Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
L’alfabet
 Grafies i sons
 L’alfabet
 El sistema vocàlic
 Grafies modificades
 Grafies amb més d’un so
 Els dígrafs
...
Grafies i sons
 La relació entre sons i grafies és diversa:
 [s]: passar; caçar
 [g]/[ ]/[k]/[tʤ ∫]: gat /general/sang/...
L’alfabet
Sistema vocàlic
Grafies modificades
 Atenció a les vocals amb signes
diacrítics:
Grafies modificades
 C Ç davant a, o, u, si sona [s] i a final de
paraula: caçar, açò, vençut, braç. Però,
comencem, ací....
Grafies amb més d’un so
 C
 [k] davant a, o, u: camí, col·laborar, cuc
 [s] davant e, i: comencem, ací
 G
 [g] davant...
Grafies amb més d’un so
Els dígrafs
 No se separen: ll, ny, gu,
qu, -ig
ca-llem, en-ga-nyós, es-guer-
ra, en-ques-ta
 Se separen: ss, rr, tx, tg...
Els dígrafs geminats o lletres
compostes
 tll: rat-lla, rot-llo
 tm: set-ma-na, at-mos-fe-ra
 l·l: til-la, mor-ta-del-l...
Separació sil·làbica: diftongs
 DEFINICIÓ: unió de dues vocals que es pronuncien en una
mateixa síl·laba*. La vocal forta...
Separació sil·làbica: hiats i triftongs
HIATS
 vocals fortes en contacte: llo-a-ble, lle-ons, re-a-li-tat
 [cons.(except...
Separació sil·làbica: hiats i triftongs C2
- A vegades el diftong ui de mots com cuina o buit pot
pronunciar-se [kújna] o ...
Separació sil·làbica: altres
 Els dígrafs se separen, excepte ll, ny, gu, qu, -ig:
gui-tar-ra, met-ges-sa... PERÒ ca-llem...
Separació sil·làbica: final de línia
 Se separa el primer element de les paraules compostes (siga un
prefix o no): ad- da...
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Alfabet, síl·laba, dígrafs, diftongs, hiats i triftongs

