Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Graella avaluació exposició oral

Graella avaluació exposició oral

  • Sé el primero en comentar

  • Sé el primero en recomendar esto

Graella avaluació exposició oral

  1. 1. GRAELLA D’AVALUACIÓ DE L’EXPOSICIÓ ORAL 4 3 2 1 1 L’alumne/a saluda i es presenta abans de començar l’exposició. Si No 2 Utilitza material de suport (presentació diapositives, prezi, música, fotos, objectes...) Usa suports diversos (pot incloure la roba) que demostren feina/creativitat. Usa un suport que ajuda a entendre l’exposició. No usa suport. 3 Explica per què i com ha organitzat el tema: justificació i introducció. Si Sols justifica o sols fa la introducció No 4 L’exposició conté intro, desenvolupament i conclusió. Si Té intro i desenvolupament. Sols té el desenvolupament. No hi ha cap estructura clara. 5 En general explica i, algunes vegades, s’ajuda del guió. En general explica, i sols s’ajuda del guió puntualment. En general explica, i bastants vegades s’ajuda del guió. Està contínuament ajudant-se del guió. Llig el guió. No té guió. 6 Domini del tema: sap de què parla Es nota un domini complet Es percep un bon domini Es veu que sols domina d’algunes parts No sembla dominar ni entendre el tema 7 Posa exemples clars o explica anècdotes relacionades amb el tema. Molts Més d’un Un Cap 8 Remarca els conceptes importants que pensa que el públic pot no entendre Sempre Quasi sempre Algunes vegades Mai 9 Utilitza un registre lingüístic adequat a la situació i té en compte que es tracta d’un examen oral. Sempre Quasi sempre Algunes vegades Mai 10 Nivell de vocabulari: adequat al tema i a la situació comunicativa. Vocabulari apropiat i formal, seleccionat en funció del tema, que explica al públic perquè l’entenga. Sense castellanismes ni col·loquialismes. Vocabulari formal però poc seleccionat en funció del tema o que no explica al públic perquè l’entenga. Amb pocs castellanismes (2-3) i col·loquialismes. Vocabulari poc formal i molt generalista, sense conceptes directament relacionats amb el tema. Amb alguns castellanismes (4-6) i bastants col·loquialismes Vocabulari gens adequat, amb molts castellanismes, massa col·loquial o informal.
  2. 2. 11 Útilitza connectors Els utilitza amb freqüència (per introduir cada part i per fer avançar l’exposició) Els utilitza amb una certa freqüència (per introduir cada part) N’utilitza un o dos No n’utilitza cap 12 Té una bona entonació i fa pauses: s’entén i se sent. Sempre Quasi sempre Algunes vegades Mai 13 El discurs és fluid, sense interrupcions ni repeticions. Sempre Quasi sempre Algunes vegades Mai 14 S’ajusta al temps 7-10 minuts 6 min. 5 min. Menys de 7 min. 15 Postura corporal i gestualitat correcta: sense exagerar, sense riure, mirant el públic... Correcta Exagera una mica i es veu forçada Exagera molt, riu un poc, no mira el públic... Incorrecta: no es conscient que es tracta d’una exposició oral. 16 Manifesta entusiasme/interès en comunicar el que explica Sempre usa expressions facials, llenguatge corporal... entusiastes A vegades usa expressions facials, llenguatge corporal... entusiastes Les expressions facials, llenguatge corporal... tracten de generar entusiasme però semblen fingits. No usa expressions facials, llenguatge corporal... entusiastes. Es perd l’interès. 17 Fa un bon tancament de l’exposició Amb el to, els connectors i el contingut, se sap que he acabat. Amb el to i el contingut, se sap que he acabat però no empra connectors. Acaba el contingut sobtadament. No tanca: “Ja està!” 18 Té capacitat per al debat Contesta amb precisió a totes les preguntes Contesta amb precisió a la majoria de les preguntes Contesta amb precisió sols una o dues preguntes No contesta amb precisió a cap de les preguntes TOTAL: __________ / 72 Puntuació: L’exposició oral forma part del bloc de treballs i pot sumar fins a 2 punts de la vostra nota trimestral. La nota màxima serà de 72 punts, que equivaldrà a un 10. Per aprovar caldrà obtindré 36 punts, que equivaldrà a un 5. Si la suma fa 35 o menys punts, l’exposició estarà suspesa.

×