Publicidad

Plan for turstier og turveier

Anita
Anita
20 de Nov de 2012
Plan for turstier og turveier
Plan for turstier og turveier
Plan for turstier og turveier
Plan for turstier og turveier
Publicidad
Plan for turstier og turveier
Plan for turstier og turveier
Plan for turstier og turveier
Plan for turstier og turveier
Plan for turstier og turveier
Publicidad
Plan for turstier og turveier
Plan for turstier og turveier
Plan for turstier og turveier
Plan for turstier og turveier
Plan for turstier og turveier
Publicidad
Plan for turstier og turveier
Plan for turstier og turveier
Plan for turstier og turveier
Plan for turstier og turveier
Plan for turstier og turveier
Publicidad
Plan for turstier og turveier
Plan for turstier og turveier
Plan for turstier og turveier
Plan for turstier og turveier
Plan for turstier og turveier
Publicidad
Plan for turstier og turveier
Plan for turstier og turveier
Plan for turstier og turveier
Plan for turstier og turveier
Plan for turstier og turveier
Publicidad
Plan for turstier og turveier
Plan for turstier og turveier
Plan for turstier og turveier
Plan for turstier og turveier
Plan for turstier og turveier
Publicidad
Plan for turstier og turveier
Plan for turstier og turveier
Plan for turstier og turveier
Plan for turstier og turveier
Plan for turstier og turveier
Publicidad
Plan for turstier og turveier
Plan for turstier og turveier
Plan for turstier og turveier
Plan for turstier og turveier
Plan for turstier og turveier
Publicidad
Plan for turstier og turveier
Plan for turstier og turveier
Plan for turstier og turveier
Plan for turstier og turveier
Plan for turstier og turveier
Plan for turstier og turveier
Plan for turstier og turveier
Plan for turstier og turveier
Plan for turstier og turveier
Plan for turstier og turveier
Plan for turstier og turveier
Plan for turstier og turveier
Plan for turstier og turveier
Plan for turstier og turveier
Plan for turstier og turveier
Plan for turstier og turveier
Plan for turstier og turveier
Plan for turstier og turveier
Plan for turstier og turveier
Plan for turstier og turveier
Plan for turstier og turveier
Plan for turstier og turveier
Plan for turstier og turveier
Plan for turstier og turveier
Plan for turstier og turveier
Plan for turstier og turveier
Plan for turstier og turveier
Plan for turstier og turveier
Plan for turstier og turveier
Plan for turstier og turveier
Plan for turstier og turveier
Plan for turstier og turveier
Plan for turstier og turveier
Plan for turstier og turveier
Plan for turstier og turveier
Plan for turstier og turveier
Plan for turstier og turveier
Plan for turstier og turveier
Plan for turstier og turveier
Plan for turstier og turveier
Plan for turstier og turveier
Plan for turstier og turveier
Plan for turstier og turveier
Plan for turstier og turveier
Plan for turstier og turveier
Plan for turstier og turveier
Plan for turstier og turveier
Plan for turstier og turveier
Plan for turstier og turveier
Plan for turstier og turveier
Plan for turstier og turveier
Plan for turstier og turveier
Plan for turstier og turveier
Plan for turstier og turveier
Plan for turstier og turveier
Plan for turstier og turveier
Plan for turstier og turveier
Plan for turstier og turveier
Plan for turstier og turveier
Próximo SlideShare
Løypeplan for turstier og turveier i sirdal nyLøypeplan for turstier og turveier i sirdal ny
Cargando en ... 3
1 de 103
Publicidad

Plan for turstier og turveier

 1.     PLAN FOR TURSTIER OG TURVEIER SIRDAL KOMMUNE 13.11.2012    
 2. Innholdsfortegnelse 1. BAKGRUNN FOR PLANEN  ..........................................................................................................3  2. RAMMER FOR PLANEN ...............................................................................................................4  2.1. Visjon  ..........................................................................................................................................4  2.2. Hovedmål  ...................................................................................................................................4  2.3. Delmål   ........................................................................................................................................4  . 3. PLANSTATUS  ..............................................................................................................................5  3.1. Virkninger av planen   ..................................................................................................................5  . 4. RETNINGSLINJER  ........................................................................................................................6  4.1. Allemannsretten ..........................................................................................................................6  4.2. Naturvennlig tilrettelegging ........................................................................................................6  4.3. Kulturminner ...............................................................................................................................6  4.4. Muntlige avtaler med grunneier  ................................................................................................6  4.5. Skriftlige avtaler med grunneier og adgang for tilrettelegging  ..................................................7  4.6. Grunneiersamarbeid ...................................................................................................................7  5. TRASSEVALG ...............................................................................................................................8  5.1. Nærhet til befolkningskonsentrasjoner  .....................................................................................8  5.2. Estetikk  .......................................................................................................................................8  5.3. Løypestruktur  .............................................................................................................................8  5.4. Kulturminner  ..............................................................................................................................9  5.5. Gamle ferdselsårer  .....................................................................................................................9  5.6. Spesielle interesser  ....................................................................................................................9  5.7. Vanskelighetsgrad  ......................................................................................................................9  5.8. Flerfunksjon/allsidig bruk  ..........................................................................................................9  5.9. Grad av opparbeidelse  ...............................................................................................................9  5.10. Grunneiers ønsker ................................................................................................................. 10  6. INFORMASJON, SKILTING OG MERKING .......................................................................................... 11  6.1. Informasjon ................................................................................................................................ 11  6.2. Skilting, gradering og merking .................................................................................................... 11  7. LØYPEKATEGORIER ........................................................................................................................... 12  7.1. Hovedkategorier turløyper ......................................................................................................... 12  7.1.1. Turveier ............................................................................................................................... 12  7.1.2. Turstier ................................................................................................................................ 13  7.1.3. Turløyper (ski)   .................................................................................................................... 13  . PLAN FOR TURSTIER OG TURVEIER   1  
