Kontakty szkoły z partnerami krajowymi i zagranicznymi

A
Lata 2009-2012
Opowiem Ci o wolnej Polsce
Projekt: Wojenne losy obecnych
mieszkańców Dolnego Śląska
w ramach ogólnopolskiego
programu „Opowiem Ci o wolnej
Polsce” zorganizowanego przez CEO
(Centrum Edukacji Obywatelskiej)
Termin realizacji: październik 2009 –
maj 2010
Cele:
- Poznanie losów wojennych osób
zamieszkujących obecnie Dolny Śląsk –
szczególnie krewnych naszych uczniów
- Przybliżenie uczniom problematyki II
wojny światowej i pokazanie jej wpływu na
każdą polską rodzinę


 Szczegóły na stronie: http://wojenne-losy-naszych-przodkow.wikispaces.com/
Działania i efekty
 październik- listopad 2009: poznanie zarysu historycznego
 Europy końca lat trzydziestych dwudziestego wieku, spotkania
 w szkole ze świadkami historii

 grudzień – marzec: indywidualne wywiady z bliskimi, którzy
 przeżyli II wojnę światową, opracowywanie wywiadów

 maj – kwiecień 2010: wizyty w muzeach i miejscach
 przedstawiających II wojnę światową (Obóz Gross Rosen,
 Podziemne miasto z czasów II wojny światowej w Osówce,
 Zamek Książ, Poniemiecki schron przeciwlotniczy w
 Dzierżoniowie)
Kontakty szkoły z partnerami krajowymi i zagranicznymi
Ekomost – łączy nas
 Projekt integracyjny realizowany wraz z uczniami
 Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-
 Wychowawczego przy Polskim Stowarzyszeniu na
 Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym koło w
 Dzierżoniowie w roku szkolnym 2011-2012

 Celem projektu było zapoznanie uczniów ‘dziewiątki’ z
 wolontariatem, uwrażliwienie na cudzą odmienność i
 cierpienie. W projekcie uczestniczyli uczniowie klas
 szóstych, którzy odpowiednio umotywowali chęć udziału
 w tego typu przedsięwzięciu.
Uczestnicy projektu wykonali wspólnie
       następujące zadania:
 Ekologiczne zajęcia integracyjne
  uczniów SP 9 Dzierżoniów z
  dziećmi niepełnosprawnymi -
  uczniami OREW:
  zajęcia z przedstawicielem zpgd7
  na temat segregacji odpadów,
  wykonywanie stroików,
  wykonywanie ekologicznych
  instrumentów muzycznych,
  wykonywanie plakatów o tematyce
  zimowej,
  sadzenie roślin wiosennych,
  wykonywanie ozdób
  wielkanocnych
     Szczegóły na stronie: http://sp9dzierzoniow.pl/ekomost-laczy-nas
Wspólne wycieczki edukacyjne:
 Szkoła Leśna w Bielawie,
 Muzeum Wsi Opolskiej
 w Bierkowicach,
 Ogród Botaniczny w
 Wojsławicach
Imprezy integracyjne
 Hepening w SP 9 : wspólne
 przedstawienie o potrzebie
 ochrony środowiska pt. „Sąd nad
 człowiekiem” oraz rywalizacja
 ekologiczna dzieci
 niepełnosprawnych z trzech
 placówek powiatu
 dzierżoniowskiego (OREW
 Dzierżoniów, Specjalny Ośrodek
 Szkolno-Wychowawczy w
 Bielawie, Specjalny Ośrodek
 Szkolno-Wychowawczy w Piławie
 Górnej), uczniowie SP 9
 pomagali w imprezie jako
 wolontariusze.
 Ekorodzinny piknik w OREW:
 wspólne zajęcia plastyczne i
 ruchowe uczestników projektu.
Nasi wolontariusze
     Uczniowie, którzy wykazali
     się największą wrażliwością i
     zaangażowaniem w
     realizację projektu zostali
     nagrodzeni Dyplomami
     Wolontariusza od
     Polskiego Stowarzyszenia na
     Rzecz Osób z
     Upośledzeniem Umysłowym
     koło w Dzierżoniowie.
U4energy
 W roku szkolnym 2011-2012 realizowaliśmy
  projekt o ochronie energii razem ze
  szkołami greckimi:
  Gymnasium of Chrysoupoli, Kavala,
  Grecja – Klitsiotis konstantinos and
  Karpozilou Akribi
  Hellenic-French School, Kalamari,
  Thessaloniki, Grecja – Toubektsis
  Sokratis
  Elementary School of Panagia Thasos,
  Grecja – Kavazis George
  Elementary School of Chrysohori
  Chrysoupoli, Kavala, Grecja – Katsani
  Aggeliki
  Koordynatorem przedsięwzięcia jest:
  Kartsiotou Thomais, Counselor of
  Primary Education in Chrysoupoli and
  Thassos – Grecja
  Działania szkół partnerskich (w j.
  angielskim i greckim) można zobaczyć
  na naszym wspólnym wiki TUTAJ
Wspólne działania:
 Opracowanie sposobów
 oszczędzania energii w
 życiu codziennym
 Wykorzystanie
 odnawialnych źródeł
 energii
 Konkurs plastyczny
 propagujący odnawialne
 źródła energii
 Udział w Europejskich
 Słonecznych Dniach
 Organizacja Tygodnia
 Ekologicznego
 zakończonego apelem z
 okazji Dnia Ziemi
 Wystawy w szkole
 promujące oszczędzanie
 energii

