CORONA DE QUARESMA          Segon Diumenge      Pregàries           Déu i Pare Bo, guiau-nos, aco...
Quart Diumenge               Diumenge de RamsDéu i Pare Bo, guiau-nos, acompanyau el   ¡Gràcies Senyor pe...
CORONA DE CUARESMA          Segundo Domingo.      Oraciones           Dios Padre Bueno, guíanos a...
Cuarto Domingo.               Domingo de Ramos.Dios Padre Bueno, guíanos acompaña     ¡Gracias Señor po...
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Corona de quaresma

1.029 visualizaciones

Publicado el

 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Corona de quaresma

 1. 1. CORONA DE QUARESMA Segon Diumenge Pregàries Déu i Pare Bo, guiau-nos, acompanyau el nostre caminar cap a la felicitat plenaDimecres de Cendra. amb vós.Déu i Pare Bo, guiau-nos, acompanyau el Vós sou Senyor , la nostra llum inostre caminar cap a la felicitat plena salvació, el nostre cor us cerca i ànsiaamb vós. veurer-vos.En el camí de la nostra vida, Vós sou Per això hem de saber mirar:compassiu i misericordiós; ens beneïu veure la vostra bellesa reflectida en lasempre amb l’abundància del vostre Creació, perquè tot és obra de lesamor. vostres mans.I nosaltres ens hem de posar en camí, En el vostre Fill Jesús trobam la nostraser valents i no deixar d’avançar, imatge més perfecta la nostra pau i elja que ara és el temps favorable, descans de totes les nostres ànsies:és el dia de la salvació. Ell és tot Amor, tota Veritat i tot Bé.Caminarem amb la confiança Donau-nos aquests ulls capaços dede que vós sou el nostre Pare, contemplar-vos per tal de no perdrei coneixeu el que amaga el nostre cor, els senyals del camí que ens condueix asabent que mai ens deixareu sols. Vós. Tercer DiumengePrimer Diumenge. Déu i Pare Bo, guiau-nos, acompanyau elDéu i Pare Bo, guiau-nos, acompanyau el nostre caminar cap a la felicitat plenanostre caminar cap a la felicitat plena amb vós.amb vós. No deixeu Senyor que ens aturem en elFeis, Senyor camí amb nosaltres, camí que hem començat.en els moments de dificultat. Ensenyau-nos a seguir esperant encaraPerquè trevalam i queïm, perquè ens que no vegem resultats, a seguirentren les pors i ens cansam, perquè treballant amb paciència malgrat elsens atreu la vida fàcil i còmoda, sols fracassos.preocupant-nos de noltros mateixos. En el camí de la conversió ens hem deVolem controlar les nostres passes, desprendre de tot el que ens fa el camísentir-nos amos i senyors de la nostra feixuc i penós.existència i ens oblidam que Vós estau Però creïm, Senyor, que Vos coneixeual costat nostre oferint-nos la vostra els nostres anhels i no deixàreu lama. nostra vida infecunda.Volem Senyor, deixar-nos conduir, ja Creïm i esperam perquè estimam ique sabem que Vós ens duis a la necessitam ser estimats.plenitud, sense miratges ni falsetats. I sabem, Senyor, que Vós ens estimau.
 2. 2. Quart Diumenge Diumenge de RamsDéu i Pare Bo, guiau-nos, acompanyau el ¡Gràcies Senyor per tant amor!nostre caminar cap a la felicitat plena Per entregar-nos el vostre Fill senseamb vós. estalviar-l’hi cap dolor.Gràcies, Senyor, per conduir-nos a la Ell ha arribat fins a la creu per redimirterra promesa, allí on podem gaudir per tots els nostres sofriments.sempre de la vostra abraçada de Pare La seva creu arrela en el cor de laque perdona, malgrat els nostres humanitat, ja que Ell ha baixat fins elserrors, egoismes i ingratituds. nostres abismes curant les nostres¡Hem caminat tantes vegades lluny de ferides, rompent les nostres cadenes.Vós! A la creu estén els seus braços en unaPerò Vós ens heu fet experimentar la abraçada eterna a tots els homes ivostra tendresa i misericòrdia , i ompliu dones , reconciliant-nos uns i altres ambel nostres cors del desig de tornar i de Ell que és la pau vertadera.seguir el vostre Fill pels viaranys de Per tots nosaltres has fet això, perquèl’amor: allà on tots es abundància de bé ens estimes.i de bondat per a tots. Aquest és el vertader camí de la felicitat.Quint Diumenge ¡Fes , Senyor que no ens allunyem mai Déu i Pare Bo, guiau-nos, acompanyau el d’ell!nostre caminar cap a la felicitat plenaamb vós.Senyor, Vós ens heu obert un camíenmig del mar; heu esborrat el nostrepassat i heu fet brollar quelcom de nouen nosaltres.Vós no ens condemnau: ens estimau; ensconeixes i ens convides a purificar-nos,a no pecar més.I nosaltres sentim com la vostra miradaens cura i tenim necessitat d’Aigua Vivaque ens regeneri i ens doni forces isentit per seguir avançant.No, ja no tenim por: el vostre amor ésmés fort que qualsevol judici humà.