 3. 7.1.4. Andre prosjekter ................................................................................................................. 14  8. METODE  ........................................................................................................................................... 15  9. PRIORITERT HANDLINGSPLAN  ......................................................................................................... 16  9.1. Rangering turveiprosjekter prioritetsgruppe en og to  .............................................................. 16  9.2. Rangering turstiprosjekter prioritetsgruppe en og to  ............................................................... 17  10. DRIFT OG VEDLIKEHOLD ................................................................................................................. 18  11. VEDLIKEHOLDSPLAN ....................................................................................................................... 19  12. FINANSIERING/TILSKUDDSORDNINGER ........................................................................................ 20  12.1. Sirdal kommunes økonomiplan  ............................................................................................... 20  12.2. Løypefond (utbyggingsavtaler) ................................................................................................. 20  12.3. Infrastrukturfondet   ................................................................................................................. 20  . 12.4. Gjensidigestiftelsen .................................................................................................................. 20  12.5. Spillemidler  .............................................................................................................................. 20  12.6. Tilskudd for friluftslivstiltak  ..................................................................................................... 20  12.7. SMIL‐midler, til private tiltakshavere  ...................................................................................... 20  13. KILDER ............................................................................................................................................. 21  14. VEDLEGG ......................................................................................................................................... 22  Vedlegg 1: Avtale om skiløyper og turstier  ...................................................................................... 22  Vedlegg 2: Avtale om leie av grunn til skiløype og turvei ................................................................. 27  Vedlegg 3: Merkeinstruks  ................................................................................................................. 30  Vedlegg 4: Vurdering av tiltak  .......................................................................................................... 34  Vedlegg 5: Kart    ................................................................................................................................ 35  .                         PLAN FOR TURSTIER OG TURVEIER   2  
 4. 1. BAKGRUNN FOR PLANEN  I forbindelse med rullering av kommuneplanens arealdel i 2001 ble det tydeliggjort for kommune og  utbyggere at infrastruktur‐ og fellestiltak i for liten grad var innarbeidet i kommuneplanen i forhold til  den tunge utbyggingen som ble igangsatt. Et fellestiltak som ble nevnt var et sammenhengende  tursti‐ og løypesystem.     I kommunestyresak 11/41 ble det vedtatt at det i forbindelse med prosjekt for turstier og turveier  nedsettes en administrativ arbeidsgruppe. Gruppen kan ved forespørsel bli supplert med daglig leder  for Sirdalsferie AS og lokale idrettslag/foreninger. Gruppa fikk i mandat å utarbeide en plan/oversikt  over aktuelle prosjekt som grunnlag for en politisk sak med tilhørende prioritert handlingsprogram.      Prosjektet med å utarbeide plan for turstier og turveier i Sirdal ble organisert som skissert under:    Prosjekteier:         Sirdal kommune  Prosjektansvar/Ressursgruppe:    Alf S. Haughom, enhetsleder kultur og fritid, Sirdal kommune            Frank Haughom, enhetsleder teknisk drift, Sirdal kommune  Prosjektleder:        Anita Buckley, daglig leder, Sirdalsferie AS  Arbeidsgruppe/referansegrupper:   Grendelag, grunneierlag, innbyggere, idrettslag,  næringsdrivende, løypenemd, løypekjørere og hytteeiere.    Sirdal, 13.11.12    ________________________      _____________________  Alf Sveinung Haughom        Frank Haughom    ________________________  Anita Buckley      PLAN FOR TURSTIER OG TURVEIER   3  
 5. 2. RAMMER FOR PLANEN  2.1. Visjon  Sirdal kommune skal legge til rette for ett sti‐ og turløypenett, til beste for fastboende og tilreisende,  og med dette ha regionens beste tilbud innen friluftsliv1.    2.2. Hovedmål  Formålet med denne planen er å identifisere aktuelle tursti‐ og turvei prosjekter i Sirdal kommune.    Planen har som mål å øke tilretteleggingen og opparbeidelsesgraden av eksisterende traseer, samt  opparbeide nye. Dette vil skje i nært samarbeid med grunneiere.     En bedre tilrettelegging av turstier og turveier i Sirdal skal øke attraktiviteten for egne innbyggere og  tilreisende turister. Planen skal bidra til bedre folkehelse, bolyst, trivsel og livskvalitet.   Planen skal sikre aktuelle turområder mot omdisponering, for å bevare attraktive turområder for  fremtiden.     Planen skal vektlegge en lik utforming og naturvennlig tilrettelegging, også når det gjelder  informasjon.     2.3. Delmål  Plan for turstier og turveier i Sirdal skal:  ‐Omfatte tilretteleggingstiltak for friluftsliv og danne grunnlag for prioritering av tiltak.  ‐Inneholde en vurdering av eksisterende sti – og turveinett, hvilke stier og veier som skal etableres  eller tas ut, samt beskrive standarden på stier og turveier.   ‐Gi forslag til arbeidsfordeling mellom kommunen og frivillige organisasjoner når det gjelder tiltak  innen oppgradering, drift og vedlikehold.  ‐Definere ulike kategorier for sti – og turveier, og angi standard for skilting og merking i kommunen.  ‐Foreslå en standard grunneieravtale.    ‐Foreslå en informasjonsstrategi for markedsføring av turene.                                                               1  Kommuneplanens samfunnsdel 2006‐2018  PLAN FOR TURSTIER OG TURVEIER   4  
 6. 3. PLANSTATUS    3.1. Virkninger av planen   Løypeplan for turstier og turveier i Sirdal er en såkalt temaplan. Den er ikke juridisk  bindende, men skal være retningsgivende for kommunal saksbehandling. Planen skal legges  til grunn i fremtidig arbeid med kommuneplanen, reguleringsplaner og annen  detaljplanlegging.    Med tanke på prioritering av spillemidler til idrettsanlegg og friluftslivsanlegg vil  løypeplanens tiltaksdel inngå i kommunedelplanen for idrett og fysisk aktivitet.                                                                       PLAN FOR TURSTIER OG TURVEIER   5  
 7. 4. RETNINGSLINJER  Før man legger til rette for friluftsliv finnes det en del retningslinjen man må forholde seg til.   4.1. Allemannsretten  Friluftsloven gir allmenheten rett til ferdsel, høsting, opphold og aktivitet i naturen, uavhengig av  hvem som eier grunnen. Alle har lov å ferdes på eksisterende ferdselsårer og stier til fots, og  kommunen kan utarbeide turkart der eksisterende stier er inntegnet uten at det må foreligge avtale  med grunneier om dette. Likevel bør en alltid søke å holde grunneier informert.   4.2. Naturvennlig tilrettelegging   Når en tilrettelegger for friluftsliv må en avveie mellom det å bevare natur‐ og kulturlandskapet mot  det å legge til rette for at hele befolkningen skal kunne utøve friluftsliv.  Med naturvennlig  tilrettelegging mener vi alle de hensyn og tilpasninger som må gjøres for at tilretteleggingstiltak for  friluftsliv skal bidra til å ivareta opplevelseskvaliteter samtidig som man ikke fører til unødige inngrep  i naturmiljøet og kulturlandskapet.  Sirdal kommune bør legge prinsippene for naturvennlig  tilrettelegging og universell utforming som man finner i DN‐håndbok 27‐2006 samt veileder for  tilrettelegging av turveier, løyper og stier utarbeidet av kultur – og kirkedepartementet i 2008, til  grunn i alle prosjekter som igangsettes. Ved tilrettelegging i vernede områder skal fylkesmannens  miljøvernavdeling kontaktes.    4.3. Kulturminner    I Sirdal finnes det over 300 registrerte kulturminner, som det er viktig å ta hensyn til ved etablering  og oppgradering av stier, turveier og turløyper. De automatisk fredete kulturminnene er det spesielt  viktig å unngå konflikter med.  Ved opparbeidelse av stier, turveier og turløyper utover rydding av  vegetasjon, skal kulturminneavdelingen i Vest Agder fylkeskommune kontaktes for å vurdere behov  for kartlegging av evt. kulturminner.   4.4. Muntlige avtaler med grunneier  Ved tilrettelegging og merking av enkle stier er det ofte tilstrekkelig å få muntlige tillatelser av  grunneier. Der man velger å basere seg på muntlige avtaler bør disse dokumenteres ved at det  sendes brev til grunneier med kart over traseen og en oppsummering av de vilkår man er blitt enige  om.     PLAN FOR TURSTIER OG TURVEIER   6  
