SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 16
Descargar para leer sin conexión
BIZITZARAKO
HEZKUNTZA
EDUCACIÓN
PARA LA VIDA
Maite Barandiaran
                   HH-LHko zuzendaria / Directora de Infantil y Primaria
         Manuel Mª Marías
DBHko zuzendaria/Director de la ESO
Estimadas/os ciudadanas/os:                     Herritar agurgarriok:


Esta guía informativa está especialmente destinada a las familias  Liburuxka honetan aurkituko duzuen informazioa espresuki
de Urnieta que buscáis un centro educativo para matricular a     zuzenduta dago seme-alabak eskolatzeko ikastetxea bilatzen
vuestros hijos/as. Por tanto, su finalidad consiste en facilitaros  ari zareten familia urnietarrei. Lerro hauen helburua, egoera
dicha tarea.                             horretan aurkitzen zaretenoi laguntzea da.


La Ikastola Egape, por cuyas aulas han pasado muchos urnieta-    Egape Ikastola orain duela ia berrogeitamar urte Urnietan
rras, es una institución con casi cincuenta años de historia y con  sortutako  ikastetxea  da,  zalantzarik  gabe  esperientzia
gran experiencia en el mundo educativo. Gran parte de su       handikoa hezkuntza zereginetan eta bertako ikasgeletatik
antiguo alumnado sigue integrado en nuestra comunidad escolar,    urnietar asko pasatu dira. Orain, ikasle izandako asko eskolako
ahora como padres y madres que contemplan la transformación     guraso dira; eta guraso horiek hurbiletik ikusten dute Ikastola-
y puesta al día del proyecto de la Ikastola.             ren proiektuaren bilakaera eta eguneratzea.


El proyecto educativo actual de Egape está dirigido a las familias  Ikastolak gaur egun eskaintzen duen hezkuntza proiektua bi
que cuentan con hijos de entre dos y dieciséis años. Es un      eta hamasei urte bitarteko ikasleei eta haien familiei zuzendua
proyecto de carácter público y respetuoso con toda clase de     dago. Proiektu hau publikoa da, eta errespetutsua sinismen
creencias e ideologías, basado en competencias y valores. Su     eta ideologia guztiekin. Bere helburu nagusia pertsonak osota-
objetivo prioritario consiste en formar personas en su integridad,  sunean heztea da, ikasleen gaitasun ezberdinak garatuz eta
para que en un futuro cercano se incorporen a la vida adulta     baloreetan heziz, etorkizunean hiritar arduradunak eta bizitza-
como ciudadanos responsables y adecuadamente preparados.       rako modu egokian prestatuak izan daitezen. Guzti honek
Todo ello confiere a nuestra labor educativa su marca de calidad.   ematen dio gure lan hezigarriari bere kalitate marka.


Si estáis interesadas/os en un proyecto de estas características,  Interesatuta bazaudete horrelako proiektu batean, jarraian
a continuación   encontraréis información más detallada del    bere ezaugarriak modu zehatzagoan azalduta aurkituko
mismo.                                dituzue.


En nombre del equipo directivo, sed bienvenidos/as a la Ikastola   Zuzendaritza taldearen izenean ongi etorriak izan zaitezte
Egape.                                Egape Ikastolara.
HELBURUAK / OBJETIVOS
 Ikastolaren hezkuntza proiektuan oinarrituz, hona hemen gure helburu nagusiak.
 He aquí los objetivos prioritarios basados en nuestro proyecto educativo:*Construir el Proyecto, con la aportación de los   *Partaide guztien ekarpenekin proiektua
distintos agentes de la comunidad educativa.     eraikitzea.

*Incorporar sistemáticamente cambios metodo-     *Metodologia berrikuntzetara etengabe
lógicos.                       egokitzea.

*Responder a los retos que plantea la sociedad    *Egungo gizartearen erronkei erantzutea.
actual.
                           *Ikasten duen eskola: irakasleen
*Escuela que aprende: impulsar la formación del    formakuntza bultzatzea.
profesorado.
                           *Irakasten duen eskola: etorkizunerako
*Escuela que educa: formar alumnos/as respon-     hiritar arduradunak heztea.
sables para el futuro.
                           *Heziketa integrala bultzatzea,
*Procurar una formación integral, trabajando las   bizitzarako behar diren gaitasunak,
competencias, recursos y valores necesarios      baliabideak eta balioak landuz.
para la vida.
                           *Ikasle bakoitzaren gaitasun eta
*Desarrollar las competencias y habilidades de    abileziak garatzea, norberaren
cada alumno/a, considerando sus particularida-    ezaugarriak kontuan hartuz.
des.
                           * Lankidetza gure proiektuaren euskarria
*Basar nuestro Proyecto en el trabajo cooperati-   izatea.
vo.
                           * Kalitateaz baliatuz, kalitatea eskeintzea.
*Ofrecer y aplicar calidad.
                           *Gure helburuak burutzea posiblea dela
*Creer en la consecución de nuestros objetivos.    sinestea
PROIEKTUAK
PROYECTOS


*Komunikaziorako   konpetentziak   lantzeko:  Hizkuntza
Normalizaziorako Proiektua HNP (euskaran), Eleanitz-
Bhinebi (ingelera irakasteko), Hezkuntza Marko Hirueleduna
(soinketa ingeleraz DBHn), antzerki eta irrati proiektuak.


*Bizikidetza Proiektua eta Agenda 21, baloreetan hezteko.


*IKT Proiektua, komunikaziorako teknologiak erabiltzeko.


*Kalitatea Hezkuntzan Proiektua, kalitatea gestionatzeko
ikastetxean.


* Para el desarrolo de las competencias lingüísticas y de la
comunicación: HPN (Euskara), Eleanitz/Bhinebi y Marco de
Educación Trilingüe (inglés), teatro y radio.


*Para educar en valores: plan de convivencia y Agenda 21.


*Para el uso de las nuevas tecnologías: TIC.


*Para gestionar la calidad: KH.
GIZA BALIABIDEAK
RECURSOS HUMANOS


Esperientzia handia eta gaurkotua
duen 70 irakaslez osatutako taldea.
Irakasle hauek zikloka eta departa-
mentuka biltzen dira eta batzorde
pedagogikoak zuzentzen du hauen
jarduera.


Equipo de 70 profesores con gran
experiencia y una formación actualiza-
da. Contamos con    especialistas en
música,   inglés,  educación  física,
profesora de refuerzo lingüístico para
los/as inmigrantes, orientadores/as,
psicólogos, logopeda...
MATERIAL BALIABIDEAK
 RECURSOS MATERIALES


Ikasgela espezializatuak adi-
naren  arabera,  komunikazio-
rako baliabide teknologikoak,
arloko tailerrak, irrati estudioa,
antzerki gela, gimnasioa, psiko-
motrizitate gela, kirol instala-
zioak, jangela etapa ezberdine-
tan.


