Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Pronoms forts i febles

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 33 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Presentaciones para usted (20)

Anuncio

Más de annaasiscar (20)

Más reciente (20)

Anuncio

Pronoms forts i febles

 1. 1. Pronoms  Pronoms personals forts o tònics  Pronoms febles o àtons  Consideracions generals  Forma i funcions: Subjecte, CD, Atribut, CI, CC, CRV i CPred.  Usos pleonàstics dels pronoms.  Pronoms sense valor sintàctic.  Abús del pronom reflexiu se.  Combinació de pronoms
 2. 2. Pronoms personals forts  Referits a persones.  Funció: subjecte o complement. Persona Singular Plural Majestàtic Cortesia 1a Jo, mi Nosaltres Nós 2a Tu, vosté Vosaltres, vostés Vós 3a Masculí Ell Femení Ella Reflexiu Si
 3. 3. Pronoms personals forts  SI  Si es refereix a persones, és millor emprar ell/a mateix/a, ells mateixos, elles mateixes.  El fet, en si mateix, no és negatiu  El vestit se l’ha cosit per a ell mateix  VOSTÉ, VOSTÉS  Fa referència a 2a persona però, concorda amb el verb en 3a.  Vostè, què volia?  NÓS, VÓS  Ús majestàtic (jerarquies militars o eclesiàstiques). Referits a la 1a i la 2a persona del singular tot i concordar amb el verb en 1a i 2a del plural.  Nós, rei d’Aragó  VÓS: Ús de cortesia (documents administratius, textos instructius). És genèric (tant masc. com fem.) i s’empra tant per al singular com per al plural.  Em plau convidar-vos  NOSALTRES  Plural de modèstia o d’autoria.
 4. 4. Pronoms personals forts  ELL, ELLA, ELLS, ELLES  No es poden emprar per referir-se a éssers inanimats, cal buscar alternatives:  Suprimir-los  Anirem amb cotxe o sense?  Substituir-los pels pronoms febles EN o HI  No sé si se'n faran càrrec  Emprar relatius  És una pel·lícula en la qual...
 5. 5. Pronoms personals febles  Referits a elements de l’oració que no cal repetir.  Vols un te? No, no en vull.  Vols ara la llibreta? No, no la vull, gràcies.  Vols aquest te? No, no el vull.  Dóna el llibre a Sara. Val, ara li’l done.  Abans es dedicava a la música, ara ja no s’hi dedica  Funcions: subjecte, CD, CI, CN, Atrib., CC, CRV i CPred.
 6. 6. Pronoms personals febles  Col·locació Darrere del verb Infinitiu Gerundi imperatiu Jaume, porta’n cinc Comportant-te així no milloraràs Es resumeix en acabar-ho tot Davant o darrere Passat perifràstic i perífrasis La va acompanyar al metge Acabarà tornant-hi Ho hauran de reconèixer Davant del verb Resta de formes Li han fet un regal Em feren una sorpresa No l’havia vist mai tan contenta
 7. 7. Pronoms personals febles  Forma i posició dels pronoms en relació al verb: Dav ant del verb Reforçada Verb començat per consonant Em portaràs a casa? Elidida Verb començat per vocal L’ha portada a casa Darr ere del verb Plena Verb acabat en consonant o diftong Porteu-me a casa Portant-ne més Reduïda Verb acabat en vocal Porta’m a casa
 8. 8. Pronoms personals febles  La col·locació davant o darrere del verb segueix la norma següent:  Han d’anar sempre junts -davant o darrere-.  Me la dónes? Dóna-me-la  L’apòstrof va tant a la dreta com siga possible.  Quan se'n va? Ja se n'ha anat Atenció EL+EN> L’EN (no *le’n perquè no hi ha cap pronom “le”)  Posposats al verb, el 1r pronom pren forma plena o reduïda i, el 2n l'adopta reforçada:  Agafa’ls-la; donar-nos-en
 9. 9. Pronoms personals febles  El pronom que va darrere d’altre pronom acabat en –s, adoptarà la forma reforçada:  Torneu-los-els  SE davant US, no s’apostrofa:  Se us atendrà de seguida  ME, TE i SE mantenen la forma plena quan es combinen davant els pron. femenins de 3a LA, LES:  Te la contaré si ell vol (la història)
