RREEAALLIISSMMOO YY 
NNAATTUURRAALLIISSMMOO.. 
Ángeles Fernández Bañón
GGUUIIOONN 
11.. IInnttrroodduucccciióónn 
22.. CCoonntteexxttoo hhiissttóórriiccoo 
33.. CCaarraacctteerrííssttiiccaass 
...
RReeaalliissmmoo 
• mmoovviimmiieennttoo aarrttííssttiiccoo 
• sseegguunnddaa mmiittaadd ddeell SS.. XXIIXX 
• ooppoossiic...
NNaattuurraalliissmmoo 
 ssee iinntteennssiiffiiccaa eell pprrooppóóssiittoo ddee 
eexxaaccttiittuudd 
 ssee eexxpplliic...
CCoonntteexxttoo hhiissttóórriiccoo 
 RReevvoolluucciióónn ddeell 688 oo LLaa GGlloorriioossaa.. 
 NNuueevvaass ddoocctt...
LLooss nnuueevvooss iinnvveennttooss 
 EEll ddeessaarrrroolllloo cciieennttííffiiccoo ccoonnlllleevvaa eell 
tteeccnnooll...
33.. CCaarraacctteerrííssttiiccaass 
 VVeerroossiimmiilliittuudd:: 
• tteemmaass,, 
• ppeerrssoonnaajjeess 
• EEsscceenna...
33.. CCaarraacctteerrííssttiiccaass 
 LLeenngguuaajjee:: 
• ddeebbííaa sseerr nnaattuurraall,, 
• aalleejjaaddoo ddee lla...
33.. CCaarraacctteerrííssttiiccaass 
 PPeerrssoonnaajjeess:: 
• mmuuyy nnuummeerroossooss,, 
• ppuueeddeenn tteenneerr cc...
33.. CCaarraacctteerrííssttiiccaass 
AAddeemmááss,, llaa mmuujjeerr 
pprroottaaggoonniissmmoo:: 
 CCoonnttrraattaaddaa ss...
33.. CCaarraacctteerrííssttiiccaass 
 NNaarrrraaddoorr oommnniisscciieennttee:: ccoonnoocceeddoorr 
ddee aanntteemmaannoo...
33.. CCaarraacctteerrííssttiiccaass 
 IInntteenncciióónn mmoorraall:: ssuu ffiinnaalliiddaadd eerraa 
ccoonnttrriibbuuiir...
33.. CCaarraacctteerrííssttiiccaass 
 TTeemmááttiiccaa:: eess mmuuyy vvaarriiaaddaa,, 
 DDeessttaaccaann:: 
• eell aammo...
EEll RReeaalliissmmoo eeuurrooppeeoo 
 RReeaalliissmmoo ffrraannccééss:: 
• SStteennddhhaall:: RRoojjoo yy nneeggrroo 
• ...
44.. PPrriinncciippaalleess aauuttoorreess yy oobbrraass 
 FFeerrnnáánn CCaabbaalllleerroo:: 
((11779966--11887777;; 
sse...
44.. PPrriinncciippaalleess aauuttoorreess yy oobbrraass 
 JJuuaann VVaalleerraa:: 
• PPeeppiittaa JJiimméénneezz:: nnoov...
LLeeooppoollddoo AAllaass ““CCllaarríínn”” 
 NNaaccee eenn ZZaammoorraa ppeerroo pprroonnttoo ssee ttrraassllaaddaa aa 
O...
LLaa RReeggeennttaa 
 CCrrííttiiccaa aa llaa eessttrreecchhaa ssoocciieeddaadd ddee 
pprroovviinncciiaass 
 AAnnáálliiss...
BBeenniittoo PPéérreezz GGaallddóóss 
 NNaaccee eenn llaass PPaallmmaass ddee GGrraann CCaannaarriiaa,, 
eenn 11884433 
...
EEppiissooddiiooss NNaacciioonnaalleess 
 CCuueennttaa llaa hhiissttoorriiaa rreecciieennttee ddee 
EEssppaaññaa:: ddeess...