 http://sp9dzierzoniow.pl/u4energy
Projekty etwinning
 Od października 2006      Dwukrotnie nasze
 roku SP9 Dzierżoniów      projekty znalazły się w
 aktywnie uczestniczy w     gronie laureatów
 programie eTwinning.      ogólnopolskiego
 Do tej pory 11 naszych     konkursu Nasz projekt
 projektów zostało       eTwinning:
 nagrodzonych Odznaką      W roku 2006 projekt
 Jakości eTwinning, co     Discovering Europe
 świadczy o wysokiej      zajął III miejsce
 jakości naszej współpracy.   W roku 2011 projekt
                 Ecosystems around us…
                 zajął II miejsce
Influence of WW2 on our Families –
  Wpływ II wojny światowej na nasze rodziny
 Czas realizacji: 01.09.2009 –
 01.09.2011
 Szkoły partnerskie:
 Fredrika Skola, Åsele (Szwecja)
 SZŠ a VOŠZ Liberec, Liberec
 (Republika Czeska)
 Grundzāles pamatskola, Smiltenes
 novads (Lotwa)
 Mayflower Primary School, Leicester
 (Wielka Brytania)
 ysgol eifion wyn, porthmadog
 (Wielka Brytania)
 Scuola Secondaria di primo grado ,
 Colle di Val d''Elsa (Włochy)     Strona projektu:
 Leasingham St Andrew's CE Primary   http://etwinningprojectaboutww2.
 School, Sleaford (Wielka Brytania)  wikispaces.com/
 Scoala Butoiu de Jos, Butoiu de Jos
 (Rumunia)
Działania
 Projekt podzielony był na kilka części:
 - Przyczyny wybuchu II wojny światowej w Europie
 - II wojna światowa w mojej rodzinie - indywidualna
 praca uczniów – przeprowadzanie wywiadów z
 przodkami o czasach II wojny światowej
 - Spotkania z ludźmi, którzy przeżyli II wojnę światową
 - Wizyty w muzeach prezentujących okres II wojny
 światowej
 - Znajdowanie podobieństw i różnic w historiach
 opowiedzianych przez uczestników wojny w krajach
 szkół uczestniczących w projekcie
Efekty i nagrody
               Projekt został
 Projekt ukazał nam    nagrodzony Europejską
 podobieństwa i różnice   Odznaką Jakości
 jakie występowały w    eTwinning w Republice
 naszych krajach podczas  Czeskiej, w Polsce, w
 II wojny światowej.    Rumunii i we Włoszech.
 Uczniowie poznali
 szerszy obraz wojny
 poprzez życiorysy
 zwyczajnych ludzi – ich
 przodków i przodków
 ich kolegów z krajów
 szkół partnerskich.
Wyjazd do Liberca
            W maju 2010 roku grupa
            naszych uczniów udała się na
            trzydniową wymianę do szkoły
    W Hejnicach  partnerskiej do Republiki
            Czeskiej do Liberca, gdzie
            osobiście mogli poznać
            niezwykłą historię Sudetów
            Czeskich oraz spotkać się z
            rówieśnikami.
Na Zamku Frydlant
Ecosystems around us - Greek and Polish
   children leading to meaningful education
        through concept maps
 Czas realizacji: listopad 2009 –
  marzec 2012
 Szkoła partnerska: School of
  Palio, Kavala, Grecja
 Cele projektu:
 - poznanie ekosystemów
  istniejących w Europie;
  - wprowadzenie nowej metody
  nauczania poprzez tworzenie map
  mózgu;
 - doskonalenie umiejętności ICT w
  tym praca w nowym programie
  mind42 - do tworzenia map
  mózgu.
Mind42
   Uczniowie poznawali
  ekosystemy
  wykorzystując wiele
  metod i programów:
  poprzez burzę mózgu,
  rysunki z opisami,
  ręcznie wykonywane
  mapy mózgu, wykonując
  filmy i prezentacje
  multimedialne oraz
  korzystając z programu
  mind42
Nagrody dla projektu
 Rezultaty naszej współpracy
 zostały docenione , projekt
 został uznany za bardzo
 wartościowy i nagrodzono go
 licznymi nagrodami:
 Krajowe i Europejskie Odznaki
 Jakości eTwinning
 II miejsce w ogólnopolskim
 konkursie Nasz projekt
 eTwinning 2011
 I miejsce w Grecji za
 Innowacyjność i Jakość w
 nauczaniu

 http://ecosystemsaroundus.wikispaces.com/
 Projekt ten był też
 finalistą Europejskiego
 Konkursu eTwinning
 2012 i został
 przedstawiony podczas
 Europejskiej Konferencji
 eTwinning w Berlinie w
 marcu 2012 roku.
Origami Wonders
     Termin realizacji: 10.10.2010
     – 10.12.2011
     Szkoły partnerskie:
     - Şcoala nr. 15 "Adrian Păunescu" ,
     Piteşti , Rumunia
     - C.R.A LA SABINA, Villafranca de
     Ebro, Hiszpania
     - Doğankent Celil Çavuşoğlu
     İlköğretim Okulu,
     YÜREĞİR/ADANA , Turcja

       http://origami-
     wonders.wikispaces.com/
Nauka poprzez współpracę
 Celem projektu było
 poznanie techniku
 składania papieru origami
 poprzez wzajemne
 doświadczenie: w szkołach
 uczyliśmy się składać
 wybrane figury, potem
 nakręcaliśmy filmy, które
 umieszczaliśmy na wspólnie
 redagowanym wiki. W
 szkołach korzystaliśmy z
 tych filmów i w ten sposób
 dzieci uczyły się od swoich
 rówieśników.
Krok po kroku, do doskonałości      W szkole regularnie prezentowaliśmy
      nasze prace
Kontakty szkoły z partnerami krajowymi i zagranicznymi
Projekt nagrodzony został
Europejską Odznaką Jakości w
Polsce i w Hiszpanii
Everyday Life at Primary School
 Czas realizacji projektu:  Projekt pozwolił uczniom i
                nauczycielom przedstawić
 od 19.10 2010 roku       życie szkolne w swojej
 Szkoły partnerskie:      szkole podstawowej i
- School of Palio,       poznać życie szkolne w
 Kavala, Grecja        szkołach partnerskich.
- Gymnázium V. B.        Uczniowie przedstawili
 Nedožerského,         życie szkolne od planu roku
 Prievidza, Słowacja      szkolnego, poprzez plan
                lekcji, uroczystości szkolne,
                wycieczki klasowe i szkolne
                po realizowane projekty.

