Joga

JOGAJOGA
Okres powstania systemu ćwiczeń jogi ginie wOkres powstania systemu ćwiczeń jogi ginie w
zamierzchłej historii Indii i obecnie trudno podaćzamierzchłej historii Indii i obecnie trudno podać
dokładną datę jego początków. Z faktu, że systemdokładną datę jego początków. Z faktu, że system
jogi istnieje kilka tysięcy lat można wysnuć wniosek,jogi istnieje kilka tysięcy lat można wysnuć wniosek,
że jest on wypróbowany i pożyteczny. Co więcej,że jest on wypróbowany i pożyteczny. Co więcej,
korzystne działanie ćwiczeń jogi na organizmkorzystne działanie ćwiczeń jogi na organizm
człowieka potwierdzają bezsporne obecnie liczneczłowieka potwierdzają bezsporne obecnie liczne
badania naukowe, w szczególności w zakresiebadania naukowe, w szczególności w zakresie
fizjolog człowieka. Jednakże w celu osiągnięciafizjolog człowieka. Jednakże w celu osiągnięcia
pełnych korzyści z praktykowania jogi, ćwiczeniapełnych korzyści z praktykowania jogi, ćwiczenia
powinny być wykonywane właściwie. Wśród dużejpowinny być wykonywane właściwie. Wśród dużej
liczby ćwiczeń jogi, nawet powszechnie znanych,liczby ćwiczeń jogi, nawet powszechnie znanych,
znajdują się ćwiczenia zarówno korzystne iznajdują się ćwiczenia zarówno korzystne i
bezpieczne, jak i takie, które mogą wywołać różnebezpieczne, jak i takie, które mogą wywołać różne
zaburzenia w organizmie człowieka, jeśli będęzaburzenia w organizmie człowieka, jeśli będę
praktykowane w nieodpowiednich zestawach i przezpraktykowane w nieodpowiednich zestawach i przez
ludzi, dla których są przeciwskazane.ludzi, dla których są przeciwskazane.
Przykładowe ćwiczeniaPrzykładowe ćwiczenia
ŁódkaŁódka
Usiądź ze zgiętymi kolanami i stopamiUsiądź ze zgiętymi kolanami i stopami
na podłodze. Rozpocznijna podłodze. Rozpocznij
przemieszczanie się na kościprzemieszczanie się na kości
kulszowe do momentu gdykulszowe do momentu gdy
poczujesz że chcesz opuścićpoczujesz że chcesz opuścić
podłogę, podnieś jedną nogę,podłogę, podnieś jedną nogę,
trzymając kolano zgięte. Następnietrzymając kolano zgięte. Następnie
podnieś drugą nogę i wyciągnij ręcepodnieś drugą nogę i wyciągnij ręce
do przodu.do przodu.
Jest to dość trudna pozycja, więcJest to dość trudna pozycja, więc
ćwiczenie możesz zakończyć jużćwiczenie możesz zakończyć już
teraz. Jeśli jednak chcesz poczućteraz. Jeśli jednak chcesz poczuć
jeszcze mocniejsze rozciągnięciejeszcze mocniejsze rozciągnięcie
możesz przenieść ciało na wyższymożesz przenieść ciało na wyższy
poziom.poziom.
Jeżeli chcesz, żeby było trudniej,Jeżeli chcesz, żeby było trudniej,
wyprostuj obie nogi. Wytrzymaj takwyprostuj obie nogi. Wytrzymaj tak
przez 5-10 oddechów przedprzez 5-10 oddechów przed
pojedynczym opuszczeniem stóp.pojedynczym opuszczeniem stóp.
Pies z głową w dółPies z głową w dół
Przejdź do pozycji na czworaka, z kolanamiPrzejdź do pozycji na czworaka, z kolanami
pod biodrami i nadgarstkami podpod biodrami i nadgarstkami pod
ramionami. Kolana powinny byćramionami. Kolana powinny być
rozstawione na szerokość bioder. Podwińrozstawione na szerokość bioder. Podwiń
palce u stóp i rozprostuj palce u rąk,palce u stóp i rozprostuj palce u rąk,
kierując je do dołu i uważając, aby niekierując je do dołu i uważając, aby nie
naciągnąć wiązadeł rąk. Palce wskazującenaciągnąć wiązadeł rąk. Palce wskazujące
skieruj w kierunku góry maty.skieruj w kierunku góry maty.
Podczas kolejnego oddechu rozpocznijPodczas kolejnego oddechu rozpocznij
przemieszczanie swoich bioder w kierunkuprzemieszczanie swoich bioder w kierunku
pozycjipozycji "Pies z głową do dołu”"Pies z głową do dołu”. Pozwól. Pozwól
swojej głowie spoczywać swobodnieswojej głowie spoczywać swobodnie
pomiędzy ramionami i podnieś swojepomiędzy ramionami i podnieś swoje
biodra w kierunku nieba stale utrzymującbiodra w kierunku nieba stale utrzymując
