyaanngg ddiisseebbaabbkkaann oolleehh ggaanngggguuaann ppaaddaa oottaakk,, yyaaiittuu ttiillttiinngg rreeaaccttiioonn ppaaddaa ppoossiissii tteelluunnggkkuupp,, tteelleennttaanngg ddaann bbeerrddiirrii.. DDaallaamm kkeeaaddaaaann nnoorrmmaall ttiimmbbuull ppaaddaa uummuurr 66 –– 1144 bbuullaann ddaann mmeenneettaapp sseeuummuurr hhiidduupp.. CCaarraa mmeenniimmbbuullkkaannnnyyaa iiaallaahh bbiillaa aannaakk ddiiaannggkkaatt ppaaddaa ppoossiissii tteelluunnggkkuupp mmaakkaa kkeeppaallaa aakkaann tteeggaakk,, jjuuggaa bbiillaa ddiiaannggkkaatt ppaaddaa ppoossiissii tteelleennttaanngg..
 20. 20. III. PPrrooggrraamm ffiissiiootteerraappii ppaaddaa ggaanngggguuaann ppeerrkkeemmbbaannggaann MMeerreennccaannaakkaann pprrooggrraamm ffiissiiootteerraappii ppaaddaa aannaakk lleebbiihh mmeemmppeerrttiimmbbaannggkkaann kkeeppaaddaa uummuurr ppeerrkkeemmbbaannggaann ddaarrii uummuurr kkhhrroonnoollooggiiss.. MMaakkssuuddnnyyaa iiaallaahh ppeenniinnggkkaattaann ppeenniinnggkkaattaann kkeemmaammppuuaann ppaaddaa sseettiiaapp bbiiddaanngg ppeerrkkeemmbbaannggaann aaddaallaahh sseellaannggkkaahh sseellaannggkkaahh lleebbiihh ttiinnggggii ddaarrii kkeetteerraammppiillaann yyaanngg tteellaahh ddiimmiilliikkiinnyyaa.. HHaall iinnii uunnttuukk mmeenngghhiinnddaarrii aaggaarr aannaakk ttiiddaakk ddiibbeerrii llaattiihhaann tteerrllaalluu bbeerraatt ddiilluuaarr jjaannggkkaauuaann kkeemmaammppuuaannnnyyaa.. PPrrooggrraamm ffiissiiootteettaappii hhaarruuss rreeaalliissttiikk uunnttuukk aannaakk tteerrsseebbuutt..
 21. 21. IIVV.. TTiinnddaakkaann ffiissiiootteerraappii ppaaddaa ggaanngggguuaann ppeerrkkeemmbbaannggaann 11.. iinnhhiibbiissii rreefflleekkss pprriimmiittiiff aappaabbiillaa aaddaa 22.. ssttiimmuullaassii ppeennggaallaammaann mmoottoorriikk sseessuuaaii ttaahhaapp ppeerrkkeemmbbaannggaann 33.. ffaassiilliittaassii
 22. 22. VV.. EEvvaalluuaassii ddaann ddookkuummeennttaassii ffiissiiootteerraappii ppaaddaa ggaanngggguuaann ppeerrkkeemmbbaannggaann SSaattuu ccaarraa eevvaalluuaassii ddaann ddookkuummeennttaassii ppaaddaa ggaanngggguuaann ppeerrkkeemmbbaannggaann yyaanngg wwaajjiibb ddiikkuuaassaaii oolleehh ffiissiiootteerraappii iiaallaahh mmeettooddaa DDeennvveerr..

×