  http://everyday-life-at-primary-school.wikispaces.com/home
Współpraca
 Projekt pokazał uczniom
 z trzech krajów, że
 bardzo podobnie
 spędzają życie w swoich
 szkołach, mają podobne
 problemy i podobne
 radości życia szkolnego.
Współpraca poprzez narzędzia ICT
          Uczestnicy projektu
          wykorzystywali wiele
          narzędzi ICT: wiki, voki,
          SlideShare, email,
          Powerpoint, Picturetrail,
          Jigsaw Planet, Jay Cut,
          Moovie Maker,
          Tripadvisor.
          Przygotowane na
          komputerze materiały w
          grupach zostały
          przełożone na plakaty o
          szkole.
Wspólnie wypracowaliśmy
    materiały edukacyjne
 Na podstawie wspólnie
 zebranych informacji
 stworzyliśmy materiały
 edukacyjne (krzyżówki i
 quizy), które uczniowie
 mogli wykorzystacć
 korzystając z naszego
 wiki.
Nagrody dla projektu
                Oprócz Odznak Jakości
                eTwinning w Grecji i
                Polsce projekt
               - zwyciężył w krajowym
                konkursie eTwinning
                w Grecji w roku 2011
               - Dziennik projektu został
                uznany za najlepszy
                Dziennik Projektu w
                Polsce w lipcu 2011
                roku


http://everyday-life-at-primary-school.wikispaces.com/home
CHILDREN AND REPORTERS
 Czas realizacji projektu:
od 1 września 2010       Projekt zakłada
                utworzenie wspólnego
Szkoły partnerskie:      blogu pisanego przez
- CEIP MIGUEL DE        uczniów szkół
 CERVANTES, El Toboso,    uczestniczących w
 Hiszpania          projekcie. Pojawiające się
- Scuola Primaria Statale   artykuły obejmują różne
 Rionero in Vulture,     tematy: życie szkoły,
 Rionero in Vulture,     wiadomości z kraju, ze
 Włochy            świata, sport,
- Escola Básica nº 2 da    zainteresowania uczniów,
 Lousã, Lousã, Portugalia   pogoda, zdrowie,
                odkrywcy, wynalazki,…
Współpraca
 Uczniowie pisali artykuły
 i wykonywali prezentacje
 oraz filmy w języku
 angielskim.
Nauka ze wspólnych zasobów
               Często na zajęciach w
               szkole czytaliśmy
               artykuły naszych
               rówieśników ze szkół
               partnerskich na blogu
               projektu.


http://childrenandreport
  ers.blogspot.com/

Projekt nagrodzony
Odznaką Jakości eTwinning
Nature Explorers Club

       Czas realizacji projektu:
      od 23 sierpnia 2011 roku
      Szkoły partnerskie:
      - School of Palio, Kavala, Grecja
      - 137 SOU "Angel Kanchev",
       Sofia, Bułgaria
      - Leikskólinn Furugrund,
       Kopavogur, Islandia
      - Agrupamento Vertical de
       Escolas de Aljezur, Aljezur,
       Portugalia
Wspólne poznawanie przyrody
 Jesień: Poznawanie roślin
 ogrodowych (samodzielne
 zdjęcia), wykonywanie
 zielników z samodzielnie
 zebranych i zasuszonych
 liści drzew i krzewów,
 zwierzęta gospodarskie w
 naszej okolicy (zdjęcia,
 rysunki), dzikie zwierzęta
 (rysunki z opisami)
Zima
 Poznawanie roślin
 doniczkowych, zwierząt
 domowych,
 wykonywanie prostych
 eksperymentów
 chemicznych.
Wiosna
 pierwsze znaki wiosny w
 naszym mieście: zdjęcia,
 wykonanie prezentacji i
 filmów;
 poznawanie roślin
 wiosennych
 sadzenie roślin
 wiosennych (rzeżucha,
 owies, fasola, pszenica,
 rzodkiewka, kwiaty
 wiosenne,...)
Konkursy fotograficzne
            W czasie realizacji
             projektu
             przeprowadziliśmy
             kilka konkursów
             fotograficznych dla
             uczestników :
           -  warzywa i owoce,
           -  zwierzęta gospodarskie
             i domowe,
           -  dzikie zwierzęta,
           -  kwiaty i drzewa

http://natureexplorersclub.robertopires.com/
Dziękujemy za uwagę 
Szkoła Podstawowa nr 9
im. Mikołaja Kopernika
  w Dzierżoniowie
   Opracowała: Anna Szczepaniak
1 de 40

Recomendados

Eco Citizens of Common Europe. Prezentacja projektu oraz jego korzyści dla ka... por
Eco Citizens of Common Europe. Prezentacja projektu oraz jego korzyści dla ka...Eco Citizens of Common Europe. Prezentacja projektu oraz jego korzyści dla ka...
Eco Citizens of Common Europe. Prezentacja projektu oraz jego korzyści dla ka...admkb
361 vistas141 diapositivas
SP71 Comenius por
SP71 ComeniusSP71 Comenius
SP71 ComeniusSzkoła Podstawowa nr 71
695 vistas52 diapositivas
eTwinning w SP 9 Dzierżoniów por
eTwinning w SP 9 DzierżonióweTwinning w SP 9 Dzierżoniów
eTwinning w SP 9 DzierżoniówAnna Sz.
159 vistas13 diapositivas
Interklasa 2013 - SP 9 Dzierżoniów por
Interklasa 2013 - SP 9 DzierżoniówInterklasa 2013 - SP 9 Dzierżoniów
Interklasa 2013 - SP 9 DzierżoniówAnna Sz.
155 vistas55 diapositivas
What we want – building for the future por
What we want – building for the futureWhat we want – building for the future
What we want – building for the futureAnna Sz.
440 vistas54 diapositivas
Szkoła podstawowa nr 9 por
Szkoła podstawowa nr 9Szkoła podstawowa nr 9
Szkoła podstawowa nr 9Anna Sz.
394 vistas53 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Szkola Podstawowa nr 9 w Dzierzoniowie por
Szkola Podstawowa nr 9 w DzierzoniowieSzkola Podstawowa nr 9 w Dzierzoniowie
Szkola Podstawowa nr 9 w Dzierzoniowieannaszsp9
1.6K vistas53 diapositivas
etwinning prezentacja programu por
etwinning prezentacja programuetwinning prezentacja programu
etwinning prezentacja programuAleksandra Schoen-Kamińska
305 vistas29 diapositivas
SP32: Szkoła dobrych pomysłów por
SP32: Szkoła dobrych pomysłówSP32: Szkoła dobrych pomysłów
SP32: Szkoła dobrych pomysłówSP 32
552 vistas24 diapositivas
Projekt Comenius por
Projekt ComeniusProjekt Comenius
Projekt Comeniusglzs
666 vistas10 diapositivas
Prezentacja SP27 por
Prezentacja SP27Prezentacja SP27
Prezentacja SP27sp27
614 vistas27 diapositivas
Podsumowanie projektu "Dream into Aim" w ramach Comenius Regio por
Podsumowanie projektu "Dream into Aim" w ramach Comenius RegioPodsumowanie projektu "Dream into Aim" w ramach Comenius Regio
Podsumowanie projektu "Dream into Aim" w ramach Comenius RegioUrząd Gminy i Miasta Proszowice
482 vistas51 diapositivas

La actualidad más candente(20)

