Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
ני. -יפּיווּגגפבוּגגי! גמו-יּמבזניגשנגּווננגײיﬠו, פָנםו~נפָ! ֲסוְוי. ו;וֲ! ְנו%ִ י . 

מרבו הסיונ] "ﬠצת ]פ ש" הוא ארנון המושיט...
התמברות לאיוטרוט היא אתת הב]]י| `ת שבה
נתקלים ב]י וןﬠר | `גם מבוגרים רבים. במשך
השנים, ובוםן תןאקרים לשדה הדה תיסן' לגבש...
ץ . ‎

ןןנן
י ובתב ﬠל ידי מרבז ﬠצר] ופש
י ארןאך הרןךקריח ברורןךח, ק. יאנג, ניסה לגבש
הגדרה להתמברור] לאיוטרוט ﬠל בסיס שישה
סממנים:
1

י שש שﬠךר] ריורור של גלישה באיוטרוט, לאןארר
פרק זמן ארור וﬠל בסיס יומיומ".
2

 םננרת רנשךת ן'אי נתת ךשלךן'ה. תתן'שן'ת המציפּות
את האדם במו רךנז, נאף סממנים של תרדה, באשר
לאן'תן' אדם אין תיבור לאי...
תתךשה של רצךן וצךרר לשבת שננות רב| `ת | `לגל| `ש
באינטרנט בצךרה מאסיבית. הצךרך מתגבר בבל
שננךברים הימים, רתבל ננל מנת לה...
4

י אי יכךלך] להפסיק אך להשתלט ]. ]ל במךר] הגלישה
באינטרנט.
סכנה לקשרים ננם חברים אך אךבדן קשרים. האדם

המבךר לאינטרנט מביﬠ נבךנךת לזנךח את הקשר
שלך לננךלם, ךמננדיף להניננ לםיפךק ה...
6

י האדם המבךר נךלש ברשר] מר]ך| ־ מאמץ לרןמךק
מהוךשאים הבﬠייתיים בחייך. הבﬠיךך] שהאדם
רןךוה, מלךךר] במקרים רבים באריבאו...
מרבו הסיום ]1צו] ופּש מסייו] לנברים צﬠירים

פּידוי . 
"א'ג]ֵא

ומבונרים שמתמודדים ﬠם הוומברוו]
לאיוטרוט. צווו] המררו מוררב ...
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

עצת נפש - מי מוגדר מכור לאינטרנט?


מרכז הסיוע "עצת נפש" הוא ארגון המושיט יד לגברים צעירים ומבוגרים, הורים, מורים ואנשי חינוך, המתמודדים מול סוגיות של תקיפה מינית, נטיות הפוכות הומוסקסואליות, אובססיות ודחפים מיניים והתמכרותיים, התמכרות לפייסבוק ולאינטרנט.
התקשרו לעצת נפש. כי יש מי שיעזור. 02-6541899

 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

עצת נפש - מי מוגדר מכור לאינטרנט?

 1. 1. ני. -יפּיווּגגפבוּגגי! גמו-יּמבזניגשנגּווננגײיﬠו, פָנםו~נפָ! ֲסוְוי. ו;וֲ! ְנו%ִ י . מרבו הסיונ] "ﬠצת ]פ ש" הוא ארנון המושיט יד לגברים צﬠירים ומבוגרים, הורים, מורים ואנשי חיוור, המתמררדים מול סוגיות של תקיפה מי]ית, וניןיות הפוכות הומוםקסוא ליות, אובססיות ררתפים מי]יים ךהתמברותיים, התמכרות לפייסבוק ולאיורןרוןין. התקשרו לﬠצת ופש. כי יש מי שיﬠוור. 899 02-6541 א ְ רות 9. . ווﭏ. כן יּין ייגלו
 2. 2. התמברות לאיוטרוט היא אתת הב]]י| `ת שבה נתקלים ב]י וןﬠר | `גם מבוגרים רבים. במשך השנים, ובוםן תןאקרים לשדה הדה תיסן' לגבש הגדרה בךללת שתאבת] את ההתמברות. יש]ם םﬠיפּים שתים שדרכם מתאפשר להגדיר את ההתמברןאת לא יוטרוט.
 3. 3. ץ . ‎ ןןנן
 4. 4. י ובתב ﬠל ידי מרבז ﬠצר] ופש
 5. 5. י ארןאך הרןךקריח ברורןךח, ק. יאנג, ניסה לגבש הגדרה להתמברור] לאיוטרוט ﬠל בסיס שישה סממנים:
 6. 6. 1 י שש שﬠךר] ריורור של גלישה באיוטרוט, לאןארר פרק זמן ארור וﬠל בסיס יומיומ".
 7. 7. 2 םננרת רנשךת ן'אי נתת ךשלךן'ה. תתן'שן'ת המציפּות את האדם במו רךנז, נאף סממנים של תרדה, באשר לאן'תן' אדם אין תיבור לאינטרנט אן' נישה לרשת. לﬠתים, מתתן'ללת סננרה בתנך האדם שבמסנרתה קיימת אובסםיה להתננדבן דלקרךא מידננ ננל בל דבר המתרתש ברשת. לחיטךאציה הדן' מתלךן'ה התרנשךת גדולה בשננךמדים להשתמש באינטרנט בפננם הבאה.
 8. 8. תתךשה של רצךן וצךרר לשבת שננות רב| `ת | `לגל| `ש באינטרנט בצךרה מאסיבית. הצךרך מתגבר בבל שננךברים הימים, רתבל ננל מנת להשיג סיפּךק.
 9. 9. 4 י אי יכךלך] להפסיק אך להשתלט ]. ]ל במךר] הגלישה באינטרנט.
 10. 10. סכנה לקשרים ננם חברים אך אךבדן קשרים. האדם המבךר לאינטרנט מביﬠ נבךנךת לזנךח את הקשר שלך לננךלם, ךמננדיף להניננ לםיפךק הצךרר בגלישה ארךבה ךממךשבת. לננתים, האדם המבךר מךךתר ננל השקננה בננבךדה, בתא המשפחתי אך בנךשאים אחרים ךמשמננךתיים בחייך.
 11. 11. 6 י האדם המבךר נךלש ברשר] מר]ך| ־ מאמץ לרןמךק מהוךשאים הבﬠייתיים בחייך. הבﬠיךך] שהאדם רןךוה, מלךךר] במקרים רבים באריבאון אך בפסיבךזור] שזקךקור] לטיפךל, אבל אינן מאותרךך] ךמטךןיילור].
 12. 12. מרבו הסיום ]1צו] ופּש מסייו] לנברים צﬠירים פּידוי . "א'ג]ֵא ומבונרים שמתמודדים ﬠם הוומברוו] לאיוטרוט. צווו] המררו מוררב מא]]| [י מקצוﬠ וטיפול, ﬠובדים סוציאליים, יוﬠצים חינוכיים ואנשי םי]ו| ־. רי, יּ ָ; ~כֲֵ. ׳ י-א , יּי, יאי. , ָ: ,ֵ= ֵ,ג ימשׂ יּ _ ְִ ס דײ בגּ קי ֵ י י

×