Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Próximo SlideShare
Tema 5
Tema 5
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 31 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Anuncio
Anuncio

Tema 5

 1. 1. 1.O proceso de creación da Unión Europea 2. A Unión Europea 3.As institucións da Unión Europea 4.A política agraria e pesqueira da Unión Europea 5.Os grandes eixes industriais da unión Europea 6. Os servizos, o comercio e as comunicacións da Unión Europea 7.España na Unión Europea 8.Galicia na Unión Europea Antía Sanmarco Martínez
 2. 2.  1.1.A necesidade dun bloque comercial europeo As primeiras propostas plasmáronse no Tratado de Roma, asinado en 1957. Prevía a prosperidade da Comunidade Económica Europea e a súa unidade política e económica. Políticas concretas sobre a libre circulación de bens, servizos, persoas e capitais. Fomentou a liberdade de competencia. Desenvolvemento dunhas leis comúns. Existencia de economías de escala na fabricación, na investigación e máis na innovación.
 3. 3. En 1992, co Tratado da Unión Europea, o espazo de libre circulación comezou a ser unha realidade. Aprobación da unión Económica e Monetaria (UEM). O 1 de xaneiro de 1999, o euro convertíase na moeda común.
 4. 4. Os países que compoñen a UE réxense por uns mesmos valores fundamentais. A Unión Europea é unha gran potencia económica. A UE aínda ten debilidades moi significativas.
 5. 5.  2.1. Obxectivos da Unión Europea  O impulso do progreso económico e social  A afirmación da identidade europea no ámbito internacional  A implantación dunha cidadanía europea  O desenvolvemento dun espazo de liberdade, seguridade e xustiza  O mantemento e o desenvolvemento do sentido comunitario
 6. 6. A Unión Europea é un conxunto heteroxéneo de Estados. A heteroxeneidade maniféstase tanto nos seus niveis de desenvolvemento como na súa diversidade cultural. Co Tratado da Unión Europea fíxose máis urxente a necesidade de reducir as disparidades rexionais. Para algúns habitantes da Unión Europea a integración na UE é vista como unha ameaza para a súa identidade nacional
 7. 7.  Política económica rexional  Préstamos para realizar investimentos  Creación de infraestructuras de transporte e para a subministración de enerxía  Obras públicas  Políticas comúns: cultura, educativo  Crear postos de traballo
 8. 8. Nos anos 2004 e 2007, existían unha serie de desequilibrios. Os países que se foron incorporando á UE nos últimos anos teñen un grao de desenvolvemento moi distinto ao dos antigos integrantes. Por ese motivo, preténdese reducir diferenzas destinando unha parte importante dos fondos comunitarios a estes novos Estados membros.
 9. 9.  3.1. O Consello Europeo Está composto polos xefes de Estado ou de Goberno dos Estados membros, e mais o seu Presidente e o Presidente da Comisión Europea. Encárgase de definir as orientacións xerais de actuación e de desenvolvemento.
 10. 10. Está formado por un ministro de cada país, por iso tamén é chamado Consello de Ministros. A súa presidencia é rotativa é muda cada seis meses. Neste tómanse as decisións máis importantes e coordínanse as actuacións dos distintos Estados da UE. As decisións danse por unanimidade ou por maioría.
 11. 11. Cada Estado escolle os seus eurodeputados, isto é, os seus representantes ao Parlamento Europeo. O Parlamento exerce a función lexislativa e aproba os orzamentos da UE.
 12. 12. A Comisión fórmana o Presidente e os Comisarios, elixidos polos Estados membros para un mandato de catro anos. Exerce a función executiva.
 13. 13. Está formado por un xuíz de cada país membro, que se renova cada cinco anos. Exerce a función xudicial e vixía se se compren os tratados.
 14. 14. Consultado polos cidadáns. É elixido polo Parlamento por un mandato de cinco anos.
 15. 15.  Banco Central Europeo  Banco Europeo de Investimentos  Comité Económico e Social
 16. 16.  4.1.Unha política agraria común  Modernización das instalacións  A agricultura intensiva  Concentración das explotacións  Créditos  Prezo interesante  Grandes gastos  Gran importancia nos orzamentos comunitarios
 17. 17.  Aumentar a produción  Manter un nivel de renta agraria  Reducir a superficie adicada ao cultivo  Transformación de terras de cultivo en zonas forestais  Fomentar as prácticas agrícolas sustentables (ecolóxicas)  Adaptación as novas demandas dos consumidores (calidade, medidas sanitarias) FEOGA -> Fondo Europeo de Orientación e Garantía Agraria
 18. 18. PPC -> Política Pesqueira Común Encárgase:  Tratados de pesca con outros Estados que non pertencen á UE  Evitar a sobrepesca  Acuicultura  Control das técnicas de pesca
 19. 19.  5.1.As principais zonas industriais da UE Dalle emprego a case o 25% da poboación activa ocupada da UE. A principal zona de desenvolvemento industrial: sueste do Reino Unido, ao longo do río Rin en Alemania e o norte de Italia. Dentro de estas zonas hai: industrias tradicionais e industrias de alta tecnoloxía. Son zonas moi urbanizadas. Outras zonas industriais, como resto do Reino Unido, España e países do leste de Europa.
 20. 20. Desestructuración industrial (repartición do proceso produtivo en diversas fases e lugares) e de deslocalización (traslado das fábricas a cidades e países con condicións produtivas, laborais ou xurídicas máis propicias) UE carece de falta de recursos enerxéticos, logo encarece os produtos.
 21. 21.  6.1.Cara a unha economía de servizos Na UE case un 70% da poboación activa traballa no sector terciario. Causas do aumento do sector servizos:  Desenvolvemento tecnolóxico  As novas actividades das sociedades avanzadas
 22. 22. UE é a primeira potencia comercial do mundo, porque é a que máis compra e vende.
 23. 23. Necesidade de mellora e actualización da rede de transporte. Necesitase homoxeneizala en todos os países membros da UE. Gran importancia do transporte por estrada. Nos últimos anos desarrolláronse moito as redes ferroviarias.Outro transporte importante é o transporte marítimo de mercadorías. Gran importancia do transporte aéreo.
 24. 24.  7.1.A entrada de España na UE O condicionante da ditadura de Franco retrasou a entrada de España na UE. Ademais da adaptación da economía española.
 25. 25. España entrou en 1986 xunto a Portugal. España ten un único Comisario e 54 deputados no Parlamento Europeo.
 26. 26. Dende que España entrou na UE aumentou a reda per cápita dos españois.
 27. 27.  Tramos de autovía e AVE  Mellora nas infraestruturas dos transportes  Programas educativos  Tarxeta Sanitaria Europea  A restauración de edificios de gran valor artístico e a construción de grandes complexos culturais
 28. 28.  8.1. Galicia e a Unión Europea Esta comunidade é considerada rexión de converxencia porque posuía un elevado número de poboación rural e o PIB per cápita era baixo.
 29. 29. Aumentou a renda per cápita. Dos fondos destacan:  O Fondo Europeo de Pesca 2007-2013, (FEP)  O Fondo Social Europeo 2007-2013, (FSE)  O Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural 2007- 2013, (FEADER)
 30. 30. Os precedentes desta eurorrexión foron:  O Eixe Atlántico  A Comunidade de Traballo Galicia-Norte de Portugal
 31. 31. Galicia intervén na UE a través de:  O Comité das Rexións  O Consello da UE

×