Szkola Podstawowa nr 9 w Dzierzoniowie por annaszsp9
Szkola Podstawowa nr 9 w DzierzoniowieSzkola Podstawowa nr 9 w Dzierzoniowie
Szkola Podstawowa nr 9 w Dzierzoniowie
annaszsp91.6K vistas
SP32: Szkoła dobrych pomysłów por SP 32
SP32: Szkoła dobrych pomysłówSP32: Szkoła dobrych pomysłów
SP32: Szkoła dobrych pomysłów
SP 32552 vistas
Projekt Comenius por glzs
Projekt ComeniusProjekt Comenius
Projekt Comenius
glzs666 vistas
Prezentacja SP27 por sp27
Prezentacja SP27Prezentacja SP27
Prezentacja SP27
sp27614 vistas
Kształtowanie kompetencji informacyjnych dzięki projektom eTwinning por Empatic Project
Kształtowanie kompetencji informacyjnych dzięki projektom eTwinning Kształtowanie kompetencji informacyjnych dzięki projektom eTwinning
Kształtowanie kompetencji informacyjnych dzięki projektom eTwinning
Empatic Project3K vistas
Nature Explorers Club por Anna Sz.
Nature Explorers ClubNature Explorers Club
Nature Explorers Club
Anna Sz.141 vistas
Partenariat Scolaire Comenius "Migrations:intégrtaion par l'éducation". por gabsmolij
Partenariat Scolaire Comenius "Migrations:intégrtaion par l'éducation".Partenariat Scolaire Comenius "Migrations:intégrtaion par l'éducation".
Partenariat Scolaire Comenius "Migrations:intégrtaion par l'éducation".
gabsmolij284 vistas
"Zagraniczna mobilnośc szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów indywidu... por Katarzyna Potulna
"Zagraniczna mobilnośc szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów indywidu..."Zagraniczna mobilnośc szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów indywidu...
"Zagraniczna mobilnośc szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów indywidu...
Katarzyna Potulna1.4K vistas
Projekt Comenius Today's child tommorow's entrepreneur por glzs
Projekt Comenius Today's child tommorow's entrepreneurProjekt Comenius Today's child tommorow's entrepreneur
Projekt Comenius Today's child tommorow's entrepreneur
glzs974 vistas
Comenius cossol zespół szkół nr 2 rybnik 1 por hania164
Comenius cossol zespół szkół nr 2 rybnik 1Comenius cossol zespół szkół nr 2 rybnik 1
Comenius cossol zespół szkół nr 2 rybnik 1
hania1641K vistas
Program comenius prezentacja por wiosenka
Program comenius prezentacjaProgram comenius prezentacja
Program comenius prezentacja
wiosenka1.3K vistas
˛Bibliot'blogi eduk i_rudnicka_krakow_2011 (2) por paddington
˛Bibliot'blogi eduk i_rudnicka_krakow_2011 (2)˛Bibliot'blogi eduk i_rudnicka_krakow_2011 (2)
˛Bibliot'blogi eduk i_rudnicka_krakow_2011 (2)
paddington480 vistas
Erasmus + prezentacja por wiosenka
Erasmus + prezentacjaErasmus + prezentacja
Erasmus + prezentacja
wiosenka1.5K vistas

Destacado

арнаутова ольга por
арнаутова ольгаарнаутова ольга
арнаутова ольгаСветлана Агапова
289 vistas11 diapositivas
2015 12-02 - dia não fumador - ji ce avelãs por
2015 12-02 - dia não fumador - ji ce avelãs2015 12-02 - dia não fumador - ji ce avelãs
2015 12-02 - dia não fumador - ji ce avelãsO Ciclista
379 vistas22 diapositivas
G5 Brasil apresentação institucional por
G5 Brasil apresentação institucionalG5 Brasil apresentação institucional
G5 Brasil apresentação institucionalG5 Brasil
349 vistas16 diapositivas
2012夏季訓練帶經文綱目中文版 por
2012夏季訓練帶經文綱目中文版2012夏季訓練帶經文綱目中文版
2012夏季訓練帶經文綱目中文版國恩 洪
973 vistas101 diapositivas
Pio.La Uso Herramientas Web Articulacion Redes por
Pio.La Uso Herramientas Web Articulacion RedesPio.La Uso Herramientas Web Articulacion Redes
Pio.La Uso Herramientas Web Articulacion RedesRosa Cristina Parra Lozano
470 vistas14 diapositivas
El Slideshare por
El SlideshareEl Slideshare
El Slideshareguest0bc1be4d
119 vistas8 diapositivas

Destacado(20)

2015 12-02 - dia não fumador - ji ce avelãs por O Ciclista
2015 12-02 - dia não fumador - ji ce avelãs2015 12-02 - dia não fumador - ji ce avelãs
2015 12-02 - dia não fumador - ji ce avelãs
O Ciclista379 vistas
G5 Brasil apresentação institucional por G5 Brasil
G5 Brasil apresentação institucionalG5 Brasil apresentação institucional
G5 Brasil apresentação institucional
G5 Brasil349 vistas
2012夏季訓練帶經文綱目中文版 por 國恩 洪
2012夏季訓練帶經文綱目中文版2012夏季訓練帶經文綱目中文版
2012夏季訓練帶經文綱目中文版
國恩 洪973 vistas
Phuluc 62 2011_tt_bnnptnt_14092011 (1) por Buu Dang
Phuluc 62 2011_tt_bnnptnt_14092011 (1)Phuluc 62 2011_tt_bnnptnt_14092011 (1)
Phuluc 62 2011_tt_bnnptnt_14092011 (1)
Buu Dang549 vistas
Competências e habilidades por claudia murta
Competências e habilidadesCompetências e habilidades
Competências e habilidades
claudia murta587 vistas
презентация выставка поставщик_final por LOLO1610
презентация выставка поставщик_finalпрезентация выставка поставщик_final
презентация выставка поставщик_final
LOLO1610203 vistas
ராதாமோகன் புகழ்பெற்ற பண்டிதர்களில் ஒருவர் por Elan Cheliyan
ராதாமோகன் புகழ்பெற்ற பண்டிதர்களில் ஒருவர்ராதாமோகன் புகழ்பெற்ற பண்டிதர்களில் ஒருவர்
ராதாமோகன் புகழ்பெற்ற பண்டிதர்களில் ஒருவர்
Elan Cheliyan141 vistas
广联达造价软件教程 por zhanglingling
广联达造价软件教程广联达造价软件教程
广联达造价软件教程
zhanglingling183 vistas
Оценка качества обслуживания Бигл por Maria_Shmakova
Оценка качества обслуживания БиглОценка качества обслуживания Бигл
Оценка качества обслуживания Бигл
Maria_Shmakova464 vistas
Institucion educativa la gabriela por arboledamesa
Institucion educativa la gabrielaInstitucion educativa la gabriela
Institucion educativa la gabriela
arboledamesa141 vistas
CoerêNcia E Unidade por Luciane Lira
CoerêNcia E UnidadeCoerêNcia E Unidade
CoerêNcia E Unidade
Luciane Lira500 vistas
C:\Fakepath\Comemoração dos 25 Anos da nossa Escola por O Ciclista
C:\Fakepath\Comemoração dos 25 Anos da nossa EscolaC:\Fakepath\Comemoração dos 25 Anos da nossa Escola
C:\Fakepath\Comemoração dos 25 Anos da nossa Escola
O Ciclista179 vistas
2012 04-14 - textos dramat verde vida por O Ciclista
2012 04-14 - textos dramat verde vida2012 04-14 - textos dramat verde vida
2012 04-14 - textos dramat verde vida
O Ciclista492 vistas