kręgosłup wyciągnięty i obojczykikręgosłup wyciągnięty i obojczyki
rozstawione.rozstawione.
Ćwiczenie powtórz kilka razy płynnymiĆwiczenie powtórz kilka razy płynnymi
falującymi ruchami.falującymi ruchami.
PółksiężycPółksiężyc
Z pozycji "Pies z głową w dół", przesuńZ pozycji "Pies z głową w dół", przesuń
prawą nogę (trzymając biodra w linii)prawą nogę (trzymając biodra w linii)
tak, aby prawa stopa dotarła do twojejtak, aby prawa stopa dotarła do twojej
prawej ręki. Postaw lewą stopęprawej ręki. Postaw lewą stopę
płasko, pozwól aby lewa ręka, oparłapłasko, pozwól aby lewa ręka, oparła
się o matę przy lewej stopie. Wyrysujsię o matę przy lewej stopie. Wyrysuj
w myślach linię od małego palca. Twójw myślach linię od małego palca. Twój
kciuk powinien być na tej linii.kciuk powinien być na tej linii.
Sprawdź pozycję swojej prawej stopy,Sprawdź pozycję swojej prawej stopy,
ułóż palce w linii z piętą. Połóż lewąułóż palce w linii z piętą. Połóż lewą
rękę na lewym biodrze. Zwróć uwagęrękę na lewym biodrze. Zwróć uwagę
na wdech. Wyciągnij mostek dona wdech. Wyciągnij mostek do
przodu i jednocześnie podnieś lewąprzodu i jednocześnie podnieś lewą
nogę do linii lewego biodra,nogę do linii lewego biodra,
rozluźniając lewą stopę. Rozpocznijrozluźniając lewą stopę. Rozpocznij
przekręcanie brzucha, klatki i głowy wprzekręcanie brzucha, klatki i głowy w
lewo, do momentu zrównania sięlewo, do momentu zrównania się
lewego ramienia z barkiem.lewego ramienia z barkiem.
TrójkątTrójkąt
Z pozycji "Psa z głową do dołu"Z pozycji "Psa z głową do dołu"
podnieś prawą nogę do góry i dopodnieś prawą nogę do góry i do
tyłu a następnie przyciągnij kolanotyłu a następnie przyciągnij kolano
do klatki piersiowej. Obróć prawedo klatki piersiowej. Obróć prawe
kolano w prawo a następniekolano w prawo a następnie
przesuń lewą nogę pomiędzy lewąprzesuń lewą nogę pomiędzy lewą
ręką i stopą, upewniając się że jestręką i stopą, upewniając się że jest
w równym odstępie od obu.w równym odstępie od obu.
Przesuń prawą rękę do centrumPrzesuń prawą rękę do centrum
maty i przekręć lewą stopę tak abymaty i przekręć lewą stopę tak aby
pięta była dobrze osadzona.pięta była dobrze osadzona.
Przesuń prawą nogę i przekręćPrzesuń prawą nogę i przekręć
klatkę piersiową w lewo podnoszącklatkę piersiową w lewo podnosząc
do góry lewe ramię w jednej linii zdo góry lewe ramię w jednej linii z
barkiem.barkiem.
Wytrzymaj tak przez 3 oddechy iWytrzymaj tak przez 3 oddechy i
powróć do pozycji "Psa z głową dopowróć do pozycji "Psa z głową do
dołu" powtarzając ćwiczenie dladołu" powtarzając ćwiczenie dla
drugiej strony.drugiej strony.
Ćwiczenie na ramiona, brzuch iĆwiczenie na ramiona, brzuch i
pośladkipośladki
Przejdź do pozycji na czworaka z kolanami pod biodrami iPrzejdź do pozycji na czworaka z kolanami pod biodrami i
nadgarstkami pod ramionami - kolana rozstawione na szerokośćnadgarstkami pod ramionami - kolana rozstawione na szerokość
bioder.bioder.
Podwiń palce u stóp i rozprostuj palce u rąk, kierując je do dołu iPodwiń palce u stóp i rozprostuj palce u rąk, kierując je do dołu i
uważając aby nie naciągnąć wiązadeł rąk. Skieruj palceuważając aby nie naciągnąć wiązadeł rąk. Skieruj palce
wskazujące w kierunku góry maty.wskazujące w kierunku góry maty.
Podczas kolejnego oddechu rozpocznij przemieszczanie swoichPodczas kolejnego oddechu rozpocznij przemieszczanie swoich
bioder w kierunku pozycji „Pies z głową w dół”. Pozwól swojejbioder w kierunku pozycji „Pies z głową w dół”. Pozwól swojej
głowie spoczywać swobodnie pomiędzy ramionami i podnieśgłowie spoczywać swobodnie pomiędzy ramionami i podnieś
swoje biodra w kierunku nieba stale utrzymując kręgosłupswoje biodra w kierunku nieba stale utrzymując kręgosłup
wyciągnięty a obojczyki rozstawione. Zrób wdech i zaczynając odwyciągnięty a obojczyki rozstawione. Zrób wdech i zaczynając od