 10. 10. Pronoms personals febles: combinació i col·locació  Ordre de col·locació dels pronoms Reflexiu - CI - CD - en – hi/ho  Joan, emporta’t els xiquets a la platja > refl.+CD+CCLloc  Joan, emporta-te’ls-hi  Emporta't les xiquetes de ca la tia > refl.+CD+CCLloc (prep. DE)  Emporta-te-les-en  L'aire se t'endugué la roba estesa al jardí > refl.+CI+CD+CCLloc  L'aire se te la hi endugué 3a persona 2a persona 1a persona 3a persona pronoms adverbials Es et us em ens li els el la els les ho en hi
 11. 11. Pronoms personals febles  Forma dels pronoms  LI, HI, HO i LES (pl. de LA) mai canvien de forma  Hi venia; deixa-ho!; porta-les; dóna-li.  VOS i US són intercanviables excepte si el verb acaba en vocal, en aquest cas només s’accepta VOS:  Us portareu bé! Vos portareu bé! Porteu-vos bé! (*porteu-us)  LA segueix les regles d’accentuació davant I i U àtones:  La pissarra, ja no la usem gaire  SE és preferible si el verb comença per so [s]:  D’això ja no se sent res  Se solen emprar les formes plenes en certes expressions:  Tant se val! Tant me fa! Com te dius? Déu te guard!
 12. 12. Pronoms personals febles  Forma: HO  Es pronuncia [o] darrere d’un verb acabat en consonant o diftong decreixent:  Deixeu-ho allà [deixéwo]  Canviant-ho ara serà millor [canviánto]  Es pronuncia [u] o [ew] davant d’un verb començat per consonant o en combinació amb els pronoms em, et i es:  Li ho portarà ara mateix [liwpórta]  M’ho portarà demà [mewportará] o [muportará]  La combinació HO+HI>L’HI (mirar última diapositiva)  Has portat tot això al cotxe? Sí, ja l’hi he portat
 13. 13. Pronoms personals febles: CD  Amb verbs transitius, complementant- ne el significat.  Identificació:  Transformar l’oració a passiva: Jaume ha vist (a) Joanna Subj. CD Joana ha sigut vista per Jaume Subj. Verb en veu passiva (SER conj.+PART.) C. Agent  Substituir el CD pel pronom feble corresponent de 3a persona (el-els; la-les) He vist (a) Joanna > L’he vista
 14. 14. Pronoms personals febles: CD  Sols porten preposició A en els següents casos:  Davant pronoms personals forts: Em va acusar a mi  Si el CD es troba a l’inici de l’oració: A Jaume, avui no l’he vist  Quan el CD és el 2n terme d’una comparació: L’estimava més que a la seua mare  Oracions recíproques: Es miraren l’una a l’altra  Opcionalment, antropònims sense article: He vist (a) Joanna  Per desfer ambigüitats:  Davant d’un relatiu, per a desfer l’ambigüitat: El xic a qui saludares és Marc  Quan el CD és l’interrogatiu QUI i el subj. està en 3a sg.:  Qui ha sentit Mercé?(QUI pot ser CD o subj.)  A qui ha sentit Mercè? (QUI és CD)  Davant de tots, totes, tothom, ningú: Avisa a tothom del que ha passat  Altres: T’estima com a Maria
 15. 15. Pronoms personals febles: CD Pronom Tipus de CD Exemple EL ELS LA LES Determinat (art., demostr. o poss.) Porta aquells llibres Porta’ls EN  Indeterminat  Quantificat (num., indef., adv. de quantitat o quantitatiu) Tens fam? No, no en tinc Has trobat 3 monedes? Sí, n’he trobat 3 Has vist molta gent? Sí, n’he vist molta (Atenció: cal mantindre el quantificador) HO Pronom neutre Or. Subord. Subst. Saps això/el que ha passat? Sí, ho sé. ES Or reflexives o recíproques Jaume i Marc s’estimem molt
 16. 16. Pronoms personals febles: CD  Atenció:  Tota elisió d’un CD ha de ser substituïda per un pronom.  Es fa concordança en gènere i nombre si el participi va posposat a un pronom de 3a en funció de CD  Has vist la jaqueta? No, no l’he vista  Has vist les jaquetes? No, no les he vistes  Has vists els pantalons? No, no els he vists (menys habitual)
 17. 17. Pronoms personals febles: Atribut  Atribut definit (introduït per article, demostratiu, possessiu o noms propis): EL, ELS, LA, LES  Aïna és la meua amiga > Aïna l'és  Eixa és Júlia o no l'és? Verbs copulatius + nom; adj.; adv ●ser, estar, semblar, parèixer, aparentar i creure’s ●expressa qualitat, estat o aparença del subjecte, amb el qual concorda en gènere i nombre. També concorda en nombre amb el verb.