Aulas especializadas según la
edad del alumnado. Recursos
tecnológicos para la comunica-
ción, estudio y emisora de
rádio, sala de teatro, aula de
psicomotricidad,    gimnasio,
instalaciones   deportivas  y
comedor escolar.
ZERBITZUAK
   SERVICIOS

        GOIZEKO ESKOLA     GARRAIOA / TRANSPORTE                      JANGELA / COMEDOR      ARRATSALDEK
      SERVICIO DE MAÑANA                                                     SERVIC
Egun   solteetan  edo  egunero.  DOAKO garraio zerbitzua      Bertan prestatutako bazkaria. Eraikin bakoitzak bere   16:30etatik 1
07:30etik 9:00etara. Familia eta    ikastolatik urruti bizi diren   sukalde eta jangela propioa. Guztira lau sukaldari eta  soen elkartea
lan-bizitza bateratzen laguntzeko.   ikasle guztientzat.        18 begirale. Jangelako bi arduradun. Arduradun
                                     hauek familiekin harreman zuzena dute ikasleen      16:30 – 18:3
Servicio de guardería diario o en   Servicio    de   transporte  jarraipena egiteko. Hiruhilabete bakoitzaren bukaeran  por  la  As
días sueltos. De 07:30 a 9:00 de la  escolar  gratuito  para  el  ikasle bakoitzari jangelako txostena egiten zaio.    Padres/Madre
mañana. Para conciliar la vida     alumnado que vive lejos de
laboral y familiar.          la ikastola.            Comida equilibrada preparada en la cocina de la
                                     ikastola. En total, cuatro cocineras y dieciocho moni-
                                     toras. Dos personas responsables del comedor que
                                     están en contacto directo con las familias haciendo un
                                     seguimiento del alumnado. Dietas especiales.
TSALDEKO ZERBITZUA                LIBURUTEGIA / BIBLIOTECA          ZAINTZA/AISIALDIA         GURASO ESKOLA
SERVICIO DE TARDE                                  OPORRETAN / SERVICIO EN           ESCUELA DE
                                          LAS VACACIONES ESCOLARES          PADRES/MADRES
etatik 18:00ra, Gura-   Ikastolak liburutegia du bere arduradunarekin. Beste   Gabonetako eta Aste Santuko     Gurasoentzat formakunt-
elkarteak antolaturik.  irakasleekin batera lan egiten du ikasleengan irakur-   oporretan zaintza zerbitzua eta   za saioak seme-alaben
             zaletasuna suspertzeko helburuarekin. Kontsultak eta   aisialdirako jarduerak 3 urtetik  heziketan lagungarri izan
 – 18:30 organizado    informazio iturri desberdinak ere aurki ditzake      gorako ikasleentzat. 09:00etatik  daitezen   aholkularitza
 la  Asociación   de  ikasleak. Liburuen mailegu zerbitzua eskaintzen du,    12:30era.              jasoaz.
s/Madres.         baita eskolaz kanpoko orduetan ere.
                                          Tanto en las vacaciones navide-   Profesionales que impar-
             El profesor encargado de la biblioteca está coordina-   ñas y de Semana Santa se      ten formación a padres y
             do con el tutor/a de cada grupo con la finalidad de    ofrece un servicio de activida-   madres con el objetivo
             impulsar la afición por la lectura. Espacio de consulta
                                          des lúdicas por las mañanas de   de ayudar en la educa-
             e información y préstamo de libros en horario escolar
                                          09:00 a las 12:30 a partir de los  ción de sus hijos/as.
             y fuera de él.
                                          tres años.
JARDUERA OSAGARRIAK / ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
    Ikasle guztientzat antolatutako egitasmoak dira.
    Actividades y proyectos organizados para todos/as los/as alumnos/as dentro del horario escolar. IRTEERA DIDAKTIKO, KULTURALAK            ADARRA IRRATIA              ANTZERKIA / TEATRO     IGERIKETA / NATACÍON
       ETA ELKARBIZITZAKOAK           RADIO ADARRA
SALIDAS DIDÁCTICAS, CULTURALES
          Y DE CONVIVENCIA
Irteera didaktikoen bidez haurrak       Irratia ikasleek prestatu-    Ikastolan bertan sortutako egitasmoa   LHko 2. eta 3. mailako
bere esperentzia    aberasteko eta    tako  saioak   ikastolatik  dugu. Gorputz espresioa eta komu-     ikasle guztiak Foru Aldun-
inguru   berri  horretan  bizitzeko   etxeetara zabaltzen dira.    nikazioa  (aho  hizkuntza)  landuz,  diak antolatzen duen kirol
aukera izaten du. Maila guztietan       FMko 107,2an. LH eta       lotsak gainditu eta talde zentzua     jardueren barruan igerike-
egiten dira.Elkarbizitzako irteerak 5     DBHn   astero  saio  bat   bereganatzen dute ikasleek. Kanpoko    tako ikastaro trinko bat
urtetik aurrera egiten dira. Irteera     erabiltzen  dute   irratia  irakasle aditu batek ematen du eta    egiten dute urtero, hilabe-
guztiak Urteko Planean agertzen        prestatzeko     ordutegi  bertako irakasleek laguntzen dute.    teko iraupenekoa. Doakoa
dira.                     lektiboaren barruan.                            da.
                                        Proyecto creado en la Ikastola. El
Estas salidas están programadas e       Los programas de radio      alumnado desarrolla la capacidad de    El alumnado de 2º y 3º de
insertadas en el Proyecto Anual del      realizados por el alumna-    comunicación oral y expresión corpo-   Educación Primaria parti-
centro. En ellas     el alumnado     do se emiten todas las      ral. Además, va adquiriendo mayor     cipa en los cursos de na-
enriquece su experiencia y su viven-     semanas en FM 107,2.       conciencia de grupo.           tación organizados por la
cia en el entorno elegido.                                                Diputación de Gipuzkoa.
BERTSOLARITZA        ZINEMA EUSKARAZ / CINE           JOLAS ETA SOLAS           OSASUNA HEZTEN
Gipuzkoako Bertsozale Elkar-     Ikasle talde guztiek ikasturtean  Ikasleen euskararen erabilpena    Hezkuntza afektibo, sexuala,
teak aurrera daraman “Ni ere     behin gutxienez, zinema euska-   eta  motibazioa   sustatzeko   elikadura  eta  prebentzioa:
bertsolari” egitasmoa jarraitzen   raz ikusten dute. Filma hauen    TTAKUN elkartearen bidez, haur    drogomenpekotasuna      eta
dute  LH  (5.eta  6.mailako   bidez, tutoretza saioetan lantze-  txikientzat    jolasorduetako   interneten erabilera. LH 3.ziklo
ikasleek)eta DBH (1.mailakoek).   ko gaiak agertzen dira.       egitasmoa martxan dugu.        eta DBHko ikasleei zuzendua.
ikasleen ordutegi barruan.
                   Esta actividad escolar es un    Es  un  proyecto  dirigido  al  Programas   de   Educación
Proyecto impartido e impulsado    medio para trabajar diferentes   alumnado para motivar e impul-    afectiva  -sexual,  nutrición,
por la Asociación Bertsozale de   valores e impulsar el uso del    sar el uso del euskara y la convi-  prevención de la drogodepen-
Gipuzkoa   para  potenciar  la  euskara.  Es  un  programa   vencia en los recreos.        dencia y uso responsable de
cultura oral vasca en tercer ciclo  concebido y adecuado    a las                     las redes sociales e internet
de Primaria y primero de la ESO.   diferentes edades del alumna-                       para el alumnado de tercer
                   do.                                    ciclo de Primaria y ESO.
ESKOLAZ KANPOKO JARDUERAK / ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
   Eskolaz kanpoko Jarduerak “IKASGAI AURRERATUAK ” bezala izendatzen ditugu. Haurraren garapena bere osotasunean bilaka dadin, jarduera
   hauek lagungarri dira ikasleen abilezia bereziak garatzeko. Horretarako ikasgai hauek eskeintzen ditugu eguerditan eta arratsaldetan, baita ere:
   Pensando en el desarrollo integral del niño/a ofrecemos las siguientes actividades fuera del horario escolar:


