Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Colin c. tipping sorsfordító megbocsátás

17.718 visualizaciones

Publicado el

 • Sé el primero en comentar

Colin c. tipping sorsfordító megbocsátás

 1. 1. A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Colin C. Tipping / Radical Forgiveness. Making Room for the Miracle Global 13 Publication, Inc., 2 0 0 2 Fordította Hegedűs Péter Szerkesztette Miklós Gábor Copyright © Colin C. Tipping, 2 0 0 2 Hungarian translation © Hegedűs Péter, 2 0 1 0 Hungarian edition © Neemtree Corporation AG., 2 0 1 0 Cover design © Neemtree Corporation AG,, 2 0 1 0 Minden jog fenntartva. A könyv - akiadó írásos jóváhagyása nélkül - sem egészében, sem részleteiben nem sokszorosítható vagy közölhető, semmilyen formában és értelemben, elektronikus vagy mechanikus módon, beleértve a nyilvános előadást vagy tanfolyamot, a hangoskönyvet, bármilyen internetes közlést, a fénymásolást, a rögzítést vagy az információrögzítés bármely formáját. Bár az olvasó úgy érezheti, hogy vannak hasonlóságok a Sorsfordító megbocsátás és Z.7.A Course in Miracles között, szeretném tisztázni, hogy bár ismerek néhányat az AC1M által tanított alapelvek közül, sem tanítványa, sem pedig tanára nem voltam soha, így ez a kötet semmilyen tekintetben nem nevezhető ACIM-könyvnek. ÉDESVÍZ KIADÓ, BUDAPEST Felelős kiadó Nóvák András igazgató Főszerkesztő Molnár Eszter Műszaki vezető Etdélyi Anna Tipográfia Alinea Kft. Borítót készítette Decoflex Kft. Borítófotó Shutterstock Nyomta Reálszisztéma Dabasi Nyomda Zrt. Felelős vezető Vágó Magdolna vezérigazgató ISBN 9 7 8 963 5 2 9 057 4
 2. 2. Ajánlom ezt a könyvet Diana walesi hercegnő emlékének, aki szeretete átformáló erejének kinyilvánításával megnyitotta Nagy-Britannia és a világ jelentős részének szívcsakráját.
 3. 3. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS H álámat és szeretetemet először is feleségemnek, JoAnná- nak küldöm, amiért hitt bennem és maradéktalan tá­ mogatást nyújtott nekem e könyv megírásához még akkor is, amikor nehéz idők jártak. Szintén különös hálával tarto­ zom Jill húgomnak és sógoromnak, Jeffnek, amiért enge­ délyt adtak rá, hog)' nyilvánosságra hozzak egy nagyon sze­ mélyes történetet kettejükről, amely nélkül könyvem jóval szegényesebb volna. Szeretnék továbbá köszönetet monda­ ni Jeff lányának, Lorraine-nek és az én Lorraine lányomnak ugyanezért, valamint Jill és J e f f valamennyi családtagjának, akik hajlandóak voltak elolvasni ezt a könyvet, s a legjobbat meglátni mindenkiben, aki Jill történetében szerepet ját­ szott. Szeretnék köszönetet mondani John fivéremnek is, aki tanúja volt a történet kibontakozásának, türelméért és támogatásáért. Különös hálával tartozom Michael Ryce-nak a „Megbocsátás-munkalapokkal" kapcsolatos inspiráció­ jáért, valamint Arnold Patentnek, amiért megismertette ve­ lem a spirituális törvényt. Számtalan olyan személy van még, aki jelentős mértékben hozzájárult e könyv megszüle­ téséhez és a sorsfordító megbocsátás üzenetének terjesztésé­ hez, s ezért én mindnyájuknak nap mint nap hálát adok. Köszönettel tartozom az Institute for Radical Forgiveness valamennyi végzettjének, akik személyes példamutatással és tanítókként átültetik a gyakorlatba a módszert. Külön köszönetem Debi Lee-nek, amiért megengedte, hogy szerte 7
 4. 4. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS a világon elmeséljem a történetét, és Karen Taylor-Good- nak, akinek énekhangja és dalai leírhatatlanul csodálatos hangulatot kölcsönöznek minden műhelyfoglalkozásnak - kiváltképp, amikor személyesen is jelen van. Külön elisme­ réssel tartozom munkatársaimnak és kollégáimnak az Ins­ titute for Radical Forgiveness Therapy and Coachingnél: Pamela Blacknek, Patrick O'Rourke-nak, Neil Wheatley-nek és Sandra R i h m o n d n a k . Köszönetem továbbá Elizabeth Grobesnak a végső változat gondos megszerkesztéséért, va­ lamint Diana Urbasnak és Beth Phillipsnek a korrektúrázá­ sért. Szeretném külön nagyrabecsülésemet kifejezni Brian Coppingnak, aki segített kitágítanom és kifinomítanom a gondolkodásomat, és akivel jelenleg - Karen Batesszel egye­ temben, aki szintén csak nemrégiben csatlakozott a csapat­ hoz - a felvillanyozó új jövőt tervezgetjük. Köszönettel tar­ tozom továbbá C. J. Ryce-nak és Ryan Malhamnek, amiért létrehoztak egy fantasztikus, interaktív weboldalt, valamint Deborah Hillnek jelentős grafikusi szakértelméért és segít­ ségéért. Végül pedig szeretetemet és hálámat küldöm anyámnak és apámnak, amiért úgy döntöttek, hogy világra hoznak, és amiért elfogadták kérésemet, hogy általuk teste­ sülhessek meg. 8
 5. 5. ELŐSZÓ Amikor a London University hallgatója voltam, az a ritka L lehetőség nyílt meg előttem, hogy eljárhassak egy igen tekintélyes professzor előadásaira, akinek pedagógiabölcse­ leti írásait legendák Övezték. Az előadás után egy hallgató felállt, és bírálta a professzort, mondván, hogy az előadáson elhangzottakból valami ellentmondott annak, amit a köny­ vében leírt. A profeszszor válaszától egészen elképedtem. „O igen - mondta - de azóta megváltoztattam a véleményemet. Azt most már nem tartom igaznak." Majdnem leestem a szék­ ről. Abban a pillanatban döbbentem rá, hogy mindaddig, ha nem is az abszolút igazságnak, de legalábbis a szerző megingathatatlan és végleges véleményének tekintettem mindent, amit nyomtatásban olvastam. A tény, hogy ez a mély tisztelettel Övezett ember megcáfolhatja a saját köny­ vében leírtakat, egyszerre volt megrázó és megvilágosító. A professzorral szemben nekem azonban megvan az a nagy előnyöm, hogy mivel magam adom ki a saját köny­ veimet, azokat a gondolkodásomhoz aktualizálhatom min- den új utánnyomásban, csak annyit kell tennem, hogy kibő­ vítem, törlöm vagy megváltoztatom bármely részüket. De azért nincs ok az aggodalomra - biztosíthatlak, hogy a sors­ fordító, teljes megbocsátással kapcsolatban jottányit sem változtattam a véleményemen. Bár a legtöbben bizonyára nem vették észre, majd min­ den utánnyomásban járulékos változtatásokat eszközöltem 9
 6. 6. ELŐSZÓ a könyvön, 2002-ben pedig jelentős módosítást és bővítést végeztem. A könyv vadonatúj borítót kapott, egyes fejeze­ teket újraírtam, másokhoz hozzátettem, a munkalapokat pedig nagymértékben módosítottam a könnyebb hasz­ nálhatóság érdekében. Egy epilógust is hozzácsatoltam a könyvhöz, amely a szeptember tizenegyedikéi eseményekkel foglalkozik. A második kiadás megjelenésével egyidejűleg bemutat­ tam egy új sorsfordító megbocsátás-eszközt is CD-lemezen, amelynek címe 13 Steps to Radical Forgiveness. A CD-n ugyan­ azon témák hangzanak el, melyek a munkalapon szerepel­ nek, azzal a különbséggel, hogy itt 13 kérdés formájában ál­ lítottam össze őket, amelyek mindegyikére egy-egy „igen" a válasz. A CD-n négy csodaszép dal is szerepel kedvenc ze­ nészemtől, Karen Taylor-Goodtól. E legutóbbi, 2003-as utánnyomáson az egyetlen jelentős változtatás - amellett, hogy naprakésszé tettem a Függelé­ ket és a szeptember tizenegyedikéről szóló Epilógust felcse­ réltem egy Utószóval - a Virrasztás a belső gyermekért című 30. fejezet helyettesítése a Sorsfordító megbocsátás önmagadnak című fejezettel. A második kiadásban elkövettem azt a hibát, hogy be­ ígértem egy rövidesen megjelenő könyvet arról, hogyan bo­ csáthatunk meg önmagunknak. Azonban amikor nekilát­ tam a megírásának, rádöbbentem, hogy szinte teljesen azonos lenne ezzel a könyvvel, mindössze annyi lényegi el­ téréssel, hogy az áldozat szót az elkövetővel cserélném fel. Mindazonáltal idén több műhelyfoglalkozást tartottam az önmagunknak való megbocsátás témájában, s az ott tanul­ takat felhasználtam egy igen érdekes fejezet kimunkálásá­ hoz arról, hogyan is bocsáthatunk meg saját magunknak. Azt is elhatároztam, hogy a könyv megírása helyett inkább egy online programot hozok létre, mely sokkalta hatéko­ nyabb lesz. IO
 7. 7. ELŐSZÓ A szeptember tizenegyedikéről szóló Epilógus, amely annak bemutatása volt, miként alkalmazható a „Négy lé­ pés a sorsfordító megbocsátáshoz" az ilyen terroristatáma­ dáshoz hasonló élethelyzetekben, most a weboldalunkról ingyenesen letölthető. Akárcsak az Előszónak, az Utószónak is a változás a té­ mája. Azonban míg az Előszóban leírtak azt taglalják, hog)' hol tartunk jelenleg, az Utószó az arról alkotott látomáso­ mat vázolja fel, hogy merrefelé tartunk a sorsfordító meg­ bocsátással. Azért helyeztem ezt a fejezetet a könyv végére, mert a jövőkép sokkal többet mond majd számodra, miu­ tán elolvastad a közbeeső oldalakat, és elkészítettél néhány munkalapot. Megjegyzés: Ha elolvasod ezt a könyvet, de nem töltöd ki a munkalapokat:, pont a lényegről maradsz le. A sorsfordító meg­ bocsátást meg kell tapasztalnod ahhoz, hogy kellőképpen értékel- hesd - ez nem egy intellektuális feladat -,s a munkalap rejti ma­ gában a könyv velejét. Tehát ne rövidítsd meg magad azzal, hogy nem vagy hajlandó elkészíteni legalább néhány munkalapot, és ezzel kibogozni néhány olyan gubancot, amely blokkolja az energiáidat. Meglátod, így jobban fogsz boldogulni, sőt még egy­ némely csoda is bekövetkezhet az életedben. Megérdemled, any- nyi bizonyos! írtam és kiadtam egy másik könyvet is, amelynek címe A Radical Incarnation. 1999-ben a következőképpen fogal­ maztam meg életfeladatomat: „A küldetésem megemelni bolygónk tudatosságának szintjét a sorsfordító megbo­ csátás tévén, és egy megbocsátó világot teremteni 2012-re." A Radical Incarnation és a hozzá kapcsolódó online program a tanúbizonyság arra, hogy végül eljutottam a meggyőződé­ sig, miszerint mindez nem puszta álom, hanem a legtelje­ sebb mértékben lehetséges. Ez a könyv nem csupán azt mu­ ll
