history of cinema powerpoint in Malayalam

Andur Sahadevan
Andur SahadevanRetired media person / eduacator en SouthLive.in
സിനിമയുടെ ചരിത്രത്തിലേക്ക് സവാഗരം
സിനിമയുടെ
ജന്മനാെും ത്രായവും
History of
cinema
a.sahadevan
+91 94463 51950
a.sahadevan@gmail.com
Play
Time count 00:04 . 00:17
A concise history of cinema
മന:ശാസ്തത്രജ്ഞനായ കാൾ ഗുസ്തലരവ്
യുങ്ങ് രറഞ്ഞത്,
‘വവകാരികാലവശങ്ങള ം
അഭിനിലവശങ്ങള ം ജീവിരത്തിൽ
നിയത്രിക്കടെടെണ്ടരുടണ്ടങ്കിേും, ഒട് ം
അരകെം ഇേലാടര വവകാരികമായി
അനുഭവിക്കാൻ സാധ്യമാവുന്ന
കുറ്റാലനവഷണകഥ ലരാടേയാണ്‌ സിനിമ’
എന്നാണ്‌.
ആ വിഖ്യാര മന:ശാസ്തത്രജ്ഞൻ മുരൽ
സാധ്ാരണക്കാരൻ വടര ലോകം മുഴുവൻ
മനുഷയമനസ്സ കടള ആകർഷിച്ച്
സവാധ്ീനിച്ച സിനിമയുടെ ആവിർഭാവ
രരിണാമങ്ങളിലേക്ക് ചുരുങ്ങിയ സമയം
ടകാണ്ട് അല്രം വിെവുകൾ
വിട് ടകാടണ്ട എത്തിലനാക്കാൻ സാധ്ിക്കൂ.
Play time count 00:17 . 00:41
ആവിർഭാവ രരിണാമങ്ങൾ
History of
cinema
a.sahadevan
+91 94463 51950
a.Sahadevan
@gmail.com
ചിേ ചേച്ചിത്ര ചരിത്ര
കാരന്മാർ സിനിമയുടെ
ജന്മസ്ഥാനം ഒരു
രാജയത്തിന്‌ മാത്രമായി
നല്കാൻ രയ്യാറേല.
മഴജേം വകവഴികളി
ോയി ഒരു മഹാ
ത്രവാഹമായി മാറുന്ന
ലരാടേ ലോകത്തിന്‌ടറ
രേലകാണുകളിോയി
നിരവധ്ി വയക്തികള ടെ
കടണ്ടത്തേുകൾ
ചേചിത്രത്തിന്‌ ജന്മം
നല്കിയ രായി അവർ
ടരളിവുകൾ നിരത്തുന്നു.
Play time count 00:44 . 01:27
മഹാത്രവാഹം
History of
cinema
a.sahadevan
+91 94463 51950
a.Sahadevan
@gmail.com
വാസ്തരവമിരാണ്‌.
സിനിമയുടെ ത്രായവും
ജന്മസ്ഥേവും
അലനവഷിച്ച ലരായാൽ നമ്മൾ ഒരു
നിശ്ചിര സ്ഥേത്തും വർഷത്തിേും
എത്തിലച്ചരിേല.
നിരവധ്ി രാജയങ്ങളിൽ നിരവധ്ി
വയക്തികൾ രേകാേത്തായി
കടണ്ടത്തിയ സാലങ്കരികര
ഇരുരരാം നൂറ്റാണ്ടിൽ
ലോകടമാട്ാടക ജനത്രീരി ലനെുന്ന
കോ-വിലനാദ-വിദയാഭയാസ
മാധ്യമമാകുടമന്ന്
കരുരിയിരിക്കാനിെയിേല.
Play time count 01:45 . 02:45
സിനിമയുടെ
ജന്മനാെും ത്രായവും
ബാലസാഹിത്യ
ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് 
film camp
2014
May 12-15
Alappuzha
History of
cinema
a.sahadevan
+91 94463 51950
a.Sahadevan
@gmail.com
1824-ൽ ഇംഗ്ളണ്ട്-
രീറ്റർ മാർക് ലറാടജറ്റ് ഒരു
വിശദീകരണവുമായി വന്നു.
നിശ്ചേചിത്രങ്ങൾ
ചേിെിക്കുലപാൾ
നമുക്കുണ്ടാവുന്നത്
‘ചേനത്ഭമ’മാടണന്ന്. ഇത് രിന്നീട്
‘ടരർസിസ്റ്റൻസ്ത ഓഫ് വിഷൻ’
എന്ന ലരരിൽ കുറച്ച കൂെി
വിശദമാക്കടെട് . കണ്ണേല,
മസ്തരിഷ്കമാണ്‌ ചിത്രം
സവീകരിക്കുന്നത്. മനസ്സിടന
കബളിെിക്കുന്ന ലവഗരയിൽ ആ
ചിത്രങ്ങൾ ഒന്നിന്‌ രിറടക
ഒന്നായി ചേിെിച്ചാൽ
അരവസാനിച്ചാേും ചിത്രം
കുറച്ച ലനരം മസ്തരിഷ്ക്കത്തിൽ
രങ്ങി നില്ക്കുന്ന ത്രരിഭാസം.
ഒരു ടസക്കൻഡിന്‌ടറ 24-
ടോരംശം കൂെുരൽ ലനരം.
No visual
കാണുന്നത് കണ്ണേല, രിടന്നലയാ
ബാലസാഹിത്യ
ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് 
film camp
2014
May 12-15
Alappuzha
History of
cinema
a.sahadevan
+91 94463 51950
a.Sahadevan
@gmail.com
നിശ്ചേചിത്രങ്ങൾ
ത്ദുരഗരിയിൽ ചേിെിച്ച്
മായികര സൃഷ്ടിക്കുന്ന വിദയ
വചനയിൽ ഉദ്ഭവിച്ചരായി
ലരഖ്ടെെുത്തിയിരിക്കുന്നു.