              JUDO        EGAPE DANTZA TALDEA               TXALAPARTA            XAKEA / AJEDREZ
Jarduera  hau,  lau   urtetik  Lau urtetik hasita. Euskal dantza      LH eta DBHko ikasleentzat     LH eta DBHko ikasleentzat    6
aurrera eskaintzen da. Kirol     tradizionalean oinarrituta dantza      8 urtetik aurrera. Eguer-     urtetik aurrera. Eguerdian.
honek    psikomotrizitatea,   klasikoa eta garaikidea uztartzen      dian. Bi irakasle ditugu.
bizkortasuna, koordinazioa eta    dira.  Emanaldi  ugari  eskainiz                      A partir de los seis años. Desa-
besteekiko errespetoa garat-     herrian bertan eta Urnietatik kanpo.    A partir de los ocho años. A    rrollo de la capacidad intelec-
zen ditu.              Eguardian eta arratsaldean.         través de esta actividada el    tual (memoria espacial, planifi-
                                         alumno/a   desarrolla   la   cación, imaginación, plantea-
A partir de los cuatro años.     A partir de los cuatro años. Basán-     improvisación y el ritmo.     miento de hipótesis y desarrollo
Este deporte desarrolla la      dose en la danza tradicional vasca                       de la capacidad de abstrac-
psicomotricidad,     agilidad,  trabaja la danza clásica y contem-                       cion)
coordinación y el respeto a los   poranea.
demás.
GITARRA / GUITARRA      ANTZERKI TAILERRA / TEATRO             BERTSO ESKOLA           ESKOLA KIROLA
                                                              DEPORTE ESCOLAR
LH eta DBHko ikasleentzat     8  DBHko ikasleentzat, arratsal-     LHko (5.eta 6. maila) eta DBHko  Arratsaldean, LHko 3.mailatik
urtetik aurrera. Eguerdian. Bi     dean.   Gorputz   espresioa,   ikasleentzat. Ikasgelan landu-  aurrera DBH bukaera arteko
irakasle  ditugu.    Gitarraren  ahozko   komunikazioa     eta  takoa  sakonduz  eta  bertso  ikasleentzat.
ezaugarriak   ikasten    dute:  taldeko erlaziioak lantzen dira    munduan bat-batekoan hasta-
afinazioa, gaitasun melodikoa,      bertan.                penak egiten hasteko.       A partir de los ocho años
erritmoa eta armonia.                                              hasta finalizar la ESO.
                    Para el alumnado de la E.S.O.     Desarrolla la expresión oral en
A partir de los ocho años. Desa-    Se trabaja la expresión corporal,   euskera. Dirigido al alumnado
rrollan la afición por la música     la  comunicación  oral  y  la  de tercer ciclo de primaria y
así como las diferentes caracte-    relación de grupo.          secundaria.
rísticas de la guitarra.
IBILBIDEA ETA KOKAPENA / ITINERARIO EDUCATIVO Y UBICACIÓN
Gaur egun Ikastolak 600 ikasle inguru eskolatzen ditu bere etapa ezberdinetan.
Puntu honetan gure antolaketaren hainbat aspektu azaltzen ditugu.
Actualmente la ikastola cuenta con 600 alumnos/as distribuídos en diferentes etapas.


                 ZIKLOAK/CILOS     URTEAK/EDAD      KOKAPENA/UBICACIÓN     ORDUTEGIA/HORARIO
HAUR EZKUNTZA
EDUCACIÓN INFANTIL
                   1.zikloa/ciclo    0-2 urte/años
                                            Etxeberri Plaza   sarrera/irteera goizean
                                            Plaza Etxeberri  entrada/salida por la mañana
                   2.zikloa/ciclo    3-4-5 urte/años
                   1.zikloa/ciclo    1.maila/curso
LEHEN HEZKUNTZA
                              2.maila/curso
EDUCACIÓN PRIMARIA                                   Lizardi kalea
                   2.zikloa/ciclo    3.maila/curso                     9:00-12:30
                                            Calle Lizardi
                              4.maila/curso                     14:30-16:30
                                            943 00 92 75
                   3.zikloa/ciclo    5.maila/curso
                              6.maila/curso
DERRIGORREZKO            1.zikloa/ciclo    1.maila/curso                 Aste-Astear-Ost / Lu-Ma-Ju
                                            Azkorte kalea
BIGARREN HEZKUNTZA                     2.maila/curso                  8:30-13:00 /14:30-16:30
                                            Calle Azkorte
EDUCACIÓN SECUNDARIA         2.zikloa/ciclo    3.maila/curso                   Astez-Osti / Mi-Vi
                                            943 00 91 41
                              4.maila/curso                     8:30-14:00
INFORMAZIO EKONOMIKOA
INFORMACIÓN ECONÓMICA


KUOTAK / CUOTAS                                               DIRULAGUNTZAK
Hileroko kuota 9 eurokoa da. Kuota honen barne, jarduera osagarrietako gastuak              AYUDAS ECONÓMICAS
daude: museoetako sarrerak, irteeretako garraioa, igeriketa ikastaroa...(HH-LH)            Eusko Jaurlaritzaren bekak.
Cuota mensual de 9 euros. En ella se incluyen los gastos de las actividades comple-          Familia ugariei dirulaguntzak.
mentarias: entradas a los museos, el transporte de las salidas, los cursos de           Becas del Gobierno Vasco. Ayuda
natación...(Educación Infantil y Primaria)                           económica a las familias numerosas.
JANGELAKO KUOTA / CUOTA DEL COMEDOR                                   GOIZEKO ESKOLAKO
83,95 €/hilabetan. Egun soltea: 5,20 € / 83,95 €/mes. Día suelto: 5,20                  SERVICIO DE MAÑANA
*Eusko Jaurlaritzako beka duten ikasleek jangelako zerbitzua DOAN izango dute.           35 €/hilabetan. Egun soltea: 3 €
*El alumnado que tenga concedida la beca del Gobierno Vasco tiene este              35 euros/mes. Día suelto 3 euros
servicio GRATUITO.
LIBURUEN KUDEAKETASOLIDARIOA                           LHko IKASLEAK          DBHko IKASLEAK
GESTIÓN DEL LIBRO SOLIDARIO                         ALUMNOS DE PRIMARÍA         ALUMNOS DE LA ESO
Hezkuntza sailaren Testu liburuen Kudeaketa Solidarioa egitasmoa.         1.zikloa: 26 €/año        1.maila: 40 €/año
Ikasleek liburuen % 25 oradaintzen dute bakarrik.                 2.zikloa: 29 €/año        2.maila: 44 €/año
Nos beneficiamos del Proyecto del Libro Solidario puesto en marcha por       3.zikloa: 30 €/año
Educación , abonándose solamente el 25% del coste de los mismos.
BIZITZARAKO HEZKUNTZA
EDUCACIÓN PARA LA VIDA


MATRIKULA ZABALIK!
URTARRILAREN 28tik OTSAILAREN 8ra
DEL 28 DE ENERO AL 8 DE FEBRERO
                              “URNIETAKO SUGEBIDEA”
                            ESKOLA BIDEA/ CAMINO ESCOLAR
                           Egitasmoa martxan dugu eta honen helburua, haurrak ikastolara oinez,
                           beraien kabuz, joateko lehentasunezko bidea egitea da. Mugikortasun
                           jasangarria sortzea, haurren autonomia eta laguntza-harremana garatzea
BILERAK 2 URTE / REUNIONES 2 AÑOS          lirateke proiektu Honen beste helburu batzuk.
urtarrilaren 28 de enero, Etxeberri Plaza,17:00 h.
                           Nuestro proyecto “El camino escolar” es una ruta preferente que facilita
BILERAK DBH / REUNIONES ESO             que los/as niños/as vayan a la escuela a pie de forma autónoma, fomen-
urtarrilak 30 de enero, Azkorte,17:00 h.       tando la movilidad sostenible y mejorando las relaciones sociales.