 8. 8. ELŐSZÓ catja meg, hogyan következhet be mindez, de téged is felkér, hogy segíts a megvalósításában. Nos, egyelőre ennyit az aktuális frissítésekkel kapcso­ latosan. Teljen örömöd e könyv olvasásában, készíts el né­ hány munkalapot, azután pedig csatlakozz hozzám az Utószóban egy újabb beszélgetés erejéig arról, hogy mi lesz a következő lépés mindnyájunk számára. Ekkorra alkalma­ sint azon fogod észrevenni magad, hogy nekivágtál az éle­ ted végéig tartó utazásnak! Remélem is, hogy így lesz, mert mindezt egymagam képtelen vagyok elvégezni. Szükségem van rád, és számos hozzád hasonló emberre, hogy valóra válts tuk a világ meggyógyításáról szőtt álmot! Namaszté! 12
 9. 9. TARTALOM Bevezetés 15 I. RÉSZ Egy sorsfordító gyógyulás 1. fejezet Jill története 21 II. RÉSZ Beszélgetések a sorsfordító megbocsátásról 2. fejezet Alapfeltevések 51 3. fejezet Külön világok 55 4. fejezet Felelősségteljes viselkedés 71 5. fejezet A sorsfordító megbocsátás terápiája 79 6. fejezet Az ego mechanizmusa 86 7. fejezet Rejtekhelyek és bűnbakok 94 8. fejezet Vonzás és rezonancia 103 9. fejezet Ok és okozat 109 10. fejezet Küldetésünk a „megbocsátás" 115 11. fejezet Az áldozat archetípusának átalakítása 130 12. fejezet Az ego visszavág 139 13. fejezet Idő, orvosság és gyógyulás 143 14. fejezet Amint fent, úgy lent 162 III. RÉSZ A feltevések kiterjesztése 15. fejezet Hitcikkelyek 173 >3
 10. 10. TARTALOM IV. RÉSZ A sorsfordító megbocsátás eszközei 16. fejezet Egy spirituális technika 195 17. fejezet Az SM öt szakasza 202 18. fejezet Tetteted, amíg megteszed 207 19. fejezet Éld át a fájdalmat! 212 20. fejezet Nyiss teret a csodának! 221 21. fejezet A sztori megdől 248 22. fejezet Négy lépés a megbocsátáshoz 261 23. fejezet Lásd mega másikban Krisztust! . . 265 24. fejezet A „háromlevelű" megbocsátás . . . . 267 25. fejezet A megbocsátás rítusai 269 26. fejezet A megbocsátás művészete 271 27. fejezet Szatori-légzőgyakorlat 275 28. fejezet Az elbocsátó levél 278 29. fejezet A megbocsátás rózsája 280 30. fejezet Sorsfordító megbocsátás önmagadnak 283 Utószó 289 14
 11. 11. BEVEZETÉS Ahová csak nézünk - az újságokban, a tévében, sőt még a magánéletünkben is - szívsajdítóan sérült emberek tö­ megét látjuk. Példának okáért azt olvassuk, hogy Ameri­ kában manapság legalább minden ötödik felnőttet gyer­ mekkorában testileg vagy szexuálisan bántalmaztak. A tévé hírei megerősítik, hogy a nemi erőszak és a gyilkosság meg­ szokott dolgok közösségeinkben, a személy és a vagyon ellen elkövetett bűncselekmények pedig mindenfelé burjánzanak. Szerte a világon a kínzás, az elnyomás, a bebörtönzés, a nép­ irtás és a nyílt hadviselés eseteit látjuk roppant méretekben. A tízéves időtartam alatt, amióta elkezdtem megbocsá­ tással kapcsolatos műhelyfoglalkozásokat, rákterápiás ösz- szejöveteleket és vállalati szemináriumokat tartani, elegen­ dő borzalmas történetet hallottam teljesen hétköznapi emberektől, hogy meggyőződjek róla, az egész világon nincs egyetlen emberi lény sem, aki ne kényszerült volna komo­ lyabb áldozati szerepbe legalább egyszer életében, enyhébb formában pedig számtalanszor. Ki mondhatja el közülünk, hogy még sosem hibáztatott valaki mást a boldogtalansá­ gáért? A legtöbbünk - ha nem mindnyájunk - számára ez egyszerűen életforma. Az áldozat archetípusa valóban mélyen berögződött mindnyájunkba, és jelentős erőt fejt ki a kollektív tuda­ tunkban. Időtlen idők óta játsszuk az áldozatszerepet éle­ tünk valamennyi területén, miközben arról győzködjük t5
 12. 12. -BEVEZETÉS magunkat, hogy az áldozattudat az emberi létállapot nél­ külözhetetlen alapeleme. Eljött az idő, hogy feltegyük ma­ gunknak a kérdést: hogyan hagyhatnánk fel életünk ilyetén alakításával, s hajíthatnánk sutba az áldozat archetípusát mint életvezetési modellt? Ha ki akarunk törni egy ilyen erőteljes archetípusból, va­ lami alapvetően más dologgal kell helyettesítenünk - egy olyan ellenállhatatlan és spirituálisán felszabadító élmény­ nyel, amely delejes erejével elfordít minket az áldozat arche­ típusától és az illúziók világától. Szükségünk van valamire, ami segít túllépni életünk drámáján, hogy meglássuk az átfo­ gó képet és azt az igazságot, amely jelen pillanatban rejtve van előlünk. Amikor ráeszmélünk erre az igazságra, tisztába fogunk jönni szenvedésünk valódi jelentőségével, és képe­ sek leszünk azon nyomban átalakítani. Miközben belépünk az új évezredbe, és felkészülünk spi­ rituális fejlődésünk következő, küszöbönálló nagy ugrására, elengedhetetlen, hogy elsajátítsunk egy olyan életformát, amely nem a félelmen, az ellenőrzésen és a hatalommal való visszaélésen alapul, hanem a szívből jövő megbocsátáson, a feltétlen szereteten és a békén. Ezt értem én alapvetően kü­ lönböző dolgon, és ez a lényege az egész könyvemnek: hogy elősegítse az átmenetet. Ha bármit át akarunk alakítani, azt először teljességgel és mélységében meg kell tapasztalnunk - ami azt jelenti, hogy az áldozat archetípusának átalakításához a maga tel­ jességében át kell élnünk az áldozatszerepet. Itt nincs útle- vágás! Következésképpen szükségünk van az életünkben olyan helyzetekre, amelyekben áldozatnak érezhetjük ma­ gunkat, hogy a sorsfordító megbocsátás révén képesek legyünk átalakítani ezeket az energiákat. Az áldozat archetípusához hasonló, alapvető energia­ mintázat átalakítását sok-sok léleknek kell felvállalnia spi­ rituális küldetéseként - olyan lelkeknek, akik birtokában i6
 13. 13. BEVEZETÉS vannak e roppant feladat elvégzéséhez szükséges bölcses­ ségnek és szeretetnek. Talán te is egyike vagy azon lelkek­ nek, akik önként vállalják ezt a küldetést, s könnyen lehet, ez az oka annak, hogy e könyv megszólított téged. Jézus hathatósan szemléltette, hogy mit jelent az áldozat archetípusának átalakítása, s hitem szerint most türelme­ sen és szeretetteljesen arra vár, hogy mi is kövessük példáját. Mi azonban - legalábbis eddig - képtelenek voltunk tanulni példamutatásából, éspedig pontosan azért, mert az áldozat archetípusa oly mélyen gyökeret vert a pszichénkben. Figyelmen kívül hagytuk az őszinte megbocsátás leckéjét, amelyre Jézus tanított minket - hogy nincsenek áldozatok. Továbbá két szék között a pad alá estünk - igyekszünk meg­ bocsátani, miközben továbbra is szilárdan kitartunk az ál­ dozatszerep mellett. Jézust tettük meg a végső áldozatnak, márpedig ez nem fogja előrevinni spirituális fejlődésünket. A valódi megbocsátásnak magában kell foglalnia azt is, hogy tökéletesen megszabadulunk az áldozattudattól. Az igazat megvallva e könyv megírásával a fő célom az volt, hogy világos különbséget tegyek az áldozat archetípusát fenntartó megbocsátás és a sorsfordító megbocsátás között, amely felszabadít minket ennek az archetípusnak az uralma alól. A sorsfordító megbocsátás kihívást intéz hozzánk, hogy gyökeresen megváltoztassuk a világról alkotott felfogásun­ kat és az életünk eseményeinek szubjektív értelmezését, s így levetkőzzük az áldozatszerepet. Egyetlen célom az, hogy hozzásegítselek e változáshoz. Tisztában vagyok azzal, hogy az általam itt bemutatott elképzelések rendkívül provokatívak lehetnek olyasvalaki számára, aki mélységesen beleélte magát az áldozat szerepé­ be, és még mindig rengeteg fájdalmat hordoz magában. Csupán annyit kérek, hogy fogadd ezt a könyvet kellő nyi­ tottsággal, majd döntsd el, hogy jobban érzed-e magad az elolvasása után! 17
 14. 14. BEVEZETÉS Miközben könyvem e második kiadását írom, már bátran mondhatom, hogy az olvasóimtól és a műhelyfoglalkozá­ saim résztvevőitől kapott visszajelzések elsöprően pozitívak. Még olyan emberek is rendkívül felszabadítónak és gyógyító erejűnek találták a könyvet - és átalakítónak a műhelyfoglal­ kozásokat -, akik hosszú ideje szenvedtek érzelmi sebektől. Szintén lenyűgözött és megelégedéssel töltött el, hogy milyen sok-sok embernek hozott az első fejezet, Jill története azonnali és jelentős gyógyulást. Én eredetileg úgy gondol­ tam, hogy csupán egy hasznos bevezetőt írok a sorsfordító megbocsátással kapcsolatos fogalmak és gondolatok vilá­ gába, mostanra azonban ráébredtem, hogy a Szellem más­ ként gondolta, és mindvégig ő vezette a kezemet ebben a dologban. Számos telefonhívást kapok emberektől, akik épp befejezték a történet olvasását, s gyakran még könnyek között mondják el nekem, hogy önmagukra ismertek ben­ ne, és úgy érzik, gyógyulásuk máris kezdetét vette. Közülük sokan indíttatást éreztek rá, hog)' megosszák él­ ményüket másokkal is, s e-mailben elküldjék Jill történetét közvetlenül a weboldalamról (www.radicalforgiveness.com) barátaiknak, rokonaiknak és üzlettársaiknak - milyen cso­ dálatos láncreakció! Örökké hálás leszek húgomnak és sógoromnak, amiért megengedték nekem, hogy elmeséljem a történetüket, s amiért ekkora ajándékor adtak a világnak. Azon veszem észre magam, hogy mélységes alázattal tölt el a könyvem által keltett általános visszhang, s hamar világossá vált számomra: a Szellem felhasznált engem, hogy nyilvános­ ságra hozzam ezt az üzenetet, és ezáltal mindnyájan meggyó­ gyulhassunk, megemelhessük rezgéseink szintjét és hazatér­ hessünk. Én pedig hálás vagyok, hogy szolgálatot tehettem. Namaszté! Colin Tipping 18
 15. 15. I. RÉSZ A Szerző megjegyzése Mive! szeretném jobban megvilágítani számodra, hogy mit neve- zek én sorsfordító megbocsátásnak, közrebocsátottam a követ­ kezőigaz beszámolót, amely bemutatja, hogyan mentette meg ez az eljárás a húgom házasságát, és változtatta meg az életét. A sorsfor­ dító megbocsátás azóta számtalan másik ember életére gyakorolt pozitív befolyást, mivel nem sokkal a húgom esete után felismertem, hogy ez az eljárás a segítségnyújtás egy olyan formájaként is felhasz­ nálható, amely gyökeresen különbözik a hagyományos pszichoterá­ piától és kapcsolati tanácsadástól. Jelenleg az általam sorsfordító megbocsátásnak nevezett módszert kínálom magánpraxisomban pácienseimnek és műhelyfoglalkozásaim résztvevőinek egyaránt, és csak elvétve kell azt a fajta terápiát alkalmaznom, amit régebben végeztem. Ez azért van, mert mint megfigyeltem, a problémák töb­ bé-kevésbé maguktól eltűnnek, ha megtanítod az embereknek, ho­ gyan használják a sorsfordító megbocsátás eszközeit.