ഡിങ്ങ് ഹുവാൻ എന്ന
അലനവഷകൻ കടണ്ടത്തിയ
ഈ വിദയ, ഉള്ളിൽ
രുെർച്ചിത്രങ്ങൾ
വരച്ച ലചർത്ത ഒരു
വട്ൊത്രം, ചിത്രങ്ങൾ
ടരാട് ലമടേ രാത്രത്തിൽ
ഉണ്ടാക്കിയ
ചരുരദവാരങ്ങളിേൂടെ കാണും
വിധ്ം ടവഗത്തിൽ
കറക്കുന്നരാണ്‌. ലസായ്ലത്ൊെ്
എന്ന ലരര്‌.
ലസായ്ലത്ൊെ്
ബാലസാഹിത്യ
ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് 
film camp
2014
May 12-15
Alappuzha
History of
cinema
a.sahadevan
+91 94463 51950
a.Sahadevan
@gmail.com
എന്നാൽ ചേനം മാത്രമേല
സാലങ്കരികര. ത്രകാശം
ടചാരിഞ്ഞ് രൂരങ്ങൾ
കാഴ്ചക്കാർക്ക്
ത്രദർശിെിക്കുന്നരും
സമാരരമായ സാലങ്കരി
കരയാണ്‌. അരിന്‌ടറ
ഉത്ഭവം ലനാക്കിയാൽ
ഇരയ, വചന എന്നീ
രാജയങ്ങൾ സിനിമയുടെ
മുലന്നാെിയായി നമ്മുടെ
മനസ്സിൽ ഇെം രിെിക്കും.
രിരശ്ശീേ വേിച്ച ടകട്ി
രാവകള ടെ രൂരത്തിൽ
മുറിടച്ചെുത്ത രൂരങ്ങ
ളിൽ ടവളിച്ചം വീഴ്ത്തി
മറുരുറത്ത് ലത്രക്ഷകർ
കാണുന്ന രീരി സിനിമ
യുടെ സവഭാവത്തിന്‌
ത്രധ്ാനമായി ലയാജിക്കു
ന്നരാണ്‌.
നിരവധ്ി ടചറുരും
വേുരുമായ
രരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് ലശഷം
വളടരക്കാേം
ലഫാടൊത്ഗഫിക്കും സിനിമക്കും
വളടര
ത്രാലയാഗികഫേമുളവാക്കിയ
കടണ്ടത്തൽ ആയിരുന്നു
കലോവെെ് ത്രത്കിയ.
ഛായത്ഗഹണം ടചയ്ര
ത്രരിഛായകൾ ആദയം
ടനഗറ്റീവിേും രിടന്ന
ആവശയമായ ലകാെികൾ
ലരാസിറ്റീവിേും എെുക്കാൻ
കഴിയുന്ന സാടങ്കരികര
ആയിരുന്നു ഇത്.
ടനഗറ്റീവ് -
ലരാസിറ്റീവ്
ബാലസാഹിത്യ
ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് 
film camp
2014
May 12-15
Alappuzha
History of
cinema
a.sahadevan
+91 94463 51950
a.Sahadevan
@gmail.com
കുരിരക്കുരിെിന്‌ടറ
രുെർത്രരിച്ഛായകൾ
രകർത്തി സുത്രധ്ാന
കടണ്ടത്തൽ നെത്തിയ
എലഡവർഡ് ലമയ്ത്ബിഡ്്
അരിനായി 12
കയാമറകളാണ്‌
ഉരലയാഗിച്ചത്.
കുരിരയുടെ ഓലരാ
കുരിെ ം ഒറ്റ ലഷാട്ായി
രകർത്താൻ ഓലരാ
കയാമറ.
അരിലവഗചേനത്തിന്‌ടറ
ഫേം അറിയാനായിരുന്നു
രരീക്ഷണം.
കുരിരക്കുരിെ്
ബാലസാഹിത്യ
ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് 
film camp
2014
May 12-15
Alappuzha
History of
cinema
a.sahadevan
+91 94463 51950
a.Sahadevan
@gmail.com
സിനിമയുടെ ഉത്ഭവത്തിന്‌ രിന്നിടേ
ത്രമുഖ്രിൽ ഏറ്റവും സുരരിചിരമായ
ലരര്‌ ആദയമായി ഛായചിത്രങ്ങൾ
ചേനചിത്രമായി അവരരിെിച്ച
ലരാമസ്ത ആല്വ എഡിസൺ.
അലേഹത്തിന്‌ടറ എഞ്ചിനീയറായ
ടഹൻത്െി ലോയ്ഡ് ഡിക്സൺ ആണ്‌
വകടനടറ്റാത്ഗാഫും രിടന്ന
വകടനടറ്റാസ്തലകാെ ം ഒരു
സ്റ്റ ഡിലയായും രൂരകല്െന
ടചയ്യ ന്നത്. രണ്ട് ത്ഹസവചിത്രങ്ങൾ -
ചുംബനം, രുമ്മൽ ഇവിടെ നിന്ന്
രുറത്തുവന്നു. വർഷം 1891. രടക്ഷ
എഡിസണ്‌ ഒരു ടരറ്റ് രറ്റി.
ടത്രാജക്ഷൻ ത്രദർശനം എന്ന
ഘെകടത്ത കുറിച്ച് അലേഹം കൂെുരൽ
ചിരിച്ചിേല.
Play time count 11:27 > 12:40
ബാലസാഹിത്യ
ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് 
film camp
2014
May 12-15
Alappuzha
History of
cinema
a.sahadevan
+91 94463 51950
a.Sahadevan
@gmail.com
േുമിയർ സലഹാദരർ
(Louise & Auguste Lumiere)
എഡിസന്‌ടറ ഈ ർഘവീക്ഷണമിേലായ്മയാണ്‌
1895-ൽ സവാഭാവികചേനം ലബാധ്യടെെുത്തുന്ന
ആദയടത്ത 10 ത്ഹസവ ചേചിത്രങ്ങൾ ത്രദർശി
െിച്ച ടകാണ്ട് സിനിമടയന്ന ആധ്ുനിക
സാലങ്കരിക കേക്ക് അെിത്തറയിട് േുമിയർ
സലഹാദരർ േക്ഷണടമാത്ത സിനിമയുടെ
രിരൃരവത്തിന്‌ അവകാശികളാവുന്നത്.