                      WWW.EGAPE.ORG

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

07 diario de teruel pag 17 del 1 2-2017
07 diario de teruel pag 17 del 1 2-201707 diario de teruel pag 17 del 1 2-2017
07 diario de teruel pag 17 del 1 2-2017lasanejas
 
Triptico 2020-21
Triptico 2020-21Triptico 2020-21
Triptico 2020-21lasanejas
 
Jornada escolar continua y partida
Jornada escolar continua y partidaJornada escolar continua y partida
Jornada escolar continua y partidaRafael Feito
 
Cuenta Pública 2011, Escuela El Tejar
Cuenta Pública 2011, Escuela El TejarCuenta Pública 2011, Escuela El Tejar
Cuenta Pública 2011, Escuela El TejarPablo López Cortés
 
Jornada continua consu
Jornada continua consuJornada continua consu
Jornada continua consupitufin206
 
Triptico Puertas Abiertas CEIP Anejas.pdf
Triptico Puertas Abiertas CEIP Anejas.pdfTriptico Puertas Abiertas CEIP Anejas.pdf
Triptico Puertas Abiertas CEIP Anejas.pdflasanejas
 
Cuadernillo Familias 2016 / 17
Cuadernillo Familias 2016 / 17Cuadernillo Familias 2016 / 17
Cuadernillo Familias 2016 / 17lasanejas
 
Cuenta pública escuela 2012
Cuenta pública escuela 2012Cuenta pública escuela 2012
Cuenta pública escuela 2012Patricio Morales
 
Presentación Jornada Continua
Presentación Jornada ContinuaPresentación Jornada Continua
Presentación Jornada Continuaantriiz
 
El debate sobre la jornada escolar continua y partida - Rafael Feito
El debate sobre la jornada escolar continua y partida - Rafael FeitoEl debate sobre la jornada escolar continua y partida - Rafael Feito
El debate sobre la jornada escolar continua y partida - Rafael FeitoEHIGE
 
Argumentos contra la Jornada Continua y sus contraargumentos
Argumentos contra la Jornada Continua y sus contraargumentosArgumentos contra la Jornada Continua y sus contraargumentos
Argumentos contra la Jornada Continua y sus contraargumentosTrending Consulting
 
Diptico lectura escritura_2016
Diptico lectura escritura_2016Diptico lectura escritura_2016
Diptico lectura escritura_2016sanjosehhcc
 

La actualidad más candente (18)

07 diario de teruel pag 17 del 1 2-2017
07 diario de teruel pag 17 del 1 2-201707 diario de teruel pag 17 del 1 2-2017
07 diario de teruel pag 17 del 1 2-2017
 
Triptico 2020-21
Triptico 2020-21Triptico 2020-21
Triptico 2020-21
 
Jornada escolar continua y partida
Jornada escolar continua y partidaJornada escolar continua y partida
Jornada escolar continua y partida
 
Cuenta Pública 2011, Escuela El Tejar
Cuenta Pública 2011, Escuela El TejarCuenta Pública 2011, Escuela El Tejar
Cuenta Pública 2011, Escuela El Tejar
 
Argumentos-contra-la-jornada-continua-y-sus-contraargumentos
Argumentos-contra-la-jornada-continua-y-sus-contraargumentosArgumentos-contra-la-jornada-continua-y-sus-contraargumentos
Argumentos-contra-la-jornada-continua-y-sus-contraargumentos
 
Plantilla monte chullo_2011 corregido (1)
Plantilla monte chullo_2011 corregido (1)Plantilla monte chullo_2011 corregido (1)
Plantilla monte chullo_2011 corregido (1)
 
Jornada continua consu
Jornada continua consuJornada continua consu
Jornada continua consu
 
Triptico Puertas Abiertas CEIP Anejas.pdf
Triptico Puertas Abiertas CEIP Anejas.pdfTriptico Puertas Abiertas CEIP Anejas.pdf
Triptico Puertas Abiertas CEIP Anejas.pdf
 
Cuadernillo Familias 2016 / 17
Cuadernillo Familias 2016 / 17Cuadernillo Familias 2016 / 17
Cuadernillo Familias 2016 / 17
 
Cuenta pública escuela 2012
Cuenta pública escuela 2012Cuenta pública escuela 2012
Cuenta pública escuela 2012
 
Preguntas-frecuentes-sobre-la-jornada-continua
Preguntas-frecuentes-sobre-la-jornada-continuaPreguntas-frecuentes-sobre-la-jornada-continua
Preguntas-frecuentes-sobre-la-jornada-continua
 
Fe Y Alegria Juancuquerella
Fe Y Alegria JuancuquerellaFe Y Alegria Juancuquerella
Fe Y Alegria Juancuquerella
 
Presentación Jornada Continua
Presentación Jornada ContinuaPresentación Jornada Continua
Presentación Jornada Continua
 
El debate sobre la jornada escolar continua y partida - Rafael Feito
El debate sobre la jornada escolar continua y partida - Rafael FeitoEl debate sobre la jornada escolar continua y partida - Rafael Feito
El debate sobre la jornada escolar continua y partida - Rafael Feito
 
Argumentos contra la Jornada Continua y sus contraargumentos
Argumentos contra la Jornada Continua y sus contraargumentosArgumentos contra la Jornada Continua y sus contraargumentos
Argumentos contra la Jornada Continua y sus contraargumentos
 
Diptico lectura escritura_2016
Diptico lectura escritura_2016Diptico lectura escritura_2016
Diptico lectura escritura_2016
 
Proyecto tics
Proyecto ticsProyecto tics
Proyecto tics
 
Presentación colegio 2.012
Presentación colegio 2.012Presentación colegio 2.012
Presentación colegio 2.012
 

Destacado (20)

Lean architecture
Lean architectureLean architecture
Lean architecture
 
Gruenes Klassenzimmer
Gruenes KlassenzimmerGruenes Klassenzimmer
Gruenes Klassenzimmer
 
Lecture on Cognitive-Behavioral Therapy
Lecture on Cognitive-Behavioral TherapyLecture on Cognitive-Behavioral Therapy
Lecture on Cognitive-Behavioral Therapy
 
Imagenesyfrases
ImagenesyfrasesImagenesyfrases
Imagenesyfrases
 
Losgruposdeldiscurso
LosgruposdeldiscursoLosgruposdeldiscurso
Losgruposdeldiscurso
 
Präsentation online poker
Präsentation online pokerPräsentation online poker
Präsentation online poker
 
WATERS Press Update
WATERS Press UpdateWATERS Press Update
WATERS Press Update
 
Zola Jesus Press Updates Conatus
Zola Jesus Press Updates ConatusZola Jesus Press Updates Conatus
Zola Jesus Press Updates Conatus
 
Web
WebWeb
Web
 
La viejita del cruzero
La viejita del cruzeroLa viejita del cruzero
La viejita del cruzero
 
„Regelkonform und auskunftsfähig: E-Mails in der Kundenakte
„Regelkonform und auskunftsfähig: E-Mails in der Kundenakte„Regelkonform und auskunftsfähig: E-Mails in der Kundenakte
„Regelkonform und auskunftsfähig: E-Mails in der Kundenakte
 
Teresa Siegel beim World Game Lab 2011
Teresa Siegel beim World Game Lab 2011Teresa Siegel beim World Game Lab 2011
Teresa Siegel beim World Game Lab 2011
 