prawego uda podnieś prawą nogę do góry i do tyłu, utrzymującprawego uda podnieś prawą nogę do góry i do tyłu, utrzymując
prawe biodro na wysokości lewego.prawe biodro na wysokości lewego.
Podczas przysuwania kolana w kierunku klatki piersiowej zróbPodczas przysuwania kolana w kierunku klatki piersiowej zrób
mocny wydech przez usta.mocny wydech przez usta. RamionaRamiona powinny przesuwać siępowinny przesuwać się
ponad nadgarstkami. Pochyl głowę w kierunku kolana. Zróbponad nadgarstkami. Pochyl głowę w kierunku kolana. Zrób
wdech i sięgnij nogi z tyłu. Powtórz 3 razy, a następnie wykonaj towdech i sięgnij nogi z tyłu. Powtórz 3 razy, a następnie wykonaj to
dla drugiej strony.dla drugiej strony.
Bardzo ważne w tym ćwiczeniu jest to, aby uważać gdzie sięBardzo ważne w tym ćwiczeniu jest to, aby uważać gdzie się
stawia stopy i aby trzymać uda rozwarte.stawia stopy i aby trzymać uda rozwarte.
Ćwiczenie na mięśnie ramionĆwiczenie na mięśnie ramion
Z pozycji "Pies z głową w dół",Z pozycji "Pies z głową w dół",
przemieść się do przodu i pozwólprzemieść się do przodu i pozwól
kolanom wylądować na macie wkolanom wylądować na macie w
pozycji na czworakach.pozycji na czworakach.
Nadgarstki ułóż przed ramionami.Nadgarstki ułóż przed ramionami.
Trzymając palce u stópTrzymając palce u stóp
podwinięte, przesuń miednicę dopodwinięte, przesuń miednicę do
tyłu, zaczynając od koścityłu, zaczynając od kości
guzicznej do pępka, a następnieguzicznej do pępka, a następnie
przesuń biodra do przoduprzesuń biodra do przodu
jednocześnie zginając łokcie.jednocześnie zginając łokcie.
Trzymając je blisko ciała iTrzymając je blisko ciała i
wskazując nimi do tyłu przemieśćwskazując nimi do tyłu przemieść
ciało do dołu pomiędzy łopatki.ciało do dołu pomiędzy łopatki.
Utrzymuj nogi aktywne a karkUtrzymuj nogi aktywne a kark
wyciągnięty. Powtórz 6-8 razy.wyciągnięty. Powtórz 6-8 razy.
SkrętSkręt
Połóż się na plecach i podnieśPołóż się na plecach i podnieś
ramiona tak aby twoje palceramiona tak aby twoje palce
wskazywały niebo. Przesuń tyłwskazywały niebo. Przesuń tył
swojej tali w kierunku maty, aswojej tali w kierunku maty, a
następnie przesuń żebra wnastępnie przesuń żebra w
kierunku miednicy.kierunku miednicy.
Powoli przemieść jednoPowoli przemieść jedno
kolano do góry i ponadkolano do góry i ponad
biodrem, potem drugie,biodrem, potem drugie,
utrzymując ciężar na tyle talii.utrzymując ciężar na tyle talii.
Podczas wdechu przesuńPodczas wdechu przesuń
swoje kolana w prawo iswoje kolana w prawo i
przemieść ramiona do tyłuprzemieść ramiona do tyłu
ponad głowę nie odrywającponad głowę nie odrywając
barków od podłogi. Zróbbarków od podłogi. Zrób
wydech i powróć do pozycjiwydech i powróć do pozycji
początkowej. Powtórz dlapoczątkowej. Powtórz dla
lewej strony. Kontynuuj 3 x polewej strony. Kontynuuj 3 x po
10 powtórzeń.10 powtórzeń.
Joga
Właściwe stosowanie jogi odmładza ciało i zapobiegaWłaściwe stosowanie jogi odmładza ciało i zapobiega
starzeniu się. Próby kliniczne sugerują znacznąstarzeniu się. Próby kliniczne sugerują znaczną
poprawę, dzięki ćwiczeniom jogi, w funkcjonowaniupoprawę, dzięki ćwiczeniom jogi, w funkcjonowaniu
układu oddechowego i sercowo-naczyniowego orazukładu oddechowego i sercowo-naczyniowego oraz
układu gruczołów wydzielania wewnętrznego, a takżeukładu gruczołów wydzielania wewnętrznego, a także
znaczną poprawę metabolizmu. Zaobserwowanoznaczną poprawę metabolizmu. Zaobserwowano
również widoczną poprawę psychiczną z korzystnymirównież widoczną poprawę psychiczną z korzystnymi
zmianami neurofizjologicznymi.zmianami neurofizjologicznymi.
DZIĘKUJEMY!DZIĘKUJEMY!
Ze sportowymi pozdrowieniami!Ze sportowymi pozdrowieniami!
Wykonanie: Weronika Jaworska, KajaWykonanie: Weronika Jaworska, Kaja
BudzyńskaBudzyńska
Źródło: http://www.ofeminin.pl/Źródło: http://www.ofeminin.pl/
1 de 12