 8. 4.5. Skriftlige avtaler med grunneier og adgang for tilrettelegging  Tilretteleggingstiltak ut over vanlig bruk, f.eks. opparbeiding av nye stier og turveier, vesentlige  utvidelser eller endring av eksisterende stier/veier, fjerning av vegetasjon og steiner, bygging av  klopper og gjerdeklyvere, merking og skilting krever avtale med grunneier eller rettighet sikret på  annen måte.  Avtalene bør være skriftlige for å forhindre fremtidige konflikter. I vedlegg 1 finnes  forslag til skriftlig tursti/skiløype avtale. I vedlegg 2 finnes forslag til skriftlig turvei/skiløype avtale.  Når avtalen tinglyses, har en sikret seg at retten også kan gjøre seg gjeldende overfor nye grunneiere.  I områder hvor stien skal tinglyses og går over mange eiendommer vil dette bli en stor kostnad.   Tillatelse må være innhentet før tilretteleggingsarbeidet settes i gang.   Rettighet for tilrettelegging kan skaffes gjennom:   Frivillige avtaler med eller uten vederlag, tinglyst eller ikke tinglyst.   Rett til å merke turtraseer etter friluftsloven § 35.   Erverv (avtale om kjøp, bruk av offentlig forkjøpsrett, ekspropriasjon).  Dersom en grunneier motsetter seg merking for lovlig ferdsel, er det fullt lovlig å anviser ferdsel over  eiendommen  ved f.eks. skilt eller enkelt kart på naboeiendommen.   Kommuneplanens samfunnsdel (2006‐2018) har som mål å sikre områder for løypenettet med  forpliktende grunneieravtaler, og regulere hovedløypetraséer ved behov.    4.6. Grunneiersamarbeid  Grunneiersamarbeid er en viktig nøkkel for suksess i arbeidet med turstier og turveier. Alle grender  har derfor blitt innkalt til møter hvor de har fått muligheten til å komme med innspill hvor de ønsker  og ikke ønsker ferdsel. Det er likevel viktig å understreke at forslagene i denne planen ikke formelt er  meldt til eller forhandlet med de aktuelle grunneierne.  En bør til enhver tid tilstrebe og få til  muntlige eller skriftlige grunneieravtaler der en ønsker å øke tilretteleggingen for friluftsliv.            PLAN FOR TURSTIER OG TURVEIER   7  
 9. 5. TRASSEVALG  Det finnes i dag et spekter av tilrettelagte stier og turveier i Sirdal, med ulik grad av tilrettelegging.  Både kommunen, Sirdalsferie, frivillige organisasjoner (spesielt DNT), grunneiere og andre har bidratt  til dette. Det er behov for å skaffe seg en oversikt over dagens situasjon og sette det inn i et system,  slik at man skaffer seg en oversikt og kan prioritere tiltak, samtidig som en sørger for at det som  allerede har blitt opparbeidet blir ivaretatt. Med unntak av løypen fra Donsen til Kvinen, tar ikke  denne planen for seg det omfattende DNT løypnettet som finnes i kommunen, ettersom DNT selv  står for skiltingen, merkingen, vedlikeholdet og oppgraderingen av disse stiene.   Valg av traseer i løypeplanes tiltaksplan bygger på en rekke kriterier:  5.1. Nærhet til befolkningskonsentrasjoner  90% av turfolket benytter stier og løyper framfor å gå i terrenget. Dette gir muligheter til å lede  publikum utenfor sårbare områder så vel som beiteområder. Av hensyn til miljøet bør det være et  mål å begrense bruken av bil for å komme seg til de ulike stier og turveier. I planleggingen vil derfor  nærhet til befolkningskonsentrasjoner (hus eller hytter) være et viktig kriteria ved prioritering av  tiltak. Gode korridorer for å komme seg inn og ut på stien er bra, også for å sikre en god distribusjon  av folk langs traséen.  Der hvor en er avhengig av bil for å komme til trasèen er det viktig med gode  tilrettelagte parkeringsplasser.   5.2. Estetikk  Løyper som fremstår som mer attraktive visuelt sett, vil bli prioriterte først. Dette kan være løyper:   langs elver, vann eller foss;   i skogen;   med flotte utsiktspunkter;   med spesielle fjellformasjoner;    som gir følelse av å være i villmark; eller lignende.    5.3. Løypestruktur  Rundløyper er bedre enn løyper hvor en må gå samme vei tur/retur. Løyper som linker med andre  stier i nærheter er også bra, slik at en har flere valgmuligheter.     PLAN FOR TURSTIER OG TURVEIER   8  
 10. 5.4. Kulturminner  De fleste turgåere vil ha stor glede av kulturminner langs ruten om det finnes tilstrekkelig med  informasjonsskilt. Det er derfor positivt om traséer legges i tilknytning til kulturhistoriske verdier.  Se  også punkt 4.3 for mer om kulturminner.  5.5. Gamle ferdselsårer  Kommuneplanens samfunnsdel (2006‐2018) fokuserer på at merking, rydding og skilting av gamle  ferdselsårer må prioriteres. Slike løyper finnes det mange av i Sirdal. Løyper hvor man kan knytte opp  gamle historier eller sagn gjør turen straks mer spennende for folk å oppsøke.    5.6. Spesielle interesser  Turer med severdigheter for de med interesser innen flora, fauna, geologi, jordbruk, industri o.l. er  også ett kriteria for utvelgelse av stier/veier.   5.7. Vanskelighetsgrad  Gode stier bør ikke tilrettelegges i for bratt terreng. I denne planen vil vi strebe etter å finne en god  kombinasjon av stier og veier av ulik vanskelighetsgrad og lengde.   5.8. Flerfunksjon/allsidig bruk  Trasévalget må planlegges for tilrettelegging for flest mulig brukere og funksjoner. Dette kan være:   Trase som stimulerer til idrett og friluftsliv for alle inkl. unge, gamle, trente, utrente og  personer med ulike funksjonshemninger.   Mosjons‐ og trenings trasé, noen med fast dekke for rulleski/rulleskøyter   Skiløype der det er naturlig   Turtrase for gående, de med barnevogn, joggere og syklister  Disse retningslinjene er i tråd med kommuneplanen samt kultur og kirkedepartementets veileder for  tilrettelegging av turveier, løyper og stier.   5.9. Grad av opparbeidelse  Stiene/veiene vil også bli vurdert opp mot hverandre utfra et kostnadsperspektiv i både  opparbeidelsen og vedlikehold. Stier/veier som er lette å opparbeide vil bli prioriterte.     PLAN FOR TURSTIER OG TURVEIER   9  
 11. 5.10 Grunneiers ønsker  Samarbeid med grunneiere er i stor grad blitt vektlagt under utarbeidelsen av denne planen. Tiltak  fremmet fra de ulike grendelagene har derfor havnet høyt oppe på prioriteringslisten.                                             PLAN FOR TURSTIER OG TURVEIER   10  
 12. 6. INFORMASJON, SKILTING OG MERKING    6.1. Informasjon  Som en del av planprosessen har ulike turplanleggere blitt vurdert med tanke på å markedsføre de  ulike turstiene og turveiene i kommunen. Løsningen en har valgt å satse på er turportalen Godtur.no,  som er utarbeidet at Statskog i samarbeid med flere andre friluftsorganisasjoner. På denne  turportalen er det gratis å legge inn turforslag. Brukerne kan laste ned kart og turbeskrivelsen lagt inn  som en pdf fil til å ta med seg ut på tur. GPS filer av turruten er det også mulig å laste ned. Turene i  Sirdal lagt ut på denne turplanleggeren skal markedsføres lokalt på kommunens hjemmeside så vel  som på Sirdal.no  6.2. Skilting, gradering og merking  For å øke brukervennligheten og sikkerheten i turløypenettet er det nødvendig med god skiltning og  merking.   Ettersom standarden til Innovativ Fjellturisme allerede er tatt i bruk i Sirdal, samt i store deler av det  øvrige landet, anbefales det å fortsette med denne standarden. Ved begynnelsen av hver sti/turvei  bør det stå en starttavle med kart som viser hvor turen går, med tilhørende høydeprofil Skilt om husk  båndtvang bør også settes opp ved starten av en turlsti/turvei.   Løypene graderes med fargekoder ut  fra vanskelighetsgrad. Denne graderingen tydeliggjøres med ulik farge på piktogrammene på  retningsskiltene.  Når det gjelder merking underveis utføres dette med maling (punktmerking),  varding og merkepåler etter merkeinstruks for prosjektet «Opplev Dalane» (Dalane friluftsråd 2000).  Merkingen bør skje på en skånsom måte, og det må være mulig å se fra merke til merke uansett  hvilken vei en går. En tommelfingerregel kan være at det under vanlige forhold merkes med en  avstand på 50 meter (100 meter på vei).  I vedlegg 3 har vi sammenfattet en egen merkeinstruks for  turstier og turveier i Sirdal.               PLAN FOR TURSTIER OG TURVEIER   11  