Laboratorio De EspañOl 7th 2° Bim
Laboratorio De EspañOl 7th 2° BimLaboratorio De EspañOl 7th 2° Bim
Laboratorio De EspañOl 7th 2° Bim
 
Projekte richtig starten
Projekte richtig startenProjekte richtig starten
Projekte richtig starten
 
Der richtige Auftritt am Kapitalmarkt
Der richtige Auftritt am KapitalmarktDer richtige Auftritt am Kapitalmarkt
Der richtige Auftritt am Kapitalmarkt
 
Mundial 2010
Mundial 2010Mundial 2010
Mundial 2010
 
Alberto rodriguez
Alberto rodriguezAlberto rodriguez
Alberto rodriguez
 
Blog sitio web
Blog  sitio webBlog  sitio web
Blog sitio web
 
REFRANES MODERNOS
REFRANES MODERNOSREFRANES MODERNOS
REFRANES MODERNOS
 
Imagen
ImagenImagen
Imagen
 

Similar a Egape liburuxka 2013 baja copia

Guía para familias 2023-24.pdf
Guía para familias 2023-24.pdfGuía para familias 2023-24.pdf
Guía para familias 2023-24.pdfceiplasanejas
 
Ceip Carrasco Alcalde
Ceip Carrasco Alcalde Ceip Carrasco Alcalde
Ceip Carrasco Alcalde Estanis888
 
Colegio Clara Campoamor Alpedrete -Madrid-
Colegio Clara Campoamor Alpedrete -Madrid-Colegio Clara Campoamor Alpedrete -Madrid-
Colegio Clara Campoamor Alpedrete -Madrid-claracampoamor_alpedrete
 
Bienvenido a clases 2023 (1).pptx
Bienvenido a clases 2023 (1).pptxBienvenido a clases 2023 (1).pptx
Bienvenido a clases 2023 (1).pptxRomina Contreras
 
Taller De CreacióN Para Desarrollar La ComposicióN Musical Y La Creatividad P...
Taller De CreacióN Para Desarrollar La ComposicióN Musical Y La Creatividad P...Taller De CreacióN Para Desarrollar La ComposicióN Musical Y La Creatividad P...
Taller De CreacióN Para Desarrollar La ComposicióN Musical Y La Creatividad P...Apinas
 
Cra monegros hoya-presentación-2016-2017
Cra monegros hoya-presentación-2016-2017Cra monegros hoya-presentación-2016-2017
Cra monegros hoya-presentación-2016-2017cprgraus
 
Manual profesor-medio-sup-
Manual profesor-medio-sup-Manual profesor-medio-sup-
Manual profesor-medio-sup-Marta Montoro
 
Práctica pedagógica investigativa rural la aguada
Práctica pedagógica investigativa rural la aguadaPráctica pedagógica investigativa rural la aguada
Práctica pedagógica investigativa rural la aguadaEdgardo Aguirre
 

Similar a Egape liburuxka 2013 baja copia (20)

EGAPE IKASTOLA2015
EGAPE IKASTOLA2015EGAPE IKASTOLA2015
EGAPE IKASTOLA2015
 
EGAPE IKASTOLA
EGAPE IKASTOLAEGAPE IKASTOLA
EGAPE IKASTOLA
 
EGAPE MATRIKULAZIOA
EGAPE MATRIKULAZIOAEGAPE MATRIKULAZIOA
EGAPE MATRIKULAZIOA
 
Guía para familias 2023-24.pdf
Guía para familias 2023-24.pdfGuía para familias 2023-24.pdf
Guía para familias 2023-24.pdf
 
Centro escolar y su entorno
Centro escolar y su entornoCentro escolar y su entorno
Centro escolar y su entorno
 
Escuelas infantiles cam
Escuelas infantiles camEscuelas infantiles cam
Escuelas infantiles cam
 
Ceip Carrasco Alcalde
Ceip Carrasco Alcalde Ceip Carrasco Alcalde
Ceip Carrasco Alcalde
 
Colegio Clara Campoamor Alpedrete -Madrid-
Colegio Clara Campoamor Alpedrete -Madrid-Colegio Clara Campoamor Alpedrete -Madrid-
Colegio Clara Campoamor Alpedrete -Madrid-
 
P. direccion mj...
P. direccion mj...P. direccion mj...
P. direccion mj...
 
Proyecto Educativo de Centro. 2011
Proyecto Educativo de Centro. 2011Proyecto Educativo de Centro. 2011
Proyecto Educativo de Centro. 2011
 
Bienvenido a clases 2023 (1).pptx
Bienvenido a clases 2023 (1).pptxBienvenido a clases 2023 (1).pptx
Bienvenido a clases 2023 (1).pptx
 
Taller De CreacióN Para Desarrollar La ComposicióN Musical Y La Creatividad P...
Taller De CreacióN Para Desarrollar La ComposicióN Musical Y La Creatividad P...Taller De CreacióN Para Desarrollar La ComposicióN Musical Y La Creatividad P...
Taller De CreacióN Para Desarrollar La ComposicióN Musical Y La Creatividad P...
 
Cra monegros hoya-presentación-2016-2017
Cra monegros hoya-presentación-2016-2017Cra monegros hoya-presentación-2016-2017
Cra monegros hoya-presentación-2016-2017
 
Clase1 Situacion Naranja 01
Clase1 Situacion Naranja 01Clase1 Situacion Naranja 01
Clase1 Situacion Naranja 01
 
Manual profesor-medio-sup-
Manual profesor-medio-sup-Manual profesor-medio-sup-
Manual profesor-medio-sup-
 
Mozambique
MozambiqueMozambique
Mozambique
 
Práctica pedagógica investigativa rural la aguada
Práctica pedagógica investigativa rural la aguadaPráctica pedagógica investigativa rural la aguada
Práctica pedagógica investigativa rural la aguada
 
Presentación puertas abiertas 2014
Presentación puertas abiertas 2014Presentación puertas abiertas 2014
Presentación puertas abiertas 2014
 
SEMINARIO-VIDEOS.pdf
SEMINARIO-VIDEOS.pdfSEMINARIO-VIDEOS.pdf
SEMINARIO-VIDEOS.pdf
 
seminario modalidades videos.docx
seminario modalidades videos.docxseminario modalidades videos.docx
seminario modalidades videos.docx
 

Más de Anjaritoi Urnieta (20)

Egape 50
Egape 50 Egape 50
Egape 50
 
ZURIA,GURE ERARA
ZURIA,GURE ERARAZURIA,GURE ERARA
ZURIA,GURE ERARA
 
TXO 1
TXO 1TXO 1
TXO 1
 
Egape txo!5
Egape txo!5Egape txo!5
Egape txo!5
 
Egape txo!4
Egape txo!4Egape txo!4
Egape txo!4
 
Egape TXO !3
Egape TXO !3Egape TXO !3
Egape TXO !3
 
Ausolan is-gv-2
Ausolan is-gv-2Ausolan is-gv-2
Ausolan is-gv-2
 
Mugikortasuna edo jarduera_fisikoaren_eraginak_osasunean
Mugikortasuna edo jarduera_fisikoaren_eraginak_osasuneanMugikortasuna edo jarduera_fisikoaren_eraginak_osasunean
Mugikortasuna edo jarduera_fisikoaren_eraginak_osasunean
 
Egape txo!2
Egape txo!2Egape txo!2
Egape txo!2
 
Haurrak eta musika hobetuz musika eta internet2011 12222
Haurrak eta musika hobetuz musika eta internet2011 12222Haurrak eta musika hobetuz musika eta internet2011 12222
Haurrak eta musika hobetuz musika eta internet2011 12222
 
Musika eta internet2013
Musika eta internet2013Musika eta internet2013
Musika eta internet2013
 
On off 5
On off 5On off 5
On off 5
 
On off 2
On off 2On off 2
On off 2
 
On off-4
On off-4On off-4
On off-4
 
On off 3
On off 3On off 3
On off 3
 
Mundua egapen, zer ikasi dugu?
Mundua egapen, zer ikasi dugu?Mundua egapen, zer ikasi dugu?
Mundua egapen, zer ikasi dugu?
 