Recomendados

Atlas ćwiczeń por
Atlas ćwiczeńAtlas ćwiczeń
Atlas ćwiczeńguestcf2b7785
1.7K vistas19 diapositivas
Zestaw Ćwiczeń II 2014_Fundacja Dantian por
Zestaw Ćwiczeń II 2014_Fundacja DantianZestaw Ćwiczeń II 2014_Fundacja Dantian
Zestaw Ćwiczeń II 2014_Fundacja DantianFundacja Dantian
13.2K vistas12 diapositivas
ćwiczenia na mięśnie pośladków por
ćwiczenia na mięśnie pośladkówćwiczenia na mięśnie pośladków
ćwiczenia na mięśnie pośladkówszkola-przybyslawice
986 vistas40 diapositivas
Czego Bog nam nie dal 3 por
Czego Bog nam nie dal 3Czego Bog nam nie dal 3
Czego Bog nam nie dal 3vodnix
4.4K vistas12 diapositivas
Hello! rita por
Hello! ritaHello! rita
Hello! ritastabal1960
231 vistas6 diapositivas

Más contenido relacionado

Destacado

Historia de la fotografia por
Historia de la fotografiaHistoria de la fotografia
Historia de la fotografiaMoniica Pardo
1.5K vistas9 diapositivas
TVN 24 Pasek W Internecie 2007 por
TVN 24 Pasek W Internecie 2007TVN 24 Pasek W Internecie 2007
TVN 24 Pasek W Internecie 2007Next
431 vistas7 diapositivas
Equipe Grifo - Logements - Gagarine -12juin2008 por
Equipe Grifo - Logements - Gagarine -12juin2008Equipe Grifo - Logements - Gagarine -12juin2008
Equipe Grifo - Logements - Gagarine -12juin2008Association Villes Internet
676 vistas22 diapositivas
Soldat gra multiplayer 2D i biznes por
Soldat gra multiplayer 2D i biznesSoldat gra multiplayer 2D i biznes
Soldat gra multiplayer 2D i biznesMichal Marcinkowski
463 vistas68 diapositivas
Konkurs - nagrody por
Konkurs - nagrodyKonkurs - nagrody
Konkurs - nagrodymkmf
343 vistas3 diapositivas

Destacado(20)

Historia de la fotografia por Moniica Pardo
Historia de la fotografiaHistoria de la fotografia
Historia de la fotografia
Moniica Pardo1.5K vistas
TVN 24 Pasek W Internecie 2007 por Next
TVN 24 Pasek W Internecie 2007TVN 24 Pasek W Internecie 2007
TVN 24 Pasek W Internecie 2007
Next431 vistas
Konkurs - nagrody por mkmf
Konkurs - nagrodyKonkurs - nagrody
Konkurs - nagrody
mkmf343 vistas
PLNOG 13: Artur Pająk: Storage w sieciach Ethernet, czyli coś o iSCSI I FCoE por PROIDEA
PLNOG 13: Artur Pająk: Storage w sieciach Ethernet, czyli coś o iSCSI I FCoEPLNOG 13: Artur Pająk: Storage w sieciach Ethernet, czyli coś o iSCSI I FCoE
PLNOG 13: Artur Pająk: Storage w sieciach Ethernet, czyli coś o iSCSI I FCoE
PROIDEA649 vistas
KielceCom #2:Zmysł marketingu czyli marketing zmysłowy - Paulina Surowiec por kielcecom
KielceCom #2:Zmysł marketingu czyli marketing zmysłowy - Paulina SurowiecKielceCom #2:Zmysł marketingu czyli marketing zmysłowy - Paulina Surowiec
KielceCom #2:Zmysł marketingu czyli marketing zmysłowy - Paulina Surowiec
kielcecom376 vistas
Esquena por phidalg2
EsquenaEsquena
Esquena
phidalg2824 vistas
Starozytna grecja por Bpatryczek
Starozytna grecjaStarozytna grecja
Starozytna grecja
Bpatryczek1.2K vistas
Los 10 Puntos Clave Para Anunciarse En Los Mercados Electronicos (versión Méx... por SoloStocks
Los 10 Puntos Clave Para Anunciarse En Los Mercados Electronicos (versión Méx...Los 10 Puntos Clave Para Anunciarse En Los Mercados Electronicos (versión Méx...
Los 10 Puntos Clave Para Anunciarse En Los Mercados Electronicos (versión Méx...
SoloStocks283 vistas
Agile by Example 2014: Thinking Tools for Product Owners por Michał Parkoła
Agile by Example 2014: Thinking Tools for Product OwnersAgile by Example 2014: Thinking Tools for Product Owners
Agile by Example 2014: Thinking Tools for Product Owners
Michał Parkoła557 vistas
Prezentacja por eowina
PrezentacjaPrezentacja
Prezentacja
eowina175 vistas