(Louise & Auguste Lumiere)
play time count 12:40 > 13.03
ബാലസാഹിത്യ
ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് 
film camp
2014
May 12-15
Alappuzha
History of
cinema
a.sahadevan
+91 94463 51950
a.Sahadevan
@gmail.com
രാരീസിടേ ത്ഗാൻഡ് കടഫയിൽ
സിനിമത്രദർശനം നെന്നു. വന്നുലചർന്നവർ
ഒരു ത്ഫാങ്ക് നല്കിയാണ്‌ കണ്ടത്.
േുമിയർ ഫാക്െറിയിൽ നിന്ന്
ലജാേികഴിഞ്ഞ് രുറത്തുവരുന്നവർ
േുമിയറുമാരുടെ ജന്മരട്ണമായ
േിലയാണിടേ ചരുരം. േിലയാൺ
ലസ്റ്റഷനിൽ വന്നു നിന്ന രീവണ്ടി...
ആദയ ലോകസിനിമയിലേ കഥാരാത്രങ്ങൾ
ഭൂരിഭാഗവും സ്തത്രീകള മായിരുന്നു
play time count 13:03 > 14.00
1895 ഡിസംബർ 28.
ബാലസാഹിത്യ
ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് 
film camp
2014
May 12-15
Alappuzha
ത്ഗാൻഡ്
കടഫ
ത്രദർശനം
History of
cinema
a.sahadevan
+91 94463 51950
a.Sahadevan
@gmail.com
േുമിയർ സലഹാദരന്മാരുടെ
സഹത്രവർത്തകൻ
സിനിമാടട്ാത്ഗഫർ ലജാസ്ത
കാർരന്‌റിടയർ ആണ്‌ ചിത്രം
രകർത്താനും ടഡവേപ്
ടചയ്യാനും ത്രദർശിെിക്കാനും
ഉരകുന്ന സിനിമടറ്റാത്ഗാഫിന്‌ടറ
വികസനത്തിൽ രങ്കു
വഹിച്ചത്. ഭാരം കുറഞ്ഞ
എെുത്തുടകാണ്ടു നെക്കാവുന്ന
കയാമറ. േുവിസ്ത േുമിയറിന്‌ടറ
ഒരു ത്രവചനം ടരറ്റിയരും
ഇവിടെ ഓർമ്മിക്കണം. സിനിമ
ജനങ്ങൾക്ക് ലവഗം
മെുക്കുടമന്നും സിനിമക്ക്
ഭാവിയിടേലന്നും അലേഹം അന്ന്
രറഞ്ഞുലരായി.
സംഭവിച്ചരേലടേലാ
play time count 14:01 > 14:51
സിനിമടറ്റാത്ഗാഫി
ബാലസാഹിത്യ
ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് 
film camp
2014
May 12-15
Alappuzha
History of
cinema
a.sahadevan
+91 94463 51950
a.Sahadevan
@gmail.com
സിനിമയുടെ ആദയഘട്ം
സാലങ്കരിമായ മുലന്നറ്റം
ടകാണ്ടാണ്‌ ത്ശലേയമാകുന്നത്.
രിന്നീട് ഉള്ളെക്കവും
സാലങ്കരികരയും ഒരുമിച്ച്
സിനിമടയ മുലന്നാട്്
നയിക്കുന്നു.
ലജാർ് ടമവേസ്ത ഒരു
ത്രധ്ാനി - വിവരണാത്മക
സിനിമയുടെ ത്രലയാക്താവ് -
10 ടകാേലം ടകാണ്ട്
ചിത്രീകരിച്ചത് 500
ത്ഹസവചിത്രങ്ങൾ. മുഖ്യ
ചിത്രം എ ത്െിപ് െു ദ മൂൺ
-
കഥ രറച്ചിേിൽ
സംഭവത്കമത്തിൽ എഡിറ്റിങ്ങ്
നെത്തിയ ആദയ വയക്തി
play time count 14:5 > 15:32
ബാലസാഹിത്യ
ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് 
film camp
2014
May 12-15
Alappuzha
History of
cinema
a.sahadevan
+91 94463 51950
a.Sahadevan
@gmail.com
മെലലസിന്മെ് 
സെകാലികനായ് 
എഡ്വിൻ് എസ്് 
പ ാർട്െിന്മെ് 
സവിപേഷത്് 
വിവരണാത്മകചി
ത്ത്ങ്ങൾക്കായി
അപേഹം് ഒരുക്കിയ് 
ദൃേയങ്ങളുമെ് 
സമ്പന്നത്യും് 
ആകർഷണീയത്യു
ൊണ്‌.
അപേഹത്തിന്മെ
ത് സിദ്ധചിത്ത്ം12
െിനിറ്റ്ുള്ള് ‘ദ് പത്േറ്റ്ട് 
ത്െയിൻ് പൊബെി’ക്കട
ൂർണ്ണത്് 
അവകാേമെൊൻ് 
കഴിയുന്ന് ഒരു് 
കഥയുണ്ടായിരുന്നു.
സംഭവത്തിമനാത്ത
ചെുലചിത്ത്ീകരണ
ൊയിരുന്നു.
അപേഹം് ത്മന്ന
ഛായാത്േഹണം് 
നെത്തി് .
Playtme count
15:32>16:07
എഡവിൻ എസ്ത
ലരാർട്ർ
ഇക്കാേത്തിനിെയിൽ ചേചിത്രത്തിൽ
സംഭാഷണമേലാത്ത ശബ്ദം
സന്നിലവശിെിക്കാൻ രരീക്ഷണങ്ങൾ
നെന്നിരുന്നു. ലരാമസ്ത ആല്വ എഡിസടണ്ട
രരീക്ഷണശാേയിൽ നിന്നാണ്‌
വകടനടറ്റാലഫാൺ രൂരടമെുക്കുന്നരും അത്
സിനിമാലൊത്ഗാഫിയിൽ
സംലയാജിക്കടെെുന്നരും.
ത്ഫാൻസിൽ ലഫാലണാ സിനിമ രീലയറ്റർ
നിേവിൽ വന്നലൊൾ ശബ്ദവും ദൃശയവും
ഒന്നിച്ച .