Novelas de la primera época: 
Novelas “de tesis” 
Gloria 
Marianela 
Doña Perfecta
NNoovveellaass eessppaaññoollaass 
ccoonntteemmppoorráánneeaass  AAmmbbiieennttaaddaass eenn MMaaddrriidd yy rreefflleejj...
NNoovveellaass ddee eessppiirriittuuaalliiddaadd 
EEll aabbuueelloo 
Misericordia
FFoorrttuunnaattaa yy JJaacciinnttaa 
 AArrgguummeennttoo:: ttrriiáánngguulloo aammoorroossoo.. 
 TTeemmaa:: eennggaañño...
55.. EEll NNaattuurraalliissmmoo 
 TTeennddeenncciiaa lliitteerraarriiaa iimmppuullssaaddaa 
ppoorr ÉÉmmiillee ZZoollaa,,...
EEmmiilliiaa PPaarrddoo BBaazzáánn ((11885511--11992211)) 
• EEssccrriittoorraa ddee aammppllííssiimmaa ccuullttuurraa qqu...
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

El realismo 4º eso

2.370 visualizaciones

Publicado el

Breve presentación sobre el Realismo literario para 4º ESO

Publicado en: Educación
0 comentarios
0 recomendaciones
Estadísticas
Notas
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Sin descargas
Visualizaciones
Visualizaciones totales
2.370
En SlideShare
0
De insertados
0
Número de insertados
1.860
Acciones
Compartido
0
Descargas
9
Comentarios
0
Recomendaciones
0
Insertados 0
No insertados

No hay notas en la diapositiva.

El realismo 4º eso

 1. 1. RREEAALLIISSMMOO YY NNAATTUURRAALLIISSMMOO.. Ángeles Fernández Bañón
 2. 2. GGUUIIOONN 11.. IInnttrroodduucccciióónn 22.. CCoonntteexxttoo hhiissttóórriiccoo 33.. CCaarraacctteerrííssttiiccaass 44.. PPrriinncciippaalleess aauuttoorreess yy oobbrraass • FFeerrnnáánn CCaabbaalllleerroo • JJuuaann VVaalleerraa • LLeeooppoollddoo AAllaass CCllaarríínn • BBeenniittoo PPéérreezz GGaallddóóss 55.. EEll NNaattuurraalliissmmoo EEmmiilliiaa PPaarrddoo BBaazzáánn
 3. 3. RReeaalliissmmoo • mmoovviimmiieennttoo aarrttííssttiiccoo • sseegguunnddaa mmiittaadd ddeell SS.. XXIIXX • ooppoossiicciióónn aa llooss tteemmaass ssuubbjjeettiivvooss yy ffaannttáássttiiccooss ddeell RRoommaannttiicciissmmoo;; • aarrgguummeennttooss bbaassaaddooss eenn::  llaa vviiddaa ccoottiiddiiaannaa yy  llooss ccaammbbiiooss ssoocciiaalleess,, ccuullttuurraalleess,, ppoollííttiiccooss yy eeccoonnóómmiiccooss ddee llaa ééppooccaa..
 4. 4. NNaattuurraalliissmmoo  ssee iinntteennssiiffiiccaa eell pprrooppóóssiittoo ddee eexxaaccttiittuudd  ssee eexxpplliiccaann llaass ttiippoollooggííaass hhuummaannaass yy ssuuss aaccttuuaacciioonneess ccoommoo • rreessuullttaaddoo ddee llaa hheerreenncciiaa ggeennééttiiccaa oo • ddee llaa iinnfflluueenncciiaa ddeell aammbbiieennttee..