 16. 16. 1 JILL TÖRTÉNETE A mint megláttam Jill húgomat felbukkanni az atlantai L Hartsfield Nemzetközi Repülőtér előcsarnokában, rög­ tön tudtam, hogy valami baj van. Húgom világéletében rosszul palástolta az érzéseit, s nyilvánvaló volt számomra, hogy valami lelki kín gyötri. Jill J o h n fivéremmel - akit tizenhat esztendeje nem lát­ tam - repült Angliából az Egyesült Államokba. J o h n 1972- ben vándorolt ki Angliából Ausztráliába, én pedig 1984-ben emigráltam az Egyesült Államokba - ekként Till volt, és mindmáig ő maradt az egyetlen a három testvér közül, aki továbbra is Angliában él, John még korábban hazaruccant, s ez az atlantai kitérő jelentette visszaútja utolsó állomását. Jill pedig elkísérte őt Atlantába, hogy meglátogasson engem és a feleségemet, JoAnnát néhány hétre, és innen búcsúztas­ sa Ausztráliába induló bátyját. Félszeg ölelések és csókok után útnak indultunk a szál­ loda felé. Én már előre lefoglaltam a szobákat egy éjszakára, hogy JoAnnával másnap megmutathassuk nekik Atlantát, mielőtt kocsival továbbállnánk északnak, az otthonunk felé. Mihelyst először lehetőség adódott egy komoly beszélge­ tésre, Jill kitálalt: - Colin, odahaza rosszul mennek a dolgok. Meglehet, hogy Jeff és én különválunk. Dacára annak, hogy már korábban észrevettem, valami nincs rendben a húgommal, ez a bejelentés meglepett. Mín- 21
 17. 17. E G Y SORSFORDÍTÓ GYÓGYULÁS dig is azt hittem, hogy ő és a férje, Jeff boldogan élnek hat éve tartó házasságukban. Korábban ugyan mindketten vol­ tak már házasok, ez a kapcsolat azonban szilárdnak tűnt. Jeffnek három gyereke volt az előző feleségétől, míg Jülnek négy a volt férjétől. Jill legkisebb fia, Paul volt az egyetlen, aki még otthon lakott. - Mi történt veletek? - kérdeztem. - Hát, az egész meglehetősen bizarr, és nem is tudom, honnan kezdjem - felelte a húgom. - J e f f igazán különösen viselkedik, és én már nem bírom sokáig elviselni. Eljutot­ tunk arra a pontra, hogy már nem is tudunk beszélgetni egymással. Én belepusztulok ebbe. J e f f teljesen elfordult tő­ lem, és azt hajtogatja, hogy mindez az én hibám. - Mesélj nekem a dologról! - kértem Johnra pillantva, aki feleletként forgatni kezdte a szemét. Mielőtt Atlantába re­ pültek, John egy hétig az ő házukban lakott, s a magatartá­ sából könnyen kitaláltam, épp eleget hallott erről a témáról, hogy mostanra torkig legyen vele. - Emlékszel Jeff legidősebb lányára, Lorraine-re? - kér­ dezte Jill. Biccentettem. - Nos, Lorraine férje egy éve meg­ halt autóbalesetben. Azóta alakult ki Jeff és őközte ez az igazán fura kapcsolat. Valahányszor a lánya telefonál, Jeff egyfolytában totojgatja, „szívecskémnek" nevezi, és órák hosszat beszél hozzá sutyorogva. Azt hinnéd, hogy szerel­ mesekről van szó, nem apáról és lányáról. Foglalkozzon Jeff bármivel, ha a lánya felhívja, otthagy csapot-papot, és rohan beszélni vele. Ha pedig Lorraine meglátogat minket, pont ugyanígy viselkedik - ha nem rosszabbul. Szorosan össze­ bújva sutyorognak, és kizárnak mindenki mást, kiváltképp engem. Alig bírom elviselni. Úgy érzem, Lorraine vált a fér­ jem életének középpontjává, és engem kutyába se vesz. Tel­ jesen kirekesztettnek és kisemmizettnek érzem magam, Jill egyre csak mondta és mondta, mind több részletet osztva meg velünk arról a különös családi helyzetről, amely zz
 18. 18. JILL TÖRTÉNETE kialakult náluk. JoAnnával figyelmesen hallgattuk. Hangot adtunk csodálkozásunknak Jeff viselkedése miatt, és általá­ nos megértést tanúsítottunk. Javaslatokat tettünk arra néz­ ve, hogyan kellene elbeszélgetnie Jeff-fel a viselkedéséről, és összességében igyekeztünk módot lelni a dolgok helyreho­ zására, ahogyan minden aggódó fivér és sógornő tette volna a helyünkben. John is segítőén állt a dologhoz, és elmondta nekünk, ő hogyan látja a helyzetet. Számomra Jeff viselkedése különösnek és gyanúsnak tűnt, mert egyáltalán nem volt jellemző rá. Az a Jeff, akit én ismertem, gyengéden szerette a lányait, akikhez kölcsö­ nösen erős szálak fűzték, így sóvárgott ugyan az elfogadá­ sukra és a szeretetükre, de sosem láttam úgy viselkedni, ahogyan Jill leírta. Mindig úgy láttam, hogy törődést és gyengédséget tanúsít Jill iránt. Az igazat megvallva, nehezen tudtam elhinni, hogy Jeff ennyire komiszul bánik a húgom­ mal. Azt persze könnyen megértettem, hogy miért tette Jillt boldogtalanná ez az élethelyzet, s miként válik mindez még sokkal elviselhetetlenebbé számára Jeff makacs erősködé- sétől, miszerint csak képzeli az egészet, és saját magát ker­ geti őrületbe. A beszélgetés egész másnap folytatódott. Kezdtem képet alkotni arról, hogy mi zajlik Jill és Jeff között a sorsfordító megbocsátás nézőpontjából, de úgy döntöttem, hogy ezt nem említem - legalábbis egyelőre. Jill túlságosan belebo­ nyolódott a saját drámájába, semhogy képes lett volna meg­ hallani és megérteni a mondanivalómat. A sorsfordító meg­ bocsátás egy igen széles spirituális perspektívára épül, amely nem alkotta közös valóságunk részét, amikor még mindnyájan Angliában laktunk. Mivel bizonyos voltam benne, hogy John és a húgunk mit sem tudnak azon meg­ győződéseimről, amelyek a sorsfordító megbocsátás alapját képezik, egyelőre nem éreztem elérkezettnek az időt arra, hogy előhozakodjak a következő provokatív gondolattal: 2 .í
 19. 19. EGY SORSFORDÍTÓ GYÓGYULÁS Mindez pontosan úgy tökéletes, ahogy van - és lehetőséget nyújt a gyógyulásra. Miután azonban már második napja szaporítottuk a szót, újra meg újra körbejárva a problémát, úgy döntöttem, las­ san elérkezik az idő, hogy megpróbálkozzam a sorsfordító megbocsátás megközelítésmódjával. Ehhez azonban a hú­ gomnak nyitottá kellett válnia a lehetőségre, hogy a nyil­ vánvaló látszaton túlmenően valami más is zajlik itt - egy céltudatos és a gondviselés által vezérelt folyamat, amely mindenki legfőbb javát szolgálja. Jill azonban olyannyira beleélte magát ebben a szituációban az áldozatszerepbe, hogy nem voltam biztos benne, képes leszek-e rábírni, hogy meg­ hallgassa Jeff viselkedésének olyan értelmezését, amely ki­ zökkenti ebből a szerepből. Amint azonban a húgom nekilátott még egyszer elismé­ telni ugyanazt, amit előző nap mondott, elhatároztam, hogy közbelépek. Gyengéden megkérdeztem tőle: -Jill, hajlandó lennél más szemszögből is megvizsgálni ezt a helyzetet? Nyitott lennél arra, ha én a történtek egy tel­ jesen eltérő értelmezésével szolgálnék? Jill csúfondárosan nézett rám, mintha azon tűnődne: „Ugyan hogy lehetne ezt másféleképpen értelmezni? Ez van, és punktum!" Mindazonáltal van bizonyos szakmai tekin­ télyem Jill szemében, hiszen a múltban már segítettem neki egy párkapcsolati problémája megoldásában, tehát eléggé megbízott bennem ahhoz, hogy így feleljen: - Nos, azt hiszem igen. Mi jár a fejedben? Ez volt az a lehetőség, amire vártam. - Talán furcsán fog hangzani, amit mondani készülök, de próbáld nem megkérdőjelezni, amíg a végére érek! Csak maradj nyitott a lehetőségre, hogy amit mondok, az igaz, s azután döntsd el magad, hogy a mondandómnak van-e számodra bármiféle értelme, vagy sem! Ez idáig john minden tőle telhetőt megtett, hogy tovább- 24
 20. 20. JILL TÖRTÉNETE ra is figyelmes hallgatósága legyen Jillnek, azonban a szaka­ datlanul ismétlődő társalgás Jeffről már kezdte szörnyen untatni. Az igazat megvallva, jórészt elengedte a füle mellett Jill szavait. Ám tökéletesen tudatában voltam, hogy közbe­ vetésem hallatán John ismét hegyezni kezdte a fülét. - Amit te az eddigiekben elmeséltél nekünk, Jill, az két­ ségkívül az igazságot festi le a te szemszögedből - kezdtem. - Szemernyi kétség sem él bennem azt illetően, hogy min­ den pontosan úgy zajlik le, ahogyan te elmondtad. Ráadá­ sul John is sok tekintetben tanúja volt a helyzetnek az el­ múlt három hét folyamán, és ő megerősíti a te történetedet. Igazam van, John? - érdeklődtem fivérem felé fordulva. - Teljes mértékben - hagyta helyben ő. - Magam is épp elégszer láttam, mi folyik, és pontosan olyan volt, ahogyan Jill elmesélte. Nagyon különösnek találtam a dolgot, és ha egészen őszinte akarok lenni, az idő nagy részében feszé­ lyezve éreztem magam az ottlétem miatt. - Nem vagyok meglepve - mondtam. - De akárhogy is, Jill, szeretném, ha tudnád, hogy az általam elmondandók- ból semmi sem cáfolja vagy érvényteleníti a történetedet. El­ hiszem neked, hogy minden úgy történt, ahogyan elmesél­ ted. Mindazonáltal hadd ejtsek egy-két szót arról, hogy alkalmasint mi zajlik egy ilyen szituáció felszíne alatt. - Mit értesz azon, hogy a szituáció felszíne alatt? - kérdezte Jill, gyanakvóan méregetve. - Teljesen természetes dolog azt gondolni, hogy a külvi­ lágban zajló események együttesen a valóság egészét alkotják - magyaráztam. - A valóság felszíne alatt azonban talán sokkal több minden történik. Azért nem érzékeljük, hogy bármi más is történne, mert az öt érzékünk alkalmatlan a feladatra. Ám ez korántsem jelenti azt, hogy mindez nem lé­ tezik. Vegyük a te helyzetedet! A Jeff-fel közös életedben most ez a dráma folyik. Ennyi világos. De mi a helyzet, ha e dráma hátterében egy spirituális természetű folyamat zaj- 25
 21. 21. EGY SORSFORDÍTÓ GYÓGYULÁS lik - ugyanazokkal a személyekkel és eseményekkel, de alap­ vetően különböző jelentéssel? Mi van akkor, ha kettőtök lelke ugyanazt a táncot járja ugyan, de egy teljességgel kü­ lönböző dallamra? Mi van, ha ennek a táncnak a lényege a gyógyulásod? És mi lenne a helyzet, ha mindezt alkalom­ nak tudnád tekinteni a gyógyulásra és a fejlődésre? Ez aztán igencsak különböző értelmezés volna, nem igaz? Húgom és John egyaránt úgy néztek rám, mintha egy­ szerre idegen nyelven kezdtem volna beszélni. Úgy döntöt­ tem, hogy felhagyok a magyarázattal, és egyenesen rátérek a lényegre. - Ha visszatekintesz az elmúlt nagyjából három hónapra, Jill - folytattam -, mi volt az uralkodó érzésed, amikor azt láttad, hogy Jeff olyan szerető gyengédséggel viseltetik Lor­ raine lánya iránt? - Legtöbbször dühös voltam - felelte, de aztán jobban el­ gondolkodott. - Frusztráltnak éreztem magam - fűzte hozzá. Azután hosszú szünet után: - És szomorúnak. Nagyon szo­ morú vagyok. Könnyek buggyantak ki a szeméből. - Olyan magányosnak és szeretetlennek érzem magam - mondta, és csendesen zokogni kezdett. - Az egész nem vol­ na ilyen pocsék, ha azt gondolnám, hogy Jeff képtelen ki­ mutatni a szeretetét, de igenis képes rá és meg is teszi - csak éppen őfelé! Az utolsó néhány szót hevesen és dühösen kiáltotta, és az érkezése óta most első ízben fékezhetetlen zokogásban tört ki. Ezelőtt is ejtett ugyan pár könnyet, de sosem hagyta, hogy igazán átszakadjon a gát. Most végre szabad utat en­ gedett a sírásnak. Örültem neki, hogy Jill képes volt ilyen hamar kapcsolatot teremteni az érzelmeivel. Teljes tíz perc telt el, mire a zokogása csillapult, és úgy éreztem, hogy most már képes beszélni. Ezen a ponton megkérdeztem tőle: 26
