Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

asthma and pregnancy

1.543 visualizaciones

Publicado el

.

Publicado en: Salud y medicina
  • Inicia sesión para ver los comentarios

asthma and pregnancy

  1. 1. TThhee Clinical Problem ● AAsstthhmmaa iiss pprroobbaabbllyy tthhee mmoosstt ccoommmmoonn ppootteennttiiaallllyy sseerriioouuss mmeeddiiccaall pprroobblleemm tthhaatt ooccccuurrss dduurriinngg pprreeggnnaannccyy ●AApppprrooxxiimmaatteellyy 44--88%% ooff pprreeggnnaanntt wwoommeenn rreeppoorrtteedd ccuurrrreenntt aasstthhmmaa iinn rreecceenntt nnaattiioonnaall ssuurrvveeyyss..
  2. 2. TToo mmaannaaggee pprreeggnnaanntt aasstthhmmaattiiccss ooppttiimmaallllyy ,, hheeaalltthh pprrooffeessssiioonnaallss nneeeedd ttoo aapppprreecciiaattee tthhee eeffffeeccttss ooff pprreeggnnaannccyy oonn aasstthhmmaa.. tthhee eeffffeeccttss ooff aasstthhmmaa oonn pprreeggnnaannccyy .. tthhee eeffffiiccaaccyy && ssaaffeettyy ooff aasstthhmmaa mmeeddiiccaattiioonnss iinn pprreeggnnaannccyy .. ((AAmmeerriiccaann jjoouurrnnaall ooff mmeeddiicciinnee 22000000))
  3. 3. EEffffeecctt ooff pprreeggnnaannccyy oonn aasstthhmmaa
  4. 4. EEffffeecctt ooff pprreeggnnaannccyy oonn aasstthhmmaa RRUULLEE OOFF TTHHIIRRDDSS

×