Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

แนวคิดเกี่ยวกับเครือข่ายสังคมออนไลน์

7.343 visualizaciones

Publicado el

แนวคิดเกี่ยวกับเครือข่ายสังคมออนไลน์

Publicado en: Empresariales
  • Sé el primero en comentar

  • Sé el primero en recomendar esto

แนวคิดเกี่ยวกับเครือข่ายสังคมออนไลน์

  1. 1. แนวคิดเกี่ยวกับเครือข่ายสังคมออนไลน์
  2. 2. ความหมายของเครือข่ายสังคมออนไลน์ เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) ได้มีนักวิชาการหลายท่านให้ความหมาย ความหมายไว้ดังนี้ ณัฐพร มักอุดมลาภ (2554) ให้ความหมาย Social Network หรือสังคมออนไลน์คือ คือ รูปแบบของสังคมบนโลกอินเทอร์เน็ต ที่ผู้เล่นอินเทอร์เน็ตจะแบ่งปันความสนใจ สนใจ หรือเรื่องราวต่างๆ เข้าด้วยกัน และเชื่อมโยงไปในทิศทางเดียวกัน โดยส่วนใหญ่ ใหญ่จะใช้เว็บไซต์เป็นช่องทางใน การติดต่อสื่อสาร ซึ่งมีทั้งการส่งอีเมลหรือข้อความ
  3. 3. องค์ประกอบของเครือข่ายสังคมออนไลน์ (ธนพฤกษ์ ชามะรัตน์, 2551) มีดังนี้ 1.1 การมีสมาชิกของเครือข่าย 1.2 การมีจุดมุ่งหมายร่วมกัน 1.3 การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกในเครือข่าย 1.4 การสื่อสารภายในเครือข่าย 1.5 การมีปฏิสัมพันธ์เชิงแลกเปลี่ยน 1.6 การให้บริการสมาชิกเครือข่ายสังคมออนไลน์ในรูปแบบต่างๆ
  4. 4. ความเป็ นมาของเครือข่ายสังคมออนไลน์ การเกิดขึ้นและเติบโตของเครือข่ายสังคมออนไลน์นี้มาจากการพัฒนาทางเทคโนโลยี เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตจากเว็บ 1.0 (เว็บเนื้อหา) มาสู่เว็บ 2.0 (เว็บเชิงสังคม) ซึ่ง จุดเด่นของเว็บ 2.0 คือ การที่ผู้ใช้สามารถสร้างเนื้อหาบนอินเทอร์เน็ตได้เอง โดยไม่ ไม่จากัดว่าจะต้องเป็นทีมงานหรือผู้ดูแลเว็บไซต์ ซึ่งเรียกว่า User Generate Content Content ข้อดีของการที่ผู้ใช้เข้ามาสร้างเนื้อหาได้เอง ทาให้มีการผลิตเนื้อหาเข้ามา มาเป็นจานวนมาก และมีความหลากหลายของมุมมองความคิด
  5. 5. เพราะจากเดิมผู้ดูแลจะเป็นคนคิดและหาเนื้อหามาลงแต่เพียงกลุ่มเดียว นอกจากนี้ผู้ใช้ยังเป็นผู้กาหนดคุณภาพของเนื้อหา โดยการให้คะแนนว่าเนื้อหา ใดที่ควรอ่านหรือเข้าไปเรียนรู้ได้เอง โดยเว็บ 2.0 จะเน้นที่ชุมชน ให้ผู้ใช้ได้อ่าน และเขียน สามารถแบ่งปันเนื้อหากันได้ (วิลาส ฉ่าเลิศวัฒน์, 2554 และ เศรษฐ พงศ์ มะลิสุวรรณ, 2553)
  6. 6. เว็บ 2.0 ยุคแห่งการสื่อสารสองทาง จึงเป็นสื่อหลักที่นามาซึ่งความ เปลี่ยนแปลงจนเกิดการปฏิวัติรูปแบบเทคโนโลยีสู่เว็บเซอร์วิสหลายอย่าง จาก ไอซีคิวและเพิร์ชในยุคเริ่มแรก ตามมาด้วยเอ็มเอสเอ็น ไฮไฟฟ์ มายสเปซ มัลติ พายจนมาถึงเฟซบุ๊ก ตามการพัฒนาของเว็บ 2.0 การสื่อสารแบบสองทางจึงเป็น ที่มาให้เกิดการพัฒนาเครือข่ายสังคมออนไลน์ เพื่อเป็นช่องทางในการเข้าถึง ตามความต้องการของผู้ใช้ที่มีร่วมกัน จะเห็นได้จากปรากฏการณ์ของเครือข่าย สังคมออนไลน์เกิด ขึ้นมาจากดิจิทัลแพลตฟอร์ม (Digital Platform) ของอินเทอร์เน็ต ซึ่งแสดงให้เห็น ว่าผู้ใช้มีพฤติกรรมการใช้งาน ดังนี้(กองบรรณาธิการ, 2554)
  7. 7. 1. การติดต่อสื่อสาร (Connecting) รูปแบบการติดต่อสื่อสารที่เปลี่ยนไป 2. การแสดงตัวตน (Self Expression) การแสดงตัวตนในสังคมออนไลน์ 3. การหาความรู้ (Knowledge) การสืบค้นหาข้อมูลความรู้ต่างๆ 4. ความบันเทิง (Entertainment) การเปิดรับความบันเทิงผ่านดิจิทัล
  8. 8. 5. รูปภาพ (Photo) การแบ่งปันรูปภาพให้เพื่อนดู ความสาเร็จของเครือข่ายสังคมออนไลน์ได้พัฒนาเรื่อยมาจากต่างประเทศจนเริ่ม เข้าสู่ในประเทศไทยตามยุคสมัยของเว็บผู้ให้บริการเครือข่ายสังคม ตามความ นิยม และรูปแบบในการใช้งาน กล่าวคือ เครือข่ายสังคมออนไลน์มีพัฒนาการ ควบคู่มาพร้อมกับเทคโนโลยีการสื่อสารตั้งแต่ช่วงเว็บ 2.0 ที่เป็นรูปแบบการ สื่อสารแบบสองทางนั่นเอง จะเห็นได้ว่ามนุษย์เป็นสัตว์สังคมจึงต้องการสร้าง ปฏิสัมพันธ์และมีการแลกเปลี่ยนแบ่งปันข้อมูลในเรื่องที่สนใจซึ่งกันและกัน

×