Publicidad
Yasalar SıNıF Soruları
Yasalar SıNıF Soruları
Yasalar SıNıF Soruları
Yasalar SıNıF Soruları
Publicidad
Yasalar SıNıF Soruları
Yasalar SıNıF Soruları
Próximo SlideShare
Kimyasal reaksiyonlar1Kimyasal reaksiyonlar1
Cargando en ... 3
1 de 6
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

Yasalar SıNıF Soruları

  1. 1. Kütlenin Korunumu Yasası (Lavosier Yasası) 1. 4NH3 + 5O2 → 4NO + 6H2O 17 gr 40 gr x 27 gr Yukarıdaki tepkimede kaç gram NO oluşmuştur?, 2. H2 + 1/2O2 → H2 O ? olan yere kaç gelmelidir? ? 16gr 18gr 3. 24,5 gram X katısı ısıtılınca 14,9 gram Y katısı ve Z gazı oluşuyor. Buna göre Z gazının kütlesi kaç gramdır? 4. 40 gr hidrojen gazı ile 40 gr oksijen gazının tepkimesinden 32 gram oksijen gazı arttığına göre oluşan bileşiğin kütlesi kaç gramdır? 5. 12 gram karbon,bir kabın içindeki hava ile reaksiyona sokulduğunda 16 gram karbondioksit gazı elde edilmektedir. Buna göre kabın içindeki havanın kütlesi kaçtır?(Havanın 1/5 i oksijendir) 2. Sabit Oranlar Yasası (Proust Yasası) 1. 9 gram H2O nun 8 gramı oksijen, 1 gramı hidrojendir.Buna göre sudaki elementlerin kütlece birleşme oranını yazınız. 2. 0,4 gr hidrojen ve 4,8 gr karbonun tepkimesi sonucu oluşan asetilen gazındaki elementlerin kütlece birleşme oranı kaçtır? 3. AB2 bileşiğinde kütlece birleşme A/B =1/3 tür. Buna göre 12 gr B ile kaç gr A birleşir? 4. SO3 bileşiğinde kütlece birleşme oranı S/O=2/3 tür. 27 gr oksijen ile kaç gr S birleşir? 1
  2. 5. C2H6 bileşiğinde mC/mH=4 tür. 6 gram karbon ile kaç gr H birleşir? 6. CH4 bileşiğinde mC/mH =3 tür. Bileşikteki Karbon ve H nin kütlece % leri kaçtır? 7. NH3 bileşiğinde mN/mH =3/4 tür. Bileşikteki azot ve H nin kütlece % leri kaçtır? 8. SO3 bileşiğinin kütlece %40 ı kükürt elementidir. Kükürt ve oksijenin kütlece birleşme oranı kaçtır? 9. X3Y4 bileşiğinin kütlece % 40’u Y’dir. 12 gram X ile kaç gram Y birleşerek X3Y4 bileşiği oluşur? Cr 13 60 10. Kromun (Cr) Brom (Br) ile kütlece birleşme oranı = ’tır. 365 gram bileşik oluşması Br için her bir elementten kaçar gram alınmalı? 11. Al2O3 te kütlece birleşme oranı mAl / mO = 9/8 dir. 68 gr Al2O3 oluşumu için kaç gr Al gerekir? 12.CuO bileşiğinde bakırın kütlesinin oksijenin kütlesine oranı 4/1’dir 12 gr Cu ve 12 gr oksijen tepkimeye girdiğinde hangi elementten kaç gram artar? 13.Fe2O3 bileşiğinde mFe/mO=7/3 ‘tür. 112 gr Fe ile 60 gr oksijen tepkimeye girdiğinde hangi elementten kaç gram artar? 14.30 gr S, 30 gr O2 tepkimeye girerek SO3 oluşturmaktadır.SO3 ün kütlece birleşme oranı S/O = 3/4tür. Hangi elementten kaç gram artar? 15.XY2 bileşiğinde kütlece birleşme oranı mX / mY =5/4 tür. Buna göre , 40 ar gram X ve Y elementlerinden XY2 bileşiği elde edilirken hangi elementten kaç gram artar? 2
