Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

изходно ниво чо 3 клас

  • Sé el primero en comentar

изходно ниво чо 3 клас

  1. 1. ИЗХОДНО НИВО ЧОВЕКЪТ И ОБЩЕСТВОТО – 3-ти класИМЕ: ................................................................................................Оградете верните отговори: 1. Кои са символите на Република България? а/ песен, химн, знаме б/ герб, химн, знак в/ знаме, герб, химн 2. С какъв цвят на картата са изобразени планините? а/ лилав б/кафяв в/жълт 3. Коя е най-високата планина в България? а/ Рила б/ Витоша в/ Родопи 4. С какъв цвят на картата са изобразени равнините, низините и полетата? а/кафяв б/жълт в/зелен 5. С какъв цвят на картата са изобразени водите? а/син б/розов в/черен 6. Коя е най-дългата река в България? а/ Камчия б/ Искър в/ Места 7. Коя е най-пълноводната река в България? а/ Струма б/Тунджа в/Марица 8. От къде извират реките Марица и Искър? а/ Родопи б/ Стара планина в/ Рила
  2. 2. 9. Запишете най-високия връх на изброените планини: а/Рила - ………………………………………………… б/ Пирин - ……………………………………………. в/ Витоша - …………………………………………… г/ Родопи - …………………………………………… д/ Стара планина - ………………………………. 10.Подчертайте излишната дума от всяка група: а/ Дунавска равнина, Горнотракийска низина, Софийско поле, Витоша. б/ Рила, Пирин, Черно море, Родопи, Стара планина. в/ Искър, Мусала, Марица, Струма г/ дъб, бор, еделвайс, ела, бук д/ овца, мечка, вълк, елен, лисица11.Следите от човешка дейност в миналото се наричат: а/ държави б/ общества в/ извори12.Коя от посочените групи означава извори за миналото? а/ сечива, останки от сгради, керамика, надписи б/камъни, скали, планини в/езера, реки, морета13.Как се нарича период от 1000 г ? а/ столетие б/ хилядолетие в/ десетилетие14.Различните начини за измерване на времето се означават с думата: а/общество б/календар в/държава15.Най-старите жители по нашите земи са известни с името: а/траки б/римляни в/боляри
  3. 3. 16.Траките вярвали: а/ в един бог б/ в много богове в/ в три бога17.През първата половина на 7 в. била създадена държава с името: а/ Велика Стара България б/Малка България в/Санстефанска България18.Предводителите на българските племена се наричали: а/ императори б/ царе в/ ханове19.Първият български хан бил: а/Кубрат б/ Аспарух в/ Крум20. Старите българи: а/ почитали много богове б/ вярвали в бог Тангра в/ нямали богове21. Днешна България се родила през: а/ 681 г – Хан Аспарух б/ 781 г – Хан Кубрат в/ 954 г – Хан Крум22.Първата българска столица била: а/ Плиска б/ Охрид в/ Търново
  4. 4. 23.Княз Борис І : а/ въвел християнството, основал Българската църква, приел учениците на Кирил и Методий б/ изгонил учениците на Кирил и Методий и сменил столицата на България 24.През 893 г славянският език заменил гръцкия в богослужението и управлението, младият княз изградил нова столица – Преслав, времето било наречено Златен век, кой е този български владетел: а/ Княз Борис І б/ Св.Наум в/ Цар Симеон Велики 25.За коя държава се отнасят следните думи?Тя била с огромна територия. През 14-15 век в нея били включени земите наБългария, Сърбия, Византия. Владетелат и се наричал султан.а/ Византийската империяб/ Османската империяв/ Неизвестна държава 26. В групата на раята се включвали:а/ Само християнитеб/ Християните, евреите и ромитев/ Всички данъкоплатци: мюсюлмани и немюсюлмани 27. Посочи грешния отговор:Новостите, които навлезли през 19 век сред българите, били:а/ Земеделието и ръкописните книгиб/ Печатните книги и светското образованиев/ Нови зеленчуци 28. Кое не се отнася за българите в Османската империя?а/ През 19 век броят на българите в градовете нарастваб/ Немалко търговци и занаятчии забогателив/ Българите не се стремели към равни права на хората с различна вяра
  5. 5. 29. Първия призив за достоен живот към българите отправил:а/ Софроний Врачанскиб/ Паисий Хилендарскив/ Неофит Рилски 30. Училищата, в които се изучават математика, езици, география и други, се наричат:а/ Християнскиб/ Светскив/ Еврейски 31. Кое е общото между: Отец Паисий, епископ Софроний, отец Неофит Рилски, доктор Петър Берон, Васил Априлов?а/ Те са били български царе от 14 век.б/ Те са български будители от 18 и 19 век.в/ Те са български художници от 19 век. 32.Напиши най-важното за:а/ Георги Раковски-...............................................................................................б/ Васил Левски-....................................................................................................в/ Христо Ботев-.................................................................................................... 33. Свободна България била възстановена като:а/ Царствоб/ Ханствов/ Княжество 34. Денят на Освобождението е:а/ 3 март 1878 годинаб/ 5 март 1878 годинав/ 3 април 1876 година 35.Конституцията е:а/ всеки закон, по който се управлява държавата.б/ само някои закони за управлението на държавата.в/ основният закон, който определя начина на управление и правата нахората в държавата.
  6. 6. 36.Според Търновската конституция държавният глава на България е:а/ президентътб/ князътв/ царят 37.Запиши трите имена, които е носила нашата столица. - С............................. - С............................. - С............................. 38.Общото между Александър Първи, Фердинант и Борис Трети е, че те са: а/ български владетели след Освобождението от 1878 година. б/ български владетели от 13-14 век. в/ министър-председатели на България. 39.Националният и официалните празници се празнуват: а/ само от говорещите български език. б/ от всички граждани на България. в/ само от християните. 40.Огради само подземните богатства: а/ гори б/ природен газ в/ маслодайна роза г/ въглища д/ пшеница е/ руди ж/ нефт
  7. 7. № НА ВЪПРОС БРОЙ ТОЧКИ под 17 Т. СЛАБ 1. 1 от 18 до 25 СРЕДЕН 2. 1 от 26 до 34 ДОБЪР 3. 1 от 35 до 40 МН.ДОБЪР 4. 1 от 41 до 47 ОТЛИЧЕН 5. 1 6. 1 7. 1 8. 1 9. 2 10. 1 11. 1 12. 1 13. 1 14. 1 15. 1 16. 1 17. 1 18. 1 19. 1 20. 1 21. 1 22. 1 23. 1 24. 1 25. 1 26. 1 27. 1 28. 1 29. 1 30. 1 31. 1 32. 3 33. 1 34. 1 35. 1 36. 1 37. 2 38. 1 39. 1 40. 1 ОБЩ 47 БРОЙ ТОЧКИ

×