LOS PADRES Y LA DISCIPLINA POSITIVA
LOS PADRES Y LA DISCIPLINA POSITIVALOS PADRES Y LA DISCIPLINA POSITIVA
LOS PADRES Y LA DISCIPLINA POSITIVA
 
GURASOAK DISZIPLINA POSITIBOA LANTZEN
GURASOAK DISZIPLINA POSITIBOA LANTZENGURASOAK DISZIPLINA POSITIBOA LANTZEN
GURASOAK DISZIPLINA POSITIBOA LANTZEN
 
DIAGNOSIA
DIAGNOSIADIAGNOSIA
DIAGNOSIA
 
ESKUPROGRAMA
ESKUPROGRAMAESKUPROGRAMA
ESKUPROGRAMA
 

Egape liburuxka 2013 baja copia

 • 2. Maite Barandiaran HH-LHko zuzendaria / Directora de Infantil y Primaria Manuel Mª Marías DBHko zuzendaria/Director de la ESO
 • 3. Estimadas/os ciudadanas/os: Herritar agurgarriok: Esta guía informativa está especialmente destinada a las familias Liburuxka honetan aurkituko duzuen informazioa espresuki de Urnieta que buscáis un centro educativo para matricular a zuzenduta dago seme-alabak eskolatzeko ikastetxea bilatzen vuestros hijos/as. Por tanto, su finalidad consiste en facilitaros ari zareten familia urnietarrei. Lerro hauen helburua, egoera dicha tarea. horretan aurkitzen zaretenoi laguntzea da. La Ikastola Egape, por cuyas aulas han pasado muchos urnieta- Egape Ikastola orain duela ia berrogeitamar urte Urnietan rras, es una institución con casi cincuenta años de historia y con sortutako ikastetxea da, zalantzarik gabe esperientzia gran experiencia en el mundo educativo. Gran parte de su handikoa hezkuntza zereginetan eta bertako ikasgeletatik antiguo alumnado sigue integrado en nuestra comunidad escolar, urnietar asko pasatu dira. Orain, ikasle izandako asko eskolako ahora como padres y madres que contemplan la transformación guraso dira; eta guraso horiek hurbiletik ikusten dute Ikastola- y puesta al día del proyecto de la Ikastola. ren proiektuaren bilakaera eta eguneratzea. El proyecto educativo actual de Egape está dirigido a las familias Ikastolak gaur egun eskaintzen duen hezkuntza proiektua bi que cuentan con hijos de entre dos y dieciséis años. Es un eta hamasei urte bitarteko ikasleei eta haien familiei zuzendua proyecto de carácter público y respetuoso con toda clase de dago. Proiektu hau publikoa da, eta errespetutsua sinismen creencias e ideologías, basado en competencias y valores. Su eta ideologia guztiekin. Bere helburu nagusia pertsonak osota- objetivo prioritario consiste en formar personas en su integridad, sunean heztea da, ikasleen gaitasun ezberdinak garatuz eta para que en un futuro cercano se incorporen a la vida adulta baloreetan heziz, etorkizunean hiritar arduradunak eta bizitza- como ciudadanos responsables y adecuadamente preparados. rako modu egokian prestatuak izan daitezen. Guzti honek Todo ello confiere a nuestra labor educativa su marca de calidad. ematen dio gure lan hezigarriari bere kalitate marka. Si estáis interesadas/os en un proyecto de estas características, Interesatuta bazaudete horrelako proiektu batean, jarraian a continuación encontraréis información más detallada del bere ezaugarriak modu zehatzagoan azalduta aurkituko mismo. dituzue. En nombre del equipo directivo, sed bienvenidos/as a la Ikastola Zuzendaritza taldearen izenean ongi etorriak izan zaitezte Egape. Egape Ikastolara.
 • 4. HELBURUAK / OBJETIVOS Ikastolaren hezkuntza proiektuan oinarrituz, hona hemen gure helburu nagusiak. He aquí los objetivos prioritarios basados en nuestro proyecto educativo: *Construir el Proyecto, con la aportación de los *Partaide guztien ekarpenekin proiektua distintos agentes de la comunidad educativa. eraikitzea. *Incorporar sistemáticamente cambios metodo- *Metodologia berrikuntzetara etengabe lógicos. egokitzea. *Responder a los retos que plantea la sociedad *Egungo gizartearen erronkei erantzutea. actual. *Ikasten duen eskola: irakasleen *Escuela que aprende: impulsar la formación del formakuntza bultzatzea. profesorado. *Irakasten duen eskola: etorkizunerako *Escuela que educa: formar alumnos/as respon- hiritar arduradunak heztea. sables para el futuro. *Heziketa integrala bultzatzea, *Procurar una formación integral, trabajando las bizitzarako behar diren gaitasunak, competencias, recursos y valores necesarios baliabideak eta balioak landuz. para la vida. *Ikasle bakoitzaren gaitasun eta *Desarrollar las competencias y habilidades de abileziak garatzea, norberaren cada alumno/a, considerando sus particularida- ezaugarriak kontuan hartuz. des. * Lankidetza gure proiektuaren euskarria *Basar nuestro Proyecto en el trabajo cooperati- izatea. vo. * Kalitateaz baliatuz, kalitatea eskeintzea. *Ofrecer y aplicar calidad. *Gure helburuak burutzea posiblea dela *Creer en la consecución de nuestros objetivos. sinestea
 • 5. PROIEKTUAK PROYECTOS *Komunikaziorako konpetentziak lantzeko: Hizkuntza Normalizaziorako Proiektua HNP (euskaran), Eleanitz- Bhinebi (ingelera irakasteko), Hezkuntza Marko Hirueleduna (soinketa ingeleraz DBHn), antzerki eta irrati proiektuak. *Bizikidetza Proiektua eta Agenda 21, baloreetan hezteko. *IKT Proiektua, komunikaziorako teknologiak erabiltzeko. *Kalitatea Hezkuntzan Proiektua, kalitatea gestionatzeko ikastetxean. * Para el desarrolo de las competencias lingüísticas y de la comunicación: HPN (Euskara), Eleanitz/Bhinebi y Marco de Educación Trilingüe (inglés), teatro y radio. *Para educar en valores: plan de convivencia y Agenda 21. *Para el uso de las nuevas tecnologías: TIC. *Para gestionar la calidad: KH.
 • 6. GIZA BALIABIDEAK RECURSOS HUMANOS Esperientzia handia eta gaurkotua duen 70 irakaslez osatutako taldea. Irakasle hauek zikloka eta departa- mentuka biltzen dira eta batzorde pedagogikoak zuzentzen du hauen jarduera. Equipo de 70 profesores con gran experiencia y una formación actualiza- da. Contamos con especialistas en música, inglés, educación física, profesora de refuerzo lingüístico para los/as inmigrantes, orientadores/as, psicólogos, logopeda...