 22. 22. JILL TÖRTÉNETE -Jill, vissza tudsz rá emlékezni, hogy kislány korodban érezted-e magad valaha ugyanígy? Mire ő a legcsekélyebb habozás nélkül rávágta: - Igen. Mivel magától vonakodott kibökni, hogy mikor, megkér­ tem, magyarázza meg a dolgot. Jó időbe telt, mire válaszolt. - Papa sem szeretett engem! - bukott ki belőle végül, és is­ mét zokogásban tört ki. - Vágytam a szeretetére, de ő nem szeretett. Azt gondoltam, hogy senkit sem képes szeretni! Azután jött a te lányod, Colin, és őt úgy szerette, ahogy kell. Akkor engem miért nem tudott szeretni, az isten verje meg?! Keményen rácsapott öklével az asztalra, miközben e sza­ vakat kiáltotta, majd újabb fékezhetetlen könnyáradatban tört ki. Jill az én legidősebb lányomra, Lorraine-re utalt. Véletlen egybeesésként vagy inkább szinkronicitásként ő és Jeff leg­ idősebb lánya ugyanazt a nevet kapta. A sírás igazán jólesett Jillnek. Könnyei hathatós biztonsá­ gi szelepként szolgáltak, és alkalmasint fordulópontot je­ lentettek számára. Talán nincs messze egy valódi áttörés, gondoltam magamban. Csak tovább kell ösztökélnem. - Mesélj nekem arról az esetről az én Lorraine lányom­ mal és a papával! - kértem. - Nos - mondta Jill, és közben igyekezett összeszedni ma­ gát -, világéletemben úgy éreztem, hogy a papa nem szeret, és őszintén sóvárogtam a szeretetére. Csak nagyritkán tör­ tént meg, hogy az ölébe ültetett, vagy megfogta a kezem. Mindig úgy éreztem, hogy biztos valami baj van velem. Amikor idősebb lettem, a mama azt mondta, hogy szerinte a papa senkit sem képes szeretni, még őt sem. Akkoriban többé-kevésbé meg is békéltem ezzel. Bebeszéltem magam­ nak, hogy ha ő tényleg képtelen igazán szeretni bárkit is, ak­ kor nem az én hibám, hogy irántam sem érez szeretetet. És ő tényleg senkit sem szeretett. Szökőévenként egyszer, ha 27
 23. 23. E G Y SORSFORDÍTÓ GYÓGYULÁS megesett, hogy méltóztatott egy kicsit kitenni magáért a gyerekeim - a saját unokái - kedvéért, másokról és az ide­ gen gyerekekről nem is beszélve. Nem volt rossz apa, egysze­ rűen csak képtelen volt szeretni. Sajnáltam őt ezért. Jill újra sírdogálni kezdett, ezúttal ráérősen. Én persze tudtam, hogyan vélekedik az apánkról. Apánk kedves és sze­ líd ember volt, de nagyon csendes és visszahúzódó. Az esetek túlnyomó részében kétségkívül érzelmileg megközelíthetet- lennek tűnt mindenki számára. Miután Jill ismét összeszedte magát, így folytatta: - Emlékszem egy bizonyos napra a házatokban, Lorraine lányod talán úgy négy-ötéves lehetett. Mama és papa látoga­ tóba jöttek Leicesterből, s mind nálatok gyűltünk össze. Láttam, ahogyan a te Lorraine-ed megfogja a papa kezét, és azt mondja: „Gyere, nagypapa! Megmutatom neked a ker­ tet és az összes virágomat!" Teljesen az ujja köré csavarta. Kézen fogva vezette mindenfelé, és csak beszélt, beszélt és beszélt, miközben megmutogatta neki az összes virágát. Egészen elvarázsolta apánkat. Én az ablakon át figyeltem őket egész idő alatt. Amikor újra bejöttek, a papa az ölébe vette Lorraine-t, és olyan közvetlen és vidám volt, amilyen­ nek talán sosem láttam. Egészen Összeomlottam. „Szóval végül mégiscsak tud szeretni!" - gondoltam. De ha Lor­ raine-t képes szeretni, akkor engem miért nem? Az utolsó néhány szó csak suttogás volt, amit a keserűség és a bánat mélyről felszakadó, lassan apadó könnyei követ­ tek, amelyeket sok éven át mindvégig magába fojtott. Úgy ítéltem meg, hogy elég sokat haladtunk előre, és ja­ vasoltam, hogy készítsünk egy teát. (Elvégre angolok va­ gyunk! Bármi történjék is, mi rendületlenül teázunk!) Miközben a sorsfordító megbocsátás nézőpontjából ér­ telmeztem Jill történetét, könnyedén felismertem, hogy Jeff látszólag különös viselkedését tudat alatt az a szándék mo­ tiválta, hogy segítségére legyen Jillnek az apjához fűződő 28
 24. 24. JILL TÖRTENETE. megoldatlan kapcsolatának meggyógyításában. Ha Jill ké­ pes lett volna átlátni ezt, és felismerni Jeff viselkedésének lé­ nyegét, akkor orvosolhatta volna a saját fájdalmát, és Jeff is majdnem bizonyosan felhagyott volna ezzel a viselkedéssel. Azonban nem voltam biztos benne, hogyan magyaráz­ hatnám ezt el Jillnek olyan módon, hogy képes legyen jelen állapotában megérteni. Szerencsére nem is kellett próbál­ koznom, mert Jill maga botlott bele a nyilvánvaló össze­ függésbe. Később a nap folyamán megkérdezte tőlem: - Colin, nem tartod furcsának, hogy Jeff lányának és a te lányodnak ugyanaz a nevük? Ha belegondolunk, mindket­ ten szőkék és elsőszülöttek. Ez aztán a különös egybeesés! Nem gondolod, hogy itt van valami összefüggés? Én felnevettem, és azt feleltem: - De még mennyire! Ez a kulcsa az egész helyzet megérté­ sének. Jill hosszasan és komolyan nézett rám. - Hogy érted ezt? - Okoskodd ki te magad! - feleltem. - Milyen hasonlósá­ gokat látsz még a papa és az én Lorraine-em viszonya, vala­ mint a te jelenlegi helyzeted között? - Hát, lássuk csak! - hümmögött Jill. - Mindkét lánynak ugyanaz a neve. Mindketten megkapták azt, amit én a je­ lek szerint nem tudok megkapni az életemben szereplő fér­ fiaktól. - Mit? - tudakoltam. - A szeretetet - felelte ő súgva. - Folytasd! - nógattam szelíden. - Úgy tűnik, hogy a te Lorraine-ed képes volt megkapni a papától azt a szeretetet, amit én nem. És Jeff lánya, Lorraine is megkapja a papájától mindazt a szeretetet, amire vágyik, de az én rovásomra. O, Istenem! - kiáltott fel. Most kezdte igazán megérteni a dolgot. 29
 25. 25. EGY SORSFORDÍTÓ GYÓGYULÁS - De miére? Nem tudom felfogni, hog}' miért. Ez egy kissé ijesztő! Mi a fészkes fene folyik itt? - kérdezte pánikba esve. Ideje volt elétárni a teljes helyzetet. -Nézd, Jill! - kezdtem. - Hadd magyarázzam el neked, hogyan működik a dolog! Az eseted történetesen tökéletes példa arra, amiről korábban beszéltem, amikor azt mond­ tam, hogy az életnek nevezett dráma felszíne alatt egy egész eltérő valóság rejlik. Higgy nekem, nincs ebben semmi ijesz­ tő. Amikor átlátod, hogyan működik ez az egész, nagyobb bizalmat, biztonságot és békét fogsz érezni, mint amit vala­ ha lehetségesnek hittél. Rá fogsz ébredni, milyen hatékony támogatást kapunk az univerzumtól vagy Istentől, bármi­ nek is nevezzük, minden egyes napunk minden percében at­ tól függetlenül, hogy pillanatnyilag mennyire pocséknak tűnik az adott helyzet - mondtam olyan megnyugtatóan, ahogy csak tudtam. - Spirituális nézőpontból, ha bármely adott élethelyzet­ ben rossz a közérzetünk, az jelzésül szolgál számunkra, hogy nem vagyunk összhangban a spirituális törvénnyel, s lehetőséget kaptunk valaminek az orvoslására. Lehet ez egy eredendő fájdalom vagy egy mérgező meggyőződés, amely meggátol minket abban, hogy valódi önmagunkká váljunk. Mi azonban ritkán látjuk a helyzetet ebből a perspektívá­ ból, inkább kárhoztatjuk az adott szituációt, és másokat hibáztatunk a történtekért, ami miatt képtelenek vagyunk felismerni az üzenetet és megérteni a leckét. És ez bizony megakadályozza a gyógyulásunkat. Márpedig ha nem gyó­ gyítjuk meg azt, amit meg kellene gyógyítanunk, akkor még több kellemetlenséget kell okoznunk Önmagunknak, amíg végül a szó szoros értelmében kénytelenek leszünk feltenni a kérdést: „Mi folyik itt?" Olykor az üzenetnek fül­ siketítőén hangossá, a fájdalomnak rendkívül erőssé kell válnia ahhoz, hogy figyelmet szenteljünk neki. Egy életve­ szélyes betegség például ilyen hangos üzenetet közvetít. 3D
 26. 26. JILL TÖRTENETE Azonban egyesek még akkor sem ismerik fel az összefüg­ gése az életükben bekövetkező események és a gyógyulás ál­ taluk kínált lehetősége között, amikor a halállal néznek farkasszemet. A te esetedben most az az eredendő fájdalom merült fel gyógyulásra várva, amely az apádhoz és ahhoz a tényhez kapcsolódik, hogy ő sosem mutatott irántad sze­ retetet. A jelenlegi fájdalmad és rossz közérzeted teljes egé­ szében ebben gyökerezik. Ez a konkrét fájdalom külön­ böző helyzetekben már többször is felmerült az életedben, de mivel te nem ismerted fel a lehetőséget, sosem nyert orvoslást. Ezért kell tehát ajándéknak tekintened, hogy újabb lehetőséged nyílt megvizsgálni és meggyógyítani ezt a problémát! - Ajándéknak? - kérdezte Jill. - Azt akarod mondani, hogy ez a helyzet ajándék, mert üzenet rejlik benne szá­ momra? Egy üzenet, amelyet már réges-rég megkaphattam volna, ha képes lettem volna felismerni? - Bizony - feleltem, - Ha felismerted volna, kevésbé lett volna rossz a közérzeted, s most nem mennél keresztül mindezen. De nem számít. A mostani alkalom is remek. Ez így tökéletes, s immár életveszélyes betegséget sem kell elő­ idézned az üzenet megértéséhez, ahogyan olyan sok ember teszi. Te már kapiskálod az üzenetet; lassan megérted, és ez­ zel kezdetét veszi a gyógyulásod. - Hadd magyarázzam el neked pontosan, hogy mi tör­ tént, és hogyan befolyásolta ez az életedet mostanáig! - mondtam, mivel szerettem volna, ha húgom világosan meg­ érti jelenlegi élethelyzetének dinamizmusát. - Kislányként úgy érezted, hogy a papa cserbenhagy, és nem szeret téged. Egy lányt ez képes teljesen tönkretenni. Egy kislány fejlő­ dése szempontjából elengedhetetlen, hogy érezze, az édes­ apja szereti. Mivel te nem érezted ezt a szeretetet, arra a kö­ vetkeztetésre jutottál, hogy biztosan veled van valami baj. Kezdtél komolyan hinni abban, hogy téged nem lehet sze- 31
 27. 27. E G Y SORSFORDÍTÓ GYÓGYULÁS retni, mert természettől fogva elégtelen vagy. Ez a meggyőző­ dés mélyen befészkelte magát a tudatalattidba, és később, amikor párkapcsolatokra került a sor, vezérelni kezdte az életedet. Más szóval, az elégtelenségeddel kapcsolatos tudat alatti meggyőződésed tükröződéseként az életed mindig magába foglalt olyan tényleges helyzeteket, amelyek bebizo­ nyították neked a tényt, hogy valóban nem vagy elegendő. Az élet mindig beigazolja a meggyőződéseidet. - Gyerekként az apai szeretet hiánya miatt érzett fájdal­ mad nagyobb volt annál, mint amit el tudtál viselni, tehát e fájdalom egy részét elnyomtad, s még sokkal többet elfoj­ tottál. Amikor elnyomsz egy érzelmet, tisztában vagy a je­ lenlétével, csak nem engeded a felszínre törni. Az elfojtott érzelmet ezzel szemben olyan mélyen eltemeted a tudatalat­ tidba, hogy teljesen eltűnik a tudatodból. - Amikor később lassanként felismerted, hogy apád ter­ mészetétől fogva nem egy szeretetteljes ember, és valószínű­ leg senkit sem képes szeretni, kezdted némiképpen rehabili­ tálni, avagy kigyógyítani magad az apai szeretet hiányának hatásaiból. Alighanem hagytad felszínre törni az elnyomott fájdalom egy részét, és talán bizonyos mértékig kezdted fel­ adni a meggyőződést, hogy nem vagy szeretetre méltó. El­ végre is, ha apád senkit sem képes szeretni, akkor talán nem a te hibád, hogy téged sem szeret. - Azután robbant a bomba, amely visszavetett egyenesen a kiindulópontra. Amikor észrevetted, hogy a papa igenis szereti az én Lorraine-emet, egy csapásra megszilárdult az eredeti meggyőződésed. Azt mondtad magadnak: „Az apám végül mégiscsak képes szeretni, de nem engem. Ez nyilván­ valóan az én hibám. Nem vagyok elegendő az apámnak, és soha nem leszek elegendő egyetlen férfinak sem." Ettől a ponttól kezdve szakadatlanul olyan helyzeteket teremtet­ tél az életedben, amelyek abbéli meggyőződésedet támasz­ tották alá, hogy elégtelen vagy. J2