 5. 5. CCoonntteexxttoo hhiissttóórriiccoo  RReevvoolluucciióónn ddeell 688 oo LLaa GGlloorriioossaa..  NNuueevvaass ddooccttrriinnaass ffiilloossóóffiiccaass:: PPOOSSIITTIIVVIISSMMOO :: DDooccttrriinnaa ffiilloossóóffiiccaa yy cciieennttííffiiccaa qquuee ccoonnssiiddeerraa qquuee eell úúnniiccoo mmeeddiioo ddee ccoonnoocciimmiieennttoo eess llaa eexxppeerriieenncciiaa ccoommpprroobbaaddaa oo vveerriiffiiccaaddaa aa ttrraavvééss ddee llooss sseennttiiddooss EEVVOOLLUUCCIIOONNIISSMMOO:: TTeeoorrííaa bbiioollóóggiiccaa qquuee ssoossttiieennee qquuee ttooddooss llooss sseerreess vviivvooss aaccttuuaalleess pprroocceeddeenn,, ppoorr eevvoolluucciióónn yy aa ttrraavvééss ddee ccaammbbiiooss mmááss oo mmeennooss lleennttooss aa lloo llaarrggoo ddee llooss ttiieemmppooss ggeeoollóóggiiccooss,, ddee aanntteecceessoorreess ccoommuunneess
 6. 6. LLooss nnuueevvooss iinnvveennttooss  EEll ddeessaarrrroolllloo cciieennttííffiiccoo ccoonnlllleevvaa eell tteeccnnoollóóggiiccoo,, eenn eessttee ppeerriiooddoo ssee ssuucceeddeenn nnuummeerroossooss iinnvveennttooss qquuee mmooddiiffiiccaarroonn pprrooggrreessiivvaammeennttee llaa vviiddaa ccoottiiddiiaannaa:: • FFeerrrrooccaarrrriill aa vvaappoorr ppaarraa ttrraannssppoorrttee ddee ppaassaajjeerrooss ((11883300)) • BBiicciicclleettaa ddee ppeeddaalleess ((11883399)) • TTeellééggrraaffoo ((11884444)) • DDiinnaammiittaa ((118866)) • TTeellééffoonnoo ((1188776)) • LLuuzz eellééccttrriiccaa ((11887799)) • AAuuttoommóóvviill ((1188886)) • CCiinnee ((11889955))
 7. 7. 33.. CCaarraacctteerrííssttiiccaass  VVeerroossiimmiilliittuudd:: • tteemmaass,, • ppeerrssoonnaajjeess • EEsscceennaarriiooss ddeebbeenn bbaassaarrssee eenn llaa rreeaalliiddaadd..  AAtteenncciióónn aall ddeettaallllee:: llaass ddeessccrriippcciioonneess,, mmuuyy aabbuunnddaanntteess,, ddeebbeenn rreeccooggeerr ttooddooss llooss rraassggooss ppoossiibblleess ddee lloo qquuee ssee ddeessccrriibbee.. • AAccttiivviiddaadd ddee llooss cciieennttííffiiccooss::  oobbsseerrvvaann yy aannaalliizzaann llaa ssoocciieeddaadd  llooss ddaattooss oobbtteenniiddooss ((ffeecchhaass,, ccoossttuummbbrreess,, lluuggaarreess……)) llooss ooffrreecceenn aall lleeccttoorr ppaarraa qquuee ssaaqquuee ssuuss pprrooppiiaass ccoonncclluussiioonneess..
 8. 8. 33.. CCaarraacctteerrííssttiiccaass  LLeenngguuaajjee:: • ddeebbííaa sseerr nnaattuurraall,, • aalleejjaaddoo ddee llaass eemmoocciioonneess eexxaaggeerraaddaass ((pprrooppiiaass ddee llooss rroommáánnttiiccooss)) • ttrraattaann ddee rreepprroodduucciirr ccoonn llaa mmaayyoorr eexxaaccttiittuudd ppoossiibbllee eell hhaabbllaa ddee llooss ppeerrssoonnaajjeess,, sseeggúúnn ssuu oorriiggeenn,, nniivveell ssoocciiaall,, ccuullttuurraa,, llaabboorraa,,…… • SSee ssuueellee ppeerrcciibbiirr uunnaa ccllaarraa ddiiffeerreenncciiaa eennttrree eell ddeell nnaarrrraaddoorr,, mmááss ccuullttoo,, yy eell ddiiáállooggoo ddee llooss ppeerrssoonnaajjeess,, mmááss ppooppuullaarr..