 • 7. MATERIAL BALIABIDEAK RECURSOS MATERIALES Ikasgela espezializatuak adi- naren arabera, komunikazio- rako baliabide teknologikoak, arloko tailerrak, irrati estudioa, antzerki gela, gimnasioa, psiko- motrizitate gela, kirol instala- zioak, jangela etapa ezberdine- tan. Aulas especializadas según la edad del alumnado. Recursos tecnológicos para la comunica- ción, estudio y emisora de rádio, sala de teatro, aula de psicomotricidad, gimnasio, instalaciones deportivas y comedor escolar.
 • 8. ZERBITZUAK SERVICIOS GOIZEKO ESKOLA GARRAIOA / TRANSPORTE JANGELA / COMEDOR ARRATSALDEK SERVICIO DE MAÑANA SERVIC Egun solteetan edo egunero. DOAKO garraio zerbitzua Bertan prestatutako bazkaria. Eraikin bakoitzak bere 16:30etatik 1 07:30etik 9:00etara. Familia eta ikastolatik urruti bizi diren sukalde eta jangela propioa. Guztira lau sukaldari eta soen elkartea lan-bizitza bateratzen laguntzeko. ikasle guztientzat. 18 begirale. Jangelako bi arduradun. Arduradun hauek familiekin harreman zuzena dute ikasleen 16:30 – 18:3 Servicio de guardería diario o en Servicio de transporte jarraipena egiteko. Hiruhilabete bakoitzaren bukaeran por la As días sueltos. De 07:30 a 9:00 de la escolar gratuito para el ikasle bakoitzari jangelako txostena egiten zaio. Padres/Madre mañana. Para conciliar la vida alumnado que vive lejos de laboral y familiar. la ikastola. Comida equilibrada preparada en la cocina de la ikastola. En total, cuatro cocineras y dieciocho moni- toras. Dos personas responsables del comedor que están en contacto directo con las familias haciendo un seguimiento del alumnado. Dietas especiales.
 • 9. TSALDEKO ZERBITZUA LIBURUTEGIA / BIBLIOTECA ZAINTZA/AISIALDIA GURASO ESKOLA SERVICIO DE TARDE OPORRETAN / SERVICIO EN ESCUELA DE LAS VACACIONES ESCOLARES PADRES/MADRES etatik 18:00ra, Gura- Ikastolak liburutegia du bere arduradunarekin. Beste Gabonetako eta Aste Santuko Gurasoentzat formakunt- elkarteak antolaturik. irakasleekin batera lan egiten du ikasleengan irakur- oporretan zaintza zerbitzua eta za saioak seme-alaben zaletasuna suspertzeko helburuarekin. Kontsultak eta aisialdirako jarduerak 3 urtetik heziketan lagungarri izan – 18:30 organizado informazio iturri desberdinak ere aurki ditzake gorako ikasleentzat. 09:00etatik daitezen aholkularitza la Asociación de ikasleak. Liburuen mailegu zerbitzua eskaintzen du, 12:30era. jasoaz. s/Madres. baita eskolaz kanpoko orduetan ere. Tanto en las vacaciones navide- Profesionales que impar- El profesor encargado de la biblioteca está coordina- ñas y de Semana Santa se ten formación a padres y do con el tutor/a de cada grupo con la finalidad de ofrece un servicio de activida- madres con el objetivo impulsar la afición por la lectura. Espacio de consulta des lúdicas por las mañanas de de ayudar en la educa- e información y préstamo de libros en horario escolar 09:00 a las 12:30 a partir de los ción de sus hijos/as. y fuera de él. tres años.
 • 10. JARDUERA OSAGARRIAK / ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Ikasle guztientzat antolatutako egitasmoak dira. Actividades y proyectos organizados para todos/as los/as alumnos/as dentro del horario escolar. IRTEERA DIDAKTIKO, KULTURALAK ADARRA IRRATIA ANTZERKIA / TEATRO IGERIKETA / NATACÍON ETA ELKARBIZITZAKOAK RADIO ADARRA SALIDAS DIDÁCTICAS, CULTURALES Y DE CONVIVENCIA Irteera didaktikoen bidez haurrak Irratia ikasleek prestatu- Ikastolan bertan sortutako egitasmoa LHko 2. eta 3. mailako bere esperentzia aberasteko eta tako saioak ikastolatik dugu. Gorputz espresioa eta komu- ikasle guztiak Foru Aldun- inguru berri horretan bizitzeko etxeetara zabaltzen dira. nikazioa (aho hizkuntza) landuz, diak antolatzen duen kirol aukera izaten du. Maila guztietan FMko 107,2an. LH eta lotsak gainditu eta talde zentzua jardueren barruan igerike- egiten dira.Elkarbizitzako irteerak 5 DBHn astero saio bat bereganatzen dute ikasleek. Kanpoko tako ikastaro trinko bat urtetik aurrera egiten dira. Irteera erabiltzen dute irratia irakasle aditu batek ematen du eta egiten dute urtero, hilabe- guztiak Urteko Planean agertzen prestatzeko ordutegi bertako irakasleek laguntzen dute. teko iraupenekoa. Doakoa dira. lektiboaren barruan. da. Proyecto creado en la Ikastola. El Estas salidas están programadas e Los programas de radio alumnado desarrolla la capacidad de El alumnado de 2º y 3º de insertadas en el Proyecto Anual del realizados por el alumna- comunicación oral y expresión corpo- Educación Primaria parti- centro. En ellas el alumnado do se emiten todas las ral. Además, va adquiriendo mayor cipa en los cursos de na- enriquece su experiencia y su viven- semanas en FM 107,2. conciencia de grupo. tación organizados por la cia en el entorno elegido. Diputación de Gipuzkoa.
 • 11. BERTSOLARITZA ZINEMA EUSKARAZ / CINE JOLAS ETA SOLAS OSASUNA HEZTEN Gipuzkoako Bertsozale Elkar- Ikasle talde guztiek ikasturtean Ikasleen euskararen erabilpena Hezkuntza afektibo, sexuala, teak aurrera daraman “Ni ere behin gutxienez, zinema euska- eta motibazioa sustatzeko elikadura eta prebentzioa: bertsolari” egitasmoa jarraitzen raz ikusten dute. Filma hauen TTAKUN elkartearen bidez, haur drogomenpekotasuna eta dute LH (5.eta 6.mailako bidez, tutoretza saioetan lantze- txikientzat jolasorduetako interneten erabilera. LH 3.ziklo ikasleek)eta DBH (1.mailakoek). ko gaiak agertzen dira. egitasmoa martxan dugu. eta DBHko ikasleei zuzendua. ikasleen ordutegi barruan. Esta actividad escolar es un Es un proyecto dirigido al Programas de Educación Proyecto impartido e impulsado medio para trabajar diferentes alumnado para motivar e impul- afectiva -sexual, nutrición, por la Asociación Bertsozale de valores e impulsar el uso del sar el uso del euskara y la convi- prevención de la drogodepen- Gipuzkoa para potenciar la euskara. Es un programa vencia en los recreos. dencia y uso responsable de cultura oral vasca en tercer ciclo concebido y adecuado a las las redes sociales e internet de Primaria y primero de la ESO. diferentes edades del alumna- para el alumnado de tercer do. ciclo de Primaria y ESO.
