Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Poboacion EspañOla

940 visualizaciones

Publicado el

 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Poboacion EspañOla

 1. 1. A poboación española As fontes demográficas Distribución da poboación Movemento natural da poboación Os movementos migratorios Crecemento real da poboación Estrutura da poboación O futuro da poboación española
 2. 2. As fontes demográficas
 3. 3. Distribución da poboación: DENSIDADE DE POBOACIÓN <ul><li>A densidade exprésase na relación entre poboación e superficie en km 2 D: (h/km 2 ) </li></ul><ul><li>A densidade media no 2003 era de 86 hab/km2. A súa distribución é moi desigual observándose unha tendencia cara a concentración en zonas da costa mediterránea e o despoblamiento doutras </li></ul><ul><li>Por Comunidades Autónomas obsérvanse grandes diferencias: </li></ul><ul><ul><ul><li>Grandes áreas poboacionais </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>A Comunidade de Madrid con 724 hab/km2 é a de maior densidade de España </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>A siguen cunha cifra bastante menor El País Vasco (298) e Canarias (257) </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Grandes baleiros demográficos </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Castela A Mancha (23), Aragón e Estremadura (26) son as que teñen menor densidade </li></ul></ul></ul></ul>
 4. 5. Distribución da poboación: evolución histórica
 5. 7. DENSIDAD DE POBLACIÓN <ul><li>O mapa amosa un contraste entre as provincias do interior escasamente poboadas e as da periferia con maior densidade. </li></ul><ul><li>Esta desigual distribución da población explícase por </li></ul><ul><ul><ul><li>Factores naturais (proximidade ao mar, altitude, releve) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Polos recursos e actividades económicas </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Os movimientos migratorios, sobre todos desde mediados del s. XX cando a población abandoa as zonas rurais para dirixirse ás cidades industriais. </li></ul></ul></ul><ul><li>A partir da década de 1970 prodúcese un movimento de retorno que no consigue aumentar a densidad de poboación de zonas xa envellecidas. </li></ul><ul><li>Sin embargo si beneficíanse deste feito as zonas costeiras nas que o sector turístico funciona como un verdadeiro motor de emprego. </li></ul><ul><li>Os eixes de desenvolvemento industrial costeiros (Cataluña –Valencia; Málaga-Cádiz-Sevilla; Coruña-Pontevedra; País Vasco; norte do Eixo do Ebro) tamén atraen pobación. </li></ul><ul><li>As provincias con menor densidade son aquelas nas que o sector secundario non desenvolveu e predomina o primario, mentras que o terciario é débil. </li></ul><ul><li>As cidades atraen a personas pola posibilidade de encontrar traballo e diversos servizos </li></ul>
 6. 8. A distribución da poboación: evolución histórica
 7. 10. Movemento natural da poboación
 8. 11. Taxa de natalidade e fecundidade <ul><li>España (Datos de poboación) </li></ul><ul><li>No 2003 a taxa de fecundidade foi de 1,30 nenos por muller, mentres que no 2002 era de 1,26 nenos por muller. </li></ul><ul><li>A taxa de natalidade no 2003 foi de 10,5 por mil (439.863 nacementos), mentres que no 2002 foi do 10,11 por mil (433.405 nacementos) </li></ul><ul><li>As nais estranxeiras supusieron no 2003 o 12,2 % do total nacional, mentres que no 2002 este porcentaxe foi do 10,4 % e no 2001 do8 %. As marroquíes son a maioría (19,5 %), seguidas das ecuatorianas e as colombianas. </li></ul>
 9. 12. Taxa mortalidade infantil e esperanza de vida ao nacer
 10. 13. Crecemento natural: índice sintético de natalidade
 11. 14. Crecemento natural: desequilibrios territoriais (natalidade e mortalidade)
 12. 15. Crecemento natural en España (2003)
 13. 16. O ciclo de transición demográfica
 14. 17. A transición demográfica