 13. 7. LØYPEKATEGORIER  Sti og turløypenettet i Sirdal består av en rekke forskjellige stier, turveier, rulleski løyper,  anleggsveier, landbruksveier, hytteveier, lysløyper så vel som gamle ferdselsveier. Sti og  turløypenettet vil delvis kunne fungere som langrennsløyper om vinteren.  Selv om denne planen er  avgrenset til og i hovedsak gjelde turstier og turveier, er det ved prioritering av tiltak lagt stor vekt på  at løypene også skal kunne brukes på vinteren.    7.1. Hovedkategorier turløyper  I denne planen opererer vi med turveier og turstier som hovedkategori for barmarksbruk. Lysanlegg  eller tilpasning til flere brukergrupper (eks. rulleski) kommer som tillegg spesifikasjoner til denne  inndelingen.  Enkelte turstier fungerer i dag som skiløyper på vinteren, og krever litt ekstra  opparbeiding om sommeren. Vi har derfor også tatt med kategorien for turløyper (ski) i denne  planen, ikke minst fordi det å legge tursti og skiløype i samme trase minsker belastningen på naturen.   7.1.1. Turveier  Turveier er flerfunksjonelle trasserer med høy utnyttelsesgrad for ferdsel til fots, med sykkel,  barnevogn eller rullestol. De har stor grad av opparbeiding, gir god fremkommelighet, må tåle  kjøring med vedlikeholdsmaskiner og skal ha en fast og jevnt toppdekke. Partier kan være  spesielt tilrettelagt for rullestol/rulleski gjennom asfaltering. Veiene er ryddet, merket og skiltet.  Helåsbruk er ønskelig.    Ved asfaltering min 4m bredde‐ asfaltbredde 2,5 m, resten grus.   Hvis skiløype‐ min 4 meter helst 5‐6 meter (plass til preparering).  Nærmere spesifikasjoner:  Lys     Bør være belysning  Bredde  Anbefalte mål: samlet ryddebredde (bruksbredde + kanter) 4‐5 meter.  Bruksbredde 2,5‐3 meter. Andre mål kan benyttes  Min. lengde  2 km (1 km i spesielle tilfeller).  Avtaleperiode  40 år skriftlig avtale, 25 år i spesielle tilfeller  Krav om tinglysing  Ja        PLAN FOR TURSTIER OG TURVEIER   12  
 14. 7.1.2. Turstier  Turstier er primært for ferdsel til fots. Traseen er ryddet, merket og med en begrenset grad av  opparbeiding. Turstien er oftest knyttet til natur – og friluftsområder og fremkommeligheten, i  forhold til en vanlig sti, forbedret ved å lede bort overvann, bygge klopper/mindre bruer og  kalver.    Normalt ingen belysning   Dersom ski aktuelt‐ bearbeid grunnen  Nærmere spesifikasjoner  Lys     Kan være belysning  Bredde  Anbefalte mål: samlet ryddebredde (bruksbredde + kanter) 2 meter.  Bruksbredde 1‐1,5 meter. Andre mål kan benyttes  Min. lengde  Ingen krav  Avtaleperiode  20 år skriftlig avtale, 10 år i spesielle tilfeller  Krav om tinglysing  Nei    7.1.3.  Turløyper (ski)  Turløyper er traseer for turgåere på ski som er ryddet og gjort godt fremkommelig for skiløypere  og for løypemaskiner og nødvendig vedlikeholdsutstyr. De har en større grad av opparbeiding av  grunnen enn en tursti (god bæreevne), har et jevnt toppdekke og er normalt grøftet/har  stikkrenner.    Solid og godt drenert underbygging   Ikke tilrettelagt for trening eller konk.   Nærmere spesifikasjoner  Lys     Bør være belysning  Bredde  Samlet ryddebredde (bruksbredde + kanter) 6‐8 meter. Bruksbredde 3‐4  meter, andre mål kan benyttes.   Min. lengde  2 km  Avtaleperiode  40 år skriftlig avtale, 25 år i spesielle tilfeller  Krav om tinglysing  Ja    PLAN FOR TURSTIER OG TURVEIER   13  
 15.  7.1.4. Andre prosjekter  I tillegg til turstier og turveier åpner også planen for andre prosjekter som eks. broprosjekt,  lysløyper, opparbeidelse av mindre parkeringsplasser, skilting, aktivitetsløyper, gapahukprosjekt  etc.      Ved tilrettelegging av turveier, løyper og stier henvises det til Kultur og kirkedepartementets  veileder av 2008.                                        PLAN FOR TURSTIER OG TURVEIER   14  
 16. 8. METODE  I utarbeidelsen av denne planen ble det lagt stor vekt på å involvere Sirdals innbyggere,  hyttefolk, skoler, barnehager, grunneiere og idrettslag i arbeidet med å foreslå prosjekter som  kan inngå i planen.  To grendemøter med grunneiere ble avholdt, og et enkelt elektronisk skjema  for innspill til planen ble lagt ut på sirdal.no og markedsført i ulike kanaler.  Totalt fikk vi inn nærmere 90 innspill, som arbeidsgruppen har prioritert ut fra tidligere beskrevet  kriterier for utvelgelse. Flere av innspillene går igjen og har dermed fått en høyere prioritet.  Grunneiers ønsker som kom frem på grendemøtene har blitt ekstra vektlagt.  Innspill hvor  grendene eller andre ser for seg å bidra økonomisk eller i form av arbeidsinnsats har også blitt  vektlagt ekstra, og gjort at tiltakene har havnet høyere opp på handlingsplanen.                                    PLAN FOR TURSTIER OG TURVEIER   15  
 17. 9. PRIORITERT HANDLINGSPLAN  For å gi en ryddig oversikt over de tiltakene som spilt inn til planen, har vi delt opp turområdene i  13 geografiske områder (ut fra hvor turen starter) og prioritert tiltakene innen for disse basert på  en helhetlig vurdering.  Kriteriene vi har lagt til grunn ved prioritering er beskrevet i punkt 5.   I vedlegg 4 vises en oversikt over de ulike turområdene med tilhørende tiltak rangert etter  prioritet 1‐3.  Alle tiltakene er også tegnet inn på kart sortert på prosjektnummer, se vedlegg.   9.1. Rangering turveiprosjekter prioritetsgruppe en og to  Innenfor prioriteringsgruppe en (dvs. høyest prioritet) har arbeidsgruppen følgende forslag til  rangering:   PROSJEKT  VEI FRA  GRAD AV  NR  NR  TURVEI/STØRRE PROSJEKT     GEOGRAFISK OMRÅDE  PRIOR FØR  OPPARB.  1  18  Bro over Sira v/Nessetfossen     Sinnes/Haugen    1    Stor  2  1  Sirekrokløypa       Ådneram    1 Sti/skiløype  Middels  3  29  Fåråsen (7 km)       Tjørhom    1 Skiløype  Stor  4  23  Turvei rundt Sinnesvatnet     Sinnes/Haugen    1 Skiløype  Stor  5  2  Flatstøldalen retur (inkl. bro)     Ådneram    1 Sti/skiløype  Middels  6  19  Tursti rundt Forsbergløypa (til Svåb.tj)  Sinnes/Haugen    1 Sti/skiløype  Stor  7  41  Turvei til Kvinen       Nesset/Solheim/Donsen  1 Sti  Stor  8  57  Gamle stølsvei Tonstadli/Tonstadtippen  Tonstad    2 Ja  Middels  9  36  Lysløypa       Tjørhom    2 Ja/skiløype  Middels  10  60  Turvei Feed‐Kuli       Tonstad    2 Delvis  Middels  11  24  Turvei Langetjødn‐Riksveien     Sinnes/Haugen    2 Nei  Stor  12  34  Turvei rundt Orreknuten     Tjørhom    2 Sti/skiløype  Middels  13  32  Gangbro over Sira fra Sageneset     Tjørhom    2    Middels  14  26  Haugen‐utløpet av Høna     Sinnes/Haugen    2 Delvis  Middels  15  30  Forlengelse turvei Tj.fjellet‐Slettekvæven  Tjørhom    2 Delvis  Middels  16  3  Ny forbindelse Bergetjødn/Sirekrokløypa  Ådneram/Suleskard  2 Nei  Stor  17  14  Turvei Kvæven‐Haugen (bro + skilt)  Kvæven    2 Ja  Middels  18  45  Nessetdalen‐Farskvæv‐Sesilåmitrasee  Nesset/Solheim/Donsen  2 Delvis  Stor  19  4  Bro over bekk (Fjellbutikken‐Ådneram)   Ådneram/Suleskard  2    Middels  20  43  Restaurere Solheimsbrua     Nesset/Solheim/Donsen    2    Stor    *Når det gjelder prosjekt 41 Donsen‐Kvinen samt prosjekt 45 Nessetdalen‐Farskvæv‐Sesilåmitrasee er  det kommet inn innspill om forbedring av eksisterende sti, så vel som å lage turvei inn. Dagen sti kan  derfor evt. forbedres før det bygges turvei.     PLAN FOR TURSTIER OG TURVEIER   16  
 18.   9.2. Rangering turstiprosjekter prioritetsgruppe en og to  Innenfor prioriteringsgruppe to har arbeidsgruppen forslag til følgende rangering:  PROSJEKT  STI FRA  GRAD AV  NR  NR  TURSTI/MINDRE PROSJEKT     GEOGRAFISK OMRÅDE  PRIOR  FØR  OPPARB.  1  66  Grubbehei (Ovedalsgruvene‐Postveien)  Haughom/Øksendal/Ovedal  1  Nei  Middels  2  10  Urdalsskaret       Fidjeland     1  Ja  Middels  3  7  Fidjeland‐Jogledalen (Steinbu)     Fidjeland     1  Ja  Liten  4  58  Tonstad‐Klovsteinen     Tonstad     1  Ja  Liten  5  41  Donsen‐Kvinen (tursti)     Nesset/Solheim/Donsen  1  Ja  Liten  6  22  Stølstjødn‐Storeknut     Sinnes/Haugen     1  Ja  Liten  7  16  Stølstjødn‐Røseknuten m/avstikker Røsefoten  Sinnes/Haugen     1  Ja  Liten  8  67  Postveien m/avstikker til Sødebergto  Haughom/Øksendal/Ovedal  1  Ja  Liten  9  21  Haugen‐Fidjeland     Sinnes/Haugen     1  Ja  Liten  10  52  Havsynsknuten‐Midtstøl     Lindeland     1  Delvis  Liten  11  17  Stølstjødn rundt     Sinnes/Haugen     1  Delvis  Middels  12  64  Ovedalsvatnet rundt     Haughom/Øksendal/Ovedal  1  Nei  Middels  13  65  Øksendalskleiva     Haughom/Øksendal/Ovedal  2  Ja  Liten  14  33  Rekkverk over bro v/Tj.vatn‐Åmlidstølane  Tjørhom     2     Liten  15  37  Øysteinshedlar       Tjørhom     2  Ja  Liten  16  47  Nedre og Øvre Kløvjeveg Ausdalsdalen  Ousdal     2  Ja  Liten  17  44  Løjedalen (Donsen‐Ausdalsdalen)  Ousdal     2  Nei  Middels  18  63  Bergehei       Josdal     2  Ja  Liten  19  56  Trodledalsveien ink. Bjørndalen     Tjomlid     2  Delvis  Middels  20  25  Hønedalen (Sesilåmitraseèn)     Sinnes/Haugen     2  Delvis  Middels  21  8  Hilleknuten rundt     Fidjeland     2  Delvis  Middels  22  45  Nessetdalen‐Farskvæv‐Sesilåmitraseèn  Nesset/Solheim/Donsen  2  Delvis  Middels  23  49  Grøneli       Omlid/Eigeland/Dorga  2  Delvis  Liten  24  62  Stakkhomfjellet       Tonstad     2  Ja  Liten  25  39  Kvinen‐Haugen       Nesset/Solheim/Donsen  2  Ja  Liten  26  15  Degdammen‐Appelsinhaugen     Kvæven     2  Nei  Middels  27  53  Hest       Lindeland     2  Nei  Middels    For 2013 er det allerede vedtatt politisk at det skal lages tursti fra Tonstad til Feed skiarena.   Når det gjelder prioriteringsgruppe 3 så er det ikke hensiktsmessig å rangere disse på dette  tidspunktet, da de ligger så langt frem i tid og bør heller tas frem ved en revidering av planen.  Innspillene kan ses i vedlegg 4.    PLAN FOR TURSTIER OG TURVEIER   17  