Similar a Joga

Zestaw Ćwiczen I 2014_ Fundacja Dantian por
Zestaw Ćwiczen I 2014_ Fundacja DantianZestaw Ćwiczen I 2014_ Fundacja Dantian
Zestaw Ćwiczen I 2014_ Fundacja DantianFundacja Dantian
14.1K vistas12 diapositivas
2 por
2 2
2 Szymon Konkol - Publikacje Cyfrowe
1.6K vistas3 diapositivas
Catalogo Fair Play Primavera/Verano 2020 por
Catalogo Fair Play Primavera/Verano 2020Catalogo Fair Play Primavera/Verano 2020
Catalogo Fair Play Primavera/Verano 2020RIDER COLLECTION
100 vistas59 diapositivas
Wady postawy - wiadomości podstawowe. por
Wady postawy - wiadomości podstawowe.Wady postawy - wiadomości podstawowe.
Wady postawy - wiadomości podstawowe.Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi
1.1K vistas17 diapositivas
Gimnastyka korekcyjna szkolenie w krzczonowie por
Gimnastyka korekcyjna szkolenie w krzczonowieGimnastyka korekcyjna szkolenie w krzczonowie
Gimnastyka korekcyjna szkolenie w krzczonowieAldona Walas
401 vistas33 diapositivas
Choroba parkinsona por
Choroba parkinsonaChoroba parkinsona
Choroba parkinsonaSzymon Konkol - Publikacje Cyfrowe
937 vistas25 diapositivas

Similar a Joga(18)

Zestaw Ćwiczen I 2014_ Fundacja Dantian por Fundacja Dantian
Zestaw Ćwiczen I 2014_ Fundacja DantianZestaw Ćwiczen I 2014_ Fundacja Dantian
Zestaw Ćwiczen I 2014_ Fundacja Dantian
Fundacja Dantian14.1K vistas
Catalogo Fair Play Primavera/Verano 2020 por RIDER COLLECTION
Catalogo Fair Play Primavera/Verano 2020Catalogo Fair Play Primavera/Verano 2020
Catalogo Fair Play Primavera/Verano 2020
RIDER COLLECTION100 vistas
Gimnastyka korekcyjna szkolenie w krzczonowie por Aldona Walas
Gimnastyka korekcyjna szkolenie w krzczonowieGimnastyka korekcyjna szkolenie w krzczonowie
Gimnastyka korekcyjna szkolenie w krzczonowie
Aldona Walas401 vistas
Prezentacja SLD: siłownia dla seniorów por bodek1
Prezentacja SLD: siłownia dla seniorówPrezentacja SLD: siłownia dla seniorów
Prezentacja SLD: siłownia dla seniorów
bodek11.1K vistas
PRI oferta dla studenta por Neuroreha
PRI oferta dla studentaPRI oferta dla studenta
PRI oferta dla studenta
Neuroreha1.5K vistas
Instytut Rehabilitacji Postawy www.irp.com.pl por Radosław Hojszyk
Instytut Rehabilitacji Postawy www.irp.com.plInstytut Rehabilitacji Postawy www.irp.com.pl
Instytut Rehabilitacji Postawy www.irp.com.pl
Radosław Hojszyk586 vistas
Bhp pracy przy komputerze por ewakoper206
Bhp pracy przy komputerzeBhp pracy przy komputerze
Bhp pracy przy komputerze
ewakoper2062.9K vistas
Bhp pracy przy komputerze. por ilona12
Bhp pracy przy komputerze.Bhp pracy przy komputerze.
Bhp pracy przy komputerze.
ilona12689 vistas
Opóźnienia rozwoju motorycznego warunkujące możliwości realizacji wymagań sz... por Alicja Wujec Kaczmarek
Opóźnienia rozwoju motorycznego warunkujące możliwości realizacji wymagań sz...Opóźnienia rozwoju motorycznego warunkujące możliwości realizacji wymagań sz...
Opóźnienia rozwoju motorycznego warunkujące możliwości realizacji wymagań sz...
Bałuszyński prezentacja na wykład por akademiasiatkowki
Bałuszyński prezentacja na wykładBałuszyński prezentacja na wykład
Bałuszyński prezentacja na wykład
akademiasiatkowki5.9K vistas
Tańce integracyjne.ppsx por AGRADO1
Tańce integracyjne.ppsxTańce integracyjne.ppsx
Tańce integracyjne.ppsx
AGRADO120 vistas

Más de aniazmalborka

Różne Dyscypliny Sportowe por
Różne Dyscypliny SportoweRóżne Dyscypliny Sportowe
Różne Dyscypliny Sportoweaniazmalborka
4.6K vistas59 diapositivas
Smocze Łodzie por
Smocze ŁodzieSmocze Łodzie
Smocze Łodzieaniazmalborka
440 vistas11 diapositivas
Quidditch por
QuidditchQuidditch
Quidditchaniazmalborka
638 vistas11 diapositivas
Koszykówka por
KoszykówkaKoszykówka
Koszykówkaaniazmalborka
995 vistas10 diapositivas
Joga por
JogaJoga
Jogaaniazmalborka
422 vistas12 diapositivas
smocze łodzie por
smocze łodziesmocze łodzie
smocze łodzieaniazmalborka
288 vistas11 diapositivas