 18. 18. Pronoms personals febles: Atribut  Atribut indefinit (introduït per article indefinit, sense article o preposició): HO  Ella ja està bé però, ell encara no ho està  Sembla una bona estudiant > Ho sembla  Això és de veres o no ho és?  Atribut partitiu (introduït per de en construccions ponderatives que expressen èmfasi): EN  No saps com n’és, de bonic, eixe poble!
 19. 19. Pronoms personals febles: CI  Sempre es refereix a persones o éssers personificables.  Indica la persona destinatària o beneficiària de l’acció. Va unit al verb mitjançant la preposició A:  Regala a mi el llibre > Regala’m el llibre
 20. 20. Pronoms personals febles: CI  Els CI són invariables en gènere:  Regala a Pau el llibre > Regala-li el llibre  Regala a Marta i Mar el llibre > Regala’ls el llibre  Atenció:  No es pot confondre el CI introduït per A amb el CC de destinació introduït per PER A:  Li donaré això a Marta # Això és per a Marta  Atenció, no es pot emprar el pronom SE per referir-se a el CI de 3a no reflexiu:  Li ho vaig explicar tot *S’ho vaig explicar tot (Se lo expliqué todo) Complement indirecte Davant de verb començat en: Darrere de verb acabat en: (Per) a qui? Consonant (forma reforçada) Vocal (forma elidida) Vocal (forma reduïda) Consonant (forma plena) 3a persona singular (Per) a ell/a LI LI -LI -LI 3a persona plural (Per) a ells/elles ELS ELS ‘LS -LOS
 21. 21. Pronoms personals febles: CI  CI inanimat  El CI precedit de la preposició “a” relacionat amb un antecedent inanimat pronominalitza HI:  Quan li donen pa, hi pega bons mossos (CI inanimat: al pa)  Atenció perquè aquest CI pot interpretar-se com un CCLloc  Van regalar mobles a l'associació → Hi van regalar mobles (CI inanimat: a l'associació)
 22. 22. Pronoms personals febles: CN  Sempre va introduït per la prep. de i pronominalitza en EN.  Indica possessió, pertinença o especificació del nom -o de l’adjectiu en funció d’atribut- al qual acompanya.  Conta els resultats de l’operació. En conta els resultats.  D’aquell institut, Lluísa n’era professora  Arriba l’època dels exàmens. N’arriba l’època  Vaig llegir el llibre però, n’he oblidat el títol (del llibre)
 23. 23. Pronoms personals febles: CN i CAdj.  Atenció en combinació amb el CD: pot quedar inclòs en la substitució, es pot substituir el CN solament o triar quin complement es substitueix:  No sé la resposta de la qüestió CN CD  No la sé  No en sé la resposta  Si tant el CD com el CN pronominalitzen en EN, sols es podrà substituir un complement:  Compraran uns quants llibres de lectura CN CD  En compraran un quants llibres (CN)  En compraran uns quants de lectura (CD)
 24. 24. Pronoms personals febles: CC  Expressen circumstàncies de lloc, manera, temps, causa, finalitat, companyia, quantitat, instrument.  Pronominalitzen en HI:  Elles miren de reüll i el també hi mira (CCM)  Tramet la documentació per internet. La hi tramet (CCMitjà)  ATENCIÓ: el CCLloc introduït per la prep. de, pronominalitza en EN:  Véns del banc? Sí, ara en vinc. (CCLloc introduït per DE)  Vas al banc? Sí, ara hi vaig. (CCLloc)
 25. 25. Pronoms personals febles: CC  Els CC introduïts per locucions del tipus damunt/davall/a sota de, davant/darrere de, dins de, prop/a la vora de, al voltant/a l’entorn de, etc.: HI i mantenen l’adverbi o la locució:  No deixes res (al) damunt del sofà No hi deixes res (al) damunt  Ella sempre s’asseu darrere d’ell Ella sempre s’hi asseu darrere
 26. 26. Pronoms febles: CRV  Complement introduït per una preposició regida pel verb.  Pronominalitza HI EXCEPTE de > EN:  No s’adona de res > No se n’adona  Es van rebel·lar contra la injustícia > S’hi van rebel·lar.  Mireia convida les amigues a sopar > Mireia hi convida les amigues.
