Publicidad
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

Lixiviados

 1. Lixivados: Producción, captación e tratamento Juan Poza IES A Basella decembro de 2003
 2. Lixiviados  Líquido que se orixina nos vertedoiros.  Procede da choiva, da humidade propia do lixo e dos procesos de descomposición.  Aspecto negro, cheiro forte e penetrante.  Composición química variable.  DBO5 pode variar entre 50 e 40.000 mg/l.
 3. Caudal dos lixiviados O balance hidráulico dun vertedoiro está influenciado por:  Aportes por precipitación (P).  Aportes de augas superficiais.  Aportes por procesos de descomposición e humidade propia (Hp).  Evapotranspiración (-).  Escorrentía superficial (-).  Auga de evaporación (E-).  Capacidade de campo e/ou auga de oclusión intersticial necesaria para a fermentación (Cc-). Nun vertedoiro o volume de lixiviados ven dado pola fórmula: Vlix = P + Hp - E – Cc Xa que as augas superficiais son controladas.
 4. Composición dos lixiviados Parámetro Rango de valores Límite permitido para vertido DQO DBO5 N-NH4 N-NO3 N-NO2 AOX 1.000-60.000 mg/l 50-40.000 mg/l 400-4.000 mg/l <10 mg/l <1 mg/l 0,5-5 mg/l 200 mg/l 60 mg/l 50 mg/l 12 mg/l < 1 mg/l 0,5mg/l Sulfato Cloruro Potasio Sodio Calcio Magnesio Fósforo Ferro Chumbo Zinc Cobre Mercurio Níquel TSD pH Alcalinidade 10-1.729 mg/l 300-3.000 mg/l 4-1.000 mg/l 53-1.200 mg/l 84-3.000 mg/l 72-1.500 mg/l 1-100 mg/l 1-1.000 mg/l <5 mg/l 0,1 - 100 mg/l <10 mg/l <0,2 mg/l 0,01-1 mg/l 1.100-4.000 mg/l 4-8 u. 500-1.000 10 mg/l 0,50 mg/l 20 mg/l 10 mg/l 0,1 mg/l 10 mg/l
 5. Impermeabilización  Ten como obxectivo evita-la contaminación dos acuíferos a causa da infiltración dos lixivados.  Atendendo á súa permeabilidade, o terreo pode presentar:  Impermeabilidade natural de elevada potencia.  Impermeabilidade natural de escasa potencia.  Risco de permeabilidade.  Permeabilidade
 6. Impermeabilización de vertedoiros de residuos inertes
 7. Impermeabilización de vertedoiros de residuos non perigosos
 8. Impermeabilización de residuos perigosos
 9. Impermeabilización en planta (1)
 10. Impermeabilización en planta (2)
 11. Revestemento artificial: Xeomembranas  Deben cumprir as seguintes características:  Resistencia a ataques e agresións químicas dos residuos, dos productos xerados e dos lixivados.  Resistencia ás accións mecánicas.  Resistencia a posibles degradacións provocadas por microorganismos.  Resistencia á acción dos roedores.  Resistencia ó envellecemento.  Estabilidade fronte á acción dos raios UV  Estanqueidade en toda a superficie, especialmente nas unións.  Facilidade de colocación e de reparación.  Posibilidade de ampliar a superficie impermeabilizada.  Facilidade de drenaxe de líquidos e biogás.
 12. Xeomembranas  Materiais:  Polietileno de alta densidade (PHDE).  Polipropileno (PP).  Rollos de 7 m ancho  Espesor:  1-3 mm.  Custos:  6-24 €/m2 .
 13. Colocación das xeomembranas
 14. Xeotextís Funcións:  Protexe-la xeomembrana  Tamiza-las partículas sólidas nos conductos de captación de lixiviados. Materiais:  Malla de PHDE
 15. Impermeabilización do vertedoiro de Cerceda
 16. Captación de lixiviados
 17. Impermeabilización e captación de lixiviados e biogás
 18. Tratamento dos lixiviados
 19. Métodos de depuración de lixiviados  Evaporación natural ou forzada.  Depuración aerobia.  Depuración anaerobia.  Precipitación química (cal, alúmina, cloruros.  Oxidación química.  Adsorción (carbón activo).  Ósmose inversa (gráfico).  Técnicas patentadas:  Biofilm (Wedeco)  Autoflash (Hofstetter)
 20. Equipo depuración por ultrafiltración
Publicidad