 15. 18. A transición demográfica <ul><li>Causas do descenso da mortalidade na transición demográfica : </li></ul><ul><ul><li>Mellora da alimentación: desaparición das crises alimentarias </li></ul></ul><ul><ul><li>Avances na medicina (loita contra as enfermidades infecciosas) e nos niveis de atención do sistema sanitario </li></ul></ul><ul><ul><li>Avances socio-culturais: hixiene, prevención de enfermidades </li></ul></ul><ul><li>Causas do afundimento da natalidade no réxime demográfico actual : </li></ul><ul><ul><li>Crise económica dos anos setenta (crise do petróleo) </li></ul></ul><ul><ul><li>Taxa de paro elevada e baixa taxa de actividade </li></ul></ul><ul><ul><li>Difusión dos métodos anticonceptivos e da planificación familiar </li></ul></ul><ul><ul><li>Incorporación da muller ao mercado laboral </li></ul></ul><ul><ul><li>Cambios socio-culturais: novos tipos de familia, secularización, modernización das costumes </li></ul></ul><ul><ul><li>Elevado prezo da vivenda, taxa de paro xuvenil moi elevada, etc. </li></ul></ul>
 16. 19. Desequilibrios territorios do crecemento natural da poboación <ul><li>Taxa de natalidade e crecemento natural por encima da media nacional: </li></ul><ul><ul><li>Comunidade de Madrid, Cataluña, Comunidade levantina, Andalucía, Canarias, Baleares </li></ul></ul><ul><ul><li>Son as comunidades economicamente máis dinámicas que reciben poboación da emigración interior e exterior. </li></ul></ul><ul><li>Taxa de natalidade e crecemento natural por debaixo da media nacional </li></ul><ul><ul><li>Comunidades de Castela-León, Castela-A Mancha, Asturias, Galicia, Estremadura. </li></ul></ul><ul><ul><li>Son as comunidades menos dinámicas economicamente que tenden ao envellecemento da poboación e reciben pouca poboación inmigrante. </li></ul></ul>
 17. 20. Movementos migratorios interiores
 18. 21. Migracións interiores: desequilibrios territoriais
 19. 22. Migracións exteriores
 20. 23. Migracións exteriores <ul><li>Primeira vaga migratoria (1850-1914) </li></ul><ul><ul><li>Causas: </li></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>atraso económico das rexións agrarias minifundistas con alta densidade de poboación </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Política de atracción de poboación no continente americano </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><li>Perfil do emigrante </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Varóns, dedicados á agricultura, baixo nivel de cualificación </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Rexións de orixe: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Galicia, Asturias, País Vasco </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Países de destino: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Arxentina, Cuba, Brasil </li></ul></ul></ul>
 21. 24. Migracións exteriores <ul><li>Causas do cese das migracións transoceánicas </li></ul><ul><ul><li>A Primeira Guerra Mundial </li></ul></ul><ul><ul><li>Reaparecen as limitacións a emigracións (políticas restritivas nos EE.UU e outros países receptores) </li></ul></ul><ul><ul><li>Crise do 29 que afecta moita a sudamérica </li></ul></ul><ul><ul><li>A guerra Civil e posterior política de illamento internacional </li></ul></ul><ul><ul><li>Autarquía franquista que promove a volta ao mundo rural. </li></ul></ul>
 22. 25. Emigración exterior transoceánica
 23. 26. Migracións exteriores <ul><li>Segunda vaga migratoria (1950-1974) </li></ul><ul><ul><li>Causas: </li></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Autorización de saír libremente de España (1946) e levantamento do illamento internacional (1949) e acercamento político aos EE.UU </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Fracaso da política económica do Primeiro franquismo </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><li>Perfil do emigrante </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Varóns, agricultores preparados, obreiros cualificados e técnicos </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Rexións de orixe: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Galicia, Canarias </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Países de destino: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Venezuela (petróleo), Arxentina, Brasil </li></ul></ul></ul>