Play time count 16:50 > 17:50
ശബ്ദവും ദൃശയവും
ബാലസാഹിത്യ
ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് 
film camp
2014
May 12-15
Alappuzha
ആധുനിക് സിനിെയുമെ് 
ിത്ാമവന്നട് ചരിത്ത്ം് 
പരഖമെെുത്തുന്നത്് 
ഇവർമക്കല്ാം് പേഷം
ഇരു ത്ാം് നൂറ്റ്ാണ്ടിന്മെ
ആദയം് കഥ് െച്ചിലിന്മെ
ബാഹയസവഭാവത്തിനെുെം് 
ആന്തരികൊയ് ൊനം് 
സൃഷ്ടിച്ച് 
ഡ്ബ്ളിയു.ഡ്ി.ത്േിഫിഥ് എന്ന് 
ത് ത്ിഭാോലിമയയാണ്‌.
അത്ുമകാണ്ടുത്മന്ന് 
ത് സിദ്ധത്േിഫിഥ്് ചിത്ത്ം ‘ദ് 
ബർത്തട് ഓഫ്് എ് നാഷൻ’് 
വിെർേനവിപധയൊയി.
Play time count 18:29 > 20:04
ഡബ്ളിയു.ഡി.ത്ഗിഫിഥ്
‘ദ ബർത്ത് ഓഫ് എ നാഷൻ’
ത്േിഫ്ഫിത്തിന്മെ് ചിത്ത്ം
ത് ത്ിപലാെ് രാത്ഷ്ടീയം് 
ലകകാരയം് മചയ്ത്് അമത്
സെയം് െഷയയിൽ് മസർജി് 
ഐമസൻസ്റ്റീൻ് ജനങ്ങപളാെു് 
രാത്ഷ്ടീയ് ത് ത്ിബദ്ധത്് 
സിനിെയിലൂമെ് 
ത് കെിെിച്ചുമകാണ്ടട് എത്തി.
മവെും് 25 വർഷം് മകാണ്ടട് 
സിനിെ് എന്ന് ൊധയെം് 
ലകവരിച്ച് സൗന്ദരയാത്മകവും് 
സാപേത്ികവുൊയ് െുപന്നറ്റ്ം് 
ഇപേഹത്തിന്മെ് മൊണ്ടാഷ്് 
സിദ്ധാന്തത്തിലൂമെ് പലാകം് 
ത്ിരിച്ചെിഞ്ഞു.
Play time count 20:24 > 21:19
ഐമസൻസ്റ്റീൻ
മൊണ്ടാഷ്
ബാലസാഹിത്യ
ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് 
film camp
2014
May 12-15
Alappuzha
History of
cinema
a.sahadevan
+91 94463 51950
a.Sahadevan
@gmail.com
ദൃശയങ്ങള ം ലഷാട് കള ം
ലചർത്തുടവക്കുന്ന
സവിലശഷരീരിടകാണ്ട്
കാഴ്ചയുടെ രുരിയ
അർഥരേങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന
ടമാണ്ടാഷ് എന്ന
സാലങ്കരികര
ചേചിത്രത്തിന്‌ടറ
ഉള്ളെക്കടത്ത
അർഥരൂർണ്ണമായി
വയാഖ്യാനിക്കാൻ
ലത്രരിെിച്ച .
ഐടസൻസ്റ്റീനിന്‌ടറ
‘ബാറ്റില്ഷിപ് ടരാടെംകിൻ’
എന്ന ചിത്രത്തിടേ ഒലഡസ
കല്െെവുകൾ എന്ന ഭാഗം
വിഖ്യാരമാവുന്നരും ഇങ്ങടന
ആണ്‌.
Play time count 21:20 > 21:55
‘ബാറ്റില്ഷിപ്
ടരാടെംകിൻ’
മസൗണ്ടട് ഓൻ് ഫില്‌ംം് 
അങ്ങമന് പ ാകമവ് േബ്ദവും് 
സംഭാഷണവും് ചലചിത്ത്ത്തിന്മെ
ഭാേൊക്കാൻ് ഉള്ള് രീക്ഷണങ്ങൾ 1927-
ൽ് വിജയകരൊയി.
ആ് ചരിത്ത്ം് സവന്തൊക്കിയ് ചിത്ത്ൊണ്‌് 
‘ജാസ്് സിങ്ങർ’് 
ചിത്ത്ത്തിന്മെ് േബ്ദപരഖയിൽ് 25
േത്ൊനം് സംഭാഷണം് മകാണ്ടട് 
േബ്ദെുഖരിത്ൊയി.
അങ്ങമന് നിേബ്ദചിത്ത്ങ്ങളുമെ് കാലം് 
അവസാനിക്കുകയും് പൊക്കീസ്് എന്ന് 
പ രിൽ് േബ്ദസംഭാഷണ് ചിത്ത്ങ്ങൾ
സിനിെയിൽ് നിലയുെെിക്കുകയും
മചയ്ത്ു.