 19. 10. DRIFT OG VEDLIKEHOLD    Det bør hvert år settes av midler til drift og vedlikehold av de stier og turveier som blir tilrettelagt  gjennom dette prosjektet. De større prosjektene (turveier, lysløyper evt. skiløyper med  tilhørende installasjoner) bør inngå i kommunens årlige internkontroll, og driftes og  vedlikeholdes av kommunen.  Vedlikeholde av turveier kan bestå av:   Ettersyn og planering/høvling av gruslagt trase   Ettersyn og rengjøring/kosting av asfaltert trase, evt. utbedring av skader og sår   Ettersyn og rensk av grøfter og stikkrenner   Klipping av kanter og sideareal   Klipping og slått av gras i skiløypetrase   Skjøtsel og beskjæring av busker og trevegetasjon langs traseen.    Ettersyn og kontroll av lysarmatur og lamper, sikringsskap og sikringer   Mindre prosjekter (turstier med tilhørende installasjoner som skilt, gjerdeklyvere etc.) bør en  sette vekk til lag og foreninger som har tilsyn med disse minst hvert 3. år. For dette ytes det  tilskudd ut fra omfanget av arbeidet og lengden på turstien.  Kommunen som oppdragsgiver bør  inngå skrevne avtaler med det enkelte lag eller forening, som igjen inngår avtale med  grunneierne om merking og rydding. Sirdal kommune skal stå for prioritering og ledelse av  vedlikeholdsarbeidet, samt påse at arbeidet skjer i henhold til de retningslinjer utarbeidet i  denne planen med tanke på skilting, merking og naturvennlig tilrettelegging. Som en del av  informasjonsstrategien i denne planen er det også ønskelig at hver tur som tilrettelegges også  gås opp med GPS og at det lages en turbeskrivelse for turen som kan presenteres på internett  (www.godtur.no). Denne oppgaven vil også tilfalle lag og foreninger.    Vedlikeholdet av turstier består i hovedsak av kvisting, rydding (herunder også søppel), merking  samt sjekk av broer, klopper, gjerdeklyvere, skilt o.l.           PLAN FOR TURSTIER OG TURVEIER   18  
 20. 11. VEDLIKEHOLDSPLAN  For mindre prosjekt/turstier som ble iverksatt i 2012 foreslås følgende drift, vedlikehold og  informasjonsplan:  NR  TURSTIPROSJEKT   Ansvarlig   Merket/rydd.  Starttavle  Båndtvang skilt  Skiltet underv.  Turbesk.  GPS   Skiltes/beskr.  Vedlikeh.  1  Josdal‐Salmelid  Historielaget  2012 Nei  Nei  Nei  Nei  Nei  2013 2015 2  Josdal‐Homstøl  Historielaget  2012 Nei  Nei  Nei  Nei  Nei  2013 2015 3  Hompland (byveien)  Historielaget  2012 Nei  Nei  Nei  Nei  Nei  2013 2015 4  Seland‐Guddal  Historielaget  2012 Ja  Ja  Ikke nødvendig  Nei  Ja  2013 2015 5  Hilleknuten  Roverne  2012 Ja  Nei  Ja  Ja  Ja   2013 2015 6  Hadvardshei  Roverne  2012 Ja  Nei  Ja  Ja  Ja   2013 2015 7  Falkefjellstøl  Tonstad IL  2012 Ja  Ja  Ja  Ja  Ja     2015   Etter hvert som prosjektene iverksettes i årene fremover må det utarbeides drift, vedlikehold og  informasjonsplaner for alle tursti og turveiprosjekter. Sirdal kommune er ansvarlig for dette.                                   PLAN FOR TURSTIER OG TURVEIER   19  
 21. 12. FINANSIERING/TILSKUDDSORDNINGER  Her følger en kort oversikt over hvordan tiltakene er tenkt finansiert, samt aktuelle  tilskuddsordninger som kan være aktuelle ved tilrettelegging av stier, turveier og turløyper i Sirdal.  12.1. Sirdal kommunes økonomiplan  I Sirdal kommunes økonomiplan 2013‐2016 er det foreslått avsatt 0,5 millioner til prosjekt for turstier  og turveier.   12.2. Løypefond (utbyggingsavtaler)  Løypefondet i utbyggingsavtalene forplikter utbygger til å overføre kr 5000,‐ per enhet for  tilrettelegging for ski‐  og turløyper. Dette fondet er i dag i underkant av kr 300 000,‐  og det vil være  naturlig at en rekke av prosjektene skissert i denne planen benytter dette fondet ved iverksetting.    12.3. Infrastrukturfondet  Ved enkelte prosjekt kan det bli aktuelt å bruke midler fra infrastrukturfondet i Sirdal kommune, som  i dag er på ca kr 1 300 000. Bruk av infrastrukturfondet vil kreve politisk godkjenning.   12.4. Gjensidigestiftelsen  Sirdalsferie søkte i samarbeid med Lister Friluftsråd om midler til skilting og merking av 10 turløyper i  hver av Lister kommunene for 2013. Får vi tilslag på søknaden vil de fleste turstiprosjektene i  prioriteringsgruppe 1 kunne bli utført allerede til sommeren da dette vil betyr en stor  kostnadsbesparelse.  12.5.  Spillemidler  Tilskuddsordninger fordeler en del av overskuddet i Norsk Tipping til idrett og fysisk aktivitet, og  omfatter ordinære anlegg, nærmiljøanlegg og anlegg for friluftsliv i fjellet. Prosjektene det søkes om  spillemidler til må stå i plan for idrett og fysisk aktivitet. Søknadsfrister varierer med type søknad, og  elektronisk søknadsskjema finnes på idrettsanlegg.no  12.6. Tilskudd til friluftslivstiltak  Det finnes en rekke tilskuddsordninger frivillige friluftsorganisasjoner kan søke. På nettsiden til  Friluftslivets fellesorganisasjon finner en oversikt over en rekke av disse:  http://www.frifo.no/Default.asp?WCI=ViewNews&WCE=550&DGI=138&frame=doc  12.7. SMIL‐midler, til private tiltakshavere  Tilskudd til spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL‐midler) har bl.a. som formål å ivareta natur‐ og  kulturminneverdiene i landbrukets kulturlandskap. Aktuelle tiltak kan være tilrettelegging for større  tilgjengelighet og opplevelser i landskapet. Midlene forvaltes over Landbruksdepartementets  budsjett til tiltak i regi av eiere/drivere av landbrukseiendommer, mens kommunen behandler og  innvilger søknadene.     PLAN FOR TURSTIER OG TURVEIER   20  
 22. 13. KILDER  Tilrettelegging av turveier, løyper og stier, Kultur –og kirkedepartementet, veileder 2008  Merkehåndboka, Håndbok for tilrettelegging og merking av turruter i fjellet, skogen og langs kysten,  Den Norske Turistforening, Forbundet KYSTEN, Friluftsrådenes Landsforbund, 2009.  Sti og løypeplan, Arendal kommune, Arendal, 2009  Kommuneplanens samfunnsdel 2006‐2018, Sirdal kommune, Tonstad, 2006  Naturvennlig tilrettelegging for friluftsliv, Direktoratet for naturforvaltning, håndbok 27‐2006  Skilting og gradering av turløyper og andre aktivitetstilbud i naturen, Innovativ fjellturisme as, mai  2011, 2. utgave.  Merkeinstruks for prosjekt «Opplev Dalane», Dalane friluftsråd, 2000.  Fotokreditering: Terje Rakke/Nordic Life/Sirdalsferie AS, Hemsedal.com og  Sirdalsferie                             PLAN FOR TURSTIER OG TURVEIER   21  
 23. VEDLEGG 1: Avtale om skiløyper og turstier  Avtaleformularet ble utarbeidet i 1991 av Norges Skogeierforbund og Friluftslivets Fellesorganisasjon  i fellesskap. Formuleringene er godkjent av Kulturdepartementet for bruk i forbindelse med søknader  om tippemidler. Direktoratet for naturforvaltning har godkjent avtalen for bruk i forbindelse med  søknad om tilskudd fra statlige friluftslivsmidler.  1. Avtaleparter  Grunneier/utmarkslag……………. og  Forening/kommune………………………..                                                                          v/leder………………………………    v/leder………………………………………                                                                                  Adresse……………………………..    Adresse……………………………………..                                                                                  Postnr. og poststed…………………   Postnr. og poststed…………………………                                                                            Tlf. nr. arbeid………………………    Tlf. nr. arbeid………………………………                                              Tlf. nr. privat……………………….    Tlf. nr. privat……………………………….  har inngått følgende avtale:    2. Avtalens intensjon og formål  Avtalen endrer ikke det lovfestede og hevdvunne prinsippet om fri ferdsel.  Avtalen brukes bare i forbindelse med tilrettelegging av tursti og skiløype.    Avtalen tar sikte på å tilrettelegge for friluftslivet et godt tursti‐ og skiløypetilbud for  turgåing/skiløping og naturoppleving, mosjon og trening året rundt. Tilretteleggingen skal skje på en  måte som imøteser allmennhetens behov samtidig som det skapes minst mulig ulempe for  grunneiers næringsmessige utnyttelse av eiendommen.    3. Definisjon av løyper  Med løyper i henhold til denne avtale menes:    A) Tursti  Tursti er trase for ferdsel til fots som kan være ryddet for vegetasjon, men uten eller i liten grad av  opparbeiding av grunnen. Den er vanligvis merket, og bredden er 0,5 m til 1,0 m.    Slik tursti er merket med tynn, blå strek på vedlagte kart. Antatt lengde er ca. ........ km innen  området. Det skal ikke foretas terrenginngrep i traseen.    PLAN FOR TURSTIER OG TURVEIER   22  