 28. 28. JILL TÖRTÉNETE - De hát hogyan tettem ezt? - szakított félbe Jill. - Nem értem, hogyan idézhettem elő a saját elégtelenségemet az életemben. - Milyen volt a kapcsolatod Henryvel, az első férjeddel? - kérdeztem vissza. Húgom tizenöt éven át volt Henry felesé­ ge, akitől négy gyermeke született. - Sok szempontból nem volt rossz, csak elég hűtlen alkat volt. Folyton az alkalmat leste, hogy lefekhessen más nők­ kel, és ezt szívből utáltam. - Pontosan. És őt gazembernek, magadat pedig áldozat­ nak tekintetted ebben az élethelyzetben. Holott az igazság az, hogy pontosan azért vonzottad Henryt az életedbe, mert bizonyos szinten tudtad, hogy be fogja igazolni az önma­ gad elégtelenségéről alkotott meggyőződésedet. A hűtlen­ kedésével megszilárdította abbéli hitedet, hogy helyesen ítélted meg magad. - Azt akarod mondani, hogy Henry szívességet tett ne­ kem? Ezt aztán holtbiztosán nem veszem be! - mondta Jill nevetve, ám egyben rosszul palástolt haraggal is. - Hát, pedig ő kétségkívül megszilárdított a meggyőző­ désedben, nem? - feleltem. - Annyira elégtelen voltál, hogy Henry szüntelenül leste a többi nőt, hogy valami többet kap­ jon. Ha az ellenkezőjét tette volna, és következetesen úgy ke­ zel téged, mintha maradéktalanul elegendő volnál számára azzal, hogy hű hozzád, akkor valami más drámát robban­ tottál volna ki az életetekben, hogy beigazold a meggyőző­ désedet. Az önmagádról vallott meggyőződésed, jóllehet teljességgel téves volt, lehetetlenné tette számodra, hogy elégséges légy. - Ugyanilyen alapon, ha akkoriban megváltoztattad vol­ na a meggyőződésedet, ha orvosolod az apáddal kapcsolatos eredendő fájdalmadat, és az igenis elegendő vagyok hitet kez­ ded vallani, akkor Henry is azon nyomban felhagyott volna azzal, hogy ajánlatokat tegyen a barátnőidnek. S ha mégse 33
 29. 29. EGY SORSFORDÍTÓ GYÓGYULÁS tette volna, akkor teljes lelki nyugalommal hagytad volna faképnél, és kerestél volna valaki mást, aki elegendőként kezel téged. Mindig a meggyőződéseinknek megfelelően ala­ kítjuk a valóságunkat. Ha meg akarod tudni, milyen meg­ győződéseket vallasz, vedd szemügyre az életkörülményei­ det! Az élet mindig a meggyőződéseinket tükrözi. Jill eg}' kissé zavarodottnak tűnt, úgy határoztam hát, hog}' elismétlek néhány fontosabb pontot: - Valahányszor Henry megcsalt téged, megadta neked a lehetőséget, hogy meggyógyítsd a papa szeretetének hiá­ nya miatt érzett eredendő fájdalmadat. Viselkedésével bebi­ zonyította abbéli meggyőződésedet, hogy soha nem leszel elegendő egyetlen férfinak sem. Az első néhány alkalom­ mal, amikor ez történt, begurulhattál volna, és kijöhettél volna annyira a sodrodból, hogy kapcsolatba kerülj az ere­ dendő fájdalmaddal, és megvilágosodjon előtted az önma­ gáddal kapcsolatos meggyőződéseid rendszere. Ami azt ille­ ti, Henry első hűtlenkedései jelentették számodra az első lehetőségeket, hog}' gyakorold a sorsfordító megbocsátást, és meggyógyítsd eredendő fájdalmadat, de te elszalasztot­ tad azokat. Helyette inkább minden alkalommal Henryt hi­ báztattad, magadból pedig áldozatot faragtál, ami ellehe­ tetlenítette a gyógyulásodat. - Mit értesz megbocsátás alatt? - kérdezte Jill, továbbra is gondterhelt arckifejezéssel. - Azt akarod mondani, meg kel­ lett volna bocsátanom neki azért, hogy elcsábította a leg­ jobb barátnőmet és mindenki mást, aki hajlandónak mu­ tatkozott? - Én csak azt mondom, hogy Henry akkoriban lehetőséget nyújtott neked, hogy kapcsolatot teremts az eredendő fáj­ dalmaddal, és felismerd, hogyan vezérli egy bizonyos Önma­ gádról kialakított meggyőződés az életedet. Ezzel pedig megadta neked a lehetőséget, hogy megértsd és megváltoz­ tasd a meggyőződéseidet, s ekként meggyógyítsd az ereden- 34
 30. 30. JILL TÖRTÉNETE dő fájdalmadat. Ezt értem én megbocsátás alatt. Belátod, miért érdemli meg Henry a megbocsátásodat, Jill? - Igen, azt hiszem - felelte ő. - Henry az én meggyőződé­ semet tükrözte, amelyet azért alakítottam ki magamban, mert úgy éreztem, hogy a papa egyáltalán nem szeret. Hen­ ry igazolt engem abbéli hitemben, hogy elégtelen vagyok, így van? - Igen, és amennyiben Henry megnyitotta előtted ezt a lehetőséget, megbecsülést érdemel - igazság szerint többet, mint jelenleg képes vagy felmérni. Sosem fogjuk megtudni, vajon felhagyott volna-e a viselkedésével, ha sikerül ki­ gyógyulnod akkoriban a papával kapcsolatos problémádból - vagy hogy te elhagytad volna-e őt. De bárhogyan alakult volna, Henry hatalmas szolgálatot tett volna neked. Tehát ebben az értelemben nem csupán a bocsánatodat érdemli meg, de a mélységes háládat is. És tudod mit? Nem az ő hi­ bája volt, hogy te nem értetted meg a viselkedése hátterében rejlő valódi üzenetet. - Tudom, milyen nehéz volt végignézned, hogy ő egy ha­ talmas ajándékot próbál adni neked. Nem erre a fajta gon­ dolkodásra neveltek minket. Nem tanítottak meg rá, hogyan vehetjük szemügyre az életünkben folyó eseményeket, és mondhatjuk magunkban: „No nézd csak, mit idéztem elő az életemben! Hát nem érdekes?" Helyette arra tanítottak minket, hogy ítélkezzünk, szemrehányásokat tegyünk, vá­ daskodjunk, az áldozat szerepét játsszuk, és bosszúra szom­ jazzunk. És persze arra sem tanítottak meg bennünket, hogy elhiggyük, az életünket a saját tudatos elménken kívül más erők is irányítják - pedig valójában ez a helyzet. ~ "Igazság szerint Henry lelke próbált segíteni a gyógyulá­ sodban. A felszínen Henry csupán a szexuális függőségét él­ te ki, a lelke azonban - a te lelkeddel együttműködve - úgy döntött, hogy ezt a függőséget felhasználja a te spirituális fejlődésed érdekében. E tény felismerése a spirituális megbo- 35
 31. 31. EGY SORSFORDÍTÓ GYÓGYULÁS csátás lényege. Ennek a módszernek a célja abban rejlik, hogy észrevegyük egy adott szituáció látszólagos körülményeinek hátterében az ott rejlő igazságot, s felismerjük a mindig je­ lenlévő szeretetet. Úgy éreztem, ha a jelenlegi helyzetéről beszélek, Jill köny- nyebben lesz képes maradéktalanul megérteni azokat az elveket, amelyeket a korábbiakban ecseteltem. Tehát azt mondtam: - Vessünk egy újabb pillantást Jeffre, és lássuk, hogyan működnek ezek az elvek a jelenlegi kapcsolatotokban! Kez­ detben Jeff rendkívül szeretetteljes volt irányodban. Való­ ban bolondult érted, a tenyerén hordozott, és kommunikált veled. A felszínen a Jeff-fel való együttélés igazán remeknek tűnt. Ne feledd azonban, hogy ez nem illett az önmagádról alkotott képedhez - a saját magaddal kapcsolatban kialakí­ tott meggyőződésedhez! Hited szerint ugyanis te nem vagy méltó olyan férfira, aki kimutatja a szeretetét. Hiszen te elégtelen vagy, emlékszel? Jill biccentett, de továbbra is bizonyralannak és meglehe­ tősen zavartnak tűnt. -A lelked tisztában van vele, hogy orvosolnod kell ezt a meggyőződésedet, tehát valamiképpen összejátszik Jeff lel­ kével, hogy ezt tudomásodra hozza. A felszínen úgy tűnik, hogy Jeff kezd különösen és a jellemétől teljesen idegen mó­ don viselkedni. Azután azzal cukkol, hogy egy másik Lor- raine-t szeret, s ekként pontosan ugyanazt a forgatókönyvet játssza végig, amelynek apáddal sok évvel ezelőtt szereplői voltatok. Úgy tűnik, hogy Jeff könyörtelenül gyötör téged, s te teljességgel tehetetlen áldozatnak érzed magad. Többé- kevésbé pontosan írja le mindez a jelenlegi helyzetedet? - kérdeztem. - Azt hiszem - mondta Jül csendesen. Szemöldökét ösz- szeráncolva próbált megkapaszkodni a helyzetéről alkotott új képben, amely lassan összeállt a fejében. 36
 32. 32. JILL TÖRTÉNETE - Nos, most megint itt tartasz, Jill, egy döntés küszöbén. Választanod kell, hogy meggyógyulsz és továbbfejlődsz... vagy ragaszkodsz az igazadhoz - mondtam neki moso­ lyogva. - Ha úgy döntesz, ahogyan az emberek rendszerint dön­ teni szoktak, akkor az áldozat szerepét választod, és tovább­ ra is Jeffet fogod hibáztatni, amivel viszont eléred, hogy ne­ ked legyen igazad. Elvégre is Jeff viselkedése tényleg nagyon kegyetlennek és ésszerűtlennek tűnik, és nem kétlem, hogy a nők zöme támogatna, ha válaszként valami drasztikus lé­ pésre szánnád el magad. Vagy talán nem azt tanácsolta-e a legtöbb barátnőd, hogy hagyd el a férjed? - De igen - felelte ő. - Mindenki azt mondja, hogy ha Jeff nem változik meg, ki kell lépnem ebből a házasságból. Én igazából azt gondoltam, hogy te is ugyanezt fogod taná­ csolni - mondta Jill egy árnyalatnyi csalódottsággal. - Néhány évvel ezelőtt valószínűleg azt tettem volna - fe­ leltem nevetve. - Amióta azonban megismerkedtem ezekkel a spirituális elvekkel, az ilyesfajta helyzetekkel kapcsolatos szemléletmódom teljesen megváltozott, mint magad is lá­ tod - mondtam fanyar mosollyal, a szemben ülő Johnra pil­ lantva. O elvigyorodott, de egy szót sem szólt. Úgyhogy folytattam: - T e h á t mint bizonyára kitaláltad, a másik választásod annak felismerése, hogy a felszínen folyó látszatesemények alatt valami sokkal jelentősebb - és alkalmasint nagyon is jótékony - folyamat zajlik. A másik választási lehetőséged annak elfogadása, hogy Jeff viselkedése talán egy másik üze­ netet, másik jelentést, másik szándékot hordoz, s hogy a szi­ tuáció ajándékot rejt magában számodra. Jill gondolkodott egy darabig, majd így szólt: - J e f f viselkedése olyan átkozottul bizarr, hogy nehezen lehetne bármilyen jó indokot találni rá. Talán tényleg vala­ mi más is zajlik itt, amit én nem látok. Felteszem, ez a vala- 37
 33. 33. E G Y SORSFORDÍTÓ GYÓGYULÁS mi hasonló ahhoz, amit Henry mérveit velem, mégis nehe­ zemre esik most Jeffnél felfedezni, hiszen jelen pillanatban úgy Össze vagyok zavarodva. Képtelen vagyok mögé látni annak, ami a felszínen történik. - Ezzel nincs semmi baj - mondtam megnyugtatóan. - Nézd, felesleges törnöd rajta a fejed. Már maga az is óriási előrelépés, hogy hajlandó vagy teret engedni a gondolatnak, miszerint valami más is folyik a háttérben. Igazság szerint a gyógyulásod kulcsa abbéli hajlandóságod, hogy másként lásd a helyzetet. A gyógyulás 90 százalékban akkor megy végbe, amikor hajlandóvá válsz befogadni a gondolatot, hogy ezt a szituációt a lelked idézte elő számodra szeretet­ teljesen, E hajlandóság megszületésével kiengeded a saját kezedből az irányítást, és átadod Istennek. O pedig gondot visel a maradék 10 százalékra. Ha valóban képes vagy mé­ lyen megérteni és elfogadni a gondolatot, hogy ha rábízod, Isten majd kezeli helyetted ezt a helyzetet, akkor egyáltalán semmit sem kell tenned. A helyzet is meg fog oldódni, és a gyógyulásod is automatikusan be fog következni. -Azonban még mindezek előtt tehetsz egy tökéletesen ésszerű lépést, amely módot ad rá, hogy most rögtön más­ ként tudd szemlélni a dolgokat. E lépés lényege a tények el­ választása a képzelődéstől. Vagyis azt kell felismerned, hogy meggyőződésednek semmiféle valóságalapja nincs, hogy egyszerűen egy történetről van szó, amelyet magad koholtál néhány tényre és rengeteg szubjektív értelmezésre alapozva. Állandóan ezt csináljuk. Átélünk egy eseményt, és értelmezéseket gyártunk róla. Azután e két alkotóelemet összekutyulva, egy javarészt hamis sztorit koholunk a tör­ téntekről. A sztori a meggyőződésünkké válik, s mi úgy vé­ delmezzük, mintha maga az igazság lenne. Pedig természe­ tesen soha nem az. - A te esetedben a tények azok voltak, hogy a papa nem ölelgetett téged, nem játszott veled eleget, nem fogta meg 38