Play time count 23:32 > till end
േബ്ദ-സംഭാഷണ് 
ചിത്ത്ങ്ങൾ
ബാലസാഹിത്യ
ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് 
film camp
2014
May 12-15
Alappuzha
History of
cinema
a.sahadevan
+91 94463 51950
a.Sahadevan
@gmail.com
The history of cinema
visual courtesy:
a concise history of the origins of cinema
by Chris Mitchel
കൃരജ്ഞര
History of
cinema
a.sahadevan
a.sahadevan
a.sahadevan@gmail.com
+919446351950
1 de 21

Más contenido relacionado

Destacado(19)

Kannada quiz 2012Kannada quiz 2012
Kannada quiz 2012
Keerthan G12.3K vistas
Its india 27 28 feb, 2012 ver 3.0Its india 27 28 feb, 2012 ver 3.0
Its india 27 28 feb, 2012 ver 3.0
Saju Balakrishnan654 vistas
Conquiztador 2013 - Prelims-AnswersConquiztador 2013 - Prelims-Answers
Conquiztador 2013 - Prelims-Answers
Sathvik Ashok6.2K vistas
ANTI DRUG ABUSE QUIZ ANTI DRUG ABUSE QUIZ
ANTI DRUG ABUSE QUIZ
MOTOR VEHICLES DEPARTMENT14.1K vistas
Conquiztador 2013 - National FinalsConquiztador 2013 - National Finals
Conquiztador 2013 - National Finals
Sathvik Ashok3.4K vistas
Karnataka Quiz Prelims - AnswersKarnataka Quiz Prelims - Answers
Karnataka Quiz Prelims - Answers
Sathvik Ashok3.4K vistas
India Quiz FinalsIndia Quiz Finals
India Quiz Finals
Rohit Bhat4.7K vistas
Alexander presented by sompong yusoontorn (1)Alexander presented by sompong yusoontorn (1)
Alexander presented by sompong yusoontorn (1)
Ramesha Niratanka1.9K vistas
India Quiz Prelims 2016 LSDIndia Quiz Prelims 2016 LSD
India Quiz Prelims 2016 LSD
Yogesh Yadav1.9K vistas
Bangalore finalsBangalore finals
Bangalore finals
Sathvik Ashok946 vistas
Answers to The Thattikkoottiya QuizAnswers to The Thattikkoottiya Quiz
Answers to The Thattikkoottiya Quiz
Muralikrishnan Padmakumar1.7K vistas
Conquiztador-2012 Prelims with AnswersConquiztador-2012 Prelims with Answers
Conquiztador-2012 Prelims with Answers
Sathvik Ashok6.5K vistas
Business Quiz FinalsBusiness Quiz Finals
Business Quiz Finals
Jis John Sebastian7.5K vistas
Depaul quizprelimsansDepaul quizprelimsans
Depaul quizprelimsans
Ranjith AR2.1K vistas

history of cinema powerpoint in Malayalam

 • 1. സിനിമയുടെ ചരിത്രത്തിലേക്ക് സവാഗരം സിനിമയുടെ ജന്മനാെും ത്രായവും History of cinema a.sahadevan +91 94463 51950 a.sahadevan@gmail.com Play Time count 00:04 . 00:17 A concise history of cinema
 • 2. മന:ശാസ്തത്രജ്ഞനായ കാൾ ഗുസ്തലരവ് യുങ്ങ് രറഞ്ഞത്, ‘വവകാരികാലവശങ്ങള ം അഭിനിലവശങ്ങള ം ജീവിരത്തിൽ നിയത്രിക്കടെടെണ്ടരുടണ്ടങ്കിേും, ഒട് ം അരകെം ഇേലാടര വവകാരികമായി അനുഭവിക്കാൻ സാധ്യമാവുന്ന കുറ്റാലനവഷണകഥ ലരാടേയാണ്‌ സിനിമ’ എന്നാണ്‌. ആ വിഖ്യാര മന:ശാസ്തത്രജ്ഞൻ മുരൽ സാധ്ാരണക്കാരൻ വടര ലോകം മുഴുവൻ മനുഷയമനസ്സ കടള ആകർഷിച്ച് സവാധ്ീനിച്ച സിനിമയുടെ ആവിർഭാവ രരിണാമങ്ങളിലേക്ക് ചുരുങ്ങിയ സമയം ടകാണ്ട് അല്രം വിെവുകൾ വിട് ടകാടണ്ട എത്തിലനാക്കാൻ സാധ്ിക്കൂ. Play time count 00:17 . 00:41 ആവിർഭാവ രരിണാമങ്ങൾ History of cinema a.sahadevan +91 94463 51950 a.Sahadevan @gmail.com
 • 3. ചിേ ചേച്ചിത്ര ചരിത്ര കാരന്മാർ സിനിമയുടെ ജന്മസ്ഥാനം ഒരു രാജയത്തിന്‌ മാത്രമായി നല്കാൻ രയ്യാറേല. മഴജേം വകവഴികളി ോയി ഒരു മഹാ ത്രവാഹമായി മാറുന്ന ലരാടേ ലോകത്തിന്‌ടറ രേലകാണുകളിോയി നിരവധ്ി വയക്തികള ടെ കടണ്ടത്തേുകൾ ചേചിത്രത്തിന്‌ ജന്മം നല്കിയ രായി അവർ ടരളിവുകൾ നിരത്തുന്നു. Play time count 00:44 . 01:27 മഹാത്രവാഹം History of cinema a.sahadevan +91 94463 51950 a.Sahadevan @gmail.com