 24. B) Skiløype klasse I  Slik løype er ikke beregnet for maskinpreparering. Den kan ha største ryddebredde mellom  trestammene på 2 meter. Slik løype bør i minst mulig grad ha preg av å være en bearbeidet trase.  Etter avtale med grunneier kan løypen sikres tilstrekkelig snødekke ved oppkvisting av trestammene,  og den kan om nødvendig utvides i skarpe svinger eller i svinger i bratt terreng.    Slik skiløype er merket med tynn, rød strek på vedlagte kart. Antatt lengde er ca. ...... km innen  området.  Det skal ikke foretas terrenginngrep i traseen.      C) Skiløyper klasse II  Slik løype er beregnet for maskinpreparering. Den kan ha en største ryddebredde mellom  trestammene på 3 meter.  Etter avtale kan løypene sikres tilstrekkelig snødekke ved oppkvisting av trestammene, og de kan om  nødvendig utvides i skarpe svinger eller i svinger i bratt terreng.    Slik løype er merket med tykk, rød strek på kartet.  Antatt lengde er ca. ... .km innen området.  Terrenginngrep i traseen avtales særskilt.    D ) Skiløyper klasse III  Slik løype er beregnet for maskinpreparering.  Den kan ha en største ryddebredde mellom  trestammene på 4 meter.  Etter avtale kan løypene kan sikres tilstrekkelig snødekke ved oppkvisting av trestammene, og den  kan om nødvendig utvides i skarpe svinger eller i svinger i bratt terreng.    Slik løype er merket med tykk, blå strek på kartet. Antatt lengde er ca.  ........ km innen området.  Terrenginngrep i traseen avtales særskilt.    4. Rettigheter  Grunneiers rettigheter er i prinsippet uberørt av denne avtalen.  Foreningen har rett til merking, skilting og vedlikehold av turstiens/skiløypens farbarhet og bredde.  Dette omfatter:   Merking og skilting etter standarden til Innovativ Fjellturisme/Dalane Friluftsråd   Skilt skal ikke festes på levende trær, men plasseres på nedsatt stolpe.   Rydding av vegetasjon i traseen.  PLAN FOR TURSTIER OG TURVEIER   23  
 25. Mindre tiltak i grunnen (fjerning av stein og stubber).   Utlegning av bru/klopp og vedlikehold av disse.   Kavlelegging/svilling.   Oppsetting av gjerdeovergang og/eller grind.   Preparering.  Foreningen har grunneiers samtykke til å nytte tidsmessig maskinelt utstyr for oppkjøring av skiløype  innenfor løypeklassens bredde. For øvrig gjelder lov om motorisert ferdsel i utmark.    5. Ansvar   Valg av trase for tursti og skiløype skal skje i samarbeid mellom grunneier og forening. Dette for å  sikre færrest mulig potensielle konfliktpunkter.     Traseen skal ikke hindre naturlig og påregnelig utnytting av eiendommen.  Dersom tursti eller  skiløype legges i eksisterende skogsvei eller krysser slik vei, medfører dette ingen begrensning i  grunneiers rett til å bruke veien.  Dersom grunneiers virksomhet i vesentlig grad vanskeliggjør bruk av tursti eller skiløype (f. eks. større  skogsdrift eller endringer i arealbruken) plikter grunneier å varsle foreningen om dette i god tid, samt  eventuelt foreslå alternativ trase. (Det skal avtales om det skal settes opp, og eventuelt hvem som  skal sette opp varselskilt i skiløypen).    Under hogst og framkjøring forutsettes det at grunneier tar rimelig hensyn til at traseen ikke unødig  sperres eller ødelegges.    Foreningen har rett til og ansvar for å vedlikeholde bru/klopp som den har lagt ut. Hvis grunneier  ødelegger bru/klopp bygget av foreningen skal grunneier reparere den. Dersom det skal bygges  bru/klopp i tømmervei, skal dette avtales særskilt. Det samme gjelder hvor det kan være aktuelt å  legge om traseen for å unngå slik bru/klopp.  Der skiløyper krysser vedlikeholdte gjerde, sørger foreningen for at grind lages og settes opp og  vedlikeholdes, og at denne blir satt opp innen 10. mai om våren og ikke tatt ned før etter 20. oktober  om høsten.  Foreningen plikter å rydde opp avfall og søppel langs traseen etter hver sesong.     Der tursti passerer grinder eller gjerder som er i bruk, plikter foreningen å sette opp innretning som  skal hindre at beitedyr slipper ut.    PLAN FOR TURSTIER OG TURVEIER   24  
 26. Dersom foreningen, dens ansatte eller engasjert personell skader skog utenom avtalt trase‐bredde,  kan grunneier kreve erstatning. Erstatningens størrelse fastsettes ved avtale eller etter  skogbruksetatens beregning.  Eventuell breddeutvidelse utover avtalt løypeklasse, skal avtales mellom grunneier og forening  særskilt.  Andre terrenginngrep i traseen enn de som er nevnt i pkt. 4 avtales.    6. Vederlag   Dersom anlegg av skiløyper fører til tap for grunneier som overskrider det som følger av  allmennhetens rett til fri ferdsel, kan vederlag avtales.     Tilrettelegging for tursti og skiløype klasse I vil normalt ikke påføre grunneier noe tap og utløser  derfor normalt heller ikke avtale om vederlag.     Et vederlag til grunneier er ikke betaling for bruk eller merking av traseen, men godtgjørelse for tap  ved hogst av trær, tap av skogproduksjon i traseen og merkostnad ved hogst og transport.    Der vederlag avtales må partene bli enige om dette skal være som et engangsbeløp eller som årlige  beløp fra foreningen.    Engangsbeløp       kr ________________  Årlige beløp i avtaleperioden   kr ________________  Beløpet forfaller til betaling      ________________    Vurdering av eventuell vederlagsstørrelse bør fastsettes i samarbeid med skogbruksetaten.    7. Varighet  Denne avtalen gjelder i 10 år.   Dersom ingen av partene sier opp eller ønsker å endre avtalen løper den automatisk for 10 nye år.  Dersom en av partene ønsker endring/oppsigelse, må den andre part informeres om dette 1 år før  avtalens utløp.  Dersom partene i løpet av 10 års perioden er enige om endring/oppsigelse av avtalen, kan dette  gjøre på et hvilket som helst tidspunkt.    PLAN FOR TURSTIER OG TURVEIER   25  
 27. 8. Ansvar ved opphør  Dersom avtalen opphører, skal foreningen fjerne skilting/merking. Etter avtale med grunneier skal  bru/klopp fjernes eller overføres vederlagsfritt til grunneier. Slik avtale gjøres skriftlig.  Traseen skal være ryddet innen 1 år fra avtalens opphør.    9. Tvist  Tvist som måtte oppstå vedrørende denne kontrakt, avgjøres ved voldgift etter tvistemålslovens kap.  32 ‐ Bestemmelser.      ..........................................  Sted,  dato,    år        Underskrift  .............................................        .................................……….            Grunneier            Forening                          PLAN FOR TURSTIER OG TURVEIER   26  
 28. VEDLEGG 2: Avtale om leie av grunn til skiløype og turvei  Navn på turvei/skiløype:……………………………………………………………………….  1. Avtaleparter  Leier er:  Sirdal kommune                                                                                                                                                        Grunneier er: ………………………………. Kommune nr:  1046  Gnr:………….. Bnr:………….  2. Avtalens formål  Avtalen tar sikte på å tilrettelegge et godt løypetilbud for trening, mosjon, rekreasjon og  naturopplevelse året rundt. Turveien/skiløypa kan også fungere som skogsvei etter nærmere  avtale (der grunneier ønsker det).    3. Avtalens omfang  Avtalen gjelder trase for løype/turvei uten lys. Leid trase har en bredde på 10 m (kan  reduseres til minimum 7 m) og en lengde på xxx m på nevnte eiendom, jf kartvedlegg, datert  xx.yy.zzzz.    Skogen kan ryddes i traseen, men ryddebredden skal minimaliseres men gi tilfredsstillende  funksjon for turveien/skiløypa. Turveien/skiløypa forutsettes opparbeidet av stedlige masser  i en bredde på standard skulderbredde på 3,5 m (maksimalt 4,5 m). Denne kan opparbeides  og gruses. (grusingsbredden kan snevres inn til minimum 1,5 m dersom grunneier ønsker  det).   Leieren kan rydde, opparbeide og vedlikeholde turveien/skiløypa innenfor den leide traseen.  Fører leierens virksomhet til skade utenom leid trasebredde, skal skadene erstattes etter  avtale etter skogoppsynets beretning. Eventuell nødvendig rydding utover leid trase skal  avtales særskilt.  4. Opparbeidelse, bruk og preparering  Traseen skal brukes som kombinert turløype/skiløype og skogsvei der dette er et ønske fra  grunneier. Opparbeidelsen skal skje uten kostnader for grunneier.    Leietaker kan preparere skiløype i hele snøsesongen.     Alt vedlikehold av traseen er leietakers ansvar.  PLAN FOR TURSTIER OG TURVEIER   27  