Más de aniazmalborka(7)

Joga

 • 2. Okres powstania systemu ćwiczeń jogi ginie wOkres powstania systemu ćwiczeń jogi ginie w zamierzchłej historii Indii i obecnie trudno podaćzamierzchłej historii Indii i obecnie trudno podać dokładną datę jego początków. Z faktu, że systemdokładną datę jego początków. Z faktu, że system jogi istnieje kilka tysięcy lat można wysnuć wniosek,jogi istnieje kilka tysięcy lat można wysnuć wniosek, że jest on wypróbowany i pożyteczny. Co więcej,że jest on wypróbowany i pożyteczny. Co więcej, korzystne działanie ćwiczeń jogi na organizmkorzystne działanie ćwiczeń jogi na organizm człowieka potwierdzają bezsporne obecnie liczneczłowieka potwierdzają bezsporne obecnie liczne badania naukowe, w szczególności w zakresiebadania naukowe, w szczególności w zakresie fizjolog człowieka. Jednakże w celu osiągnięciafizjolog człowieka. Jednakże w celu osiągnięcia pełnych korzyści z praktykowania jogi, ćwiczeniapełnych korzyści z praktykowania jogi, ćwiczenia powinny być wykonywane właściwie. Wśród dużejpowinny być wykonywane właściwie. Wśród dużej liczby ćwiczeń jogi, nawet powszechnie znanych,liczby ćwiczeń jogi, nawet powszechnie znanych, znajdują się ćwiczenia zarówno korzystne iznajdują się ćwiczenia zarówno korzystne i bezpieczne, jak i takie, które mogą wywołać różnebezpieczne, jak i takie, które mogą wywołać różne zaburzenia w organizmie człowieka, jeśli będęzaburzenia w organizmie człowieka, jeśli będę praktykowane w nieodpowiednich zestawach i przezpraktykowane w nieodpowiednich zestawach i przez ludzi, dla których są przeciwskazane.ludzi, dla których są przeciwskazane.
 • 4. ŁódkaŁódka Usiądź ze zgiętymi kolanami i stopamiUsiądź ze zgiętymi kolanami i stopami na podłodze. Rozpocznijna podłodze. Rozpocznij przemieszczanie się na kościprzemieszczanie się na kości kulszowe do momentu gdykulszowe do momentu gdy poczujesz że chcesz opuścićpoczujesz że chcesz opuścić podłogę, podnieś jedną nogę,podłogę, podnieś jedną nogę, trzymając kolano zgięte. Następnietrzymając kolano zgięte. Następnie podnieś drugą nogę i wyciągnij ręcepodnieś drugą nogę i wyciągnij ręce do przodu.do przodu. Jest to dość trudna pozycja, więcJest to dość trudna pozycja, więc ćwiczenie możesz zakończyć jużćwiczenie możesz zakończyć już teraz. Jeśli jednak chcesz poczućteraz. Jeśli jednak chcesz poczuć jeszcze mocniejsze rozciągnięciejeszcze mocniejsze rozciągnięcie możesz przenieść ciało na wyższymożesz przenieść ciało na wyższy poziom.poziom. Jeżeli chcesz, żeby było trudniej,Jeżeli chcesz, żeby było trudniej, wyprostuj obie nogi. Wytrzymaj takwyprostuj obie nogi. Wytrzymaj tak przez 5-10 oddechów przedprzez 5-10 oddechów przed pojedynczym opuszczeniem stóp.pojedynczym opuszczeniem stóp.
 • 5. Pies z głową w dółPies z głową w dół Przejdź do pozycji na czworaka, z kolanamiPrzejdź do pozycji na czworaka, z kolanami pod biodrami i nadgarstkami podpod biodrami i nadgarstkami pod ramionami. Kolana powinny byćramionami. Kolana powinny być rozstawione na szerokość bioder. Podwińrozstawione na szerokość bioder. Podwiń palce u stóp i rozprostuj palce u rąk,palce u stóp i rozprostuj palce u rąk, kierując je do dołu i uważając, aby niekierując je do dołu i uważając, aby nie naciągnąć wiązadeł rąk. Palce wskazującenaciągnąć wiązadeł rąk. Palce wskazujące skieruj w kierunku góry maty.skieruj w kierunku góry maty. Podczas kolejnego oddechu rozpocznijPodczas kolejnego oddechu rozpocznij przemieszczanie swoich bioder w kierunkuprzemieszczanie swoich bioder w kierunku pozycjipozycji "Pies z głową do dołu”"Pies z głową do dołu”. Pozwól. Pozwól swojej głowie spoczywać swobodnieswojej głowie spoczywać swobodnie pomiędzy ramionami i podnieś swojepomiędzy ramionami i podnieś swoje biodra w kierunku nieba stale utrzymującbiodra w kierunku nieba stale utrzymując kręgosłup wyciągnięty i obojczykikręgosłup wyciągnięty i obojczyki rozstawione.rozstawione. Ćwiczenie powtórz kilka razy płynnymiĆwiczenie powtórz kilka razy płynnymi falującymi ruchami.falującymi ruchami.