 9. 9. 33.. CCaarraacctteerrííssttiiccaass  PPeerrssoonnaajjeess:: • mmuuyy nnuummeerroossooss,, • ppuueeddeenn tteenneerr ccoommoo pprroottaaggoonniissttaass iinnddiivviidduuooss ccoonnccrreettooss oo ggrruuppooss ssoocciiaalleess ((ssoobbrree ttooddoo,, bbuurrgguueessííaa yy pprroolleettaarriiaaddoo)).. • SSoonn hhaabbiittuuaalleess llooss aammbbiieenntteess ffaammiilliiaarreess,, llaa pprreesseenncciiaa ddee aallggúúnn ttrraauummaa ddeell ppaassaaddoo qquuee eexxpplliiqquuee uunnaa ddeetteerrmmiinnaaddaa ccoonndduuccttaa oo ccoommppoorrttaammiieennttoo,, • eessttrreecchhaa rreellaacciióónn eennttrree llaa hhiissttoorriiaa ddee llooss ppeerrssoonnaajjeess yy llaa hhiissttoorriiaa ddee EEssppaaññaa..
 10. 10. 33.. CCaarraacctteerrííssttiiccaass AAddeemmááss,, llaa mmuujjeerr pprroottaaggoonniissmmoo::  CCoonnttrraattaaddaa ssoolloo ccoommoo mmaannoo ddee oobbrraa bbaarraattaa oo rreelleeggaaddaa aall hhooggaarr,, ggeenneerraallmmeennttee ccaassaaddaa ccoonn hhoommbbrreess mmuucchhoo mmaayyoorreess oo iinnffeerriioorreess iinntteelleeccttuuaall oo ccuullttuurraallmmeennttee,,  iinntteennttaarráá ssaalliirr ddeell ppaappeell qquuee llee hhaa ssiiddoo aassiiggnnaaddoo bbuussccaannddoo,, aa ttrraavvééss ddeell aammoorr,, llaa rreeaalliizzaacciióónn ppeerrssoonnaall qquuee llaa ssoocciieeddaadd llee nniieeggaa..  ddee aahhíí llaa ffrreeccuueenncciiaa ddeell tteemmaa ddeell aadduulltteerriioo oo ddeell aammoorr iinnssaattiissffeecchhoo..
 11. 11. 33.. CCaarraacctteerrííssttiiccaass  NNaarrrraaddoorr oommnniisscciieennttee:: ccoonnoocceeddoorr ddee aanntteemmaannoo ddee ttooddooss llooss ddeettaalllleess,, iinntteerrvviieennee eenn aa nnaarrrraacciióónn eemmiittiieennddoo jjuuiicciiooss oo aavvaannzzaannddoo hheecchhooss qquuee ssuucceeddeerráánn..
 12. 12. 33.. CCaarraacctteerrííssttiiccaass  IInntteenncciióónn mmoorraall:: ssuu ffiinnaalliiddaadd eerraa ccoonnttrriibbuuiirr aa uunn mmeejjoorr ccoonnoocciimmiieennttoo ddeell sseerr hhuummaannoo yy ddee llaa ssoocciieeddaadd,, ppaarraa ppooddeerr mmeejjoorraarrllooss..
 13. 13. 33.. CCaarraacctteerrííssttiiccaass  TTeemmááttiiccaa:: eess mmuuyy vvaarriiaaddaa,,  DDeessttaaccaann:: • eell aammoorr yy ssuuss pprroobblleemmaass,, • eell mmaattrriimmoonniioo yy eell aadduulltteerriioo • llaa ffaammiilliiaa,, • eell ttrraabbaajjoo yy • eell sseennttiimmiieennttoo rreelliiggiioossoo..