 24. 27. Migracións exteriores <ul><li>Migración a Europa(1960-1974) </li></ul><ul><ul><li>Causas: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Rápida reconstrución en Europa tras a Segunda Guerra Mundial (Plan Marshall) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Política de Estabilización en España (1959) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Forte crecemento demográfico </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Gran éxodo rural, polo excedente de poboación ante a mecanización </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Baixo nivel de industrialización para acoller poboación do sector primario </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><li>Perfil do emigrante </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Familias, agricultores preparados, obreiros cualificados e técnicos </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Rexións de orixe: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Galicia, Andalucia </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Países de destino: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Francia, Suiza, Alemaña, Gran Bretaña, Bélxica, Holanda </li></ul></ul></ul>
 25. 28. Emigración exterior: destino Europa
 26. 29. Emigración en España: décadas 50-60
 27. 31. A inmigración na España actual
 28. 32. Inmigración na España actual <ul><li>Orixe </li></ul><ul><li>Europa comunitaria (Europa do Este Romania, etc…) </li></ul><ul><li>África (Marrocos, e áfrica subsahariana) </li></ul><ul><li>América latina (Arxentina, Colombia, Ecuador, República Dominicana…) </li></ul><ul><li>Destino preferente </li></ul><ul><li>Cataluña </li></ul><ul><li>Madrid </li></ul><ul><li>Andalucía </li></ul><ul><li>Comunidade Valenciana </li></ul><ul><li>Canarias </li></ul>
 29. 33. Inmigración na España actual <ul><li>Causas </li></ul><ul><li>Consecuencias </li></ul><ul><li>Demográficas: rexuvenecemento da nosa estrutura da poboación. </li></ul><ul><li>Económicas: </li></ul><ul><ul><li>Realizan traballos non desexados polos españois </li></ul></ul><ul><ul><li>Facilitan no futuro do sistema de pensión (a ONU fala da necesidade da chegada de 12 millóns de estranxeiro a medio prazo) </li></ul></ul><ul><li>Sociais </li></ul><ul><ul><li>Actitudes xenófobas da poboación española </li></ul></ul><ul><ul><li>Dificultades de integración dalgúns colectivos </li></ul></ul><ul><ul><li>Explotación laboral dos ilegais </li></ul></ul>
 30. 34. Inmigración: orixe e volume da inmigración
 31. 35. Inmigración por comunidades autonómas
 32. 36. Inmigración: actividade da poboación inmigrante
 33. 37. Inmigración en España
 34. 38. O crecemento real da poboación española
 35. 39. O crecemento real da poboación española
 36. 40. A POB0ACIÓN ESPAÑOLA ao longo do século XX
 37. 41. ESTRUTURA DA POBOACIÓN ESPAÑOLA <ul><li>Sexo e idade </li></ul><ul><li>Estrutura económica da poboación </li></ul>
 38. 42. ESTRUTURA POR IDADES ESTRURA POR IDADES POBOACIÓN MOZOS ANCIÁNS NOVA +35% -5% ADULTA 25-35% 5-12% ENVELLECIDA -25% +12% Porcentaxe sobre a poboación total Poboación nova Poboación adulta Poboación vella O-14 15-64 65 e máis
 39. 43. ESTRUTURA POR IDADES PIRÁMIDE POBOACIÓN ESPAÑA 2005
 40. 44. PIRÁMIDE DE POBOACIÓN ESPAÑOLA E ESTRANXEIRA 2003
 41. 45. PIRÁMIDE 2005
 42. 46. PIRAMIDES ESPAÑOLAS 1960-2001
 43. 47. ESTRUTURA POR SEXO 2000
 44. 48. ESTRUCTURA POR SEXO 2005
 45. 49. ESTRUCTURA POR GRUPOS DE IDADE 1999
 46. 50. ESTRUCTURA POR GRUPOS DE IDADE 2005
 47. 51. % POBOACIÓN DE MÁIS DE 65 AÑOS 2000
 48. 52. % POBOACIÓN MÁIS 65 AÑOS 2000 <ul><li>as principaIes causas do envellecimento da población son </li></ul><ul><ul><li>Aumento da esperanza de vida </li></ul></ul><ul><ul><li>Forte descenso da fecundidad </li></ul></ul><ul><li>As principais consecuencias do envellecimento da poboación son: </li></ul><ul><ul><li>Graves repercusiones no sistema da Seguridad Social </li></ul></ul><ul><ul><li>Alto índice de dependencia das personas inactivas fronte ás activas </li></ul></ul>
