Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Roli i vetevleresimit dhe motivacionit te studentet

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 17 Anuncio

Roli i vetevleresimit dhe motivacionit te studentet

 1. 1. Roli i vetëvlerësimit dhe motivacionit te studentët (Paraqitur në kërkim të diplomës Master i Shkencave në Psikologji Edukimi ) Esmerina Prreja Prreja.esmerina@yahoo.it
 2. 2. Tabela e përmbajtjes Abstrakt Qëllimi dhe objektivat e studimit Metodologjia Konkluzione Rekomandime
 3. 3. Abstrakt Ky studim trajton rolin e vetëvlerësimit dhe motivacionit të studentëve në performancën akademike. Përgjatë studimit eksplorohet lidhja që ekziston midis vetëvlerësimit dhe motivacionit te studentët në performancën akademike, si dhe faktorët që ndikojnë në rritjen e rezultateve. Në këtë kontekst, është pasqyruar roli i vetëvlerësimit, faktorët që nxisin motivimin te studentët ne rritjen e performancës se tyre. Ka shumë mënyra për t’ju afruar vetëvlerësimit dhe secila mënyrë ka fuqitë dhe kufizimet e saj për këtë arsye dhe për shkak të natyrave të ndryshme të stileve sesi mësojnë, studentët duhet të përdorin rrugë të shumfishta të vetëvlerësimit dhe motivacionit. Për të realizuar qëllimin e studimit janë përdorur këto metoda: shqyrtim i literaturës, test të standartizuar përmbajtja e të cili përzgjidhet dhe kontrollohet në mënyrë empirike dhe test të pastandartizuar. Një nga gjetjet më të qëndrueshme të studimit është se studentët me vetëvlerësim dhe motivacion të lartë kanë rezultate të larta në mësime. Nga studimi I bërë, nga testimet rezultoi që: Studentët me rezultate të larta : Kanë vetëvlerësim dhe motivacion të lartë,. Studentët me rezultate mesatare, kanë vetëvlerësim dhe motivacion mesatar. Studentët me rezultate të ulëta, kanë vetëvlerësim dhe motivacion të ulët.
 4. 4. Qëllimi i studimit  Qëllimi i këtij studimi është të identifikojë rolin që luan vetëvlerësimi dhe motivacioni te studentët në performancën e tyre akademike.
 5. 5. Objektivat  Të vlerësojë nivelin e motivacionit te studentët  Të vlerësohet vetëvlerësimi te studentët  Të vlerësojë lidhjet midis vetëvlerësimit dhe motivacionit në performancën e studentëve.  Të vlerësojë lidhjet midis aktorëve dhe faktorëve në arsimin e lartë dhe nxjerrë në pah indikatorët kryesorë të rritjes së performancës në institucionet e arsimit të lartë.  Të japë sygjerime modeste për t’u marrë në konsideratë nga studiues, akademike dhe politikbërës në vendin tonë.  Hipoteza :Studentët me rezultate të larta kanë vetëvlerësim dhe motivacion të lartë.
 6. 6. Metodologjia Testi vetëvlerësimit (Rozenberg) Instrumentat matës Testi motivacionit (sipas Shkallës Likert )
 7. 7. KAMPIONIMI DEGA Nr. stud F M v. I II III Psikologji 23 194 4 5 16 Pune sociale 17 152 4 8 6 Soc-filozofi 9 63 2 4 3 Edu. Qytetare 11 56 3 3 5 Total 60 4515 13 17 30
 8. 8. Vetëvlerësim të lartë Vetëvlerësim mesatar Vetëvlerësim të ulët 35% 40% 25 % Testi i vetëvlerësimit
 9. 9. Motivacion të lartë Motivacion mesatar Motivacion të ulët 30% 45% 25 % Testi i motivacionit
 10. 10. Mesatarja vjetore Mesatarja Studentëve Të lartë 30% Mesatar 46% Ulët 24%
 11. 11. Vetëvlerësim mesatare Motivacion mesatare Vetëvlerësim të ulët Motivacion të ulët Vetëvlerësim të lartë Motivacion të lartë Rezutatet përfundimtare Studentët mesatare tëulët Stud. mes. të mesme Stud. Mes Të lartë
 12. 12. Kufizimet E Studimit B C D ANumri i pjesëmarrësve Rekrutimi i pjesmarrësve Mungesë sinqeriteti të studentët Mospërqëndrim
 13. 13. Konkluzione  Studentët me rezultate të larta kanë motivacion dhe vetëvlerësim të lartë.  Studentët janë më tepër të motivuar së brëndshmi sesa së jashtmi  Studentët që kanë imazh pozitiv për veten kanë vetëvlerësim të lartë.  Studentët janë më motivuar të studiojnë me qëllim që të kenë perspektiva pozitive për të ardhen.
 14. 14. Rekomandime  Pedagogët të inkurajohen që të pranojnë autonominë e studentëve dhe iniciativën e tyre.  Komunikim empatik dhe kuptueshmëri. "Jam me ty, nuk ka gjë', "Dhe unë mund të kisha bërë të njëjtin gabim", “Shumë prej nesh ndjehen si ti", “Të shoh sesi mund të të ndihmojë", "E kuptojë se çfarë dojë të thojë", etj  Theksi të vihet më shumë të studentët sesa qëllimeve të performancës  Vetëvlerësimi të ndërmerret si pjesë e mjeteve të vlerësimit të një kursi ose të një ushtrimi brënda mjeteve të kursit.  Të sigurohen politika shtetërore dhe lokale për të ekzaminuar sukseset dhe mossukseset në universitet , në performancën e punës. Këto politika duhet të ngrejnë, rrisin përgjegjësitë universitetit përmes një sistemi që identifikon progresin dhe mungesën e gjetur në shkollë.