 34. 34. JILL TÖRTÉNETE a kezed, nem vett az ölébe - vagyis nem elégítette ki a gyen­ gédség iránti igényedet. Ezek voltak a tények, s te e tények alapján egy kulcsfontosságú feltevésre jutottál: „A papa nem szeret engem." Igazam van? Jill bólintott. - Azonban a tény, hogy a papa nem elégítette ki az igé­ nyedet, korántsem jelenti azt, hogy nem szeretett téged. Ez egy értelmezés, amelyik nem igaz. A papa egy szexuális elfoj­ tásokkal küszködő férfi volt, aki számára a bensőségesség ijesztő volt; ezt jól tudjuk. Talán csak nem tudta, hogyan fe­ jezhetné ki a szeretetét oly módon, ahogyan te vágytál rá. Emlékszel arra a pompás babaházra, amit egyszer kará­ csonyra készített neked? Sosem felejtem el, hogy számtalan órát bíbelődött vele esténként, amikor te már ágyban voltál. Talán ez volt az egyetlen általa ismert módja annak, hog}' kinyilvánítsa az irántad érzett szeretetét. Nem próbálok mentségeket keresni számára, vagy megcáfolni mindazt, amit mondtál vagy éreztél. Csak igyekszem rámutatni, mi­ ként esünk bele mindnyájan abba a hibába, hogy azt gon­ doljuk, a mi értelmezésünk képviseli az igazságot. - A következő nagy feltevésed - folytattam -, amelyre a tények és az első értelmezésed („A papa nem szeret en­ gem") alapján jutottál, így hangzott: „És ez az én hibám. Biztosan velem van valami baj." Ez pedig még az előzőnél is nagyobb hazugság volt. Egyetértesz? Jill biccentett. - Nem meglepő, hogy erre a következtetésre jutottál, hi­ szen így gondolkodnak a gyerekek. Mivel úgy érzékelik, hogy a világ körülöttük forog, mindig feltételezik, hogy amikor a dolgok nem mennek jól, az az ő hibájuk. Amikor egy gyermeknek ez először eszébe jut, a gondolatot erős fáj­ dalom kíséri. A fájdalmat enyhítendő, a gyermek elfojtja azt, azonban ezzel a tettével csak még nehezebbé teszi a megszabadulást a fájdalomtól. S így sokszor felnőttként is )9
 35. 35. E G Y SORSFORDÍTÓ GYÓGYULÁS megrekedünk annál a gondolatnál, hogy: „Ez az én hibám, és bizonyára velem van valami baj." - Valahányszor egy élethelyzetünk felvillantja a fájdalom emlékét vagy a hozzá kapcsolódó gondolatot, érzelmileg visszafejlődünk. Következésképpen úgy érzünk és viselke­ dünk, mint az a kisgyermek, aki először élte át a fájdalmat. Ami azt illeti, pontosan ez történt veled, amikor megláttad, hogy az én Lorraine-em felébreszti a papában a szeretetet. Te huszonhét éves voltál, azonban abban a pillanatban visz- szafejlődtél azzá a kétéves Jillé, aki szeretetlennek érezte ma­ gát, és kiélted minden gyermeki nélkülözésedet. És még ma is ugyanezt teszed, csak immár a férjeddel. - Az elgondolás, amelyre valamennyi kapcsolatodat épí­ tetted, egy kétéves kiskölyök értelmezését tükrözi, és egyál­ talán semmiféle tényszerű alapja nincs - vontam le a követ­ keztetést. - Belátod ezt, Jill? - kérdeztem. - Igen, belátom - felelte ő. - Jó pár egészen ostoba dön­ tést hoztam életemben e tudat alatti feltevések alapján, ugye? - Igen, ez igaz, csakhogy ezeket a döntéseket fájdalomtól gyötörve hoztad, amikor még túl fiatal voltál ahhoz, hogy jobb megoldást ismerj. Noha a fájdalmat elfojtottad, hogy megszabadulj tőle, s a meggyőződés tovább munkált az éle­ tedben tudat alatti szinten. Ezen a ponton döntött úgy a lel­ ked, hogy valamiféle drámai konfliktust szít az életedben, hogy ismét tudatosítsd magadban a fájdalmadat, s ezáltal újabb lehetőséged nyíljon a gyógyulást választani. - Olyan embereket vonzottal az életedbe, akik nyíltan szembesítettek a saját fájdalmaddal, és rákényszerítettek, hogy a révükön újra átéld az eredeti élményt - folytattam. - Pontosan ezt teszi Jeff is jelenleg. Természetesen nem állí­ tom, hogy tudatosan csinálja. Erről szó sincs. Őt magát al­ kalmasint még jobban elképeszti a saját viselkedése, mint téged. Ne feledd, ez egy lélek és lélek közötti ügylet. Jeff lel- 40
 36. 36. JILL TÖRTÉNETE ke tisztában van a te eredendő fájdalmaddal, és tudatában van annak is, hogy ha nem mész keresztül újra ugyanazon az élményen, akkor sosem leszel képes meggyógyulni. - Ejha! - mondta Jill nagyot sóhajtva. Mióta elkezdtünk a helyzetéről beszélgetni, most első ízben lazította el a tes­ tét. - Ez kétségtelenül a dolgok szemléletének egy teljesen eltérő módja, de tudod, mit? Megkönnyebbültem. Mintha nagy súly került volna le a vállamról pusztán azáltal, hogy átbeszéltem veled az ügyet. - Ez azért van, mert az energiaszinted megváltozott - fe­ leltem. - Képzeld csak el, az életerőd milyen nagy részét kel­ lett csupán arra fordítanod, hogy elevenen tartsd a papával és Lorraine-nel kapcsolatos sztoridat! Ezenfelül gondolj bele, milyen temérdek energia szükségeltetett ahhoz, hogy folyamatosan visszafojtsd a bánat és a neheztelés érzését, amelyek a sztoridat övezték. Az iménti könnyeid lehetővé tették, hogy mindennek jelentős részét felszabadítsd ma­ gadban. És épp most ismerted el, hogy ez az egész végső so­ ron csak egy koholt történet volt - bizonyára ez is óriási megkönnyebbülést jelent számodra. Ráadásul rengeteg energiádat köti le a Jeff-fel kapcsolatos sztori is - azáltal, hogy hibáztatod őt, hibáztatod magad, áldozatszerepet ját­ szol, és így tovább. Pusztán az, hogy hajlandó vagy az egész szituációt másképpen látni, képessé tesz mindezen energiák felszabadítására, amelyek így átáramolhatnak rajtad. Nem csoda hát, hogy megkönnyebbülést érzel! - mondtam mo­ solyogva. - Mi történt volna, ha ahelyett, hogy tisztába jövök a Jeff- fel kapcsolatos helyzet mélyén zajló folyamattal, egyszerűen faképnél hagyom őt? - kérdezte Jill. - A lelked másvalakit vont volna be, hogy segítségedre legyen a gyógyulásodban - vágtam rá. - De te nem hagytad el őt, ugyebár? Inkább idejöttél helyette. Meg kell értened, hogy ez a kiruccanás nem volt véletlen. Ebben a rendszer- 41
 37. 37. EGY SORSFORDÍTÓ GYÓGYULÁS ben nem lécezik olyasmi, hogy véletlen. Te magad voltál az - vagyis inkább a lelked -, aki kieszközölte ezt az utat, ezt a lehetőséget a Jeff-fel kapcsolatos helyzeted megértésére. A lelked vezérelt ide téged. John lelke is pontosan mostan­ ra időzített egy utazást, amivel módot adott rá neked, hogy elkísérd. - Es mi a helyzet a két Lorraine-nel? - tűnődött Jill. - Ez hogyan történhetett meg? Bizonyára csak egybeesésről van szó. - Ebben a rendszerben egybeesések sincsenek. Tudnod kell, hogy a lelkeitek összejátszottak néhány másik lélekkel, és fel kell ismerned annak tökéletességét, hogy az eredeti esetben és ebben a mostaniban is egy Lorraine nevű személy játszott szerepet. Nem is hagyhattatok volna hátra tökélete­ sebb nyomot. Bajos elképzelni, hogy ez az egész nem volt valamiképpen kitervelve, egyetértesz? - kérdeztem. - És én most mihez kezdjek ezzel? - kérdezett vissza Jill. - Igaz, hogy megkönnyebbültem, de mitévő legyek, amikor hazamegyek, és találkozom Jeff-fel? - Igazán vajmi kevés tennivalód van - feleltem. - Ettől kezdve inkább az a kérdés, hogy milyen érzéseket élsz át. Megérted-e, hogy többé nem vagy áldozat? Megérted-e, hog)' Jeff immár nem az üldöződ? Belátod-e, hogy pontosan ezt az élethelyzetet igényelted és kívántad? Atérzed-e, mennyire szeret téged ez a férfi - úgy értem, a lélek szintjén? - Mire gondolsz? - kérdezte Jill. -Jeff, kerül, amibe kerül, hajlandó volt eljuttatni téged addig a pontig, ahol ismét szembesülhettél az önmagádról alkotott meggyőződéseddel, és felismerhetted, hogy ez a meggyőződés hamis. Fel tudod fogni, milyen sok kellemet­ lenséget volt hajlandó elviselni, csak hogy segítsen neked? O természetétől fogva nem kegyetlen ember, tehát bizonyá­ ra nagyon nehéz dolga volt. Kevés férfi lett volna képes megtenni ezt érted, miközben azt kockáztatja, hogy a folya- 42
 38. 38. JILL TÖRTÉNETE mat során elveszít. Jeff vagy Jeff lelke valódi őrangyal szá­ modra. Amikor igazán megérted ezt, roppant hálás leszel majd neki! Ráadásul többé nem fogsz üzeneteket sugározni arról, hogy milyen szeretetlennek érzed magad. Életedben talán először képes leszel befogadni a szeretetet. Meg fogsz bocsátani Jeffnek, mert tisztában leszel azzal, hogy soha semmi rossz nem történt köztetek. Az egész folyamat min­ den értelemben tökéletes volt. - És egyet megígérhetek neked - folytattam. - Jeff máris változóban van, miközben beszélünk, s lassan levetkőzi bi­ zarr viselkedését. A lelke máris kezdi felfogni, hogy megbo­ csátottál neki, és kigyógyultál az önmagáddal kapcsolatos téveszmédből. Ahogyan te megváltoztatod az energiaszinte­ det, úgy változik az övé is, hiszen energetikailag összekötte­ tésben álltok egymással. A fizikai távolság lényegtelen. Kérdésére visszatérve így folytattam: - Tehát neked semmi különöset nem kell tenned, amikor hazaérsz. Az igazat megvallva, azt szeretném, ha megígér­ néd, hogy nem is fogsz tenni semmit a visszatérésed után! És különösképpen ne oszd meg Jeff-fel semmilyen körülmé­ nyek között a helyzet szemléletének ezt az új módját! Szeret­ ném megláttatni veled, hogyan változik meg minden auto­ matikusan pusztán annak következményeként, hogy te megváltoztatod a felfogásodat. - Te is úgy fogod érezni magad, mint akit kicseréltek - fűztem hozzá. - Nyugodtabbnak, összeszedettebbnek és ol- dottabbnak fogod találni magad. Olyan megértés birtoká­ ban leszel, amely Jeff számára egy darabig furcsának fog tűnni. Időre lesz szükség, hogy a hozzá fűződő kapcsolatod kitisztuljon, és alkalmasint egy ideig még lesznek nehézsé­ geitek, de az ügy most már meg fog oldódni - fejeztem be meggyőződéssel. Jill és én számos alkalommal újra áttekintettük helyzete megközelítésének ezt az új módját, mielőtt hazatért Anglia- 43
 39. 39. E G Y SORSFORDÍTÓ GYÓGYULÁS ba. Egy érzelmi felindulás kellős közepén mindig nehéz az embernek a sorsfordító megbocsátás perspektívájára válta­ ni. Az igazat megvallva, gyakran nagyarányú integráló tevé­ kenységre és ismételt megerősítésekre van szükség ahhoz, hogy az ember eljusson egy olyan pontra, ahol a sorsfordító megbocsátás ténylegesen végbemehet. A húgom dolgát meg­ könnyítendő, megismertettem néhány légzéstechnikával, amelyek segítenek felszabadítani az érzelmeket, és integrál­ ni a lét új módjait, s megkértem arra is, hogy töltsön ki egy „Megbocsátás-munkalapot" (lásd IV. rész). Indulása napján Jill szemmel láthatóan ideges volt ami­ att, hogy vissza kell térnie a maga mögött hagyott élethely­ zethez. Miközben végigsétált a folyosón a repülőgéphez, hátranézett, és megpróbált magabiztosan integetni, de én tudtam, mennyire meg van rémülve, hogy elveszítheti új ke­ letű megértését, és visszazökkenhet a drámába. A találkozás Jeff-fel nyilvánvalóan jól sikerült. Jill meg­ kérte a férjét, ne faggassa őt rögtön arról, hogy mi történt vele a távolléte alatt. Arra is megkérte, hogy néhány napig adjon neki időt, hogy összeszedhesse magát. Mindazonáltal Jill nyomban észrevett a férjén valami változást. Jeff figyel­ mes, kedves és előzékeny volt - jobban hasonlított arra a Jeffre, akit azelőtt ismert, hogy ez az egész ügy megkezdő­ dött volna. A rákövetkező néhány napban Jill elmondta Jeffnek, hogy immár nem okolja őt semmiért, és nem is akarja sem­ milyen módon megváltoztatni. Mint mondta, rájött, hogy a saját érzéseiért neki kell vállalnia a felelősséget, s hogy a továbbiakban a maga módján fog megbirkózni az életé­ ben felmerülő valamennyi problémával anélkül, hogy őt hi­ báztatná.. Egyáltalán nem bocsátkozott bővebb magyaráza­ tokba, és nem próbálta igazolni magát. Jill hazatérése után a dolgok pár napon át remekül men­ tek, és Jeffnek Lorraine lánya iránt tanúsított viselkedésé- 44