Similar a Kontakty szkoły z partnerami krajowymi i zagranicznymi

About our project in Polish por
About our project in PolishAbout our project in Polish
About our project in Polishwerkus
457 vistas11 diapositivas
For a rest forest kopia por
For a rest forest  kopiaFor a rest forest  kopia
For a rest forest kopiamalgorzatkachatka
928 vistas22 diapositivas
20 lecie Społecznej Szkoły Podstawowej nr 10 i Gimnazjum nr 27 STO im. Kardyn... por
20 lecie Społecznej Szkoły Podstawowej nr 10 i Gimnazjum nr 27 STO im. Kardyn...20 lecie Społecznej Szkoły Podstawowej nr 10 i Gimnazjum nr 27 STO im. Kardyn...
20 lecie Społecznej Szkoły Podstawowej nr 10 i Gimnazjum nr 27 STO im. Kardyn...szkola1027
1.3K vistas196 diapositivas
20 lecie Społecznej Szkoły Podstawowej nr 10 i Gimnazjum nr 27 STO im. Kardyn... por
20 lecie Społecznej Szkoły Podstawowej nr 10 i Gimnazjum nr 27 STO im. Kardyn...20 lecie Społecznej Szkoły Podstawowej nr 10 i Gimnazjum nr 27 STO im. Kardyn...
20 lecie Społecznej Szkoły Podstawowej nr 10 i Gimnazjum nr 27 STO im. Kardyn...szkola1027
242 vistas196 diapositivas
Scenariusz podsumowania i dokumentacja zdjeciowa z projektu por
Scenariusz podsumowania i dokumentacja zdjeciowa z projektuScenariusz podsumowania i dokumentacja zdjeciowa z projektu
Scenariusz podsumowania i dokumentacja zdjeciowa z projektuMa_Ja
2K vistas17 diapositivas
Z Comeniusem dookoła Europy w ramach edukacyjnego programu „Uczenie się przez... por
Z Comeniusem dookoła Europy w ramach edukacyjnego programu „Uczenie się przez...Z Comeniusem dookoła Europy w ramach edukacyjnego programu „Uczenie się przez...
Z Comeniusem dookoła Europy w ramach edukacyjnego programu „Uczenie się przez...Julia Sarnecka, née Płachecka
4 vistas130 diapositivas

Similar a Kontakty szkoły z partnerami krajowymi i zagranicznymi(20)

About our project in Polish por werkus
About our project in PolishAbout our project in Polish
About our project in Polish
werkus457 vistas
20 lecie Społecznej Szkoły Podstawowej nr 10 i Gimnazjum nr 27 STO im. Kardyn... por szkola1027
20 lecie Społecznej Szkoły Podstawowej nr 10 i Gimnazjum nr 27 STO im. Kardyn...20 lecie Społecznej Szkoły Podstawowej nr 10 i Gimnazjum nr 27 STO im. Kardyn...
20 lecie Społecznej Szkoły Podstawowej nr 10 i Gimnazjum nr 27 STO im. Kardyn...
szkola10271.3K vistas
20 lecie Społecznej Szkoły Podstawowej nr 10 i Gimnazjum nr 27 STO im. Kardyn... por szkola1027
20 lecie Społecznej Szkoły Podstawowej nr 10 i Gimnazjum nr 27 STO im. Kardyn...20 lecie Społecznej Szkoły Podstawowej nr 10 i Gimnazjum nr 27 STO im. Kardyn...
20 lecie Społecznej Szkoły Podstawowej nr 10 i Gimnazjum nr 27 STO im. Kardyn...
szkola1027242 vistas
Scenariusz podsumowania i dokumentacja zdjeciowa z projektu por Ma_Ja
Scenariusz podsumowania i dokumentacja zdjeciowa z projektuScenariusz podsumowania i dokumentacja zdjeciowa z projektu
Scenariusz podsumowania i dokumentacja zdjeciowa z projektu
Ma_Ja2K vistas
ojczyzna por Teresa
ojczyznaojczyzna
ojczyzna
Teresa303 vistas
Prezentacja projektu por Teresa
Prezentacja projektuPrezentacja projektu
Prezentacja projektu
Teresa893 vistas
Dni europejskie 2010 e twinning por zso7katowice
Dni europejskie 2010 e twinningDni europejskie 2010 e twinning
Dni europejskie 2010 e twinning
zso7katowice332 vistas
Ewaluacja ja i_moje_miasto por gosiak60
Ewaluacja ja i_moje_miastoEwaluacja ja i_moje_miasto
Ewaluacja ja i_moje_miasto
gosiak60491 vistas
About our Comenius project Why Maths? por Gosia Garkowska
About our Comenius project Why Maths?About our Comenius project Why Maths?
About our Comenius project Why Maths?
Gosia Garkowska276 vistas
Podkarpacie24 por mastx
Podkarpacie24Podkarpacie24
Podkarpacie24
mastx286 vistas
Konkursy 2009-2012 por annaszsp9
Konkursy 2009-2012Konkursy 2009-2012
Konkursy 2009-2012
annaszsp9490 vistas
Wyjazdy nauczycieli Zs nr 5 na kursy w ramach programu Erasmus+ por Kasia Kmiecik - Seixas
Wyjazdy nauczycieli Zs nr 5 na kursy w ramach programu Erasmus+Wyjazdy nauczycieli Zs nr 5 na kursy w ramach programu Erasmus+
Wyjazdy nauczycieli Zs nr 5 na kursy w ramach programu Erasmus+
Wspolpraca por Teresa
WspolpracaWspolpraca
Wspolpraca
Teresa391 vistas

