Ролята на научните изследвания и образованието за развитието на ефективно биологично производство

Bulgarian Industrial Association
Bulgarian Industrial AssociationPR Manager en Българска стопанска камара
Ролята на научните
изследвания и образованието
за развитието на ефективно
биологично производство
Проф. д-р Христина Янчева
15.07.2015
София
Предизвикателства пред селското стопанство
и производството на храни в глобален аспект
Нарастване на населението (около 9,2 млрд. през
2050 г.) ;
Продоволствена сигурност и нови етични изисквания
към производителите на храни;
Променящи се хранителни навици ;
Нарастване на енергийното потребление;
Разрастващо производство на биогорива и
използване на все по-големи площи за производство
на енергийни култури;
Глобални климатични промени и отрицателни
въздействия върху околната среда и селското
стопанство;
Предизвикателства пред селското стопанство
и производството на храни в глобален аспект
Деградация на екосистемите - загуба на
биоразнообразие, почвено плодородие ( годишно
около 10 мил.ха площи), почвена ерозия и др.
Изчерпване на природните ресурси с важно
значение за развитие на селското стопанство в
световен мащаб (напр. световните залежи на
фосфор, водни ресурси и др.);
Миграция – повече от 50% от населението живее в
градовете.
Решения,
основани на
принципите за
здраве,
справедливост
Развитие на
селските райони
Еко- функционална
интензификация
(биоразнообразие, смесени
посеви, бобови култури,
биоагенти, информационни
технологии за управление)
Здравословни
храни,
подобряване
качеството на
живот
Безопасни
храни,
устойчиви
екосистеми
Източник:TIPI, 2014
БИОЛОГИЧНО
ЗЕМЕДЕЛИЕ
визия
Модел за
научни
изследвания
По-добро
използване на
познанията на
фермерите;
иновации
базирани на
фермерски
практики
Създаване на
технологии за
устойчивост на
производствени
системи и
ландшафт
Устойчива
система при
недостиг на
природни
ресурси
Биоразнообразие
Продуктивност-
устойчивост?
Диверсификация
- климатични
промени?
Използване
на
холистичен
подход
Научни изследвания
Подпомагат производството с нови
методи, техники и технологии
Цялостна модернизация, по-висока
ефективност при използване на
наличните ресурси
Предоставят научни факти и
доказателства за качествата и ползите от
биохраните за потребителите
Повишава се търсенето на биологични
продукти
Годишни разходи за научни изследвания за биологично
производство (приблизителни)
В България
 Финансиране на комплексни и приложни изследвания в биологичното
земеделие и създаване на модели за въвеждане в практиката ?
недостатъчно
 Заинтересованост от страна на земеделските производители за
прилагане на научните достижения в сферата на биологичното
земеделие
слаба
 Връзка образование-наука-бизнес
недостатъчна
 Използване на наличните on-line база данни (Organic E-prints, BIOBASE и др)
почти невъзможно, поради езикова бариера
 Информираност за възможностите за обучение по биологично
земеделие
слаба
Образование
 Професионални гимназии – слабо застъпено
 Специализирани дългосрочни и краткосрочни
курсове
 Семинари
 Оn-line курсове
 Специализирана литература (наръчници,
технологии, публикации и др.)
Университети
Аграрен Университет-Пловдив
 Специалност „ Биологично земеделие“ за
ОКС „ Бакалавър“ и Магистър
 Агроекологичен център
 (Биоферма „ Слънчева градина“)
Научни изследвания-
основни акценти
• Подобряване на устойчивостта на фермата –
съчетание на традиционни и модерни методи
• Иновативни методи за борба с плевелите,
болестите и неприятелите
• Нови продукти за защита - растителни екстракти,
биологични агенти за контрол
• Смесени посеви с бобови култури - (добиви,
устойчивост на болести и неприятели)
• Подобряване на почвеното плодородие
• Оптимизирана употреба на енергия – използване
на техники от прецизното земеделие
• Съвместно съществуване на биологично и