 49. 53. OS MOVIMIENTOS MIGRATORIOS <ul><li>Movimientos migratorios son ss desprazamientos da poboación no espazo. </li></ul><ul><li>Poden ser: </li></ul><ul><ul><li>Internos se teñen lugar dentro do mesmo país </li></ul></ul><ul><ul><li>Externos cando se traspasan as fronteiras dun país </li></ul></ul>
 50. 54. MOVIMIENTOS MIGRATORIOS INTERNOS <ul><li>La distribución actual de la población española se debe a los movimientos internos. Se calcula que el 50 % de sus hab. No residen en sus lugares de nacimiento. </li></ul><ul><li>Las provincias receptoras son las del litoral mediterráneo y las cercanas a Madrid por </li></ul><ul><ul><li>ser las más industrializadas </li></ul></ul><ul><ul><li>sus ofertas laborales en el sector servicios </li></ul></ul><ul><ul><li>Una agricultura cualificada </li></ul></ul><ul><li>Las provincias que pierden población se corresponden con la Cornisa Cantábrica, Galicia, las dos Castillas… por </li></ul><ul><ul><ul><li>el declive de su industria </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>por una actividad agraria tradicional dominante </li></ul></ul></ul>
 51. 55. MOVIMIENTOS MIGRATORIOS INTERIORES
 52. 56. MOVIMIENTOS MIGRATORIOS INTERIORES
 53. 57. ANÁLISE MAPAS 1960-70 Y 1991-99 <ul><li>O mapa de 1960-70 reflicte o éxodo rural cara as cidades industriais: </li></ul><ul><ul><li>Atraen poboación: as provincias del País Vasco, Barcelona, Madrid </li></ul></ul><ul><ul><li>Zaragoza, Tarragona e as provincias da Comunidad Valenciana debido a que se están formando eixes de expansión industrial </li></ul></ul><ul><li>No mapa de 1991-1999 destacan os efectos da crise e a reconversión industrial que teñen como consecuencia un aumento do sector terciario e o desenvolvemento dos eixes de expansión industrial no Mediterráneo, o Val do Ebro, o corredor de Henares e a expansión desde o País Vasco ás áreas limítrofes. </li></ul><ul><li>O movimiento migratorio que se reflicte no mapa é o denominado de retorno . Por elo teñen saldo positivo no só as provincias dos eixes de expansión industrial, senón tamén a maior parte das provincias costeiras mediterráneas e as insulares polo crecimiento do sector turístico , e algunhas do interior polo aumento do terciario </li></ul>
 54. 58. MOVIMIENTOS MIGRATORIOS INTERIORES
 55. 59. CARACTERÍSTICAS DOS MOVIMIENTOS INTERIORES <ul><li>Reducidos movimientos intercomunitarios (cada vez es menor el número de personas que cambian de comunidad. En el 2004 el 68,2 % de los movimientos interiores se produce entre municipios de la misma comunidad) </li></ul><ul><li>Frecuentes movimientos interprovinciales ( por motivos laborales, de estudio o en busca de una mejor calidad de vida). Este desplazamiento se ha incrementado en los últimos años debido a la mejora de los transportes y de las comunicaciones. En el 2004 el 59,4 % de los mv. interiores se producen en la misma provincia </li></ul><ul><li>Diversificación de destinos hacia ciudades de tamaño medio atraídos por su crecimiento económico y por la calidad de vida de este tipo de ciudades. </li></ul><ul><li>Movimientos pendulares desde los lugares de residencia (área metropolitana) hacia los lugares de trabajo, ocio, estudio… </li></ul><ul><li>Cada vez son más frecuentes los movimientos de fin de semana, festivos o vacaciones </li></ul><ul><li>Descenso del éxodo rural . En ocasiones se da el movimiento contrario </li></ul><ul><li>Frecuente migración de la población jubilada a la costa sobre todo del mediterráneo </li></ul>
 56. 60. SALDOS MIGRATORIOS 2000 <ul><li>As provincias de Vizcaya, Guipúzcoa y Barcelona pasan de ter saldos positivos a perder poboación por </li></ul><ul><ul><li>A crisis e a reconversión industrial que orixina movimentos de retorno </li></ul></ul><ul><li>As zonas que teñen saldos positivos debido por unha banda, ao desenvolvemento do terciario e por outro á expansión industrial dos focos de Madrid, Barcelona e Bilbao, centranse nos tres eixos: </li></ul><ul><ul><li>A fachada mediterránea (Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia e Illas Baleares) </li></ul></ul><ul><ul><li>O Val do Ebro pola boa comunicación entre Cataluña, o País Vasco e Madrid, o que favoreceu os complejos industriais de Vitoria-Miranda de Ebro e os do Noroeste de Navarra. </li></ul></ul><ul><ul><li>Andalucía cos polos industriales de Huelva e Campo de Gibraltar (química), Sevilla (metalúrgia e alimentación), Cádiz (asteleiros) e Málaga (metalúrgia, alimentación e textil) </li></ul></ul>