 14. 14. EEll RReeaalliissmmoo eeuurrooppeeoo  RReeaalliissmmoo ffrraannccééss:: • SStteennddhhaall:: RRoojjoo yy nneeggrroo • BBaallzzaacc:: LLaa ccoommeeddiiaa hhuummaannaa • FFllaauubbeerrtt:: MMaaddaammee BBoovvaarryy  RReeaalliissmmoo rruussoo:: • DDoossttooiieevvsskkii:: CCrriimmeenn yy ccaassttiiggoo • TToollssttooii:: AAnnaa KKaarreenniinnaa  RReeaalliissmmoo iinnggllééss:: • DDiicckkeennss:: CCaanncciióónn ddee NNaavviiddaadd,, OOlliivveerr TTwwiisstt
 15. 15. 44.. PPrriinncciippaalleess aauuttoorreess yy oobbrraass  FFeerrnnáánn CCaabbaalllleerroo:: ((11779966--11887777;; sseeuuddóónniimmoo ddee CCeecciilliiaa BBööhhll ddee FFaabbeerr))  DDeessttaaccaa LLaa ggaavviioottaa,, ccoonnssiiddeerraaddaa pprreeccuurrssoorraa ddeell RReeaalliissmmoo..
 16. 16. 44.. PPrriinncciippaalleess aauuttoorreess yy oobbrraass  JJuuaann VVaalleerraa:: • PPeeppiittaa JJiimméénneezz:: nnoovveellaa eeppiissttoollaarr • JJuuaanniittaa llaa LLaarrggaa:: rreellaacciióónn ddee uunn vviiuuddoo yy uunnaa jjoovveenn ddee ccllaassee iinnffeerriioorr..
 17. 17. LLeeooppoollddoo AAllaass ““CCllaarríínn””  NNaaccee eenn ZZaammoorraa ppeerroo pprroonnttoo ssee ttrraassllaaddaa aa OOvviieeddoo ddoonnddee eessttuuddiióó DDeerreecchhoo  PPuubblliiccóó ssuuss aarrttííccuullooss ccoonn eell sseeuuddóónniimmoo ddee ““CCllaarríínn””  FFuuee ccoonncceejjaall rreeppuubblliiccaannoo eenn OOvviieeddoo  TTaann ssoolloo eessccrriibbiióó ddooss nnoovveellaass :: • SSuu úúnniiccoo hhiijjoo • LLaa RReeggeennttaa..
 18. 18. LLaa RReeggeennttaa  CCrrííttiiccaa aa llaa eessttrreecchhaa ssoocciieeddaadd ddee pprroovviinncciiaass  AAnnáálliissiiss ppssiiccoollóóggiiccoo ddee llooss ppeerrssoonnaajjeess  TTeemmaa:: aadduulltteerriioo,, llaa ccrrííttiiccaa ssoocciiaall,, eell ppooddeerr ddee llaa IIgglleessiiaa..  EEssttrruuccttuurraa FFeerrmmíínn ÁÁllvvaarroo MMeessííaa ddee PPaass Ana Ozores VVííccttoorr QQuuiinnttaannaarr
 19. 19. BBeenniittoo PPéérreezz GGaallddóóss  NNaaccee eenn llaass PPaallmmaass ddee GGrraann CCaannaarriiaa,, eenn 11884433  EEssttuuddiiaa DDeerreecchhoo eenn MMaaddrriidd  PPaarrttiicciippóó aaccttiivvaammeennttee eenn llaa ppoollííttiiccaa
 20. 20. EEppiissooddiiooss NNaacciioonnaalleess  CCuueennttaa llaa hhiissttoorriiaa rreecciieennttee ddee EEssppaaññaa:: ddeessddee llaa bbaattaallllaa ddee TTrraaffaallggaarr ((11880055)) hhaassttaa llaa RReessttaauurraacciióónn bboorrbbóónniiccaa ddee 11887755  NNuueevvoo mmooddeelloo ddee nnoovveellaa hhiissttóórriiccaa:: mmeezzccllaarr ddee ffoorrmmaa vveerroossíímmiill RREEAALLIIDDAADD YY FFIICCCCIIÓÓNN..