 29.   Leieren har grunneiers samtykke til å nytte tidsmessig maskinelt utstyr for oppkjøring av  løyper og vedlikehold i traseen. For øvrig gjelder lov om motorisert ferdsel i utmark.    Grunneier har rett til å transportere skogsvirke og –utstyr der løypa er kombinert skogsvei /  turvei/skiløype etter nærmere avtale med leier. Når avtale er gjort, skal leier informere om  dette i løypa.       5. Skilting  Leietaker har rett til å skilte og merke tuveien/skiløypa    6. Ansvar  Traseen skal ikke hindre naturlig og påregnelig utnytting av eiendommen.  Ved utnytting som i vesentlig grad vanskeliggjør leiers bruk av traseen, for eksempel større  skogsdrift, massetak og lignende, plikter grunneier å varsle leieren om dette i god tid, samt  anvise alternativ trase innenfor avtalens rammer.    Under hogst og framkjøring forutsettes det at grunneieren tar rimelig hensyn til at traseen  ikke unødig sperres eller ødelegges. Eventuelle skader som påføres traseen gjennom  grunneiers rettmessige bruk, er grunneiers ansvar.     Leietaker har alt ansvar knyttet til vedlikehold og drift av turvei/skiløype herunder bruer,  eventuelle klopper og grus. Grunneieren har ikke ansvar for ulykker som skyldes uforsvarlig  trasevalg, vedlikehold eller preparering.      Leieren plikter å rydde avfall og søppel i traseen.    7. Permanent omlegging  I tilfelle endrede forhold kan begge partene ta opp spørsmålet om omlegging av tidligere  avtalt trase.          PLAN FOR TURSTIER OG TURVEIER   28  
 30. 8. Vederlag  Vederlag for leie i 99 år (evt 40 år om ikke avtale oppnås) er en engangsutbetaling på kr  xx.xxx,‐  for den delen av traseen som ligger på foran nevnte eiendom (xxx m/yyy m2), jf  kartvedlegg, datert xx.yy.zzzz.    9. Varighet  Denne avtalen gjelder i 99 år (evt 40 år) og forlenges i perioder på 40 år ut over dette, så  lenge den ikke er oppsagt. Oppsigelsen må i tilfelle foretas med minst ett års varsel før  utløpet av den til enhver tid gjeldende avtaleperiode.    10. Ansvar ved opphør  Dersom leieavtalen opphører skal leieren fjerne eventuelle anlegg og rydde etter grunneiers  anvisninger innen ett år fra opphørstidspunkt. Dersom dette ikke blir gjort, kan grunneier  utføre rydding på leiers bekostning.    11. Tvister  Hvis det oppstår tvist om forståelsen av de enkelte punkter i avtalen, skal tvisten avgjøres  med bindende virkning av en voldgiftsnemnd på 3 personer hvor hver av partene oppnevner  en representant, og formannen oppnevnes av tingretten i Salten. Voldgiftsnemnden skal  også ta stilling til fordeling av kostnader knyttet til tvistebehandlingen.     12. Tinglysning  Leieren kan tinglyse denne avtalen på gnr…bnr…… Utgifter til tinglysning bæres av leietaker.  Tonstad, den xx.yy.zzzz        ………………, den xx.yy.zzzz  …………………………..          ………………………………..  leier            grunneier    Vedlegg: Kart over traseen datert xx.yy.zzzz      PLAN FOR TURSTIER OG TURVEIER   29  
 31. VEDLEGG 3: Merkeinstruks   Denne merkeinstruksen skal fungere som et verktøy for dem som skal tilrettelegge stier og turveier i  Sirdal, samtidig som vi ønsker å senke terskelen for å få folk ut på tur.   I påvente av revisjonen av merkehåndboka (ferdig mai 2013) som vil kombinere Innovativ  Fjellturisme standarden for merking av løyper, samt standarden til DNT, Forbundet Kysten og  Friluftsrådenes Landsforbund, anbefales det å merke løyper i Sirdal etter følgende instruks:  Informasjonstavler ved starten av en tur:  Ved starten av en tursti/turvei settes det opp A4 informasjonstavler som minimum skal inneholde:   Navn på turen   Kart med inntegnet rute   Høydeprofil   Tegnforklaringer  For turer med behov for ytterligere informasjon, vises det anbefalt innhold jfr. Innovativ fjellturisme  standarden 2011. Evt. ny merkehåndbok av 2013.                    Kartet er utarbeidet av Karttjenester  AS, Tonstad   Kartet er trykket på aluminiumsplater  og laminert av Grafika AS, Hamar   Tavlen er utarbeidet av Asker  Produkter AS, Asker                      Skilt (plast) som minner om båndtvang bør også settes opp ved starten av hver tursti/turvei. Husk  båndtvangskilt fås kjøpt av Norsk Sau og Geit, Feiring.     PLAN FOR TURSTIER OG TURVEIER   30  
 32. Retnings‐ og graderingsskilt:  Retnings‐ og graderingsskilt skal gi informasjon om hvilken retning turen går, samt  vanskelighetsgraden på stien/turveien. Disse skiltene skal plasseres alle steder man kan komme i tvil  om hvor løypen går.                            © Hemsedal.com    Turene graderes ut fra vanskelighetsgrad ved bruk av disse fargekodene:     For ytterligere informasjon om skilting og gradering, vises det til Innovativ Fjellturismes håndbok for  skilting og gradering, 2011.  PLAN FOR TURSTIER OG TURVEIER   31  
 33. Maling (punktmerking):  Punktmerking (sirkelrundt punkt) er et nøytralt og godt synlig stimerke som kan benyttes både på  trær og på steiner og varder.   Til maling av punkter trengs følgende:   Maling: signalrød bengalakk (kode 1481‐Y93R 0256)   Rund malerkost (ca 30 mm i diameter)   Ketchupflaske etc. med skrulokk til å ha malingen i under selve merkearbeidet.   Sjablon med diameter på 8 cm (eks. en rekeboks med utskåret bunn)   Stålbørste   Greinsaks.  Ved feilmerking eller fjerning av gamle merker på stein, benyttes gråmalingen Drygolin Bergknatt  (kode s7000‐N 9925).  Slik gjør du:   Skrubb underlaget rent med stålbørsten (fjern lav, mose og bark)   Plasser sjablongen der du vil male, og mal sirkelrunde merker med diameter på 8 cm   Plasser merkene fortrinnsvis i yttersving av stien   Husk og merk i begge gangretninger   Ved merking på trær skal merkene plasseres i øyehøyde (ca 1,5 m)   På mindre trær merkes det med et ringmerke med bredde på 8 cm   Fjern evt. kvister på trær som er i veien for merkingen.   Mal aldri direkte på kulturminner, gamle steinbruer el.    Merk der hvor blikket faller naturlig, tilpasset terrenget og stiens standard. Merking er kun  en bekreftelse på at en er på riktig veg.  Ved dårlig markert sti skal du kunne se fra et punkt  til ett annet.             PLAN FOR TURSTIER OG TURVEIER   32  
 34. Vardemerking:   Ved bygging av varder skal dette gjøres så grundig at ruten kan følges uten sti og når det er  dårlig sikt.    Vardene må kunne følges like lett i begge retninger.   Siktevarder byggers på rygger. Disse skal være store og helt plassert slik at de kan ses på lang  avstand.   Mellom siktevardene bygges det mindre barder.   Merk vardene med punktmerking (maling), unngå å mal på den øverste steinen, da disse lett  faller ned.    Fjern ikke stein fra steingjerder, kulturminner eller andre byggverk for å lage varder.    Vær observant på stein som kan være eiendomsgrenser (byttesteiner).             Merkepåler:  Merkepåler brukes over beiter, myrer e.l. Pålene skal være 90 cm lange, med en diameter på 5 cm og  dreiet topp på 10 cm som er merket med rødmaling (samme som ved punktmerking).  Minimum 1/3 av pålen skal slås ned i marka. Bruk spett ved behov. Det er gjerne tilstrekkelig å banke  pålene ned med stein en finner langs ruten eller ved å bruke en annen påle å slå dem ned med.   Dersom det går husdyr der du merker med påler kan det være lurt å sette disse nære trær eller  større steiner for å unngå at de bruks til «kløstokker» og dermed rives ned.   For ytterligere informasjon om merking med påler, punkt og varder vises det til merkeinstruks for  prosjekt «Opplev Dalane», Dalane friluftsråd, 2000.      PLAN FOR TURSTIER OG TURVEIER   33  
 35. VEDLEGG 4: Vurdering av tiltak                                              PLAN FOR TURSTIER OG TURVEIER   34  
 36.   VEDLEGG 5: Kart   Alle innspillene har i dette vedlegget blitt tegnet inn på kart. Det er viktig å presisere at disse kartene  kun er tenkt som illustrasjon. Alle kartene er tegnet for frihånd, og det er ikke tatt hensyn til  eiendomsgrenser. Det foreligger heller ingen muntlige eller skriftlige avtaler med grunneier for noen  av foreslåtte prosjektene.                                       PLAN FOR TURSTIER OG TURVEIER   35  
 37. PROSJEKT 1: SIREKROKLØYPA  Område: Ådneram/Suleskar  Prosjekttype: Tursti/turløype    Denne løypen fungerer i dag som skiløype, men ønskes bedre planert for helårsbruk. Stikkrenner,  drenering, rørlegging, planering og skilting/merking for sommerbruk vil være hovedtiltakene.   PLAN FOR TURSTIER OG TURVEIER   36  
 38. PROSJEKT 2: FLATSTØLDALEN RETUR  Område: Ådneram/Suleskar  Prosjekttype: Tursti/turløype    Denne løypen fungerer i dag som skiløype, men ønskes bedre planert for helårsbruk. Stikkrenner,  drenering, rørlegging, planering og skilting/merking for sommerbruk vil være hovedtiltakene, i tillegg  til bro over Flatstølåni. Løypen følger gammel sti.                 PLAN FOR TURSTIER OG TURVEIER   37  