 27. 27. Pronoms febles: CRV  Si el CRV és una oració d’infinitiu, les prep. en o amb canviaran per a o de:  Es complauen a/de preparar la festa  Confien a/de véncer  Caiguda preposicional quan el CRV és una or. introduïa per la conj. que:  No accedeix que el canvien de feina (*a què el canvien...) No hi accedeix. Per fer la pronominalització, en ambdós casos haurem de tindre en compte la preposició que regix el verb originàriament.  CRV introduït per locució prepositiva+de: HI (la loc. prep. no se substitueix)  N'hi ha prou que els uns voten a favor d'un projecte perquè la resta hi vote en contra
 28. 28. Pronoms febles: CRV  No es poden enllaçar verbs de règim diferent amb un mateix complement:  Veig una cosa i en parle (*veig i parle d’una cosa)  Si el verb reclama un CRV ja citat, caldrà substituir-lo necessàriament per un pronom:  No es va presentar a l’examen i ara se’n lamenta  Volia presentar-se a l’examen però no s’hi presentarà
 29. 29. Pronom febles: CPred.  Un adj. o un participi que complementa alhora el verb i el nom que fa de subj. o de CD d’or. predicatives i per tant, hi concorda.  Elles arribaren cansades (complementa el subj.)  Portes el barret mal col·locat (complementa el CD)  Pronominalització:  Verbs amb idea de canvi o transformació HI  Acabar, aparéixer, mantindre’s, quedar-se, trobar-se, resultar, presentar-se...  Verbs factitius o causatius EN  Dir-se, elegir, nomenar, designar, triar, fer-se (membre, soci), fer de (treballar de)
 30. 30. Consideracions generals  La redundància o pleonasme sol ser incorrecta i cal evitar-la:  No s’han d’emprar pronoms si no es substitueix res:  *N’hi havia molta gent  Cal evitarr la coincidència del pronom i el complement a què fa referència:  No se n’ha adonat (*No s’ha adonat de res)  Cal separar amb una coma el compl. representat pel pronom de la resta de l’or. Això no cal si el compl. està al principi de l’enunciat, però caldrà repetir-lo obligatòriament:  Ho tens, això?  En aquell pis no hi tocava el sol
 31. 31. Consideracions generals  Pronoms sense valor sintàctic: matisen el significat del verb però, no tenen correspondència amb cap compl. de l’or.: EN  Verbs anar-se’n, eixir-se’n, tornar-se’n, pujar-se, baixar-se, vindre-se’n (enfonsar-se ocaure) El pantaló se n’entra  Verb dir De qui viatjava antigament, en diríem avui turista?  Verb portar (comptar) HI  Verb haver-hi  Verbs de percepció: veure-s’hi, clissar-s’hi, sentir-hi La iaia ja no hi clissa gaire; No m’hi veig bé!  Verbs amb sentit específic: jugar-s’hi, trobar-s’hi (sentir-se còmode/a), tocar-hi (escaure, convenir), valdre-s’hi, donar-s’hi  Expressions anar-hi o estar-hi a favor o en contra SE  Verbs pronominals, indica impersonalitat: Es parlà de tot un poc
 32. 32. Consideracions generals  Abús del pronom reflexiu SE:  Cal evitar combinar SE amb un pronom feble referit a persona:  Es veia trista (*Se la veia trista)  Cal evitar-lo quan existeixen alternatives:  Quan u/un és jove (*Quan s’és jove)
 33. 33. Pronoms personals febles: restriccions en la combinació  No es poden combinar pronoms idèntics.  No es pot combinar EN+HO, caldrà decidir quin substituir.  He tret això de l’armari > Ho he tret de l’armari/N’he tret això *N’ho he tret  No es pot combinar HO (CD neutre) amb HI (adv.), tot i que alguns parlars ho resolen canviant el pron neutre pel masc. EL:  Deixa això en el calaix > Deixa-l’hi *Deixa-ho-hi  Tot i ser possibles, són estranyes les combinacions següents:  LI+HI: Li portava flors a casa > Li hi portava flors  L’EN: L’han nomenat president, l’en nomenaran demà  LA’N:Va traure la documentació del despatx > La’n va traure

×