Más de annaszsp9

UNESCO WHS of Poland por
UNESCO WHS of PolandUNESCO WHS of Poland
UNESCO WHS of Polandannaszsp9
668 vistas30 diapositivas
Christmas truce 1914 por
Christmas truce 1914Christmas truce 1914
Christmas truce 1914annaszsp9
2.7K vistas10 diapositivas
World war 1 by szymon por
World war 1 by szymonWorld war 1 by szymon
World war 1 by szymonannaszsp9
1.3K vistas41 diapositivas
Rozejm bożonarodzeniowy 1914 por
Rozejm bożonarodzeniowy 1914Rozejm bożonarodzeniowy 1914
Rozejm bożonarodzeniowy 1914annaszsp9
614 vistas8 diapositivas
Maria sklodowska curie ang por
Maria sklodowska curie angMaria sklodowska curie ang
Maria sklodowska curie angannaszsp9
1.1K vistas10 diapositivas
Bitwa pod Monte Cassino por
Bitwa pod Monte CassinoBitwa pod Monte Cassino
Bitwa pod Monte Cassinoannaszsp9
577 vistas10 diapositivas

Más de annaszsp9(20)

UNESCO WHS of Poland por annaszsp9
UNESCO WHS of PolandUNESCO WHS of Poland
UNESCO WHS of Poland
annaszsp9668 vistas
Christmas truce 1914 por annaszsp9
Christmas truce 1914Christmas truce 1914
Christmas truce 1914
annaszsp92.7K vistas
World war 1 by szymon por annaszsp9
World war 1 by szymonWorld war 1 by szymon
World war 1 by szymon
annaszsp91.3K vistas
Rozejm bożonarodzeniowy 1914 por annaszsp9
Rozejm bożonarodzeniowy 1914Rozejm bożonarodzeniowy 1914
Rozejm bożonarodzeniowy 1914
annaszsp9614 vistas
Maria sklodowska curie ang por annaszsp9
Maria sklodowska curie angMaria sklodowska curie ang
Maria sklodowska curie ang
annaszsp91.1K vistas
Bitwa pod Monte Cassino por annaszsp9
Bitwa pod Monte CassinoBitwa pod Monte Cassino
Bitwa pod Monte Cassino
annaszsp9577 vistas
Generał Elżbieta Zawacka por annaszsp9
Generał Elżbieta ZawackaGenerał Elżbieta Zawacka
Generał Elżbieta Zawacka
annaszsp91.2K vistas
Wywóz Polaków na Syberię por annaszsp9
Wywóz Polaków na SyberięWywóz Polaków na Syberię
Wywóz Polaków na Syberię
annaszsp9881 vistas
Jan karski por annaszsp9
Jan karskiJan karski
Jan karski
annaszsp9369 vistas
Maksymilian Maria Kolbe por annaszsp9
Maksymilian Maria KolbeMaksymilian Maria Kolbe
Maksymilian Maria Kolbe
annaszsp92.5K vistas
Holocaust i Irena Sendler por annaszsp9
Holocaust i Irena SendlerHolocaust i Irena Sendler
Holocaust i Irena Sendler
annaszsp9280 vistas
World war two our shared history draft por annaszsp9
World war two  our shared history draftWorld war two  our shared history draft
World war two our shared history draft
annaszsp91.1K vistas
We were on a trip to complex rzeczka por annaszsp9
We were on a trip to complex rzeczkaWe were on a trip to complex rzeczka
We were on a trip to complex rzeczka
annaszsp9387 vistas
Depertations into the Soviet Union por annaszsp9
Depertations into the Soviet UnionDepertations into the Soviet Union
Depertations into the Soviet Union
annaszsp9442 vistas
Janusz Korczak in English por annaszsp9
Janusz Korczak in EnglishJanusz Korczak in English
Janusz Korczak in English
annaszsp9320 vistas
Powstanie Parszawskie por annaszsp9
Powstanie ParszawskiePowstanie Parszawskie
Powstanie Parszawskie
annaszsp9342 vistas
Powstanie Warszawskie por annaszsp9
Powstanie WarszawskiePowstanie Warszawskie
Powstanie Warszawskie
annaszsp9558 vistas
Janusz Korczak por annaszsp9
Janusz KorczakJanusz Korczak
Janusz Korczak
annaszsp9275 vistas
Defensive war 1939 in Poland por annaszsp9
Defensive war 1939 in PolandDefensive war 1939 in Poland
Defensive war 1939 in Poland
annaszsp91.9K vistas