конвенционално земеделие
 Биологични земеделски практики, адаптирани за
различните региони в зависимост от почвените,
почвено-климатичните, социални и икономически
условия.
 Разработване и валидиране на понятия,
показатели, показатели и инструменти за
сравнителен анализ.
 Използване на съставки и техники, съвместими с
обработката на биологичните храни.
 Подобрения в храненето на животните.
Научни изследвания-
основни акценти
 Модернизиране на традиционните техники за
производство на храни с цел създаване на
регионални продукти и силна ангажираност на
потребителите към местното производство.
 Подобряване на икономическата жизнеспособност
на късите хранителни вериги – напр. «солидарно
земеделие» box –система, развитие на местните
пазари чрез използване на информационните и
комуникационните технологии .
 Проучване на потребителските предпочитания за
консумация на биологични храни в различни
региони
Научни изследвания-
основни акценти
 Създаване на сортове култури и породи
животни, които са по-добре адаптирани към
условията на различните региони .
 Създаване на смесени стопанства за по-
ефективно използване на ресурсите, по-
адаптирани към климатичните промени,
отговарящи на стандартите за хуманно
отношение към животните.
 Управление на ресурсите по цялата
хранителна верига и ефект от различните
системи за дистрибуция на биологична
продукция.
Научни изследвания-
основни акценти
 Качество на храните и влиянието им върху здравето
и благосъстоянието на животните и хората.
 Нови техники за рециклиране на хранителни
отпадъци и тяхното повторно използване в
биологичното земеделие.
 Подобряване на традиционните и модерни техники
при преработката на биологични храни.
 Разработване на екологични опаковки.
 Дългосрочни ефекти върху икономиката, околната
среда, здравето и социалната среда.
Научни изследвания-
основни акценти
Регионално адаптирани иновации, с приложение в
биологичните ферми
• Проучвания, нови знания,
изпитване и внедряване
• Подобряване на използваните
методи и техники
• Подобряване на устойчивостта
на производствените системи,
хранителната верига и
ландшафта
Устойчиво
управление на
производствените
системи и
сътрудничество
между фермери,
преработватели,
търговци,
консултанти,
изследователи
• Ускоряване на разработването
на нови техники и технологии,
подходящи за биологичните и
агроекологични системи
• Промени в стандартите за
биологично и агроекологично
производство
Комплексни
интердисциплинарни
научни изследвания
Източник:TIPI, 2014
Нови подходи при научните изследвания
 Създаване на изследователски групи с участието на
фермери ( т. н. “фермери изследователи“).
 On- farm научни изследвания.
 Интердисциплинарни проучвания.
 “Mother – daughter” eксперименти - основен
експеримент в научноизследователски център и
повторяемост в няколко ферми за валидиране на
резултатите.
 Създаване на фермерски мрежи.
 Сътрудничество между образователни,
изследователски и държавни институции, фермери,
преработватели, НПО и др. заинтересовани страни за
подкрепа на биологичното производство.
 „Хоризонт 2020“ - механизми за насърчаване на:
 научноизследователската дейност,
 иновациите, демонстрациите,
 координацията между различни институции,
 създаването на мрежи и обучения.
 Европейско партньорство за иновации „Селскостопанска
производителност и устойчивост“ (EIP AGRI).
 Технологична платформа за научноизследователска
дейност в областта на биологичните храни и биологично
земеделие TP Organics.
 Оперативна програма „Наука и образование за
интелигентен растеж“.
 Програма ЕРAZAM +.
 ДФ“ Земеделие“, ФНИ и др.
ИНСТРУМЕНТИ
Образование и наука
за модерен, устойчив и
конкурентоспособен сектор „Биологично
земеделие” в България.
БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!
Аграрен Университет-Пловдив
www.au-plovdiv.bg
christina@au-plovdiv.bg
1 de 20