 • 6. PółksiężycPółksiężyc Z pozycji "Pies z głową w dół", przesuńZ pozycji "Pies z głową w dół", przesuń prawą nogę (trzymając biodra w linii)prawą nogę (trzymając biodra w linii) tak, aby prawa stopa dotarła do twojejtak, aby prawa stopa dotarła do twojej prawej ręki. Postaw lewą stopęprawej ręki. Postaw lewą stopę płasko, pozwól aby lewa ręka, oparłapłasko, pozwól aby lewa ręka, oparła się o matę przy lewej stopie. Wyrysujsię o matę przy lewej stopie. Wyrysuj w myślach linię od małego palca. Twójw myślach linię od małego palca. Twój kciuk powinien być na tej linii.kciuk powinien być na tej linii. Sprawdź pozycję swojej prawej stopy,Sprawdź pozycję swojej prawej stopy, ułóż palce w linii z piętą. Połóż lewąułóż palce w linii z piętą. Połóż lewą rękę na lewym biodrze. Zwróć uwagęrękę na lewym biodrze. Zwróć uwagę na wdech. Wyciągnij mostek dona wdech. Wyciągnij mostek do przodu i jednocześnie podnieś lewąprzodu i jednocześnie podnieś lewą nogę do linii lewego biodra,nogę do linii lewego biodra, rozluźniając lewą stopę. Rozpocznijrozluźniając lewą stopę. Rozpocznij przekręcanie brzucha, klatki i głowy wprzekręcanie brzucha, klatki i głowy w lewo, do momentu zrównania sięlewo, do momentu zrównania się lewego ramienia z barkiem.lewego ramienia z barkiem.
 • 7. TrójkątTrójkąt Z pozycji "Psa z głową do dołu"Z pozycji "Psa z głową do dołu" podnieś prawą nogę do góry i dopodnieś prawą nogę do góry i do tyłu a następnie przyciągnij kolanotyłu a następnie przyciągnij kolano do klatki piersiowej. Obróć prawedo klatki piersiowej. Obróć prawe kolano w prawo a następniekolano w prawo a następnie przesuń lewą nogę pomiędzy lewąprzesuń lewą nogę pomiędzy lewą ręką i stopą, upewniając się że jestręką i stopą, upewniając się że jest w równym odstępie od obu.w równym odstępie od obu. Przesuń prawą rękę do centrumPrzesuń prawą rękę do centrum maty i przekręć lewą stopę tak abymaty i przekręć lewą stopę tak aby pięta była dobrze osadzona.pięta była dobrze osadzona. Przesuń prawą nogę i przekręćPrzesuń prawą nogę i przekręć klatkę piersiową w lewo podnoszącklatkę piersiową w lewo podnosząc do góry lewe ramię w jednej linii zdo góry lewe ramię w jednej linii z barkiem.barkiem. Wytrzymaj tak przez 3 oddechy iWytrzymaj tak przez 3 oddechy i powróć do pozycji "Psa z głową dopowróć do pozycji "Psa z głową do dołu" powtarzając ćwiczenie dladołu" powtarzając ćwiczenie dla drugiej strony.drugiej strony.
 • 8. Ćwiczenie na ramiona, brzuch iĆwiczenie na ramiona, brzuch i pośladkipośladki Przejdź do pozycji na czworaka z kolanami pod biodrami iPrzejdź do pozycji na czworaka z kolanami pod biodrami i nadgarstkami pod ramionami - kolana rozstawione na szerokośćnadgarstkami pod ramionami - kolana rozstawione na szerokość bioder.bioder. Podwiń palce u stóp i rozprostuj palce u rąk, kierując je do dołu iPodwiń palce u stóp i rozprostuj palce u rąk, kierując je do dołu i uważając aby nie naciągnąć wiązadeł rąk. Skieruj palceuważając aby nie naciągnąć wiązadeł rąk. Skieruj palce wskazujące w kierunku góry maty.wskazujące w kierunku góry maty. Podczas kolejnego oddechu rozpocznij przemieszczanie swoichPodczas kolejnego oddechu rozpocznij przemieszczanie swoich bioder w kierunku pozycji „Pies z głową w dół”. Pozwól swojejbioder w kierunku pozycji „Pies z głową w dół”. Pozwól swojej głowie spoczywać swobodnie pomiędzy ramionami i podnieśgłowie spoczywać swobodnie pomiędzy ramionami i podnieś swoje biodra w kierunku nieba stale utrzymując kręgosłupswoje biodra w kierunku nieba stale utrzymując kręgosłup wyciągnięty a obojczyki rozstawione. Zrób wdech i zaczynając odwyciągnięty a obojczyki rozstawione. Zrób wdech i zaczynając od prawego uda