Kontakty szkoły z partnerami krajowymi i zagranicznymi

 • 2. Opowiem Ci o wolnej Polsce Projekt: Wojenne losy obecnych mieszkańców Dolnego Śląska w ramach ogólnopolskiego programu „Opowiem Ci o wolnej Polsce” zorganizowanego przez CEO (Centrum Edukacji Obywatelskiej) Termin realizacji: październik 2009 – maj 2010 Cele: - Poznanie losów wojennych osób zamieszkujących obecnie Dolny Śląsk – szczególnie krewnych naszych uczniów - Przybliżenie uczniom problematyki II wojny światowej i pokazanie jej wpływu na każdą polską rodzinę Szczegóły na stronie: http://wojenne-losy-naszych-przodkow.wikispaces.com/
 • 3. Działania i efekty  październik- listopad 2009: poznanie zarysu historycznego Europy końca lat trzydziestych dwudziestego wieku, spotkania w szkole ze świadkami historii grudzień – marzec: indywidualne wywiady z bliskimi, którzy przeżyli II wojnę światową, opracowywanie wywiadów maj – kwiecień 2010: wizyty w muzeach i miejscach przedstawiających II wojnę światową (Obóz Gross Rosen, Podziemne miasto z czasów II wojny światowej w Osówce, Zamek Książ, Poniemiecki schron przeciwlotniczy w Dzierżoniowie)
 • 5. Ekomost – łączy nas  Projekt integracyjny realizowany wraz z uczniami Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno- Wychowawczego przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym koło w Dzierżoniowie w roku szkolnym 2011-2012  Celem projektu było zapoznanie uczniów ‘dziewiątki’ z wolontariatem, uwrażliwienie na cudzą odmienność i cierpienie. W projekcie uczestniczyli uczniowie klas szóstych, którzy odpowiednio umotywowali chęć udziału w tego typu przedsięwzięciu.
 • 6. Uczestnicy projektu wykonali wspólnie następujące zadania:  Ekologiczne zajęcia integracyjne uczniów SP 9 Dzierżoniów z dziećmi niepełnosprawnymi - uczniami OREW:  zajęcia z przedstawicielem zpgd7 na temat segregacji odpadów,  wykonywanie stroików,  wykonywanie ekologicznych instrumentów muzycznych,  wykonywanie plakatów o tematyce zimowej,  sadzenie roślin wiosennych,  wykonywanie ozdób wielkanocnych Szczegóły na stronie: http://sp9dzierzoniow.pl/ekomost-laczy-nas
 • 7. Wspólne wycieczki edukacyjne:  Szkoła Leśna w Bielawie,  Muzeum Wsi Opolskiej w Bierkowicach,  Ogród Botaniczny w Wojsławicach
 • 8. Imprezy integracyjne  Hepening w SP 9 : wspólne przedstawienie o potrzebie ochrony środowiska pt. „Sąd nad człowiekiem” oraz rywalizacja ekologiczna dzieci niepełnosprawnych z trzech placówek powiatu dzierżoniowskiego (OREW Dzierżoniów, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bielawie, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Piławie Górnej), uczniowie SP 9 pomagali w imprezie jako wolontariusze.  Ekorodzinny piknik w OREW: wspólne zajęcia plastyczne i ruchowe uczestników projektu.
 • 9. Nasi wolontariusze  Uczniowie, którzy wykazali się największą wrażliwością i zaangażowaniem w realizację projektu zostali nagrodzeni Dyplomami Wolontariusza od Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym koło w Dzierżoniowie.
 • 10. U4energy  W roku szkolnym 2011-2012 realizowaliśmy projekt o ochronie energii razem ze szkołami greckimi:  Gymnasium of Chrysoupoli, Kavala, Grecja – Klitsiotis konstantinos and Karpozilou Akribi  Hellenic-French School, Kalamari, Thessaloniki, Grecja – Toubektsis Sokratis  Elementary School of Panagia Thasos, Grecja – Kavazis George  Elementary School of Chrysohori Chrysoupoli, Kavala, Grecja – Katsani Aggeliki  Koordynatorem przedsięwzięcia jest:  Kartsiotou Thomais, Counselor of Primary Education in Chrysoupoli and Thassos – Grecja  Działania szkół partnerskich (w j. angielskim i greckim) można zobaczyć na naszym wspólnym wiki TUTAJ
 • 11. Wspólne działania:  Opracowanie sposobów oszczędzania energii w życiu codziennym  Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii  Konkurs plastyczny propagujący odnawialne źródła energii
 • 12.  Udział w Europejskich Słonecznych Dniach  Organizacja Tygodnia Ekologicznego zakończonego apelem z okazji Dnia Ziemi  Wystawy w szkole promujące oszczędzanie energii http://sp9dzierzoniow.pl/u4energy
 • 13. Projekty etwinning  Od października 2006  Dwukrotnie nasze roku SP9 Dzierżoniów projekty znalazły się w aktywnie uczestniczy w gronie laureatów programie eTwinning. ogólnopolskiego  Do tej pory 11 naszych konkursu Nasz projekt projektów zostało eTwinning: nagrodzonych Odznaką  W roku 2006 projekt Jakości eTwinning, co Discovering Europe świadczy o wysokiej zajął III miejsce jakości naszej współpracy.  W roku 2011 projekt Ecosystems around us… zajął II miejsce
 • 14. Influence of WW2 on our Families – Wpływ II wojny światowej na nasze rodziny  Czas realizacji: 01.09.2009 – 01.09.2011  Szkoły partnerskie: Fredrika Skola, Åsele (Szwecja) SZŠ a VOŠZ Liberec, Liberec (Republika Czeska) Grundzāles pamatskola, Smiltenes novads (Lotwa) Mayflower Primary School, Leicester (Wielka Brytania) ysgol eifion wyn, porthmadog (Wielka Brytania) Scuola Secondaria di primo grado , Colle di Val d''Elsa (Włochy) Strona projektu: Leasingham St Andrew's CE Primary http://etwinningprojectaboutww2. School, Sleaford (Wielka Brytania) wikispaces.com/ Scoala Butoiu de Jos, Butoiu de Jos (Rumunia)
 • 15. Działania  Projekt podzielony był na kilka części: - Przyczyny wybuchu II wojny światowej w Europie - II wojna światowa w mojej rodzinie - indywidualna praca uczniów – przeprowadzanie wywiadów z przodkami o czasach II wojny światowej - Spotkania z ludźmi, którzy przeżyli II wojnę światową - Wizyty w muzeach prezentujących okres II wojny światowej - Znajdowanie podobieństw i różnic w historiach opowiedzianych przez uczestników wojny w krajach szkół uczestniczących w projekcie
 • 16. Efekty i nagrody  Projekt został  Projekt ukazał nam nagrodzony Europejską podobieństwa i różnice Odznaką Jakości jakie występowały w eTwinning w Republice naszych krajach podczas Czeskiej, w Polsce, w II wojny światowej. Rumunii i we Włoszech. Uczniowie poznali szerszy obraz wojny poprzez życiorysy zwyczajnych ludzi – ich przodków i przodków ich kolegów z krajów szkół partnerskich.