 15. 15. Referencat  Andrade, H. (2007-2008).”Self- assessment through rubrics “, Educational Leadership, 65(4), 60-63.  A.Kasschau, Richard & A.Kasschau, Richard "Psychology, exporing behavior” Department of Psychology  Alderman, K. M. (1990). “ Motivation for students” Educational Leadership, 48(1), 27-30.  Bednar L.R & Peterson R.S (1999). “Self esteem paradoxes and innovations in clinical, theory and practices”. Washington American Psychological Association.  B.Wortman, Camille & E.Lo ftus, Elizabeth & E.Marshall, Mary "Psychology", Second addition.  Campbell, J. D. (1990). "Self-Esteem and Clarity of the Self-Concept." Journal of Personality and Social Psychology 59(3): 538-549  Chapman L.P & Mullis K.A (2002). Redressing gender bias in the Coopersmith Selfesteem inventory- short form. The journal of genetic psychology,153 (4) 403-409.  Cookey K (2002). “Ethnicity, gender and academic self concept”. Cult Diversn Ethnic minor. Phycolo. 8 (4): 387 – 388  Hart, D. (1999). “Opening assessment to our students’. Social Education, 63(6), 343–345.  F. Pettijohn, Terry, "Psikologjia, njw hyrje koncize”, Shtëpia botuese "Lilo", Tiranë  Gibbons, F. X., McCoy, S. B. (1991). "Self-Esteem, Similarity, and Reactions to Active  Versus Passive Downward Comparison." Journal of Personality and Social Psychology 60(3): 414-424.  Karaj, Theodhori, "Menaxhimi I klases”, Tiranë2009  L.Davidoff, Linda, " Introduction to psychology", third addition. Gleitman, Henry, 'PSYCHOLOGY.", Fourth addition.  K.Ferrett, Sharon, ,”Peak performance”, Beyond college and job , First addition.  K.Ferrett, Sharon, ,”Peak performance”, Beyond college and job,, Second addition.  K.Ferrett, Sharon,”Peak performance”, Beyond college and job, Third addition.  Lazi, P, Metodat e studimit psikologjik, “Botimet Geer”, Tirane, 2011  Musai B, “Psikologji edukimi”, Tiranë 1999.
 16. 16.  M. Davis, Hope Madden, & Christina Kalisch (Eds.), “Student involved classroom assessment “ (pp.36- 50). Upper Saddle River, NJ: Prentice-Hal  McClelland, D.C. (1985), “Human motivation” , Glenview, IL Scott, Foresman.  Midkiff, R. M., Griffin, F. A. (1992). "The Effects of Self-Esteem and Expectancies for  Success on Affective Reactions to Achievement." Social Behavior and Personality 20(4):273-282.  Mook,D.G,(1987). “Motivacion : The organization of action “.. New York: Norton.  Nina H.S (1996). “The self Esteem fraud; Why feel – good education does not lead to academic success”. EDRS PS 024396. Washington DC Centre for equal opportunity.  Pierce, J. L., Gardner, D. G. (2004). "Self-esteem within the work and organizational context: a review of the organization-based self-esteem literature." Journal of Management 30(5): 591-622.  Skinner, E.A., & Belmont, M.J. (1993). “Motivation in the classroom”: Reciprocal effects of teacher behavior and student engagement across the school year, Journal of Educational Psychology, 85(4). p. 572.  Ross, J. A. (2006). “The reliability, validity, and utility of self-assessment”. Practical Assessment Research & Evaluation, 11(10), 1–13.   Solomon,R.L, & Corbit, J.D (1974. “An opponent- process theory of motivation I temporal dynamics affect”. Psychological Review,81, 119-145  Simo,P, “ Teknologjitw e edukimit”,,Botimet "Dita 2000", Tiranë 2009.  Stiggins, R. J. (2001). “The assessmentstudent success equation”. In. K  Stipek, D. J. (1996).” Motivation and instruction.”. In D. C. Berliner & R. C. Calfee (Eds.), Handbook of educational psychology (pp. 85–113). New York: Macmillan.  Trope, Y. (1986). "Testing Self-Enhancement and Self-Assessment Theories of Achievement-Motivation - a Reply." Motivation and Emotion 10(3): 247-261.  Tesser, A. (2000). "On the confluence of self-esteem maintenance mechanisms."  Personality and Social Psychology Review 4(4): 290-299.
 17. 17. Faleminderit! Esmerina Prreja 2 shtator 2013