podnieś prawą nogę do góry i do tyłu, utrzymującprawego uda podnieś prawą nogę do góry i do tyłu, utrzymując prawe biodro na wysokości lewego.prawe biodro na wysokości lewego. Podczas przysuwania kolana w kierunku klatki piersiowej zróbPodczas przysuwania kolana w kierunku klatki piersiowej zrób mocny wydech przez usta.mocny wydech przez usta. RamionaRamiona powinny przesuwać siępowinny przesuwać się ponad nadgarstkami. Pochyl głowę w kierunku kolana. Zróbponad nadgarstkami. Pochyl głowę w kierunku kolana. Zrób wdech i sięgnij nogi z tyłu. Powtórz 3 razy, a następnie wykonaj towdech i sięgnij nogi z tyłu. Powtórz 3 razy, a następnie wykonaj to dla drugiej strony.dla drugiej strony. Bardzo ważne w tym ćwiczeniu jest to, aby uważać gdzie sięBardzo ważne w tym ćwiczeniu jest to, aby uważać gdzie się stawia stopy i aby trzymać uda rozwarte.stawia stopy i aby trzymać uda rozwarte.
 • 9. Ćwiczenie na mięśnie ramionĆwiczenie na mięśnie ramion Z pozycji "Pies z głową w dół",Z pozycji "Pies z głową w dół", przemieść się do przodu i pozwólprzemieść się do przodu i pozwól kolanom wylądować na macie wkolanom wylądować na macie w pozycji na czworakach.pozycji na czworakach. Nadgarstki ułóż przed ramionami.Nadgarstki ułóż przed ramionami. Trzymając palce u stópTrzymając palce u stóp podwinięte, przesuń miednicę dopodwinięte, przesuń miednicę do tyłu, zaczynając od koścityłu, zaczynając od kości guzicznej do pępka, a następnieguzicznej do pępka, a następnie przesuń biodra do przoduprzesuń biodra do przodu jednocześnie zginając łokcie.jednocześnie zginając łokcie. Trzymając je blisko ciała iTrzymając je blisko ciała i wskazując nimi do tyłu przemieśćwskazując nimi do tyłu przemieść ciało do dołu pomiędzy łopatki.ciało do dołu pomiędzy łopatki. Utrzymuj nogi aktywne a karkUtrzymuj nogi aktywne a kark wyciągnięty. Powtórz 6-8 razy.wyciągnięty. Powtórz 6-8 razy.
 • 10. SkrętSkręt Połóż się na plecach i podnieśPołóż się na plecach i podnieś ramiona tak aby twoje palceramiona tak aby twoje palce wskazywały niebo. Przesuń tyłwskazywały niebo. Przesuń tył swojej tali w kierunku maty, aswojej tali w kierunku maty, a następnie przesuń żebra wnastępnie przesuń żebra w kierunku miednicy.kierunku miednicy. Powoli przemieść jednoPowoli przemieść jedno kolano do góry i ponadkolano do góry i ponad biodrem, potem drugie,biodrem, potem drugie, utrzymując ciężar na tyle talii.utrzymując ciężar na tyle talii. Podczas wdechu przesuńPodczas wdechu przesuń swoje kolana w prawo iswoje kolana w prawo i przemieść ramiona do tyłuprzemieść ramiona do tyłu ponad głowę nie odrywającponad głowę nie odrywając barków od podłogi. Zróbbarków od podłogi. Zrób wydech i powróć do pozycjiwydech i powróć do pozycji początkowej. Powtórz dlapoczątkowej. Powtórz dla lewej strony. Kontynuuj 3 x polewej strony. Kontynuuj 3 x po 10 powtórzeń.10 powtórzeń.
 • 11. Joga Właściwe stosowanie jogi odmładza ciało i zapobiegaWłaściwe stosowanie jogi odmładza ciało i zapobiega starzeniu się. Próby kliniczne sugerują znacznąstarzeniu się. Próby kliniczne sugerują znaczną poprawę, dzięki ćwiczeniom jogi, w funkcjonowaniupoprawę, dzięki ćwiczeniom jogi, w funkcjonowaniu układu oddechowego i sercowo-naczyniowego orazukładu oddechowego i sercowo-naczyniowego oraz układu gruczołów wydzielania wewnętrznego, a takżeukładu gruczołów wydzielania wewnętrznego, a także znaczną poprawę metabolizmu. Zaobserwowanoznaczną poprawę metabolizmu. Zaobserwowano również widoczną poprawę psychiczną z korzystnymirównież widoczną poprawę psychiczną z korzystnymi zmianami neurofizjologicznymi.zmianami neurofizjologicznymi.
 • 12. DZIĘKUJEMY!DZIĘKUJEMY! Ze sportowymi pozdrowieniami!Ze sportowymi pozdrowieniami! Wykonanie: Weronika Jaworska, KajaWykonanie: Weronika Jaworska, Kaja BudzyńskaBudzyńska Źródło: http://www.ofeminin.pl/Źródło: http://www.ofeminin.pl/