 • 17. Wyjazd do Liberca  W maju 2010 roku grupa naszych uczniów udała się na trzydniową wymianę do szkoły W Hejnicach partnerskiej do Republiki Czeskiej do Liberca, gdzie osobiście mogli poznać niezwykłą historię Sudetów Czeskich oraz spotkać się z rówieśnikami. Na Zamku Frydlant
 • 18. Ecosystems around us - Greek and Polish children leading to meaningful education through concept maps  Czas realizacji: listopad 2009 – marzec 2012  Szkoła partnerska: School of Palio, Kavala, Grecja  Cele projektu:  - poznanie ekosystemów istniejących w Europie; - wprowadzenie nowej metody nauczania poprzez tworzenie map mózgu; - doskonalenie umiejętności ICT w tym praca w nowym programie mind42 - do tworzenia map mózgu.
 • 19. Mind42  Uczniowie poznawali ekosystemy wykorzystując wiele metod i programów: poprzez burzę mózgu, rysunki z opisami, ręcznie wykonywane mapy mózgu, wykonując filmy i prezentacje multimedialne oraz korzystając z programu mind42
 • 20. Nagrody dla projektu  Rezultaty naszej współpracy zostały docenione , projekt został uznany za bardzo wartościowy i nagrodzono go licznymi nagrodami:  Krajowe i Europejskie Odznaki Jakości eTwinning  II miejsce w ogólnopolskim konkursie Nasz projekt eTwinning 2011  I miejsce w Grecji za Innowacyjność i Jakość w nauczaniu http://ecosystemsaroundus.wikispaces.com/
 • 21.  Projekt ten był też finalistą Europejskiego Konkursu eTwinning 2012 i został przedstawiony podczas Europejskiej Konferencji eTwinning w Berlinie w marcu 2012 roku.
 • 22. Origami Wonders  Termin realizacji: 10.10.2010 – 10.12.2011  Szkoły partnerskie: - Şcoala nr. 15 "Adrian Păunescu" , Piteşti , Rumunia - C.R.A LA SABINA, Villafranca de Ebro, Hiszpania - Doğankent Celil Çavuşoğlu İlköğretim Okulu, YÜREĞİR/ADANA , Turcja http://origami- wonders.wikispaces.com/
 • 23. Nauka poprzez współpracę  Celem projektu było poznanie techniku składania papieru origami poprzez wzajemne doświadczenie: w szkołach uczyliśmy się składać wybrane figury, potem nakręcaliśmy filmy, które umieszczaliśmy na wspólnie redagowanym wiki. W szkołach korzystaliśmy z tych filmów i w ten sposób dzieci uczyły się od swoich rówieśników.
 • 24. Krok po kroku, do doskonałości W szkole regularnie prezentowaliśmy nasze prace
 • 26. Projekt nagrodzony został Europejską Odznaką Jakości w Polsce i w Hiszpanii
 • 27. Everyday Life at Primary School  Czas realizacji projektu:  Projekt pozwolił uczniom i nauczycielom przedstawić od 19.10 2010 roku życie szkolne w swojej  Szkoły partnerskie: szkole podstawowej i - School of Palio, poznać życie szkolne w Kavala, Grecja szkołach partnerskich. - Gymnázium V. B. Uczniowie przedstawili Nedožerského, życie szkolne od planu roku Prievidza, Słowacja szkolnego, poprzez plan lekcji, uroczystości szkolne, wycieczki klasowe i szkolne po realizowane projekty. http://everyday-life-at-primary-school.wikispaces.com/home
 • 28. Współpraca  Projekt pokazał uczniom z trzech krajów, że bardzo podobnie spędzają życie w swoich szkołach, mają podobne problemy i podobne radości życia szkolnego.
 • 29. Współpraca poprzez narzędzia ICT  Uczestnicy projektu wykorzystywali wiele narzędzi ICT: wiki, voki, SlideShare, email, Powerpoint, Picturetrail, Jigsaw Planet, Jay Cut, Moovie Maker, Tripadvisor.  Przygotowane na komputerze materiały w grupach zostały przełożone na plakaty o szkole.
 • 30. Wspólnie wypracowaliśmy materiały edukacyjne  Na podstawie wspólnie zebranych informacji stworzyliśmy materiały edukacyjne (krzyżówki i quizy), które uczniowie mogli wykorzystacć korzystając z naszego wiki.
 • 31. Nagrody dla projektu  Oprócz Odznak Jakości eTwinning w Grecji i Polsce projekt - zwyciężył w krajowym konkursie eTwinning w Grecji w roku 2011 - Dziennik projektu został uznany za najlepszy Dziennik Projektu w Polsce w lipcu 2011 roku http://everyday-life-at-primary-school.wikispaces.com/home
 • 32. CHILDREN AND REPORTERS  Czas realizacji projektu: od 1 września 2010  Projekt zakłada utworzenie wspólnego Szkoły partnerskie: blogu pisanego przez - CEIP MIGUEL DE uczniów szkół CERVANTES, El Toboso, uczestniczących w Hiszpania projekcie. Pojawiające się - Scuola Primaria Statale artykuły obejmują różne Rionero in Vulture, tematy: życie szkoły, Rionero in Vulture, wiadomości z kraju, ze Włochy świata, sport, - Escola Básica nº 2 da zainteresowania uczniów, Lousã, Lousã, Portugalia pogoda, zdrowie, odkrywcy, wynalazki,…
 • 33. Współpraca  Uczniowie pisali artykuły i wykonywali prezentacje oraz filmy w języku angielskim.
 • 34. Nauka ze wspólnych zasobów  Często na zajęciach w szkole czytaliśmy artykuły naszych rówieśników ze szkół partnerskich na blogu projektu. http://childrenandreport ers.blogspot.com/ Projekt nagrodzony Odznaką Jakości eTwinning
 • 35. Nature Explorers Club  Czas realizacji projektu: od 23 sierpnia 2011 roku Szkoły partnerskie: - School of Palio, Kavala, Grecja - 137 SOU "Angel Kanchev", Sofia, Bułgaria - Leikskólinn Furugrund, Kopavogur, Islandia - Agrupamento Vertical de Escolas de Aljezur, Aljezur, Portugalia
 • 36. Wspólne poznawanie przyrody  Jesień: Poznawanie roślin ogrodowych (samodzielne zdjęcia), wykonywanie zielników z samodzielnie zebranych i zasuszonych liści drzew i krzewów, zwierzęta gospodarskie w naszej okolicy (zdjęcia, rysunki), dzikie zwierzęta (rysunki z opisami)
 • 37. Zima  Poznawanie roślin doniczkowych, zwierząt domowych, wykonywanie prostych eksperymentów chemicznych.
 • 38. Wiosna  pierwsze znaki wiosny w naszym mieście: zdjęcia, wykonanie prezentacji i filmów;  poznawanie roślin wiosennych  sadzenie roślin wiosennych (rzeżucha, owies, fasola, pszenica, rzodkiewka, kwiaty wiosenne,...)
 • 39. Konkursy fotograficzne  W czasie realizacji projektu przeprowadziliśmy kilka konkursów fotograficznych dla uczestników : - warzywa i owoce, - zwierzęta gospodarskie i domowe, - dzikie zwierzęta, - kwiaty i drzewa http://natureexplorersclub.robertopires.com/
 • 40. Dziękujemy za uwagę  Szkoła Podstawowa nr 9 im. Mikołaja Kopernika w Dzierżoniowie Opracowała: Anna Szczepaniak