Recomendados

Развитие и перспективи на биологичното производство в България por
Развитие и перспективи на биологичното производство в БългарияРазвитие и перспективи на биологичното производство в България
Развитие и перспективи на биологичното производство в БългарияBulgarian Industrial Association
2.8K vistas23 diapositivas
Развитие на биоземеделието в българия por
Развитие на биоземеделието в българияРазвитие на биоземеделието в българия
Развитие на биоземеделието в българияBulgarian Industrial Association
1.3K vistas30 diapositivas
Българските биопродукти - къде се къса веригата "производство - маркетинг"? por
Българските биопродукти - къде се къса веригата "производство - маркетинг"?Българските биопродукти - къде се къса веригата "производство - маркетинг"?
Българските биопродукти - къде се къса веригата "производство - маркетинг"?Bulgarian Industrial Association
423 vistas13 diapositivas
Ecofar wp5 module 6 bg por
Ecofar wp5 module 6 bgEcofar wp5 module 6 bg
Ecofar wp5 module 6 bgKarel Van Isacker
89 vistas70 diapositivas
Ecofar wp5 module 3.3 bg por
Ecofar wp5 module 3.3 bgEcofar wp5 module 3.3 bg
Ecofar wp5 module 3.3 bgKarel Van Isacker
129 vistas50 diapositivas
Ecofar wp5 module 3.1 bg por
Ecofar wp5 module 3.1 bgEcofar wp5 module 3.1 bg
Ecofar wp5 module 3.1 bgKarel Van Isacker
121 vistas68 diapositivas

Más contenido relacionado

Similar a Ролята на научните изследвания и образованието за развитието на ефективно биологично производство

Ecogard Io2 module2 bg por
Ecogard Io2 module2 bgEcogard Io2 module2 bg
Ecogard Io2 module2 bgEducation PowerPoints
88 vistas43 diapositivas
Модул 2. Отглеждане на биологични зеленчуци, гъби и билки por
Модул 2. Отглеждане на биологични зеленчуци, гъби и билкиМодул 2. Отглеждане на биологични зеленчуци, гъби и билки
Модул 2. Отглеждане на биологични зеленчуци, гъби и билкиKarel Van Isacker
330 vistas43 diapositivas
Module 2 bg por
Module 2 bgModule 2 bg
Module 2 bgKarel Van Isacker
91 vistas43 diapositivas
Bg sustain module 2 por
Bg sustain module 2Bg sustain module 2
Bg sustain module 2IanSayers7
116 vistas83 diapositivas
Module 1 bg por
Module 1 bgModule 1 bg
Module 1 bgKarel Van Isacker
114 vistas36 diapositivas
Модул 1. Въведение в биологичното градинарство (зеленчукопроизводство) por
Модул 1. Въведение в биологичното градинарство (зеленчукопроизводство)Модул 1. Въведение в биологичното градинарство (зеленчукопроизводство)
Модул 1. Въведение в биологичното градинарство (зеленчукопроизводство)Karel Van Isacker
320 vistas36 diapositivas

Similar a Ролята на научните изследвания и образованието за развитието на ефективно биологично производство(20)