Teoria JQCV C1 i C2

Audiolibros relacionados

Gratis con una prueba de 30 días de Scribd

Ver todo
 • Sé el primero en comentar

Alfabet, síl·laba, dígrafs, diftongs, hiats i triftongs

 1. 1. L’alfabet  Grafies i sons  L’alfabet  El sistema vocàlic  Grafies modificades  Grafies amb més d’un so  Els dígrafs  Els dígrafs geminats  Relacions particulars entre sons i grafies  Separació sil·làbica: diftongs, triftongs i hiats
 2. 2. Grafies i sons  La relació entre sons i grafies és diversa:  [s]: passar; caçar  [g]/[ ]/[k]/[tʤ ∫]: gat /general/sang/veig  L'alfabet consta de 26 lletres simples: 5 vocals i 21 consonants.  Les lletres k, w, y només apareixen en paraules provinents d’altres llengües o en derivats de nom propis.
 3. 3. L’alfabet
 4. 4. Sistema vocàlic
 5. 5. Grafies modificades  Atenció a les vocals amb signes diacrítics:
 6. 6. Grafies modificades  C Ç davant a, o, u, si sona [s] i a final de paraula: caçar, açò, vençut, braç. Però, comencem, ací...  L L·L [l]  prefixos: al·; col·; il·; sil· + radical començat per l: al·lusió, col·lateral, il·lògic, síl·laba.  Alguns formants cultes: cal·ligrama, gal·licisme  Derivats de radicals acabats en –l o en –ll [ʎ]: caramel-caramel·litzar; all-al·liaci  Algunes terminacions com el·la(r), il·la(r), el·lo: novel·la, goril·la, xarel·lo (varietat de raïm)
 7. 7. Grafies amb més d’un so  C  [k] davant a, o, u: camí, col·laborar, cuc  [s] davant e, i: comencem, ací  G  [g] davant a, o, u; gat, got, gust  [d ] davant e, i:ʒ germinar, gingebre  [k]: a final de paraula: alberg  [t∫]: dígraf -ig: roig  X  [∫]: inici de mot o en grup -ix: Xàbia, coix  [t∫]: inici de mot: xoc  [ks]: entre vocals o davant cons.: sexta  [gz]: entre vocals o davant cons.: èxit
 8. 8. Grafies amb més d’un so
 9. 9. Els dígrafs  No se separen: ll, ny, gu, qu, -ig ca-llem, en-ga-nyós, es-guer- ra, en-ques-ta  Se separen: ss, rr, tx, tg, l·l, etc. as-sem-ble-a, car-re-te-ra, es-mot-xar, xit-xa-rel-lo (jove)  Se separa ix quan no és final de paraula : pei-xa-te-ra, però peix.
 10. 10. Els dígrafs geminats o lletres compostes  tll: rat-lla, rot-llo  tm: set-ma-na, at-mos-fe-ra  l·l: til-la, mor-ta-del-la  nn: in-no-cent  tl: a-met-la, es-pat-la  tn: èt-nic, cot-na  mm: Im-ma, im-mens  Etc.
 11. 11. Separació sil·làbica: diftongs  DEFINICIÓ: unió de dues vocals que es pronuncien en una mateixa síl·laba*. La vocal forta funciona com a nucli sil·làbic. *Si cal trencar el diftong, per motius de pronúncia, posem un accent o una dièresi.  TIPUS: Creixents (la cons. gradual precedeix la vocal del nucli síl·làbic) g/q + u cons. + vocal (qua, qüe, qüi, quo, gua, güe, güi, guo): Guants, ai-guós, fre-qüent, quo-ta i/u consonàntica en posició inicial: Io-gurt, iu-ca, hie-na, hui entre vocals: Cla-uer, no-ia, tre-uen, Fo-ios Decreixents (la cons. gradual segueix la vocal del nucli síl·làbic) vocal + i (ai, ei, ii, oi, ui): Xer-rai-re,ser-vei, a-vui, boi-ra, bui-dar vocal + u (au, eu, iu**, ou, uu***): Dau-rat, tro-feu, piu-lar, bou, duus ** ATENCIÓ: -iu no forma diftong en els cultismes llatins -ius, -ium: Mà-ri-us, òm-ni-um *** El diftong uu es pot reduir a u: duu>du, lluu>llu, nuu>un...
 12. 12. Separació sil·làbica: hiats i triftongs HIATS  vocals fortes en contacte: llo-a-ble, lle-ons, re-a-li-tat  [cons.(excepte qu, gu) +] i/u + voc. oberta: a-vi-at, ri-e- ra, ca-mi-ó, du-a-na, pu-e-ril, su-or  h intervocàlica: pro-hi-bi-da  vocals que formarien diftong però, on la vocal tònica és la dèbil i, per tant, s’accentua: pa-ís, ve-ï-na TRIFTONGS vocal forta+dèbil+forta (dift. creix. + dift. decreix.) iai iai (vell; interjecció) ieu fè–ieu, cre-ieu uai guai – tar üeu li - qüeu ueu cre – ueu etc.
 13. 13. Separació sil·làbica: hiats i triftongs C2 - A vegades el diftong ui de mots com cuina o buit pot pronunciar-se [kújna] o [kwína] ; [bújt] o [bwít] - Els verbs acabats en:  -guar / -quar mantenen el diftong: a-de-quar > a-de-qüen  -cuar sempre tenen hiat: e-va-cu-ar > e-va-cu-en - L'existència de diftong o hiat determina l'ús de les grafies Q o C davant U: quo-ta; ter-ra-qüi però cu-o-ta o cui-na - Els adj. fem. acabats en -gua i -qua formen diftong i fan el masc. acabat en -cons. o en -gu: o-bli-qua < o-blic; con-ti-gua < con-ti-gu PERÒ pers-pi-cu < pers-pí-cu-a
 14. 14. Separació sil·làbica: altres  Els dígrafs se separen, excepte ll, ny, gu, qu, -ig: gui-tar-ra, met-ges-sa... PERÒ ca-llem, en-ga-nyós, es-guer-ra, en-ques- ta, re-buig  El grup ix, tx a final de paraula no se separa: des-patx, peix, PERÒ pei-xa-te-ra  Els diftongs i els triftongs no se separen mai: pa-rai-güer ; co-uen ; tramo-ies ; guai-tava  Recordeu que les terminacions cultes -us, -um formen hiat: Pi-us ; solàri-um  Si hi ha una dièresi (ï. ü), les vocals es pronuncien com a nucli de síl·laba i per tant, es trenca el diftong i se separen. ve-ï-na, Llu-ï-sa, pe-üc
 15. 15. Separació sil·làbica: final de línia  Se separa el primer element de les paraules compostes (siga un prefix o no): ad- davant h, nos- i vos- + altres; an-; ben-; con-; en-; in-; des-; ex-; sub-; trans- ...: bes-avi ; mil-homes ; tot-hora ; an-hídric ; con-hort ; nos-altres ; re-incidir ; ben-estar ; inter-ètnic ; sub-altern ; trans-atlàntic; trans-alpí ; re-unió...  També se separen els sufixos -isme, -ista/-iste: ego-isme ; ego-ista...  A final de línia el guió substitueix el punt volat de la l·l: col-lectiu  No s’ha de deixar cap lletra solta a final de línia, ni al principi de la següent si no va apostrofada: oca-sió però, l'o-casió

×