Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
ขั้นตอนการทาโครงงาน
คอมพิวเตอร์
1.การคัดเลือกหัวข้อโครงงาน
จะต้องมีความรู้
และทักษะ
พื้นฐานอย่าง
เพียงพอในหัวข้อ
เรื่องที่จะศึกษา
สามารถจัดหา
เครื่อง
คอมพ...
การศึกษาค้นคว้าจากเอกสารและแหล่งข้อมูล
ในการศึกษาจะต้องได้คาตอบว่า
1.จะทา อะไร 5.ใช้ทรัพยากรอะไร
2.ทาไมต้องทา 6.ทากับใคร
3...
การลงมือทาโครงงาน
เมื่อเค้าโครงได้รับความเห็นชอบจาก
อาจารย์ที่ปรึกษาแล้ว ขั้นตอนต่อไปจะ
เป็นการพัฒนาตามขั้นตอนที่ได้วางแผน
การเขียนรายงาน
เป็นสื่อความหมายเพื่อให้ผู้อื่นได้เข้าใจแนวความคิด
วิธีดาเนินการศึกษาค้นคว้า ข้อมูลที่ได้ ตลอดจนข้อสรุปและ
...
การนาเสนอและการแสดงโครงงาน
โปรแกรมประยุกต์ dictionary สาหรับ โทรศัพท์มือถือบน
พื้นฐานภาพประเภท mobile application พัฒนาเพื่อให้เกิด
ความสบายมากขึ้นจา...
อ้างอิงhttp://www.acr.ac.th/acr/ACR_E-Learning
https://ipattapong.wordpress.com
http://www.krukaewta.net/web1/ng23101/
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Present computer n.

ขั้นตอนการทำโครงงาน

  • Sé el primero en comentar

Present computer n.

  1. 1. ขั้นตอนการทาโครงงาน คอมพิวเตอร์
  2. 2. 1.การคัดเลือกหัวข้อโครงงาน จะต้องมีความรู้ และทักษะ พื้นฐานอย่าง เพียงพอในหัวข้อ เรื่องที่จะศึกษา สามารถจัดหา เครื่อง คอมพิวเตอร์และ ซอฟต์แวร์ที่ เกี่ยวข้องได้ มีแหล่งความรู้ เพียงพอที่จะ ค้นคว้าหรือขอ คาปรึกษา มีเวลาเพียงพอ มีงบประมาณเพียงพอ มีความปลอดภัย
  3. 3. การศึกษาค้นคว้าจากเอกสารและแหล่งข้อมูล ในการศึกษาจะต้องได้คาตอบว่า 1.จะทา อะไร 5.ใช้ทรัพยากรอะไร 2.ทาไมต้องทา 6.ทากับใคร 3.ต้องการให้เกิดอะไร 7.เสนอผลอย่างไร 4.ทาอย่างไร 2. ศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร และแหล่งข้อมูล
  4. 4. การลงมือทาโครงงาน เมื่อเค้าโครงได้รับความเห็นชอบจาก อาจารย์ที่ปรึกษาแล้ว ขั้นตอนต่อไปจะ เป็นการพัฒนาตามขั้นตอนที่ได้วางแผน
  5. 5. การเขียนรายงาน เป็นสื่อความหมายเพื่อให้ผู้อื่นได้เข้าใจแนวความคิด วิธีดาเนินการศึกษาค้นคว้า ข้อมูลที่ได้ ตลอดจนข้อสรุปและ ข้อเสนอแนะต่าง ๆ เกี่ยวกับโครงงานนั้น ในการเขียนควรใช้ ภาษาที่อ่านเข้าใจได้ง่าย ชัดเจน กระชับ และตรงไปตรงมาให้ ครอบคลุมหัวข้อต่าง ๆ
  6. 6. การนาเสนอและการแสดงโครงงาน
  7. 7. โปรแกรมประยุกต์ dictionary สาหรับ โทรศัพท์มือถือบน พื้นฐานภาพประเภท mobile application พัฒนาเพื่อให้เกิด ความสบายมากขึ้นจากการที่ผู้ใช้พิมพ์ เพียงผู้ใช้ถ่ายรูปหรืออกคาสั่ง ด้วยเสียงคาศัพท์ที่ต้องการ ทาให้เราสามารถใช้ที่ใดก็ได้ จัดเป็น โครงงานประเภท พัฒนาโปรแกรมประยุกต์
  8. 8. อ้างอิงhttp://www.acr.ac.th/acr/ACR_E-Learning https://ipattapong.wordpress.com http://www.krukaewta.net/web1/ng23101/

×