Модул 2. Отглеждане на биологични зеленчуци, гъби и билки por Karel Van Isacker
Модул 2. Отглеждане на биологични зеленчуци, гъби и билкиМодул 2. Отглеждане на биологични зеленчуци, гъби и билки
Модул 2. Отглеждане на биологични зеленчуци, гъби и билки
Karel Van Isacker330 vistas
Bg sustain module 2 por IanSayers7
Bg sustain module 2Bg sustain module 2
Bg sustain module 2
IanSayers7116 vistas
Модул 1. Въведение в биологичното градинарство (зеленчукопроизводство) por Karel Van Isacker
Модул 1. Въведение в биологичното градинарство (зеленчукопроизводство)Модул 1. Въведение в биологичното градинарство (зеленчукопроизводство)
Модул 1. Въведение в биологичното градинарство (зеленчукопроизводство)
Karel Van Isacker320 vistas
Саностол - специалният пробиотик por www.framar.bg
Саностол - специалният пробиотикСаностол - специалният пробиотик
Саностол - специалният пробиотик
www.framar.bg223 vistas
Модул 6. Торене при биологично производство на зеленчукови култури por Karel Van Isacker
Модул 6. Торене при биологично производство на зеленчукови културиМодул 6. Торене при биологично производство на зеленчукови култури
Модул 6. Торене при биологично производство на зеленчукови култури
Karel Van Isacker172 vistas
Първа конференция на тема "Добрата храна е сила" 29 септ. 2013г. por Snezhana Georgieva
Първа конференция на тема "Добрата храна е сила" 29 септ. 2013г.Първа конференция на тема "Добрата храна е сила" 29 септ. 2013г.
Първа конференция на тема "Добрата храна е сила" 29 септ. 2013г.
Snezhana Georgieva796 vistas
Presentation galati university_bg por FoodRDI
Presentation galati university_bgPresentation galati university_bg
Presentation galati university_bg
FoodRDI313 vistas
Fascination of Plants Day-2015 Bulgaria por wd4u
Fascination of Plants Day-2015 BulgariaFascination of Plants Day-2015 Bulgaria
Fascination of Plants Day-2015 Bulgaria
wd4u274 vistas
Първа конференция на тема "Добрата храна е сила" por Snezhana Georgieva
Първа конференция на тема "Добрата храна е сила"Първа конференция на тема "Добрата храна е сила"
Първа конференция на тема "Добрата храна е сила"
Snezhana Georgieva685 vistas
цени. рен. эконом. бул. por nanoagro
цени. рен. эконом. бул.цени. рен. эконом. бул.
цени. рен. эконом. бул.
nanoagro840 vistas
храната начин на живот por Tanya Topalova
храната  начин на животхраната  начин на живот
храната начин на живот
Tanya Topalova4.1K vistas

Más de Bulgarian Industrial Association

Образование и пазар на труда por
Образование и пазар на трудаОбразование и пазар на труда
Образование и пазар на трудаBulgarian Industrial Association
147 vistas15 diapositivas
Иновации, човешки ресурси, икономическа среда por
Иновации, човешки ресурси, икономическа средаИновации, човешки ресурси, икономическа среда
Иновации, човешки ресурси, икономическа средаBulgarian Industrial Association
587 vistas12 diapositivas
Младежка безработица por
Младежка безработицаМладежка безработица
Младежка безработицаBulgarian Industrial Association
698 vistas9 diapositivas
Проучване за дуалното обучение por
Проучване за дуалното обучениеПроучване за дуалното обучение
Проучване за дуалното обучениеBulgarian Industrial Association
476 vistas13 diapositivas
Резултати от проект "Разработване и внедряване на система за оценка на компет... por
Резултати от проект "Разработване и внедряване на система за оценка на компет...Резултати от проект "Разработване и внедряване на система за оценка на компет...
Резултати от проект "Разработване и внедряване на система за оценка на компет...Bulgarian Industrial Association
408 vistas14 diapositivas
Образование и пазар на труда por
Образование и пазар на трудаОбразование и пазар на труда
Образование и пазар на трудаBulgarian Industrial Association
544 vistas11 diapositivas

Más de Bulgarian Industrial Association(20)