 57. 61. MOV. MIGRATORIOS EXTERIORES. A EMIGRACIÓN. S. XIX <ul><li>Desde m. XIX ata1980 aproximadamente, España é un país emigratorio pola falla de recursos e o aumento da poboación </li></ul><ul><li>S.XIX ata a 1ª G. Mundial </li></ul><ul><ul><li>Argelia: (2ª m XIX). Emigran pola rapidez, o barato da viaxe e por unha paisaxe semellante á de España. É una emigración con retorno </li></ul></ul><ul><ul><li>América Latina : </li></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Emigran a Argentina, Brasil, Cuba, México, Venezuela e Uruguai </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Proceden de Canarias, Galicia e Asturias </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Trátase dunha emigración masculina </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Na actualidad están regresando moitos (hijos, nietos …) </li></ul></ul></ul></ul>
 58. 62. LA EMIGRACIÓN. S. XX <ul><li>Hasta 1936 </li></ul><ul><ul><li>Descienden los destinos a América </li></ul></ul><ul><ul><li>Emigran –la mayoría levantinos- preferentemente a Francia por </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Motivos económicos </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Proximidad </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>La posibilidad de encontrar trabajo </li></ul></ul></ul><ul><li>Entre 1936 y 1960 </li></ul><ul><ul><li>Se trata de una emigración por motivos políticos </li></ul></ul><ul><ul><li>Los destinos son Francia y Sudamérica </li></ul></ul><ul><li>Entre 1960 y 1980 </li></ul><ul><ul><li>se dirige a los países europeos (Alemania, Francia, Suiza, Holanda…) </li></ul></ul><ul><ul><li>Son andaluces, gallegos, de la comunidad valenciana, castellanos y extremeños </li></ul></ul><ul><ul><li>Durante los años 60 salieron una media de 100.000 personas al año </li></ul></ul><ul><ul><li>A partir de finales de la década de los 70 muchos de ellos regresaron por la crisis que afecta a la industria europea </li></ul></ul><ul><li>Entre 1980 y la actutalidad. </li></ul><ul><ul><li>Hoy los emigrantes españoles son un grupo reducido, generalmente jóvenes entre 20 y 35 años, con estudios superiores y altamente cualificados (científicos, investigadores) </li></ul></ul>
 59. 63. MOV. MIGRATORIOS EXTERIORES. A INMIGRACIÓN <ul><li>Agás os retornados das etapas anteriores, o boom prodúcese a partir de 1980, aumentando nos últimos anos </li></ul><ul><li>Características dos inmigrantes </li></ul><ul><ul><ul><li>Os que poseen permiso de traballo </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Proceden de: 1) U.E. 2) latinoamericanos 3) norteafricanos </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Diríxense a Cataluña, Madrid, Andalucía, Comunicad Valenciana, Illas Canarias </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Actividades económicas que desenvolven: Os que proceden dos países desarrollados son persoas cualificadas e están por tempo limitado. Son tamén xubilados. Os dos países subdesarrollados traballan no sector 1º, construción y servizo doméstico </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Os refuxiados políticos </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Os de situación irregular </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Proceden del N. de Africa e de América Latina </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Traballan na agricultura, como vendedores ambulantes, construción, hostelería e servizo doméstico, con salarios moi baixos </li></ul></ul></ul></ul>
 60. 65. PROCEDENCIA INMIGRANTES 2003
 61. 66. EXTRANJEROS EN ESPAÑA NO 2004 3.034.326 extranjeros (7% da población). No 2008 (> do 9%)
 62. 67. Datos
 63. 68. Datos 2
 64. 69. Datos 3
 65. 70. Datos 4
 66. 71. Datos 5
 67. 72. Datos 6
 68. 73. Áreas urbanas

×