 • 4. വാസ്തരവമിരാണ്‌. സിനിമയുടെ ത്രായവും ജന്മസ്ഥേവും അലനവഷിച്ച ലരായാൽ നമ്മൾ ഒരു നിശ്ചിര സ്ഥേത്തും വർഷത്തിേും എത്തിലച്ചരിേല. നിരവധ്ി രാജയങ്ങളിൽ നിരവധ്ി വയക്തികൾ രേകാേത്തായി കടണ്ടത്തിയ സാലങ്കരികര ഇരുരരാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ലോകടമാട്ാടക ജനത്രീരി ലനെുന്ന കോ-വിലനാദ-വിദയാഭയാസ മാധ്യമമാകുടമന്ന് കരുരിയിരിക്കാനിെയിേല. Play time count 01:45 . 02:45 സിനിമയുടെ ജന്മനാെും ത്രായവും ബാലസാഹിത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് film camp 2014 May 12-15 Alappuzha History of cinema a.sahadevan +91 94463 51950 a.Sahadevan @gmail.com
 • 5. 1824-ൽ ഇംഗ്ളണ്ട്- രീറ്റർ മാർക് ലറാടജറ്റ് ഒരു വിശദീകരണവുമായി വന്നു. നിശ്ചേചിത്രങ്ങൾ ചേിെിക്കുലപാൾ നമുക്കുണ്ടാവുന്നത് ‘ചേനത്ഭമ’മാടണന്ന്. ഇത് രിന്നീട് ‘ടരർസിസ്റ്റൻസ്ത ഓഫ് വിഷൻ’ എന്ന ലരരിൽ കുറച്ച കൂെി വിശദമാക്കടെട് . കണ്ണേല, മസ്തരിഷ്കമാണ്‌ ചിത്രം സവീകരിക്കുന്നത്. മനസ്സിടന കബളിെിക്കുന്ന ലവഗരയിൽ ആ ചിത്രങ്ങൾ ഒന്നിന്‌ രിറടക ഒന്നായി ചേിെിച്ചാൽ അരവസാനിച്ചാേും ചിത്രം കുറച്ച ലനരം മസ്തരിഷ്ക്കത്തിൽ രങ്ങി നില്ക്കുന്ന ത്രരിഭാസം. ഒരു ടസക്കൻഡിന്‌ടറ 24- ടോരംശം കൂെുരൽ ലനരം. No visual കാണുന്നത് കണ്ണേല, രിടന്നലയാ ബാലസാഹിത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് film camp 2014 May 12-15 Alappuzha History of cinema a.sahadevan +91 94463 51950 a.Sahadevan @gmail.com
 • 6. നിശ്ചേചിത്രങ്ങൾ ത്ദുരഗരിയിൽ ചേിെിച്ച് മായികര സൃഷ്ടിക്കുന്ന വിദയ വചനയിൽ ഉദ്ഭവിച്ചരായി ലരഖ്ടെെുത്തിയിരിക്കുന്നു. ഡിങ്ങ് ഹുവാൻ എന്ന അലനവഷകൻ കടണ്ടത്തിയ ഈ വിദയ, ഉള്ളിൽ രുെർച്ചിത്രങ്ങൾ വരച്ച ലചർത്ത ഒരു വട്ൊത്രം, ചിത്രങ്ങൾ ടരാട് ലമടേ രാത്രത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ചരുരദവാരങ്ങളിേൂടെ കാണും വിധ്ം ടവഗത്തിൽ കറക്കുന്നരാണ്‌. ലസായ്ലത്ൊെ് എന്ന ലരര്‌. ലസായ്ലത്ൊെ് ബാലസാഹിത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് film camp 2014 May 12-15 Alappuzha History of cinema a.sahadevan +91 94463 51950 a.Sahadevan @gmail.com
 • 7. എന്നാൽ ചേനം മാത്രമേല സാലങ്കരികര. ത്രകാശം ടചാരിഞ്ഞ് രൂരങ്ങൾ കാഴ്ചക്കാർക്ക് ത്രദർശിെിക്കുന്നരും സമാരരമായ സാലങ്കരി കരയാണ്‌. അരിന്‌ടറ ഉത്ഭവം ലനാക്കിയാൽ ഇരയ, വചന എന്നീ രാജയങ്ങൾ സിനിമയുടെ മുലന്നാെിയായി നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഇെം രിെിക്കും. രിരശ്ശീേ വേിച്ച ടകട്ി രാവകള ടെ രൂരത്തിൽ മുറിടച്ചെുത്ത രൂരങ്ങ ളിൽ ടവളിച്ചം വീഴ്ത്തി മറുരുറത്ത് ലത്രക്ഷകർ കാണുന്ന രീരി സിനിമ യുടെ സവഭാവത്തിന്‌ ത്രധ്ാനമായി ലയാജിക്കു ന്നരാണ്‌.
 • 8. നിരവധ്ി ടചറുരും വേുരുമായ രരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് ലശഷം വളടരക്കാേം ലഫാടൊത്ഗഫിക്കും സിനിമക്കും വളടര ത്രാലയാഗികഫേമുളവാക്കിയ കടണ്ടത്തൽ ആയിരുന്നു കലോവെെ് ത്രത്കിയ. ഛായത്ഗഹണം ടചയ്ര ത്രരിഛായകൾ ആദയം ടനഗറ്റീവിേും രിടന്ന ആവശയമായ ലകാെികൾ ലരാസിറ്റീവിേും എെുക്കാൻ കഴിയുന്ന സാടങ്കരികര ആയിരുന്നു ഇത്. ടനഗറ്റീവ് - ലരാസിറ്റീവ് ബാലസാഹിത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് film camp 2014 May 12-15 Alappuzha History of cinema a.sahadevan +91 94463 51950 a.Sahadevan @gmail.com
 • 9. കുരിരക്കുരിെിന്‌ടറ രുെർത്രരിച്ഛായകൾ രകർത്തി സുത്രധ്ാന കടണ്ടത്തൽ നെത്തിയ എലഡവർഡ് ലമയ്ത്ബിഡ്് അരിനായി 12 കയാമറകളാണ്‌ ഉരലയാഗിച്ചത്. കുരിരയുടെ ഓലരാ കുരിെ ം ഒറ്റ ലഷാട്ായി രകർത്താൻ ഓലരാ കയാമറ. അരിലവഗചേനത്തിന്‌ടറ ഫേം അറിയാനായിരുന്നു രരീക്ഷണം. കുരിരക്കുരിെ് ബാലസാഹിത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് film camp 2014 May 12-15 Alappuzha History of cinema a.sahadevan +91 94463 51950 a.Sahadevan @gmail.com