 39. PROSJEKT 3: NY FORBINDELSE BERGETJØDN (SIREKROKLØYPA)  Område: Ådneram/Suleskar  Prosjekttype: Turvei/Turløype    Omlegging av Sirekrokløypa (skiløype) til å gå utenom skitrekket, slik at en får en turveiforbindelse til  Bergetjødn sommerstid.                   PLAN FOR TURSTIER OG TURVEIER   38  
 40. PROSJEKT 4: BROPROSJEKT ÅDNERAM  Område: Ådneram/Suleskar  Prosjekttype: Bro    Bro over elv og bekk på Ådneram slik at en lettere kommer ut på Sirekrokløypa (tursti/turløype). Evt.  utlegging av stokker/klopper over myrområdet.  PLAN FOR TURSTIER OG TURVEIER   39  
 41. PROSJEKT 5: JONSDALSLØYPA  Område: Ådneram/Suleskar  Prosjekttype: Tursti    Rydding, skilting/merking og oppsett av påler fra Suleskar til Flatstøldalen. Sti finnes ikke fra før.                   PLAN FOR TURSTIER OG TURVEIER   40  
 42. PROSJEKT 6: STRONDEFJEDLE   Område: Ådneram/Suleskar  Prosjekttype: Tursti    Rydding, skilting/merking og oppsett av påler fra Suleskar opp til Strondefjedle. Sti finnes ikke fra før.                             PLAN FOR TURSTIER OG TURVEIER   41  
 43. PROSJEKT 7: FIDJELAND‐JOGLEDALEN (Steinbu)  Område: Fidjeland  Prosjekttype: Tursti    Rydding, skilting/merking og oppsett av påler fra Sirdal Høyfjellshotell til Steinbu lang tidligere  merket sti på nordsiden av Jogla.                   PLAN FOR TURSTIER OG TURVEIER   42  
 44. PROSJEKT 8: HILLEKNUTEN RUNDT  Område: Fidjeland  Prosjekttype: Tursti    Rydding, skilting/merking og oppsett av påler fra Fidjeland skitrekk til Hilleknuten via  Sandtjødndalen/Gunnarskvæv med retur på nordsiden av Jogla i Jogledalen.     Stien er i dag merket til Hilleknuten, herfra finnes i dag vintermarkeringsstenger, men ingen god sti  før en kommer til Jogledalen.               PLAN FOR TURSTIER OG TURVEIER   43  
 45. PROSJEKT 9: GAPAHUK HØNESTØL  Område: Fidjeland  Prosjekttype: Gapahuk    Ønske om oppsett av Gapahuk på flatt berg i nærheten av Hønestøl (Urdalsskaret). Prosjektet er ikke  ønsket av grunneier grunnet beitedyr, og vil derfor ikke bli prioritert.                 PLAN FOR TURSTIER OG TURVEIER   44  
 46. PROSJEKT 10: URDALSSKARET  Område: Fidjeland  Prosjekttype: Rydding (sprenging av stein) i turløype/tursti    For at denne turløypen skal fungere bedre er det behov for sprengning av større steinblokker spesielt  med tanke på bedre fremkommelighet tidlig i vintersesongen, eller i år med lite snø/mye vind.                  PLAN FOR TURSTIER OG TURVEIER   45  
 47. PROSJEKT 11: TURVEI DEGODDEN‐DEGEVEIEN INKL. BRO  Område: Fidjeland  Prosjekttype: Turvei, bro, turløype    For å få sammenhengene turvei/gang‐ og sykkelsti fra Fidjeland til Sinnes Skole/G.P. er det ønske om  turvei fra Degodden til Degeveien inkl. bro over Deg åni. Dette vil også være gunstig med tanke på å  sikre fremkommeligheten i vinterløypen ved milde vintre. Grunneier på Kvæven ønsker ikke dette  tiltaket, og prosjektet har derfor fått lav prioritet i denne omgang.             PLAN FOR TURSTIER OG TURVEIER   46  
 48. PROSJEKT 12: EVENTYRLØYPE KVÆVEN  Område: Kvæven  Prosjekttype: Eventyrløype    En eventyrløyper på Sirdal Fjellmuseum ville hatt stor stoppeffekt spesielt om sommeren  (barnefamilier). Eksempel på eventyrløyper er:     The Gruffalo Trail, Moors Valley Country Park and Forest.   http://www.moors‐valley.co.uk/    En evt. Eventyrløype på Kvæven kan ha et «lokalt» tema f.eks. bundet opp mot et gammelt  sagn eller lignende. En eventyrløype trenger ikke bli spesielt kostbar.   PLAN FOR TURSTIER OG TURVEIER   47  
 49. PROSJEKT 13: HAUGEN‐KVÆVEN  Område: Kvæven  Prosjekttype: Turvei    Turvei langs riksveien mellom Haugen og Kvæven. I dag finnes det allerede turvei på østsiden av Sira,  dette prosjektet har derfor fått lav prioritet.   PLAN FOR TURSTIER OG TURVEIER   48  
 50. PROSJEKT 14: TURVEI KVÆVEN‐HAUGEN  Område: Kvæven  Prosjekttype: Skilting av eksisterende turvei, bro    Dagens turvei mellom Kvæven og Haugen bør skiltes bedre jfr. skiltmal foreslått i denne planen. Det  trengs to starttavler, en ved Haugen og en på Kvæven med kart og gradering av turen jfr. standarden  til Innovativ Fjellturisme. I tillegg trengs ett par retningsvisende skilt. Broen over Sira må i tillegg  oppgraderes.  PLAN FOR TURSTIER OG TURVEIER   49  
 51. PROSJEKT 15: DEGDAMMEN‐APPELSINHAUGEN  Område: Kvæven  Prosjekttype: Tursti    Merke og opparbeide sti.  Her finnes ikke sti fra før.   PLAN FOR TURSTIER OG TURVEIER   50  
 52. PROSJEKT 16: STØLSTJØDN‐RØSEKNUTEN  Område: Sinnes/Haugen  Prosjekttype: Tursti    Merke sti fra Stølstjødn til Røseknuten, med avstikker til Røsefoten om vi klarer å finne denne  (fotavtrykk av troll i fjell nær Røsetjødn). Det finnes i dag delvis god sti og varder til toppen av  Røseknuten. Noen merkepåles trengs over myrområdet før Nyestøl, deretter kan en male på stein og  sette opp skilt på gamle vintermarkeringsstenger. Prosjektet bør ses i sammenheng med prosjekt 22.  Stølstjødn‐Storeknut.   PLAN FOR TURSTIER OG TURVEIER   51  
 53. PROSJEKT 17: STØLSTJØDN RUNDT  Område: Sinnes/Haugen  Prosjekttype: Tursti    Opparbeide (gruse) sti på østsiden av Stølstjødn på Sinnes. I dag finnes delvis god smalasti og  turløype (vinter) på denne siden av vannet. På vestsiden finnes god kjerrevei/turvei, ingen tiltak  trengs her.   PLAN FOR TURSTIER OG TURVEIER   52  
 54. PROSJEKT 18: BRO OVER SIRA VED NESSETFOSSEN  Område: Sinnes/Haugen  Prosjekttype: Broprosjekt    Prosjektet bro over Sira ved Nessetfossen er ett av de prosjektene i denne planen som blir mest  etterspurt, spesielt med tanke på vinterløyper. Sirdalsutvalget har bevilget kr 200 000 til prosjektet i  tillegg til evt. utbygningsavtaler på begge sider av elven. Annen ekstern finansiering bør søkes. Broen  bør ha bredde og bæreevne nok slik at det kan kjøres med tråkkemaskin om vinteren.   PLAN FOR TURSTIER OG TURVEIER   53  
 55. PROSJEKT 19: FORSBERGLØYPA (til Svåbergtjødn)  Område: Sinnes/Haugen  Prosjekttype: Turvei/turløype    Denne løypen fungerer i dag som skiløype, men ønskes bedre planert for helårsbruk. Stikkrenner,  drenering, planering, rørlegging og skilting/merking for sommerbruk vil være hovedtiltakene. I dag  finnes god turvei fra Ålsheia til Vreistevrådet (Valevatn). Mulig området fra Kilen til Stølstjødn bør  legges om i skråbakken slik at denne stigningen blir mindre bratt. Vinterløyper er i dag omlagt her.   PLAN FOR TURSTIER OG TURVEIER   54  
 56. PROSJEKT 20: HELLARLONI  Område: Sinnes/Haugen  Prosjekttype: Via Ferrata (klatresti)    Ønske om  Via Ferrata (klatresti) i området rundt Hellarloni på Haugen.   Via Ferrata er et italiensk begrep og betyr ”jern vei” og er enkelt fortalt klatreruter som går på  installasjoner i form av vaiere og bolter i bratt eller vertikalt terreng. Opprinnelig ble denne  klatremetoden utviklet i Dolomittene under 1. verdenskrig for å hjelpe soldatene komme seg opp og  over bratte, utilgjengelig fjellområder. I dag er dette en meget populær klatreform som kan gjøres av  så å si alle. Prosjektet ved Hellarloni vil være avhengig av en kommersiell aktør til å ta ansvar for et  slikt tilbud. Prosjektet har fått lav prioritet.   PLAN FOR TURSTIER OG TURVEIER   55  
 57. PROSJEKT 21: HAUGEN‐FIDJELAND  Område: Sinnes/Haugen  Prosjekttype: Tursti    Merking av eksisterende sti (gammel ferdselsvei) mellom Haugen (bommen i Hønedalen) og  Fidjeland. Utlegging av stolper/klopper over myrområdet, spesielt rundt Hønetjødn. Merking med  påler vil være nødvendig fra anleggsveien (der hvor stien starter) til Hønestøl (mye myr).   PLAN FOR TURSTIER OG TURVEIER   56  
 58. PROSJEKT 22: STØLSTJØDN‐STOREKNUT  Område: Sinnes/Haugen  Prosjekttype: Tursti    Merke sti fra Stølstjødn til Storeknut. Prosjektet bør ses i sammenheng med merking til Røsenkuten  (prosjekt 16). Det finnes i dag delvis god sti og varding til toppen av Storeknut.  Noen merkepåles trengs over myrområdet før Nyestøl, deretter kan en male på stein og sette opp  skilt på gamle vintermarkeringsstenger frem til varden på toppen.   PLAN FOR TURSTIER OG TURVEIER   57  
 59. PROSJEKT 23: TURVEI RUNDT SINNESVATNET  Område: Sinnes/Haugen  Prosjekttype: Turvei/turløype    Opparbeiding av turvei rundt Sinnesvatnet (sørsiden), med avstikker langs Nessetfossen. Turveien vil  til dels følge vinterløypen, og bør ses i sammenheng med prosjekt 29. Turvei Fåråsen. Stikkrenner,  drenering, rørlegging, planering og skilting/merking for sommerbruk vil være hovedtiltakene.  Eksterne finansieringskilder bør søkes.  PLAN FOR TURSTIER OG TURVEIER   58  
Publicidad