Резултати от проект "Разработване и внедряване на система за оценка на компет... por Bulgarian Industrial Association
Резултати от проект "Разработване и внедряване на система за оценка на компет...Резултати от проект "Разработване и внедряване на система за оценка на компет...
Резултати от проект "Разработване и внедряване на система за оценка на компет...
MyCompetence - информационна система за оценка на компетенциите por Bulgarian Industrial Association
MyCompetence - информационна система за оценка на компетенциитеMyCompetence - информационна система за оценка на компетенциите
MyCompetence - информационна система за оценка на компетенциите
Предложения за подобрение на платежната инфраструктура por Bulgarian Industrial Association
Предложения за подобрение на платежната инфраструктураПредложения за подобрение на платежната инфраструктура
Предложения за подобрение на платежната инфраструктура
Икономическа ефективност на мерките за енергоспестяване por Bulgarian Industrial Association
Икономическа ефективност на мерките за енергоспестяванеИкономическа ефективност на мерките за енергоспестяване
Икономическа ефективност на мерките за енергоспестяване

Ролята на научните изследвания и образованието за развитието на ефективно биологично производство

 • 1. Ролята на научните изследвания и образованието за развитието на ефективно биологично производство Проф. д-р Христина Янчева 15.07.2015 София
 • 2. Предизвикателства пред селското стопанство и производството на храни в глобален аспект Нарастване на населението (около 9,2 млрд. през 2050 г.) ; Продоволствена сигурност и нови етични изисквания към производителите на храни; Променящи се хранителни навици ; Нарастване на енергийното потребление; Разрастващо производство на биогорива и използване на все по-големи площи за производство на енергийни култури; Глобални климатични промени и отрицателни въздействия върху околната среда и селското стопанство;
 • 3. Предизвикателства пред селското стопанство и производството на храни в глобален аспект Деградация на екосистемите - загуба на биоразнообразие, почвено плодородие ( годишно около 10 мил.ха площи), почвена ерозия и др. Изчерпване на природните ресурси с важно значение за развитие на селското стопанство в световен мащаб (напр. световните залежи на фосфор, водни ресурси и др.); Миграция – повече от 50% от населението живее в градовете.
 • 4. Решения, основани на принципите за здраве, справедливост Развитие на селските райони Еко- функционална интензификация (биоразнообразие, смесени посеви, бобови култури, биоагенти, информационни технологии за управление) Здравословни храни, подобряване качеството на живот Безопасни храни, устойчиви екосистеми Източник:TIPI, 2014 БИОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ визия
 • 5. Модел за научни изследвания По-добро използване на познанията на фермерите; иновации базирани на фермерски практики Създаване на технологии за устойчивост на производствени системи и ландшафт Устойчива система при недостиг на природни ресурси Биоразнообразие Продуктивност- устойчивост? Диверсификация - климатични промени? Използване на холистичен подход
 • 6. Научни изследвания Подпомагат производството с нови методи, техники и технологии Цялостна модернизация, по-висока ефективност при използване на наличните ресурси Предоставят научни факти и доказателства за качествата и ползите от биохраните за потребителите Повишава се търсенето на биологични продукти
 • 7. Годишни разходи за научни изследвания за биологично производство (приблизителни)
 • 8. В България  Финансиране на комплексни и приложни изследвания в биологичното земеделие и създаване на модели за въвеждане в практиката ? недостатъчно  Заинтересованост от страна на земеделските производители за прилагане на научните достижения в сферата на биологичното земеделие слаба  Връзка образование-наука-бизнес недостатъчна  Използване на наличните on-line база данни (Organic E-prints, BIOBASE и др) почти невъзможно, поради езикова бариера  Информираност за възможностите за обучение по биологично земеделие слаба
 • 9. Образование  Професионални гимназии – слабо застъпено  Специализирани дългосрочни и краткосрочни курсове  Семинари  Оn-line курсове  Специализирана литература (наръчници, технологии, публикации и др.)
 • 10. Университети Аграрен Университет-Пловдив  Специалност „ Биологично земеделие“ за ОКС „ Бакалавър“ и Магистър  Агроекологичен център  (Биоферма „ Слънчева градина“)