 • 10. സിനിമയുടെ ഉത്ഭവത്തിന്‌ രിന്നിടേ ത്രമുഖ്രിൽ ഏറ്റവും സുരരിചിരമായ ലരര്‌ ആദയമായി ഛായചിത്രങ്ങൾ ചേനചിത്രമായി അവരരിെിച്ച ലരാമസ്ത ആല്വ എഡിസൺ. അലേഹത്തിന്‌ടറ എഞ്ചിനീയറായ ടഹൻത്െി ലോയ്ഡ് ഡിക്സൺ ആണ്‌ വകടനടറ്റാത്ഗാഫും രിടന്ന വകടനടറ്റാസ്തലകാെ ം ഒരു സ്റ്റ ഡിലയായും രൂരകല്െന ടചയ്യ ന്നത്. രണ്ട് ത്ഹസവചിത്രങ്ങൾ - ചുംബനം, രുമ്മൽ ഇവിടെ നിന്ന് രുറത്തുവന്നു. വർഷം 1891. രടക്ഷ എഡിസണ്‌ ഒരു ടരറ്റ് രറ്റി. ടത്രാജക്ഷൻ ത്രദർശനം എന്ന ഘെകടത്ത കുറിച്ച് അലേഹം കൂെുരൽ ചിരിച്ചിേല. Play time count 11:27 > 12:40 ബാലസാഹിത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് film camp 2014 May 12-15 Alappuzha History of cinema a.sahadevan +91 94463 51950 a.Sahadevan @gmail.com
 • 11. േുമിയർ സലഹാദരർ (Louise & Auguste Lumiere) എഡിസന്‌ടറ ഈ ർഘവീക്ഷണമിേലായ്മയാണ്‌ 1895-ൽ സവാഭാവികചേനം ലബാധ്യടെെുത്തുന്ന ആദയടത്ത 10 ത്ഹസവ ചേചിത്രങ്ങൾ ത്രദർശി െിച്ച ടകാണ്ട് സിനിമടയന്ന ആധ്ുനിക സാലങ്കരിക കേക്ക് അെിത്തറയിട് േുമിയർ സലഹാദരർ േക്ഷണടമാത്ത സിനിമയുടെ രിരൃരവത്തിന്‌ അവകാശികളാവുന്നത്. (Louise & Auguste Lumiere) play time count 12:40 > 13.03 ബാലസാഹിത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് film camp 2014 May 12-15 Alappuzha History of cinema a.sahadevan +91 94463 51950 a.Sahadevan @gmail.com
 • 12. രാരീസിടേ ത്ഗാൻഡ് കടഫയിൽ സിനിമത്രദർശനം നെന്നു. വന്നുലചർന്നവർ ഒരു ത്ഫാങ്ക് നല്കിയാണ്‌ കണ്ടത്. േുമിയർ ഫാക്െറിയിൽ നിന്ന് ലജാേികഴിഞ്ഞ് രുറത്തുവരുന്നവർ േുമിയറുമാരുടെ ജന്മരട്ണമായ േിലയാണിടേ ചരുരം. േിലയാൺ ലസ്റ്റഷനിൽ വന്നു നിന്ന രീവണ്ടി... ആദയ ലോകസിനിമയിലേ കഥാരാത്രങ്ങൾ ഭൂരിഭാഗവും സ്തത്രീകള മായിരുന്നു play time count 13:03 > 14.00 1895 ഡിസംബർ 28. ബാലസാഹിത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് film camp 2014 May 12-15 Alappuzha ത്ഗാൻഡ് കടഫ ത്രദർശനം History of cinema a.sahadevan +91 94463 51950 a.Sahadevan @gmail.com
 • 13. േുമിയർ സലഹാദരന്മാരുടെ സഹത്രവർത്തകൻ സിനിമാടട്ാത്ഗഫർ ലജാസ്ത കാർരന്‌റിടയർ ആണ്‌ ചിത്രം രകർത്താനും ടഡവേപ് ടചയ്യാനും ത്രദർശിെിക്കാനും ഉരകുന്ന സിനിമടറ്റാത്ഗാഫിന്‌ടറ വികസനത്തിൽ രങ്കു വഹിച്ചത്. ഭാരം കുറഞ്ഞ എെുത്തുടകാണ്ടു നെക്കാവുന്ന കയാമറ. േുവിസ്ത േുമിയറിന്‌ടറ ഒരു ത്രവചനം ടരറ്റിയരും ഇവിടെ ഓർമ്മിക്കണം. സിനിമ ജനങ്ങൾക്ക് ലവഗം മെുക്കുടമന്നും സിനിമക്ക് ഭാവിയിടേലന്നും അലേഹം അന്ന് രറഞ്ഞുലരായി. സംഭവിച്ചരേലടേലാ play time count 14:01 > 14:51 സിനിമടറ്റാത്ഗാഫി ബാലസാഹിത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് film camp 2014 May 12-15 Alappuzha History of cinema a.sahadevan +91 94463 51950 a.Sahadevan @gmail.com
 • 14. സിനിമയുടെ ആദയഘട്ം സാലങ്കരിമായ മുലന്നറ്റം ടകാണ്ടാണ്‌ ത്ശലേയമാകുന്നത്. രിന്നീട് ഉള്ളെക്കവും സാലങ്കരികരയും ഒരുമിച്ച് സിനിമടയ മുലന്നാട്് നയിക്കുന്നു. ലജാർ് ടമവേസ്ത ഒരു ത്രധ്ാനി - വിവരണാത്മക സിനിമയുടെ ത്രലയാക്താവ് - 10 ടകാേലം ടകാണ്ട് ചിത്രീകരിച്ചത് 500 ത്ഹസവചിത്രങ്ങൾ. മുഖ്യ ചിത്രം എ ത്െിപ് െു ദ മൂൺ - കഥ രറച്ചിേിൽ സംഭവത്കമത്തിൽ എഡിറ്റിങ്ങ് നെത്തിയ ആദയ വയക്തി play time count 14:5 > 15:32 ബാലസാഹിത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് film camp 2014 May 12-15 Alappuzha History of cinema a.sahadevan +91 94463 51950 a.Sahadevan @gmail.com
 • 15. മെലലസിന്മെ് സെകാലികനായ് എഡ്വിൻ് എസ്് പ ാർട്െിന്മെ് സവിപേഷത്് വിവരണാത്മകചി ത്ത്ങ്ങൾക്കായി അപേഹം് ഒരുക്കിയ് ദൃേയങ്ങളുമെ് സമ്പന്നത്യും് ആകർഷണീയത്യു ൊണ്‌. അപേഹത്തിന്മെ ത് സിദ്ധചിത്ത്ം12 െിനിറ്റ്ുള്ള് ‘ദ് പത്േറ്റ്ട് ത്െയിൻ് പൊബെി’ക്കട ൂർണ്ണത്് അവകാേമെൊൻ് കഴിയുന്ന് ഒരു് കഥയുണ്ടായിരുന്നു. സംഭവത്തിമനാത്ത ചെുലചിത്ത്ീകരണ ൊയിരുന്നു. അപേഹം് ത്മന്ന ഛായാത്േഹണം് നെത്തി് . Playtme count 15:32>16:07 എഡവിൻ എസ്ത ലരാർട്ർ