 40. 40. J U L TÖRTÉNETE ben drámai változás állt be. Gyakorlatilag úgy tűnt, hogy minden visszatér a normális kerékvágásba, ami kettejük kapcsolatát illeti, azonban Jill és Jeff között a légkör feszült, a kommunikációjuk pedig korlátozott maradt. Körülbelül két hétre rá a helyzet a tetőpontjára ért. Jill rá­ nézett Jeffre, és így szólt: - Úgy érzem, mintha elvesztettem volna a legjobb bará­ tomat. - Én is - felelte a férfi. Hónapok óta először végre sikerült kapcsolatot teremte­ niük egymással. Összeölelkeztek, és elsírták magukat. - Beszéljünk egymással! - mondtajill. - El kell mesélnem neked, mire jöttem rá Colinnal Amerikában. Először bizo­ nyára furán fog hangzani számodra, mégis meg szeretném osztani veled. Persze nem kell elhinned, csak azt szeretném, hogy meghallgass. Hajlandó vagy rá? - Megteszek bármit - felelte J e f f - Tudom, hogy valami fontos történt ott veled, és tudni szeretném, hogy mi az. Megváltoztál, és nekem tetszik, amit látok. Nem ugyanaz az ember vagy, mint amikor felszálltai Johnnal a repülőgépre. Tehát meséld el nekem, hogy mi történt! Jill pedig beszélt és beszélt. Amennyire csak tudta, elma­ gyarázta a sorsfordító megbocsátás dinamizmusát, hogy Jeff is megérthesse. Erősnek és hatalmasnak érezte magát, biztos volt önmagában és a megértésében - az elméje szilárd és tiszta volt. Jeff, ez a gyakorlatias férfi, aki mindig kételkedik min­ denben, amit nem lehet ésszerűen megmagyarázni, ez alka­ lommal nem ellenkezett, sőt meglehetősen fogékonynak mutatkozott azokra a gondolatokra, amelyek megfontolá­ sára Jill felkérte. Hangot adott elfogulatlanságának azon elképzelést illetően, hogy a hétköznapi valóság alatt lé­ tezhet egy spirituális világ, és ezt elfogadva látott bizonyos logikát a sorsfordító megbocsátás koncepciójában. Nem 45
 41. 41. EGY SORSFORDÍTÓ GYÓGYULÁS fogadta ugyan el teljesen, mindenesetre hajlandó volt meg­ hallgatni, mérlegelni és tudomásul venni, mennyire megvál­ toztatta Jillt. A beszélgetést követően mindketten úgy érezték, hogy a szerelmük ismét fellobbant, s a kapcsolatuknak jó esélye van a túlélésre. ígéreteket azonban nem tettek, és megegyez­ tek, hogy folyamatosan kommunikálnak egymással, miköz­ ben a kapcsolatuk alakulását figyelik. Es a kapcsolatuk valóban egészen jól alakult. J e f f bi­ zonyos mértékig továbbra is totojgatta Lorraine lányát, de nem annyira, mint korábban. Jill pedig észrevette magán, hogy az is vajmi kevéssé érdekli, ha J e f f mégis így visel­ kedik. Legalábbis egyáltalán nem váltotta ki belőle a ko­ rábbi érzelmi visszafejlődést és a régi téves énképén alapuló reagálást, A sorsfordító megbocsátásról folytatott beszélgetésüket követő egy hónapon belül Jeff Lorraine-nel kapcsolatos ko­ rábbi viselkedésformája maradéktalanul eltűnt. Ebből kö­ vetkezően Lorraine sem hívta és látogatta meg őket olyan gyakran; élte tovább a saját életét. Lassan minden visszatért a rendes kerékvágásba, s Jill és Jeff kapcsolata kezdett szilár­ dabbá és szeretetteljesebbé válni, mint korábban bármikor. Jeff iijra azzá a kedves, érzékeny férfivé vált, aki természettől fogva volt, Jill kevésbé érezte úgy, hogy szükséget szenved, Lorraine pedig sokkal boldogabb lett. Visszatekintve, bizonyos vagyok benne, hogy ha a lelke nem vezérelte volna Jillt Atlantába, hogy lehetőséget te­ remtsen számunkra a beszélgetésre, akkor ő és Jeff szét­ mentek volna. A dolgok nagyszabású rendjében persze ez is teljesen rendjén lett volna. Jill egyszerűen talált volna más­ valakit, akivel újrakezdheti a drámáját, és újabb lehetőséget teremthet magának a gyógyulásra. Azonban úgy esett, hogy ez alkalommal megragadta a gyógyulás lehetőségét, és nem lépett ki a kapcsolatból. 46
 42. 42. JILL TÖRTÉNETE E második kiadás írásának idején, sok évvel a fenti válsá­ got követően, elmondhatom, hogy Jill és Jeff együtt marad­ tak, és nagyon boldog házasságban élnek. Az összes többi párhoz hasonlóan továbbra is szítanak drámákat az életük­ ben - immár azonban tisztában vannak vele, hogyan tekint­ senek ezekre a gyógyulás lehetőségeiként, s hogyan menje­ nek keresztül rajtuk gyorsan és megértéssel. Utóirat: A következő oldalon található „kronológiai" ábra gra­ fikusan szemlélteti Jill történetét. Maga Jill felettébb hasznosnak találta ezt, mert segített átlátnia, hogyan vezetett a szeretethiány érzésének eredendő fájdalma ahhoz a meggyőződéshez, hogy ő nem elégséges, s ez a meggyőződés hogyan nyilvánult meg azután az életében. Ha úgy véled, hogy a te életedet is egy hasonló törté­ net vezérli, te is ábrázolhatod ugyanígy az időrendiségét. 47
 43. 43. II. RÉSZ
 44. 44. 2 ALAPFELTEVÉSEK Mivel minden elmélet bizonyos feltevésekre épül, fontos 1 1 megértenünk a sorsfordító megbocsátás elméletének és gyakorlatának alapját képező spirituális feltevéseket. Azonban mielőtt szemügyre vennénk ezeket, érdemes meg­ jegyeznünk, hogy még a legszélesebb körben elfogadott el­ méletek is olyan alapfeltevésekre épülnek, amelyekre vajmi kevés a megcáfolhatatlan bizonyíték. Tudtad például, hogy Darwin evolúcióelméletének alátá­ masztására egy jottányi bizonyítékkal sem rendelkezünk? Történelmi távlatban az elméletet alkalmasint a valaha szü­ letett legnagyobb jelentőségű feltevések közé soroljuk. Az evolúcióelmélet szolgál a biológia valamennyi ágának alap­ tételeként, s ama rendíthetetlen pillérként, amelyen ma el­ fogadott természettudományos igazságunk tetemes része nyugszik. Mindazonáltal a tény, hogy e feltevés igazolására semmiféle bizonyíték nem létezik, korántsem jelenti azt, hogy maga az elmélet érvénytelen vagy haszontalan. Ugyan­ ezt elmondhatjuk az Istennel, az emberi természettel és a spirituális világgal kapcsolatos, időtlen idők óta tovább­ adott alapfeltevésekről is. Jóllehet alig van cáfolhatatlan tu­ dományos bizonyíték érvényességük alátámasztására, ezek a feltevések egyetemes igazságokként avagy alapelvekként száll­ nak apáról fiúra évszázadok óta, és szerte a világon számos nagyszerű spirituális hagyomány alapjává váltak. Ezeket ter­ mészetesen a sorsfordító megbocsátás szerves alkotórészé-
 45. 45. BESZÉLGETÉSEK A SORSFORDÍTÓ MEGBOCSÁTÁSRÓL nek tekintjük. E feltevések közül sokról egyébiránt épp mostanában bizonyítják be a fizikusok, hogy tudományo­ san igenis kellőképpen megalapozottak. Az alábbiakban felsorolom az én alapfeltevéseimet abban a reményben, hogy megkönnyítem számodra a sorsfordító megbocsátás logikájának követését. Minden egyes feltevést bővebben is kifejtek a könyv egyéb részeiben. Nem igazsá­ gokként, de még csak nem is meggyőződésekként mutatom be ezeket, pusztán feltevésekként, amelyeket azért dolgoz­ tam ki, hogy valamiféle alappal szolgáljanak számomra a sorsfordító megbocsátás technikájához. Feltevéseim • A testünk halandó, a lelkünk azonban örök, és a halál "után tovább létezik. (Ekként a halál puszta illúzió.) • Noha a testünk és az érzékeink azt súgják, hogy elkülö­ nült egyénekként létezünk, mindnyájan egyek vagyunk. Mind egyénileg rezgünk egy nagy egész részeiként. • Nem emberi lények vagyunk, akiknek esetenként spiri­ tuális megtapasztalásban van részük; hanem spirituális lények vagyunk, akik egy emberi megtapasztalást élnek át. •A rezgéseink szintjén egyidejűleg két világban létezünk: 1. az Isteni Igazság (a Szellem) világában, 2, az emberi világban. • Úgy döntöttünk, hogy megtapasztaljuk az emberi világ energiáját egyszerűen azért, hogy sokszorosára felerősít­ ve tudjuk értékelni annak szépségét, hogy részei va­ gyunk az Egynek a fényben és a szeretetben, éspedig oly módon, hogy a szöges ellentéteik (a félelem, az elszige­ teltség, a sötétség) megtapasztalását választottuk a testi lét világában. Ez a világ következésképpen egy spirituá­ lis osztályterem, amelynek az élet a tanrendje. A cél pedig ráeszmélni valódi kilétünk igazságára, és újra hazatérni. 52
 46. 46. ALAPFELTEVÉSEK • Amikor úgy elöntöttünk, hogy az emberi világban meg­ testesülve tanulunk és fejlődünk tovább, Isten maradék­ talan szabad akarattal ruházott fel minket, hogy bármely, tetszésünk szerinti módon átélhessük e megtapasztalást, s hogy önállóan leljünk rá hazavezető utunkra. • Az élet nem véletlenszerű. Eletünk minden pillanatban saját Isteni Tervünk céltudatos kibontakozását szolgál­ ja a választás és döntéshozatal lehetőségeivel. • A fentitől teljesen különböző és kevésbé vonzó feltevés, hogy amikor még egyek voltunk a létezők összességével, el­ játszottunk a gondolattal, hogy lehetséges elkülönül­ nünk tőle (az eredendő bűn). Ezt a gondolatot kivetítet­ tük; ez vált a mi (hamis) valóságunkká - e világgá -, és megszületett az ego (az elkülönültségbe vetett hitünk). Az ego most azzal biztosítja túlélését, hogy az elfojtás és kivetítés mechanizmusaival „megvédelmez" minket el­ söprő erejű bűntudamnktól és az Isten haragjával szem­ beni félelmünktől (lásd 7. fejezet). • Az ok és okozat törvénye révén teremtjük meg valósá­ gunkat. A gondolatok az okok, amelyek fizikai kö­ vetkezményekként jelennek meg világunkban. A valóság a tudatunk megnyilvánulása. Világunk a meggyőződé­ seinket tükrözi (lásd 9. fejezet). •A lélek szintjén pontosan azt kapjuk, amire életünkben a spirituális fejlődésünkhöz szükségünk van. Az éle­ tünkben ekként bekövetkező eseményekről alkotott íté­ leteink határozzák meg, hogy fájdalmasnak vagy öröm­ telinek tapasztaljuk-e meg az életet. • Kapcsolataink útján fejlődünk és tanulunk. Kapcsola­ taink útján gyógyulunk és térünk vissza a teljesség­ hez és az igazsághoz. Szükségünk van a többi emberre, hogy tükrözzék téveszméinket és kivetítéseinket, s hogy gyógyulásunk érdekében segítsenek a tudatunkba emel­ ni az elfojtott anyagot. V5
 47. 47. BESZÉLGETÉSEK A SORSFORDÍTÓ MEGBOCSÁTÁSRÓL •A rezonancia törvénye révén olyan embereket vonzunk magunkhoz, akikben visszhangra találnak a problémá­ ink, hogy meggyógyíthassuk őket. Ha például a csapo- dárság a problémánk, akkor olyan embereket leszünk hajlamosak magunkhoz vonzani, akik elhagynak min­ ket. Ebben az értelemben ők a tanítóinkként szolgálnak (lásd 8. fejezet). • Egyetlen küldetéssel érkezünk a fizikai életbe: hogy tel­ jességgel megtapasztaljunk egy bizonyos energiamíntá- zatot, s ekként átélhessük az adott mintázathoz kapcso­ lódó érzéseket, majd a szeretet révén átalakítsuk ezt az energiát (lásd 11. fejezet). •A fizikai valóság illúzió, amelyet az Öt érzékünk teremt meg. Az anyag egymással kölcsönös kapcsolatban álló energiamezökböl áll, amelyek különböző frekvenciákon rezegnek (lásd 13. fejezet). Ha úgy találod, hogy képtelen vagy elfogadni e feltevések bármelyikét, egyszerűen hagyd figyelmen kívül! Ez semmi­ lyen kihatással nem lesz a sorsfordító megbocsátás techni­ kájának eredményességére. 54
