Publicidad
чо изход 3.клас
чо изход 3.клас
чо изход 3.клас
чо изход 3.клас
Próximo SlideShare
изходно ниво   чо 3 класизходно ниво чо 3 клас
Cargando en ... 3
1 de 4
Publicidad

Más contenido relacionado

Presentaciones para ti(20)

Destacado(20)

Publicidad
Publicidad

чо изход 3.клас

  1. САМОСТОЯТЕЛНА РАБОТА–ЧОВЕКЪТ И ОБЩЕСТВОТО- изход 3. кл. ИМЕ: …………………………………………………… № ….. клас……. І гр. Ориентирам се на географската карта 1.зад. Символите на държавата са: а) цветовете на картата б) знаме, герб, химн в) границите 2.зад: Допишете: Моята родина е…………………………….. Тя се намира в континента ……………… Съдържанието на картата се изобразява с …………………………………………………………….. 3.зад. Запишете границите на България: 5.зад. Свържете земната форма с обяснението й: Езеро Низина Планина 6.зад. Свържете планината с върха й: Родопи вр. Мусала Рила вр. Ботев Пирин вр. Голям Перелик Стара планина вр.Вихрен 8.зад. Река Искър: а) извира от Рила и се влива в р. Дунав; б) е плавателна река; в) не е българска река. 10.зад. Допишете : Скалният орел се среща в ………………………….. Най-плодородни са почвите в ……………………... Там професиите са свързани с ………………………………………………………………….. Познавам историята на своя народ 11.зад. Довел ги тук хан Аспарух. Това са : а) траките; б) славяните; в) старите българи. Почва • на север ……………………………………….. • на запад ..……………………………………… 4.зад. Посочете на картата мястото на Дунавската равнина със съответния цвят: Вдлъбната част от повърхнината, запълнена с вода. Най-горният рохкав слой на земята, в който се развиват корените на растенията. Най-високите части на повърхнината. Най-ниските и равни земи на повърхнината. 7.зад. Най-висока планина в България е: а) Родопи; б) Рила; в) Витоша. 9.зад. Водите на Черно море се използват за: а) добив на морска сол; б) за напояване и риболов; в) за изхвърляне на отпадъци. Успех! 1 т. 3 т. 2 т. 2 т. 2 т. 2 т. 1 т. 1 т. 1 т. 3 т. 1 т.
  2. 12.зад. Допишете: Хан …………….. e създателят на българската държава. Това станало през………. година - …… век. 13.зад. Свържете владетеля с делата му: хан Крум Строителят хан Омуртаг Създателят на първите писани закони княз Борис І Покръстителят на българския народ 14.зад. При кой владетел има “Златен век на културата”: а) цар Калоян; б) цар Симеон; в) княз Борис Първи; 15.зад. Освобождават България от византийско робство с въстание: а) родът Дуло; б) братята Асен и Петър; в) султанът и войската му. 16.зад.Османските турци завладяват България през: а) 681г. б) 1018г. в) 1396 г. 17.зад. Подчертайте само имената на народните будители: Христо Ботев, Отец Паисий Хилендарски, д-р Петър Берон, Георги Бенковски 18.зад. За кой борец за свобода се отнасят думите: Роден е в Карлово. Създава над 500 тайни комитети за подготовка на общо въстание. Името му е …………………………………………….. 19.зад. Какво се е случило на 3. март 1878 г.? ........................................................................................................... 20.зад. Празниците 6. септември и 24. май са : а) официални; б) битови; в) областни. 21.зад.Кое отличава София от другите градове в страната:…...………. ………………………………………………………………………………….. 22.зад. Свържете личността с делата: Александър I Батенберг писател Стефан Стамболов успешен министър-председател Йордан Радичков владетел на Княжество България след Освобождението 23.зад. Основният закон, по който се управлява държавата, се нарича: а) република; б) народно събрание; в) конституция. 1т. т. 3 т. 3 т. 1 т. 1 т. 1 т. 1 т. 1 т. 1 т. 1 т. 2 т. 3 т. 35 – 38 т. (6) 30 – 34 т. (5) 25 – 29 т. (4) 20 – 24 т. (3 ) 19 и под 19 т. (2) Максимален брой точки : 38 Учител:…………………… Брой точни от верни отговори:…………….. Ученик:…………………… Оценка:……………………………………………………… Родител:………………….