Notas del editor

 • Animated picture and caption sweep in(Basic)To reproduce the shape effects on this slide, do the following:On the Home tab, in theSlides group, click Layout, and then click Blank.On the Home tab, in the Drawing group, click Shapes, and then under Lines click Line (first option from the left).On the slide, press and hold SHIFT, and then drag to draw a straight, vertical line.Select the line. Under DrawingTools, on the Format tab, in the Size group, in the Shape Height box, enter 7.5”.Also on the Format tab, in the ShapeStyles group, click the Format Shape dialog box launcher. In the Format Shape dialog box, click LineColor in the left pane. In the LineColor pane, select Solidline, click the button next to Color, and then under ThemeColors click Black, Text 1 (first row, second option from the left).Also in the Format Shape dialog box, click LineStyle in the left pane. In the LineStyle pane, in the Weight box, enter 2 pt.Also in the Format Shape dialog box, click Glow and Soft Edges in the left pane. In the Glow and Soft Edges pane, do the following:Under Glow, click the button next to Presets, and then under GlowVariations click Blue, 5 pt glow, Accent color 1 (first row, first option from the left). Click the button next to Color, and then under ThemeColors click White, Background 1 (first row, first option from the left).On the Home tab, in the Drawing group, click Arrange, point to Align, and then do the following:Click Align to Slide.Click AlignCenter.Click AlignMiddle.On the slide, select the line. On the Home tab, in the Clipboard group, click the arrow next to Copy, and then click Duplicate.Drag the duplicate line slightly off the right edge of the slide.With the duplicate line still selected, on the Home tab, in the Drawing group, click Arrange, point to Align, and then do the following: Click Align to Slide. Click Align Middle.On the Insert tab, in the Images group, click Picture. In the InsertPicture dialog box, select a picture, and then click Insert.On the slide, select the picture.Under PictureTools, on the Format tab, in the Size group, click the Size and Position dialog box launcher. In the Format Picture dialog box, resize or crop the image so that the height is set to 7.5” and the widthis set to 5”. To crop the picture, click Crop in the left pane, and in the right pane, under Crop position, enter values into the Height, Width, Left, and Top boxes. To resize the picture, click Size in the left pane, and in the right pane, under Size and rotate, enter values into the Height and Width boxes.On the Home tab, in the Drawing group, click Arrange, point to Align, and then do the following:Click Align to Slide.ClickAlignRight.ClickAlignMiddle.To reproduce the text effects on this slide, do the following:On the Insert tab, in the Text group, click TextBox. On the slide, drag to draw a text box.Enter text in the text box, and then select the text. On the Home tab, in the Font group, do the following:In the Font list, select Arial.In the FontSize list, select 28.Click Bold.Click the button next to FontColor, and then under ThemeColors click White, Background 1 (first row, first option from the left).On the Home tab, in the Paragraph group, click AlignTextRight to align the text right in the text box. Drag the text box onto the left half of the slide.To reproduce the background effects on this slide, do the following:On the Design tab, in the Background group, click Background Styles and then click Format Background. In the Format Background dialog box, click Fill in the left pane, select Gradient fill in the Fill pane, and then do the following:In the Type list, select Linear.In the Angle box, enter 90.Under Gradient stops, click Add gradient stops or Remove gradient stops until two stops appear in the slider.Also under Gradient stops, customize the gradient stops as follows:Select the first stop in the slider, and then do the following: In the Position box, enter 40%.Click the button next to Color, and then under Theme Colors click Black, Text 1 (first row, second option from the left).In the Transparency box, enter 0%. Select the next stop in the slider, and then do the following: In the Position box, enter 100%.Click the button next to Color, and then under Theme Colors click Black, Text 1, Lighter 50% (second row, second option from the left).In the Transparency box, enter 0%. To reproduce the animation effects on this slide, do the following:Select the line off the right edge of the slide. On the Animations tab, in the AdvancedAnimation group, click AddAnimation, and then under Entrance click Fly In.Also on the Animations tab, in the Animation group, click EffectOptions, and then click FromLeft.On the Animations tab, in the Timing group, in the Duration box, enter 0.5. On the Animations tab, in the Timing group, in the Start list, select After Previous.Select the line at the center of the slide. On the Animations tab, in the AdvancedAnimation group, click AddAnimation, and then under Entrance click Fly In.Also on the Animations tab, in the Animation group, click EffectOptions, and then click FromRight.On the Animations tab, in the Timing group, in the Duration box, enter 1. On the Animations tab, in the Timing group, in the Start list, select After Previous.Select the picture. On the Animations tab, in the AdvancedAnimation group, click AddAnimation, and then under Entrance click Wipe.Also on the Animations tab, in the Animation group, click EffectOptions, and then click FromRight.On the Animations tab, in the Timing group, in the Duration box, enter 1. On the Animations tab, in the Timing group, in the Start list, select With Previous.Select the text box. On the Animations tab, in the AdvancedAnimation group, click AddAnimation, and then under Entrance click Fly In.Also on the Animations tab, in the Animation group, click EffectOptions, and then click FromRight.On the Animations tab, in the Timing group, in the Duration box, enter 1. On the Animations tab, in the Timing group, in the Start list, select With Previous.

×