 48. 48. 3 K Ü L Ö N VILÁGOK J ill történetéből azt a tanulságot szűrhetjük le, hogy a dol­ gok nem mindig azok, aminek látszanak. Könnyen meg­ lehet, hogy a másik ember kegyetlennek és undoknak tűnő viselkedése pontosan az, amire szükségünk van, és amit va­ lójában mi magunk idéztünk elő. A létező legpocsékabbnak tűnő élethelyzetekről kiderülhet, hogy kulcsot adnak vala­ mely mélyen a bensőnkben rejlő probléma orvoslásához, amely ellehetetleníti a boldogságunkat, és akadályt gördít fejlődésünk útjába. Következésképpen a legkellemetlenebb­ nek és legkevésbé szeretetre méltónak tűnő emberek lehet­ nek a legkitűnőbb tanítóink. Ha a fentieket illetően igazam van, akkor ebből egye­ nesen következik, hogy a látszólagos események ritkán azo­ nosak azzal, ami valóban történik. Az egyes élethelyzetek szembeötlő körülményei alatt egy teljességgel eltérő való­ ság rejlik - egy tökéletesen más világ, amelyről egy-egy alkal­ mankénti, futó pillantás kivételével általában nem bírunk tudomással. Jill története gyönyörűen szemlélteti ezt a tényt. A felszí­ nen a Jill, Jeff és az ő Lorraine lánya közötti események drá­ mája zajlott le, ami korántsem volt szívderítő. Úgy tűnt, mintha Jeff kegyetlenül és érzéketlenül viselkedne. Az adott élethelyzetben könnyű volt Jillt áldozatként azonosítani, Jeffet pedig gazemberként. A szituáció azonban mégis elég fogódzót kínált, amelyek elvezettek minket az eshetőség- 55
 49. 49. BESZÉLGETÉSEK A SORSFORDÍTÓ MEGBOCSÁTÁSRÓL hez, hogy itt valami szeretetteljesebb természetű folyamat zajlik - amelyet spirituális szintről vezényelnek. Ahogyan a történet kibontakozott, nyilvánvalóvá vált, hogy Jill lelke táncot jár JefF és Lorraine lelkével, s hogy a vé­ gigjátszott szituáció vegytisztán Jill gyógyulását szolgálja. Ráadásul Jeff távolról sem volt gazember, inkább hősnek mondhatjuk, aki spirituális szemszögből semmi rosszat nem tett. Egyszerűen eljátszotta a szerepét a drámában, aho­ gyan a lelke megszabta számára - a lélek szintjén Jill gyógyu­ lásának előmozdításáért cselekedve. Amikor a szemléletmódunkat ráhangoljuk erre a lehető­ ségre, nyitottá válunk a gondolatra, hogy semmi rossz nem történt, s hogy valójában nincs is mit megbocsátani. És pontosan ez a koncepció határozza meg a sorsfordító meg­ bocsátás mibenlétét. Ez az, ami sorsfordítóvá teszi. Ha arra kértük volna Jillt, hogy a hagyományos megbo­ csátást alkalmazza ebben a helyzetben, nem derítettük volna fel ezt a „másik világot". Elfogadtuk volna az öt érzékünk ta­ núbizonyságát, és intellektusunk felhasználásával arra a kö­ vetkeztetésrejutottunk volna, hogy Jeff sérelmet okozott ne­ ki, és rosszul bánt vele, s ha Jill ezek után meg akar bocsátani neki, akkor el kell fogadnia az őt ért méltánytalanságot, és minden tőle telhetőt meg kell tennie, hogy elfelejtse, avagy „fátylat borítson a múltra". Ebből kiviláglik, hogy a hagyományos megbocsátás eleve adottnak tekinti, hogy valami rossz történt. A sorsfordító megbocsátás viszont azt az álláspontot foglalja el, hogy sem­ mi rossz nem történt, s következésképpen nincsen mit meg­ bocsátani. Ezt az alábbi formában fogalmazhatnánk meg: A hagyományos megbocsátás esetében megvan ugyan a haj­ landóság a megbocsátásra, de éppúgy jelen van az ítélke­ zés visszamaradó szükséglete. Ekként az áldozatttidat fennmarad, és semmi sem változik. 56
 50. 50. KÜLÖN VILÁGOK A sorsfordító megbocsátás esetében is megvan a hajlandóság a megbocsátásra, azonban az ítélkezés szükséglete nélkül. Ekként az illető levetkőzi az áldozattudatot, és minden megváltozik. Az_áldozattudatot azon meggyőződésként definiálhatjuk, hogy valaki elkövetett ellened valami rosszat, s ennek egye­ nes következményeként az illető a felelős azért, hogy az éle­ tedből hiányzik a békesség és a boldogság. Különböző világok - különböző nézőpontok A hagyományos megbocsátást nem szabad alacsonyabb rendűnek tekintenünk a sorsfordító megbocsátásnál, egy­ szerűen csak másmilyennek. Amikor egy bizonyos meggyő­ ződésrendszer összefüggésében alkalmazzuk - vagyis olyan meggyőződések közepette, amelyek szilárdan gyökereznek a fizikai világban és a hétköznapi élet valóságában -, akkor a hagyományos megbocsátás a megbocsátás egyetlen lehet­ séges formája, amely jelentős értékkel bír a saját jogán. A leg­ kiválóbb emberi tulajdonságokat és jellemvonásokat idézi fel, amilyen az együttérzés, a könyörület, a türelem, az alá­ zat és a jóság. Joan Borysenko a megbocsátást „az együttér­ zés gyakorlatának" nevezi.* A sorsfordító megbocsátás azért különbözik a hagyomá­ nyos megbocsátástól, mert a Szellem világának - amit én az Isteni Igazság világának nevezek - metafizikai valóságában gyökerezik. Ez egészen világossá teszi a sorsfordító és a hagyományos megbocsátás megkülönböztetését, hiszen immár tudjuk, hogy e két esetben teljességgel különböző szemüvegen né- * Guilt is the Teacher; Love is the Lesson. Warner Books, 1 9 9 0 . 57
 51. 51. BESZÉLGETÉSEK A SORSFORDÍTÓ MEGBOCSÁTÁSRÓL 2. ábra Kétfajta nézőpont zünk keresztül. Az fogja meghatározni, hogy a hagyomá­ nyos vagy a sorsfordító megbocsátást alkalmazzuk-e, hogy milyen szemüvegen át vizsgálunk meg egy élethelyzetet. A megbocsátás két típusa két teljességgel eltérő nézőpontot kínál számunkra. Nem szabad azonban abba a csapdába esnünk, hogy a „vagy-vagy" fogalmaiban gondolkodunk, hiszen ez egy „is-is" szituáció - mégpedig azért, mert a két világban egyszerre létezünk (miután emberi megtapasztalást átélő, spirituális lények vagyunk), s ekként bármelyik szemüveget, sőt egy­ szerre mindkettőt is használhatjuk az adott szituáció vonat­ koztatási rendszereként. Miközben szilárdan állunk az embe­ ri világban, a leikünkön keresztül kapcsolatban maradunk az Isteni Igazság világával is. Mivel e két világ megkülönböztetésének jelentőségét nem lehet eléggé hangsúlyozni, e ponton hasznos eg}' kissé bővebb magyarázatba bocsátkoznunk. Az emberi és az Isteni Igazság világa egy rezgési skála két végpontját jelképezi. Amikor a rezgéseink alacsony frekven­ ciájúak, a testünk tömörré válik, és kizárólag az emberi vi- 58
 52. 52. KÜLÖN VILÁGOK [ágban létezünk. Amikot viszont a rezgéseink magas szin­ tűek - ami könnyedebbé teszi a testünket akkor az Isteni Igazság világában is jelen vagyunk. Az adott pillanatban ta­ pasztalható rezgési szintünktől függően mozgunk fel és le a skálán az egyik vagy a másik világ irányába. Az emberi világ az objektív valóság birodalmát jelenti, amelyet önmagunkon kívül látunk. A forma világaként ez szol­ gál a kerettel, amelyben hétköznapi emberi életünket éljük, illetve azon valóságként, amelyet az öt érzékünkkel meg­ tapasztalunk. Ez tartalmazza a halál, a változás, a félelem, a korlátozottság és a kettősség energiamintázatait. Ez a vi­ lág szolgál számunkra a környezettel, amelyben spirituális lényekként képesek vagyunk megtapasztalni az emberi éle­ tet. Ez azt jelenti, hogy fizikai testtel ruháztatunk fel, és egy bizonyos energiamintázattal dolgozunk (vagy esetleg ezen lépünk túl), amely az emberi világhoz kapcsolódik, s amely­ nek felhasználására konkrétan „beneveztünk". 3. ábra A létezés Láncolata 59
 53. 53. BESZÉLGETÉSEK A SORSFORDÍTÓ MEGBOCSÁTÁSRÓL Az Isteni Igazság világának ellenben nincs fizikai formá­ ja, és máris magában hordozza az örök élet, a változhatat­ lanság, a végtelen bőség, a szeretet és az Istennel való egység energiamintázatát. Jóllehet ezt a világot nem tudjuk az ér­ zékeinkkel észlelni, és csak alig-alig rendelkezünk a kellő szellemi képességekkel a felfogására, elegendő benyomást nyerhetünk róla ahhoz, hogy tisztában legyünk a létezésével. Az olyan tevékenységek, mint az imádság, a meditáció és a sorsfordító megbocsátás - amelyek mindegyike megemeli a rezgésszintünket -, lehetővé teszik számunkra, hogy hoz­ záférjünk az Isteni Igazság világához. A létezésnek ezek a birodalmai nem a helyük vagy az ide­ jük tekintetében különböznek egymástól, hanem kizáró­ lag a rezgési szintjükben. A kvantumfizika tudománya be­ bizonyította, hogy a valóság egésze energiamintázatokból áll, s hogy ezeket a mintázatokat a tudat tartja fenn. Ek­ ként a forma világa az olyan frekvenciákon rezgő energia összetömörüléseként létezik, amelyeket képesek vagyunk fizikai érzékeinkkel megtapasztalni. Az Isteni Igazság vi­ lágát benső megértésként és érzékeken túli tudatként ta­ pasztaljuk meg. Mivel ez a két világ ugyanabban a kontinuumban létezik, nem arról van szó, hogy hol az egyikben, hol a másikban élünk - inkább egyidejűleg létezünk mindkettőben. Azon­ ban az, hogy egy adott pillanatban melyiket tapasztaljuk meg, egyedül attól függ, hogy mennyire tudatosítjuk őket magunkban. Emberi lényként a tudatunk nyilvánvalóan könnyedén kerül rezonanciába az emberi világgal. Az érzé­ keink természettől fogva ebbe a világba vonzanak bennün­ ket, és meggyőznek valódiságáról. Noha egyesek kevésbé szilárdan állnak az objektív valóság világának talaján, mint mások, az emberi lények egészében véve biztosan elsáncol­ ták magukat a kontinuum innenső végén - és ennek így is kell lennie. 60
 54. 54. KÜLÖN VILÁGOK Az Isteni Igazság világa csak korlátozottan tudatosul bennünk, és minden jel szerint ez is szándékoltan van így. A lelkünk azért lép ebbe a világba, hogy megtapasztalja az emberi létet - ekként az Isteni Igazság világáról őrzött emlékeinknek és e világ tudatosságának korlátozottnak is kell lennie, hog)' lehetővé tegye számunkra az emberi lét­ tapasztalat maradéktalan átélését. Ha tisztában lennénk vele, hogy a változás, a félelem, a halál, a korlátozottság és a kettősség egytől egyig csalóka tünemények, nem lennénk képesek maradéktalanul azonosulni az energiájukkal. Ha világos emlékekkel öltenénk testet, megtagadnánk ma­ gunktól a lehetőséget, hogy felülemelkedjünk ezeken az ál­ lapotokon, és felfedezzük, hogy valóban puszta illúziók. Az­ által, hogy fizikai testet öltve elfeledjük valódi kilétünket, megadjuk magunknak az esélyt, hogy visszaemlékezhes­ sünk rá: spirituális lények vagyunk, akik fizikai megtapasz­ talást élnek át. Egy 1990-ben Atlantában tartott összejövetelen hallot­ tam, ahogyan Gerald Jampolsky, a közismert szerző és az A Course in Miracles szaktekintélye elmesél egy igaz történe­ tet egy házaspárról, akik a második gyermekük világra jötte után érkeznek haza a kórházból. Ez a történet ékesen szem­ lélteti a tényt, hogy valódi tudomással bírunk az Istenhez és a saját leikünkhöz fűződő kapcsolatunkról, miután azon­ ban testet öltünk, meglehetősen hamar megfeledkezünk róla. A házaspár tudatában volt, milyen fontos bevonni há­ roméves lányukat is az újszülött hazatérésének megünnep­ lésébe, ám nyugtalanította őket a kislány ragaszkodása ah­ hoz, hogy engedjék egyedül bemenni a baba szobájába. Hogy kérését tiszteletben tartsák, mégis ellenőrizhessék a helyzetet, a szülők bekapcsolták a bébiőrzőt, hogy ha nem is látják, mi zajlik a szobában, legalább hallhassák. Amit hallottak, egészen elképesztette őket. A kislány egyenesen odament a gyerekágyhoz, és a rácsokon keresztül így szólt 61

×