 3. 3. CORONA DE CUARESMA Segundo Domingo. Oraciones Dios Padre Bueno, guíanos acompaña nuestro caminar, hacia la felicidadMiércoles de Ceniza. plena contigo.Dios Padre Bueno, guíanos acompaña Tú eres Señor, nuestra luz y salvación,nuestro caminar, hacia la felicidad nuestro corazón te busca, y ansíaplena contigo. verte.En el camino de nuestra vida, Tú eres Para ello hemos de saber mirar: ver tucompasivo y misericordioso; nos Belleza reflejada en la Creación,bendices siempre con la abundancia de porque todo es obra de tus manos.tu amor. En tu Hijo Jesús encontramos nuestraPero nosotros hemos de ponernos en imagen más perfecta, nuestra paz y elcamino ser valientes y no dejar de descanso de todas nuestras ansias: Élavanzar, pues ahora es el tiempo es todo Amor, todo Verdad, todo Bien.favorable es el día de la salvación. Danos esos ojos capaces deCaminaremos con la confianza de que contemplarte para que no perdamosTú eres nuestro Padre, ves en lo las señales del camino que nos conduceescondido de nuestro corazón y no nos a Ti.dejaras nunca solos. Tercer Domingo.Primer Domingo. Dios Padre Bueno, guíanos acompañaDios Padre Bueno, guíanos acompaña nuestro caminar, hacia la felicidadnuestro caminar, hacia la felicidad plena contigo.plena contigo. No dejes Señor que nos detengamosEstate, Señor, con nosotros en el en el camino emprendido.camino por donde avanzamos, en los Enséñanos a seguir esperando aunquemomentos de dificultad. no veamos resultados; a seguirPorque encontramos tropiezos y nos trabajando con paciencia a pesar decaemos, porque nos asaltan los miedos los fracasos.y nos cansamos, porque nos atrae una En el camino de la conversión tenemosvida fácil y cómoda sin preocuparnos que ir desprendiéndonos de todo lomás que de nosotros mismos. que nos pesa y nos hace fatigoso elQueremos controlar nuestros pasos, caminar.sentirnos los dueños de nuestraexistencia y nos olvidamos de que Pero creemos, Señor, que Tú conocesestás Tú, a nuestro lado, tendiéndonos nuestros anhelos y no dejarás nuestrala mano. vida infecunda. Creemos y esperamosQueremos Señor, dejarnos conducir porque amamos y necesitamos serpues sabemos que Tú nos conduces a la mamados. Y sabemos Señor que Tú nosplenitud, sin espejismos ni falsedades. amas.
 4. 4. Cuarto Domingo. Domingo de Ramos.Dios Padre Bueno, guíanos acompaña ¡Gracias Señor por tanto amor!nuestro caminar, hacia la felicidad plena Por entregarnos a tu Hijo sincontigo. ahorrarle ningún dolor.Gracias Señor, por conducirnos a la Él ha llegado hasta la cruz paratierra prometida, allí donde podemos redimir todos nuestros sufrimientos.gozar siempre de tu abrazo de Padre Su cruz hunde sus raíces en la tierra,que nos perdona a pesar de nuestros en el corazón de la humanidad, pues Élerrores, egoísmos e ingratitudes. ha bajado hasta nuestros abismos¡Hemos caminado demasiadas veces curando nuestras heridas y rompiendolejos de ti! nuestras cadenas.Pero nos has hecho experimentar tu En ella extiende los brazos en abrazoternura y misericordia, y llenas eterno a todos los hombres y mujeres,nuestros corazones del deseo de reconciliándoos unos con otros en Élvolver y de seguir a tu Hijo por sus que es la paz verdadera.senderos del amor: allí donde todo es Por nosotros has hecho esto, porqueabundancia de bien y de bondad para nos amas. Este es el verdadero caminocon todos. de la felicidad. ¡Haz Señor que no nos apartemosQuinto Domingo. nunca de él!Dios Padre Bueno, guíanos acompañanuestro caminar, hacia la felicidad plenacontigo.Señor, Tú nos has abierto un caminoen el mar; has borrado nuestro pasadoy haces brotar algo nuevo en nosotros.Tú no nos condenas: nos amas; nosconoces y nos invitas a purificarnos ya no pecar más.Y sentimos que tu mirada nos sana yque estamos sedientos del Agua Vivaque nos regenera y nos da fuerza ysentido para seguir avanzando.No, ya no tememos más; tu amor esmás fuerte que cualquier juiciohumano.

×