 • 16. ഇക്കാേത്തിനിെയിൽ ചേചിത്രത്തിൽ സംഭാഷണമേലാത്ത ശബ്ദം സന്നിലവശിെിക്കാൻ രരീക്ഷണങ്ങൾ നെന്നിരുന്നു. ലരാമസ്ത ആല്വ എഡിസടണ്ട രരീക്ഷണശാേയിൽ നിന്നാണ്‌ വകടനടറ്റാലഫാൺ രൂരടമെുക്കുന്നരും അത് സിനിമാലൊത്ഗാഫിയിൽ സംലയാജിക്കടെെുന്നരും. ത്ഫാൻസിൽ ലഫാലണാ സിനിമ രീലയറ്റർ നിേവിൽ വന്നലൊൾ ശബ്ദവും ദൃശയവും ഒന്നിച്ച . Play time count 16:50 > 17:50 ശബ്ദവും ദൃശയവും ബാലസാഹിത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് film camp 2014 May 12-15 Alappuzha
 • 17. ആധുനിക് സിനിെയുമെ് ിത്ാമവന്നട് ചരിത്ത്ം് പരഖമെെുത്തുന്നത്് ഇവർമക്കല്ാം് പേഷം ഇരു ത്ാം് നൂറ്റ്ാണ്ടിന്മെ ആദയം് കഥ് െച്ചിലിന്മെ ബാഹയസവഭാവത്തിനെുെം് ആന്തരികൊയ് ൊനം് സൃഷ്ടിച്ച് ഡ്ബ്ളിയു.ഡ്ി.ത്േിഫിഥ് എന്ന് ത് ത്ിഭാോലിമയയാണ്‌. അത്ുമകാണ്ടുത്മന്ന് ത് സിദ്ധത്േിഫിഥ്് ചിത്ത്ം ‘ദ് ബർത്തട് ഓഫ്് എ് നാഷൻ’് വിെർേനവിപധയൊയി. Play time count 18:29 > 20:04 ഡബ്ളിയു.ഡി.ത്ഗിഫിഥ് ‘ദ ബർത്ത് ഓഫ് എ നാഷൻ’
 • 18. ത്േിഫ്ഫിത്തിന്മെ് ചിത്ത്ം ത് ത്ിപലാെ് രാത്ഷ്ടീയം് ലകകാരയം് മചയ്ത്് അമത് സെയം് െഷയയിൽ് മസർജി് ഐമസൻസ്റ്റീൻ് ജനങ്ങപളാെു് രാത്ഷ്ടീയ് ത് ത്ിബദ്ധത്് സിനിെയിലൂമെ് ത് കെിെിച്ചുമകാണ്ടട് എത്തി. മവെും് 25 വർഷം് മകാണ്ടട് സിനിെ് എന്ന് ൊധയെം് ലകവരിച്ച് സൗന്ദരയാത്മകവും് സാപേത്ികവുൊയ് െുപന്നറ്റ്ം് ഇപേഹത്തിന്മെ് മൊണ്ടാഷ്് സിദ്ധാന്തത്തിലൂമെ് പലാകം് ത്ിരിച്ചെിഞ്ഞു. Play time count 20:24 > 21:19 ഐമസൻസ്റ്റീൻ മൊണ്ടാഷ് ബാലസാഹിത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് film camp 2014 May 12-15 Alappuzha History of cinema a.sahadevan +91 94463 51950 a.Sahadevan @gmail.com
 • 19. ദൃശയങ്ങള ം ലഷാട് കള ം ലചർത്തുടവക്കുന്ന സവിലശഷരീരിടകാണ്ട് കാഴ്ചയുടെ രുരിയ അർഥരേങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ടമാണ്ടാഷ് എന്ന സാലങ്കരികര ചേചിത്രത്തിന്‌ടറ ഉള്ളെക്കടത്ത അർഥരൂർണ്ണമായി വയാഖ്യാനിക്കാൻ ലത്രരിെിച്ച . ഐടസൻസ്റ്റീനിന്‌ടറ ‘ബാറ്റില്ഷിപ് ടരാടെംകിൻ’ എന്ന ചിത്രത്തിടേ ഒലഡസ കല്െെവുകൾ എന്ന ഭാഗം വിഖ്യാരമാവുന്നരും ഇങ്ങടന ആണ്‌. Play time count 21:20 > 21:55 ‘ബാറ്റില്ഷിപ് ടരാടെംകിൻ’
 • 20. മസൗണ്ടട് ഓൻ് ഫില്‌ംം് അങ്ങമന് പ ാകമവ് േബ്ദവും് സംഭാഷണവും് ചലചിത്ത്ത്തിന്മെ ഭാേൊക്കാൻ് ഉള്ള് രീക്ഷണങ്ങൾ 1927- ൽ് വിജയകരൊയി. ആ് ചരിത്ത്ം് സവന്തൊക്കിയ് ചിത്ത്ൊണ്‌് ‘ജാസ്് സിങ്ങർ’് ചിത്ത്ത്തിന്മെ് േബ്ദപരഖയിൽ് 25 േത്ൊനം് സംഭാഷണം് മകാണ്ടട് േബ്ദെുഖരിത്ൊയി. അങ്ങമന് നിേബ്ദചിത്ത്ങ്ങളുമെ് കാലം് അവസാനിക്കുകയും് പൊക്കീസ്് എന്ന് പ രിൽ് േബ്ദസംഭാഷണ് ചിത്ത്ങ്ങൾ സിനിെയിൽ് നിലയുെെിക്കുകയും മചയ്ത്ു. Play time count 23:32 > till end േബ്ദ-സംഭാഷണ് ചിത്ത്ങ്ങൾ ബാലസാഹിത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് film camp 2014 May 12-15 Alappuzha History of cinema a.sahadevan +91 94463 51950 a.Sahadevan @gmail.com
 • 21. The history of cinema visual courtesy: a concise history of the origins of cinema by Chris Mitchel കൃരജ്ഞര History of cinema a.sahadevan a.sahadevan a.sahadevan@gmail.com +919446351950

Notas del editor

 1. Play time count 00: 04 > 00:17 . ‘A concise history of origins of cinema’
 2. Play count 00: 17 > 00:41
 3. Play count 00:44 > 01:27
 4. Play count 01:45 > 02:45
 5. 02:45 > 03:28
 6. 03:28 > 03:44
 7. Play count 08:24 > 09:07
 8. Play count 10.04 > 10:45
 9. Play count 11:27 > 12:40
 10. Paly time count 12:40 > 13:03
 11. Play time count 13: 03 > 14:00
 12. Play time count 14.01 > 14:51
 13. Play time count 14.50 > 15:32
 14. Play time count 15.32 > 16 07.
 15. Play time count 16:50 > 17:50
 16. Play time count 18:29 > 20:04
 17. Play time count 20: 24 > 21:19
 18. Play time count 21:20 > 21:55
 19. Play time count 23:32 > till end