Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
LLAA CCUUAARRTTAA 
DDIIMMEENNSSIIOONN 
EEccoonnoommííaa eenn llaa NNuueevvaa EErraa 
EEccoonnoommííaa eenn eell MMuunnddoo...
------ II ------ 
 LLAASS ÚÚNNIICCAASS MMOONNEEDDAASS DDEE CCUURRSSOO 
LLEEGGAALL UUNNIIVVEERRSSAALL SSOONN SSÓÓLLOO DDOO...
------ IIII ------ 
 DDIIOOSS LLAASS DDAA GGRRAATTIISS AA TTOODDOOSS LLOOSS 
SSEERREESS QQUUEE RREESSPPIIRRAANN.. 
 AASS...
------ IIIIII ------ 
 EESSTTEE RREECCIIBBIIRR EENN NNOOSSOOTTRROOSS PPAARRAA 
DDAARR DDEE NNOOSSOOTTRROOSS,, EESS EELL P...
------ IIVV ------ 
 CCUUAANNDDOO GGUUAARRDDAAMMOOSS LLOO QQUUEE 
RREECCIIBBIIMMOOSS,, VVIIVVIIMMOOSS AATTAASSCCAADDOOSS....
------ VV ------ 
 SSÓÓLLOO SSIIEENNDDOO CCOONNSSCCIIEENNTTEESS DDEE QQUUEE 
TTOODDOO LLOO RREECCIIBBIIDDOO EESS PPAARRAA...
------ VVII ------ 
 PPOODDEEMMOOSS VVIIVVIIRR EENN SSAALLUUDD YY FFEELLIIZZ 
EEQQUUIILLIIBBRRIIOO,, UUNNAA VVIIDDAA PPLL...
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

La cuarta dimension el escriba power point 1

466 visualizaciones

Publicado el

Self-Knowing

Publicado en: Meditación
  • Sé el primero en comentar

  • Sé el primero en recomendar esto

La cuarta dimension el escriba power point 1

  1. 1. LLAA CCUUAARRTTAA DDIIMMEENNSSIIOONN EEccoonnoommííaa eenn llaa NNuueevvaa EErraa EEccoonnoommííaa eenn eell MMuunnddoo RReeaall
  2. 2. ------ II ------  LLAASS ÚÚNNIICCAASS MMOONNEEDDAASS DDEE CCUURRSSOO LLEEGGAALL UUNNIIVVEERRSSAALL SSOONN SSÓÓLLOO DDOOSS,, LLAA SSAABBIIDDUURRÍÍAA YY EELL AAMMOORR..
  3. 3. ------ IIII ------  DDIIOOSS LLAASS DDAA GGRRAATTIISS AA TTOODDOOSS LLOOSS SSEERREESS QQUUEE RREESSPPIIRRAANN..  AASSPPIIRRAANNDDOO NNOOSS LLLLEENNAAMMOOSS,, EESSPPIIRRAANNDDOO NNOOSS VVAACCIIAAMMOOSS..
  4. 4. ------ IIIIII ------  EESSTTEE RREECCIIBBIIRR EENN NNOOSSOOTTRROOSS PPAARRAA DDAARR DDEE NNOOSSOOTTRROOSS,, EESS EELL PPRRIINNCCIIPPIIOO DDEE TTOODDOO DDEESSAARRRROOLLLLOO..  EESS EENN EESSTTEE LLLLEENNAARRSSEE PPAARRAA VVOOLLVVEERRSSEE AA VVAACCIIAARR,, DDOONNDDEE EESSTTÁÁ EELL EEQQUUIILLIIBBRRIIOO DDEE NNUUEESSTTRRAA EEXXIISSTTEENNCCIIAA VVEERRDDAADDEERRAA..
  5. 5. ------ IIVV ------  CCUUAANNDDOO GGUUAARRDDAAMMOOSS LLOO QQUUEE RREECCIIBBIIMMOOSS,, VVIIVVIIMMOOSS AATTAASSCCAADDOOSS..  CCUUAANNDDOO MMAALLGGAASSTTAAMMOOSS LLOO QQUUEE RREECCIIBBIIMMOOSS,, VVIIVVIIMMOOSS AAGGOOTTAADDOOSS..
  6. 6. ------ VV ------  SSÓÓLLOO SSIIEENNDDOO CCOONNSSCCIIEENNTTEESS DDEE QQUUEE TTOODDOO LLOO RREECCIIBBIIDDOO EESS PPAARRAA DDAARR YY LLLLEENNAARR DDEE VVIIDDAA NNUUEESSTTRROO PPRROOPPIIOO EENNTTOORRNNOO,, GGAASSTTAANNDDOO LLOO JJUUSSTTOO EENN NNOOSSOOTTRROOSS PPAARRAA QQUUEE TTOODDOOSS TTEENNGGAANN LLOO MMÁÁSS NNEECCEESSAARRIIOO,,
  7. 7. ------ VVII ------  PPOODDEEMMOOSS VVIIVVIIRR EENN SSAALLUUDD YY FFEELLIIZZ EEQQUUIILLIIBBRRIIOO,, UUNNAA VVIIDDAA PPLLEENNAA,, RREESSPPOONNSSAABBLLEE YY GGOOZZOOSSAA..  LLLLEENNAA DDEE SSAABBIIDDUURRÍÍAA YY DDEE AAMMOORR.. El Escriba del Tao

×