 • 12. ESKOLAZ KANPOKO JARDUERAK / ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Eskolaz kanpoko Jarduerak “IKASGAI AURRERATUAK ” bezala izendatzen ditugu. Haurraren garapena bere osotasunean bilaka dadin, jarduera hauek lagungarri dira ikasleen abilezia bereziak garatzeko. Horretarako ikasgai hauek eskeintzen ditugu eguerditan eta arratsaldetan, baita ere: Pensando en el desarrollo integral del niño/a ofrecemos las siguientes actividades fuera del horario escolar: JUDO EGAPE DANTZA TALDEA TXALAPARTA XAKEA / AJEDREZ Jarduera hau, lau urtetik Lau urtetik hasita. Euskal dantza LH eta DBHko ikasleentzat LH eta DBHko ikasleentzat 6 aurrera eskaintzen da. Kirol tradizionalean oinarrituta dantza 8 urtetik aurrera. Eguer- urtetik aurrera. Eguerdian. honek psikomotrizitatea, klasikoa eta garaikidea uztartzen dian. Bi irakasle ditugu. bizkortasuna, koordinazioa eta dira. Emanaldi ugari eskainiz A partir de los seis años. Desa- besteekiko errespetoa garat- herrian bertan eta Urnietatik kanpo. A partir de los ocho años. A rrollo de la capacidad intelec- zen ditu. Eguardian eta arratsaldean. través de esta actividada el tual (memoria espacial, planifi- alumno/a desarrolla la cación, imaginación, plantea- A partir de los cuatro años. A partir de los cuatro años. Basán- improvisación y el ritmo. miento de hipótesis y desarrollo Este deporte desarrolla la dose en la danza tradicional vasca de la capacidad de abstrac- psicomotricidad, agilidad, trabaja la danza clásica y contem- cion) coordinación y el respeto a los poranea. demás.
 • 13. GITARRA / GUITARRA ANTZERKI TAILERRA / TEATRO BERTSO ESKOLA ESKOLA KIROLA DEPORTE ESCOLAR LH eta DBHko ikasleentzat 8 DBHko ikasleentzat, arratsal- LHko (5.eta 6. maila) eta DBHko Arratsaldean, LHko 3.mailatik urtetik aurrera. Eguerdian. Bi dean. Gorputz espresioa, ikasleentzat. Ikasgelan landu- aurrera DBH bukaera arteko irakasle ditugu. Gitarraren ahozko komunikazioa eta takoa sakonduz eta bertso ikasleentzat. ezaugarriak ikasten dute: taldeko erlaziioak lantzen dira munduan bat-batekoan hasta- afinazioa, gaitasun melodikoa, bertan. penak egiten hasteko. A partir de los ocho años erritmoa eta armonia. hasta finalizar la ESO. Para el alumnado de la E.S.O. Desarrolla la expresión oral en A partir de los ocho años. Desa- Se trabaja la expresión corporal, euskera. Dirigido al alumnado rrollan la afición por la música la comunicación oral y la de tercer ciclo de primaria y así como las diferentes caracte- relación de grupo. secundaria. rísticas de la guitarra.
 • 14. IBILBIDEA ETA KOKAPENA / ITINERARIO EDUCATIVO Y UBICACIÓN Gaur egun Ikastolak 600 ikasle inguru eskolatzen ditu bere etapa ezberdinetan. Puntu honetan gure antolaketaren hainbat aspektu azaltzen ditugu. Actualmente la ikastola cuenta con 600 alumnos/as distribuídos en diferentes etapas. ZIKLOAK/CILOS URTEAK/EDAD KOKAPENA/UBICACIÓN ORDUTEGIA/HORARIO HAUR EZKUNTZA EDUCACIÓN INFANTIL 1.zikloa/ciclo 0-2 urte/años Etxeberri Plaza sarrera/irteera goizean Plaza Etxeberri entrada/salida por la mañana 2.zikloa/ciclo 3-4-5 urte/años 1.zikloa/ciclo 1.maila/curso LEHEN HEZKUNTZA 2.maila/curso EDUCACIÓN PRIMARIA Lizardi kalea 2.zikloa/ciclo 3.maila/curso 9:00-12:30 Calle Lizardi 4.maila/curso 14:30-16:30 943 00 92 75 3.zikloa/ciclo 5.maila/curso 6.maila/curso DERRIGORREZKO 1.zikloa/ciclo 1.maila/curso Aste-Astear-Ost / Lu-Ma-Ju Azkorte kalea BIGARREN HEZKUNTZA 2.maila/curso 8:30-13:00 /14:30-16:30 Calle Azkorte EDUCACIÓN SECUNDARIA 2.zikloa/ciclo 3.maila/curso Astez-Osti / Mi-Vi 943 00 91 41 4.maila/curso 8:30-14:00
 • 15. INFORMAZIO EKONOMIKOA INFORMACIÓN ECONÓMICA KUOTAK / CUOTAS DIRULAGUNTZAK Hileroko kuota 9 eurokoa da. Kuota honen barne, jarduera osagarrietako gastuak AYUDAS ECONÓMICAS daude: museoetako sarrerak, irteeretako garraioa, igeriketa ikastaroa...(HH-LH) Eusko Jaurlaritzaren bekak. Cuota mensual de 9 euros. En ella se incluyen los gastos de las actividades comple- Familia ugariei dirulaguntzak. mentarias: entradas a los museos, el transporte de las salidas, los cursos de Becas del Gobierno Vasco. Ayuda natación...(Educación Infantil y Primaria) económica a las familias numerosas. JANGELAKO KUOTA / CUOTA DEL COMEDOR GOIZEKO ESKOLAKO 83,95 €/hilabetan. Egun soltea: 5,20 € / 83,95 €/mes. Día suelto: 5,20 SERVICIO DE MAÑANA *Eusko Jaurlaritzako beka duten ikasleek jangelako zerbitzua DOAN izango dute. 35 €/hilabetan. Egun soltea: 3 € *El alumnado que tenga concedida la beca del Gobierno Vasco tiene este 35 euros/mes. Día suelto 3 euros servicio GRATUITO. LIBURUEN KUDEAKETASOLIDARIOA LHko IKASLEAK DBHko IKASLEAK GESTIÓN DEL LIBRO SOLIDARIO ALUMNOS DE PRIMARÍA ALUMNOS DE LA ESO Hezkuntza sailaren Testu liburuen Kudeaketa Solidarioa egitasmoa. 1.zikloa: 26 €/año 1.maila: 40 €/año Ikasleek liburuen % 25 oradaintzen dute bakarrik. 2.zikloa: 29 €/año 2.maila: 44 €/año Nos beneficiamos del Proyecto del Libro Solidario puesto en marcha por 3.zikloa: 30 €/año Educación , abonándose solamente el 25% del coste de los mismos.
 • 16. BIZITZARAKO HEZKUNTZA EDUCACIÓN PARA LA VIDA MATRIKULA ZABALIK! URTARRILAREN 28tik OTSAILAREN 8ra DEL 28 DE ENERO AL 8 DE FEBRERO “URNIETAKO SUGEBIDEA” ESKOLA BIDEA/ CAMINO ESCOLAR Egitasmoa martxan dugu eta honen helburua, haurrak ikastolara oinez, beraien kabuz, joateko lehentasunezko bidea egitea da. Mugikortasun jasangarria sortzea, haurren autonomia eta laguntza-harremana garatzea BILERAK 2 URTE / REUNIONES 2 AÑOS lirateke proiektu Honen beste helburu batzuk. urtarrilaren 28 de enero, Etxeberri Plaza,17:00 h. Nuestro proyecto “El camino escolar” es una ruta preferente que facilita BILERAK DBH / REUNIONES ESO que los/as niños/as vayan a la escuela a pie de forma autónoma, fomen- urtarrilak 30 de enero, Azkorte,17:00 h. tando la movilidad sostenible y mejorando las relaciones sociales. WWW.EGAPE.ORG