  3. САМОСТОЯТЕЛНА РАБОТА–ЧОВЕКЪТ И ОБЩЕСТВОТО- изход 3. кл. ИМЕ: ………………………………………………… № ….. клас ……. IІ гр. Ориентирам се на географската карта : 1.зад. Символите на държавата са: а) столицата й; б) знаме, герб, химн в) границите на България 2.зад: Допишете: Моята родина е…………………………….. Тя не намира на …………………………… полуостров. На картата се изобразява с ………………………………………………………………….………… 3.зад. Запишете границите на България: 5.зад. Свържете земната форма с обяснението й: Море Равнина Било 6.зад. Свържете планината с върха й: Пирин вр. Мусала Рила вр. Ботев Родопи вр. Голям Перелик Стара планина вр.Вихрен 8.зад. Река Марица: а) тече в Северна България; б) е най-пълноводната наша река; в) е плавателна. 10. зад. Допишете : Яребицата се среща в ………………………….. Неплодородни и каменисти са почвите в ……………………... Там основните професиите са ………………………………………………. Познавам историята на своя народ 11.зад. Най-старите жители по нашите земи са били: а) траките; б) славяните; в) старите българи. Почва • на изток ……………………………………….. • на юг …..……………………………………… 4.зад. Посочете на картата мястото на Горнотракийската низина със съответния цвят: 9.зад. Водите на реките се използват за: а) добив на морска сол; б) за напояване и риболов; в) за изхвърляне на отпадъци. Вдлъбната част от повърхнината, запълнена със солена вода. Най-горният рохкав слой на земята, в който се развиват корените на растенията. Най-високата горна част на планината. Ниски и заравнени части на повърхнината. 7.зад. Най-дълга планина в България е: а) Пирин; б) Стара планина; в) Родопи. Успех! 1т. т. 3т. т. 2т. т. 2т. т. 2т. т. 1т. т. 2т . т. 1т . т. 1т. т. 3т. т. 1т. т.
  4. 12.зад. Допишете: През ……… г. е създадена българската държава от хан ………………….. Това е станало през …… век. 13.зад. Свържете владетеля с делата му: хан Крум Покръства българския народ хан Омуртаг Създава първите писани закони княз Борис І Ханът строител 14.зад. “Златен век на културата” има в България при : а) цар Самуил; б) цар Симеон; в) хан Крум. 15.зад. Уголемява България на три морета с мирни средства: а) княз Борис I; б) цар Петър; в) цар Иван Асен II . 16.зад.Османските турци завладяват България през: а) 681г. б) 1396 г. в) 1876 г. 17.зад. Подчертайте само имената на народните будители: Левски, Отец Паисий Хилендарски, Софроний Врачански, Георги Бенковски 18.зад. За кой борец за свобода се отнасят думите: Роден е в Калофер. Завзема кораба Радецки и слиза на Козлодуй с четата си. Убит във Врачанския балкан. Казва се …..……………………………. 19.зад. Освобождението на България от турска власт станало на: .......................................................... 20.зад. Празниците 22. септември и 1. май са : а) битови; б) езически; в) официални. 21.зад. Кое отличава София от другите градове в страната ни:……… ………………………………………………………………………………… 22.зад. Свържете личността с делата: Цар Фердинанд оперен певец Димитър Пешев спасителят на евреите в България Борис Христов обявява България за независимо царство, но я въвлича в три войни 23.зад. Основният закон, по който се управлява държавата, се нарича: а) министерски съвет; б) конституция; в) народно събрание. 1т. т. 3 т. 3 т. 1 т. 1 т. 1 т. 1 т. 1 т. 1 т. 1 т. 2 т. 3 т. 35 – 38 т. (6) 30 – 34 т. (5) 25 – 29 т. (4) 20 – 24 т. (3 ) 19 и под 19 т. (2) Максимален брой точки : 38 Учител:…………………… Брой точни от верни отговори:…………….. Ученик:…………………… Оценка:……………………………………………………… Родител:………………….
Publicidad