 • 11. Научни изследвания- основни акценти • Подобряване на устойчивостта на фермата – съчетание на традиционни и модерни методи • Иновативни методи за борба с плевелите, болестите и неприятелите • Нови продукти за защита - растителни екстракти, биологични агенти за контрол • Смесени посеви с бобови култури - (добиви, устойчивост на болести и неприятели) • Подобряване на почвеното плодородие • Оптимизирана употреба на енергия – използване на техники от прецизното земеделие • Съвместно съществуване на биологично и конвенционално земеделие
 • 12.  Биологични земеделски практики, адаптирани за различните региони в зависимост от почвените, почвено-климатичните, социални и икономически условия.  Разработване и валидиране на понятия, показатели, показатели и инструменти за сравнителен анализ.  Използване на съставки и техники, съвместими с обработката на биологичните храни.  Подобрения в храненето на животните. Научни изследвания- основни акценти
 • 13.  Модернизиране на традиционните техники за производство на храни с цел създаване на регионални продукти и силна ангажираност на потребителите към местното производство.  Подобряване на икономическата жизнеспособност на късите хранителни вериги – напр. «солидарно земеделие» box –система, развитие на местните пазари чрез използване на информационните и комуникационните технологии .  Проучване на потребителските предпочитания за консумация на биологични храни в различни региони Научни изследвания- основни акценти
 • 14.  Създаване на сортове култури и породи животни, които са по-добре адаптирани към условията на различните региони .  Създаване на смесени стопанства за по- ефективно използване на ресурсите, по- адаптирани към климатичните промени, отговарящи на стандартите за хуманно отношение към животните.  Управление на ресурсите по цялата хранителна верига и ефект от различните системи за дистрибуция на биологична продукция. Научни изследвания- основни акценти
 • 15.  Качество на храните и влиянието им върху здравето и благосъстоянието на животните и хората.  Нови техники за рециклиране на хранителни отпадъци и тяхното повторно използване в биологичното земеделие.  Подобряване на традиционните и модерни техники при преработката на биологични храни.  Разработване на екологични опаковки.  Дългосрочни ефекти върху икономиката, околната среда, здравето и социалната среда. Научни изследвания- основни акценти
 • 16. Регионално адаптирани иновации, с приложение в биологичните ферми • Проучвания, нови знания, изпитване и внедряване • Подобряване на използваните методи и техники • Подобряване на устойчивостта на производствените системи, хранителната верига и ландшафта Устойчиво управление на производствените системи и сътрудничество между фермери, преработватели, търговци, консултанти, изследователи • Ускоряване на разработването на нови техники и технологии, подходящи за биологичните и агроекологични системи • Промени в стандартите за биологично и агроекологично производство Комплексни интердисциплинарни научни изследвания Източник:TIPI, 2014
 • 17. Нови подходи при научните изследвания  Създаване на изследователски групи с участието на фермери ( т. н. “фермери изследователи“).  On- farm научни изследвания.  Интердисциплинарни проучвания.  “Mother – daughter” eксперименти - основен експеримент в научноизследователски център и повторяемост в няколко ферми за валидиране на резултатите.  Създаване на фермерски мрежи.  Сътрудничество между образователни, изследователски и държавни институции, фермери, преработватели, НПО и др. заинтересовани страни за подкрепа на биологичното производство.
 • 18.  „Хоризонт 2020“ - механизми за насърчаване на:  научноизследователската дейност,  иновациите, демонстрациите,  координацията между различни институции,  създаването на мрежи и обучения.  Европейско партньорство за иновации „Селскостопанска производителност и устойчивост“ (EIP AGRI).  Технологична платформа за научноизследователска дейност в областта на биологичните храни и биологично земеделие TP Organics.  Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.  Програма ЕРAZAM +.  ДФ“ Земеделие“, ФНИ и др. ИНСТРУМЕНТИ
 • 19. Образование и наука за модерен, устойчив и конкурентоспособен сектор „Биологично земеделие” в България.
 • 20. БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО! Аграрен Университет-Пловдив www.au-plovdiv.bg christina@au-plovdiv.bg