Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

The Business Review - Το παγωμένο μέλλον

172 visualizaciones

Publicado el

The Business Review - Το παγωμένο μέλλον

Publicado en: Empresariales
  • Sé el primero en comentar

  • Sé el primero en recomendar esto

The Business Review - Το παγωμένο μέλλον

  1. 1. Μ πορεί κάποιος να μιλήσει για μιαχώρασεκρί- σηχρησιμοποιώ- νταςμαθηματικάκλάσματα;Οι ΑντώνηςΖαΐρηςκαιΓιώργος Σταμάτηςαυτόακριβώςπράτ- τουνστονέοτουςβιβλίο«Πα- γωμένομέλλον»πουκυκλο- φορείσελίγεςημέρεςαπότις εκδόσειςΣιδέρη: συνδυάζουν σκέψεις, ιδέες και προτάσεις με απλές μα- θηματικέςσυναρτήσεις(κλά- σματα)σεκάποιουςαπότους πιο κρίσιμους τομείς και χώ- ρουςτουδημόσιουβίου,επι- σημαίνοντας έτσι το τρομα- κτικάμεγάλοαρνητικόισοζύ- γιο που εμφανίζεται παντού: Στηνπολιτικήζωή,στηδημό- σιαδιοίκηση,στηνοικονομία καιστηνκοινωνία.Οιδύοσυγ- γραφείςκρούουντονκώδω- νατουκινδύνου:τακλάσμα- τα αυτά, σημειώνουν, «πε- ριέχουν» τις ζωές των προ- γόνων μας, των γονιών μας, ημώντωνίδιων,τωνπαιδιών μαςκαιτωνμελλοντικώνγε- νεών… Μέχρι σήμερα, ένα ποτά- μι κυλά ανάμεσα σε δύο κό- σμους: Τον κόσμο της πολι- τικής και τον κόσμο των επι- χειρήσεων. Η μέχρι σήμερα εμπειρία δείχνει ότι, με ελά- χιστεςεξαιρέσεις,ταμεγάλα κόμματακαιόσασυνήθωςα- ντιπροσωπεύονται στη Βου- λή, στερούνται ανθρώπων πουπροέρχονταιαπότονχώ- ροτωνεπιχειρήσεων. Είναιαρνητικάεντυπωσια- κό,αλλάόχιανεξήγητο,τογε- γονός ότι το 1/3 περίπου του ενεργούπληθυσμούτηςχώ- ρας,δενσυμμετέχειμε«εκ- προσώπους»τουστοπολιτικό γίγνεσθαιτηςχώρας.Ανσκε- φθούμε μάλιστα ότι αυτό το 1/3αποτελείεκείνοτοκομμά- τιτηςκοινωνίαςκαιτηςοικο- νομίαςπουτηνκράτησανκαι τηνκρατούνζωντανή. Ας σκεφθούμε ακόμη ό- τι, κατά τεκμήριο, αυτοί οι άνθρωποι αποτελούν το πιο καταρτισμένο, οργανωμένο, δραστήριο, δημιουργικό και παραγωγικόκομμάτιτηςκοι- νωνίαςμας.(...) Παρ’όλοότιδενζούμεσε ένανκόσμο«ηθικόκαιαγγε- λικά πλασμένο», η μεγάλη πλειοψηφία των ανθρώπων τωνεπιχειρήσεων,ούτεμπο- ρείούτεθέλεινακινείτέτοια νήματα. Εκτός αν πρόκειται για κρατικοδίαιτες επιχειρή- σειςήεργολάβουςτουΔημο- σίου,πουούτωςήάλλως«α- νήκουν»στοπολιτικόσύστη- μακαιόχισεέναπεριβάλλον ανοιχτήςκαιανταγωνιστικής αγοράς.(...) Δεν θα ήταν αυτονόητο, άνθρωποιπουκαισχετικήε- μπειρίακαιγνώσειςέχουνκαι που εν τέλει ζουν μέσα στον κόσμοτουεπιχειρείν,όχιμό- νονναέχουνγνώμη,αλλάκαι νααξιοποιούνταισεαυτήτην προσπάθεια; Γιατί λοιπόν δεν συμβαί- νει αυτό, ιδιαίτερα σήμερα, που είναι επιτακτική η ανά- γκη εθνικής συστράτευσης και μάλιστα των πιο έμπει- ρων, ικανών και παραγωγι- κών ανθρώπων της χώρας; Αυτό λοιπόν, δεν συμβαίνει γιατουςεξήςλόγους: 1.Τοκυρίαρχοαφήγηματης μεταπολίτευσης δεν πε- ριλαμβάνειέννοιεςόπως:α- νοικτήκοινωνία,ανοικτέςα- γορές, κέρδος και επιχειρη- ματικότητα,οιοποίεςμάλλον αρνητικούςσυνειρμούςπρο- καλούσαν.Αντίθετα,κυριαρ- χούσανέννοιεςόπωςΚράτος, Συνδικαλισμός, Δημόσιες Ε- πιχειρήσεις και προστατευ- τισμός στο όνομα της κοινω- νικής δικαιοσύνης. Συμπέ- ρασμα: Κοινωνία, Κράτος, ΠολιτικάΚόμματακαιΕκπαι- δευτικόΣύστημαδιαμόρφω- σανμιααρνητικήστάσηαπέ- ναντιστοεπιχειρείν. 2.ΤοΕκπαιδευτικόμαςΣύ- στημα είναι προσανατο- λισμένο περισσότερο στην παραγωγή Δημοσίων Υπαλ- λήλων, παρά στελεχών επι- χειρήσεων. Εξ ου και η δο- μή της ελληνικής οικονομί- ας και του παραγωγικού μας μοντέλου. 3.Οικομματικοίμηχανισμοί, είτεδενθέλουντουςαν- θρώπους των επιχειρήσεων είτετουςαποβάλλουν.Αισθά- νονταιανασφάλειαμαζίτους. Εχει αποδειχθεί ιστορικά ό- τιπολιτικοίπουπροέρχονται από τον χώρο των επιχειρή- σεων,καταφέρνουνναέχουν μιαεπιτυχημένηκαριέραστον χώροτηςπολιτικής,μόνονε- φόσον ενσωματώνονται σε αυτόν,θυσιάζονταςτις«επι- χειρηματικού»τύπουιδιότη- τέςτουςκαιπαίζονταςτοπο- λιτικόπαιχνίδιμετουςδικούς τουκανόνες. 4.Οι ίδιοι οι άνθρωποι των επιχειρήσεων δεν θέ- λουν.Δενέχουνκίνητρα. Σχέδιο,αποτελεσματικό- τητα,παραγωγικότητα,ταχύ- τητα,δράση,ρίσκο,ουσίακαι όχι βερμπαλισμός, αλλά και διαρκήςαξιολόγηση,πουσυ- νοδεύεταιαπόανταποδοτικές αμοιβές, είναι έννοιες αυτο- νόητες για τους ανθρώπους των επιχειρήσεων, αλλά ά- γνωστες για το πολιτικό σύ- στημα». book «ΝέοβιβλίοαπότιςεκδόσειςΣιδέρητωνσυγγραφέωνΑντώνηΖαΐρηκαιΓιώργουΣταμάτη» ...ΤοΠαγωμένοΜέλλον... ΕθνικέςΣυναρτήσειςκαιΑσυναρτησίες 00/TheBusinessReview maϊοσ - ιουνιοσ 2020

×