 21. 21. Novelas de la primera época: Novelas “de tesis” Gloria Marianela Doña Perfecta
 22. 22. NNoovveellaass eessppaaññoollaass ccoonntteemmppoorráánneeaass  AAmmbbiieennttaaddaass eenn MMaaddrriidd yy rreefflleejjoo ddee llaa ssoocciieeddaadd.. Tristana Realidad Fortunata y Jacinta
 23. 23. NNoovveellaass ddee eessppiirriittuuaalliiddaadd EEll aabbuueelloo Misericordia
 24. 24. FFoorrttuunnaattaa yy JJaacciinnttaa  AArrgguummeennttoo:: ttrriiáánngguulloo aammoorroossoo..  TTeemmaa:: eennggaaññoo.. OOttrrooss sseeccuunnddaarriiooss:: llaa eesstteerriilliiddaadd,, llaa mmaatteerrnniiddaadd,, eell MMaaddrriidd ddee llaa ééppooccaa..  EEssttrruuccttuurraa:: eenn ccuuaattrroo ppaarrtteess:: • PPllaanntteeaammiieennttoo ddeell ttrriiáánngguulloo aammoorroossoo.. • VViiddaa ddee FFoorrttuunnaattaa yy ssuu sseegguunnddaa vvuueellttaa ccoonn JJuuaanniittoo.. • NNuueevvoo aabbaannddoonnoo ddee JJuuaanniittoo.. • MMuueerrttee ddee FFoorrttuunnaattaa..
 25. 25. 55.. EEll NNaattuurraalliissmmoo  TTeennddeenncciiaa lliitteerraarriiaa iimmppuullssaaddaa ppoorr ÉÉmmiillee ZZoollaa,, LLooss RRoouunnggoonn MMaaccqquuaarrtt..  CCaarraacctteerrííssttiiccaass:: • VViiddaa ccoonnddiicciioonnaaddaa ppoorr ttrreess ffaaccttoorreess:: HHeerreenncciiaa bbiioollóóggiiccaa SSeelleecccciióónn nnaattuurraall AAmmbbiieennttee ssoocciiaall.. • PPeerrssoonnaajjeess ddee llooss ggrruuppooss ssoocciiaalleess mmááss ddeessffaavvoorreecciiddooss.. • TTeemmááttiiccaa:: aassppeeccttooss mmááss ssóórrddiiddooss ddee llaa ssoocciieeddaadd.. • LLeenngguuaajjee ccrruuddoo,, pprreetteennddee eessccaannddaalliizzaarr..
 26. 26. EEmmiilliiaa PPaarrddoo BBaazzáánn ((11885511--11992211)) • EEssccrriittoorraa ddee aammppllííssiimmaa ccuullttuurraa qquuee vviivviióó iinntteennssaammeennttee eell aammbbiieennttee lliitteerraarriioo ddee ssuu ééppooccaa.. • IInnttrroodduujjoo eenn EEssppaaññaa eell NNaattuurraalliissmmoo,, ccuuyyooss pprriinncciippiiooss aapplliiccóó ppaarrcciiaallmmeennttee,, yyaa qquuee ssuu ccoonncciieenncciiaa rreelliiggiioossaa llee iimmppeeddííaa aaddmmiittiirr qquuee llaass aaccttuuaacciioonneess hhuummaannaass,, rreefflleejjaaddaass eenn llooss ppeerrssoonnaajjeess lliitteerraarriiooss,, ffuueerraann ssoolloo ffrruuttoo ddee llaass ccoonnddiicciioonneess aammbbiieennttaalleess oo ggeennééttiiccaass.. • EEnn ssuu pprroodduucccciióónn ddeessttaaccaann LLooss ppaazzooss ddee UUllllooaa yy LLaa mmaaddrree nnaattuurraalleezzaa ((ddee aammbbiieennttee ggaalllleeggoo))..

×