  3. 16. Azot ve oksijenden oluşan bileşik için bileşen azot ve oksijen kütlelerinin değişimi grafikteki gibidir. Buna göre , 35 gr azot ve 80 gr oksijen gazları tam verimle tepkimeye girdiğinde kaç gr bileşik oluşur? 17. X ve Y elementlerinden XY3 bileşiği elde edilirken, harcanan X kütlesinin XY3 kütlesiyle değişim grafiği yukarıda verilmiştir. Buna göre Bileşikteki Ynin kütlece yüzdesi nedir? 18. X ve Y elementlerinin kütlece birleşme oranları yukarıda verilmiştir. Aynı bileşiği oluşturmak için 72 gram X ve 35 gram Y kullanıldığında ; a) kimden kaç gram artar ? b) kaç gram bileşik oluşur ? c) bileşikteki Y nin kütlece % si ne olur? d) Tepkimeyi artansız gerçekleştirmek için hangi elementten kaç gram eklenmelidir? 3
  4. 3. Katlı Oranlar Yasası (Dalton Yasası) 1. I. KNO2 – NaNO2 II. C2H2 – C3H8 III. NO2- N2O Yukarıdaki bileşik çiftlerinden hangileri katlı oranlar yasasına uymaz? Neden? 2. NO2 ve N2O5 bileşiklerinde a) Aynı miktar N ile birleşen O kütleleri arasındaki katlı oranı bulunuz. b) Aynı miktar O ile birleşen N kütleleri arasındaki katlı oranı bulunuz. 3.X2Y ve X3Y4 bileşiklerinde aynı miktarda X ile birleşen Y elementlerinin kütlelerinin oranı kaçtır? 4. I. XY – X2Y II.XY – X2Y4 III.X2Y – X2Y5 Yukarıdaki bileşik çiftlerinin hangilerinde eşit kütlede X elementi ile Y elementleri arasındaki katlı oran 1 /2 dir? 5. Bileşik X(g) Y(g) I 7 12 II 14 40 X ve Y elementlerinden oluşan iki ayrı bileşikte , birleşen X ve Y kütleleri yukarıdaki tabloda verilmiştir. Buna göre II. bileşiğin formülü X2Y5 ise I. bileşiğin formülü nedir? 6. X ve Y elementlerinden oluşan iki bileşikten birincisinde 9 gr X, 14 gr Y vardır. İkincisinde 12 gr X, 28 gr Y vardır .I. bileşiğin formülü XY2 ise II. bileşiğin formülü nedir? 7. X Y2 bileşiğinin 23 gramının 7 gramı X’tir. XnYm bileşiğinin 27 gramının 20 gramı Y dir. 4
  5. n=?,m =? 8. X ile Y arasında oluşan iki bileşikten birincisinin 30 gramında 14 gram X, ikincisinin 53 gramının 21 gramı X’tir. Birinci bileşiğin formülü X2Y ise ikincininki nedir? 9. X veY elementleri bulunan iki bileşikten 1.sinde %40 X 2.sinde %50 X vardır.2. bileşiğin formülü X2Y ise 1. bileşiğin formülü nedir? 10. XY bileşiğinde 7 gram X ile 2 gram Y birleşmiştir. Buna göre 10 gram X2Y3 bileşiği elde etmek için kaç gram Y gerekir? 11. I. bileşiğin formülü XY ise II. bileşiğin formülü nedir? 12. 5
  6. Y gram I. Bileşik 9 II. Bileşik 6 4 8 X gram Grafikte X ile Y arasında oluşan iki bileşikteki X ile Y arasındaki kütlece birleşme oranı verilmiştir. I. Bileşiğin formülü XY2 ise II. bileşiğin formülü nedir? 13. X ve Y elementlerinden oluşan iki ayrı bileşikte, bileşik kütlesinin içerdiği X kütlesiyle Y kütlesinin değişim grafikteki gibidir. Buna göre I. Bileşiğin formülü XY2 ise II. bileşiğin formülü nedir? 14. X ve Y elementlerinden oluşan iki ayrı bileşikte , bileşik kütlesinin içerdiği X kütlesiyle değişim grafikteki gibidir. I. bileşiğin formülü XY2 , II. bileşiğin formülü XY ise I. bileşikte 3 gram X ile kaç gram Y birleşir? 15. Yukarıdaki grafik X ve Y elementlerinin iki ayrı bileşikteki birleşen kütlelerini göstermektedir.I. bileşiğin formülü X5Y12 ise ikinci bileşiğin formülü nedir? 6
Publicidad