Plan ditor

#MesueseAurela Elezaj
#MesueseAurela ElezajMesuese en Internet Juventinat Durrsak

Plani ditor për realizimin e përsëritjes së kapitullit Lenda : Fizika 10 Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyç: Kompetenca e komunikimit dhe e të shprehurit Nxënësi komunikon në mënyrë efektive: jep sqarime të nevojshme për hapat e ndjekur në zgjidhjen e problemit, duke përdorur forma të ndryshme të të shprehurit. Kompetenca e të menduarit Nxënësi mendon në mënyrë krijuese: shfaq mendime të strukturuara për zgjidhjen e një problemi, bën përmbledhjen e së paku dy veprimeve të përdorura, të cilat përcaktojnë drejtimin e mëtejshëm të të nxënit. Kompetenca e të nxënit Nxënësi mëson për të nxënë: shfrytëzon, në mënyrë të pavarur, udhëzimet e dhëna nga ndonjë burim informacioni për të kryer detyrën, ose për të zgjidhur problemat që kërkohen prej tij. Kompetenca për jetën, sipërmarrjen dhe mjedisin Nxënësi kontribuon në mënyrë produktive: demonstron shprehi organizative në punët individuale dhe në ekip përmes situatave reale në detyrat e dhëna, duke menaxhuar potencialin individual dhe atë të grupit. Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave të fushës sipas temës mësimore: Nxënësi/-ja: 1. Lidh termat me kuptimin fizik të tyre 2. Zbaton në problema rregullën e momenteve 3. Përkufizon qartë qendrën e masës së trupit 4. Përkufizon ligjin e Hukut 5. Përkufizon shtypjen 6. Bën dallimin midis mënyrës se si llogaritet shtypja në trupa të ngurtë, lëngje dhe gaze 7. Demostron njohuritë e marra në eksperimente. Fjalë kyç: lëvizja rrotulluese, moment i forcës, qendra e masës, ligji i Hukut, shtypja në trupa të ngurtë, të lëngët dhe gaze. Burimet: libri i nxënësit: Kapitulli 3, interneti Lidhja me fushat e tjera ose me temat ndërkurrikulare: 1. Matematika Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve Pyetje-përgjigje, organizues grafik, punë në grupe, punë në grupe dyshe, punë e pavarur Organizimi i orës së mësimit Lidhja e temës me njohuritë e mëparshme: Pyetje-përgjigje Bëhet një përmbledhje në lidhje me temat e mëparshme që kanë trajtuar madhësinë e forcës. (Dinamika:L.I.Nj, L.II.Nj, L.III.Nj. ) b. Ndërtimi i njohurive të reja; Organizues grafik, punë në grupe, punë individuale 1. Ndërtohet skema e koncepteve për të gjitha njohuritë e marra në këtë kapitull me në qendër konceptin e madhësisë fizike të forcës dhe më pas shtypjes. #MesueseAurela

Fusha: Shkenca Natyrore Lënda: Fizikë Shkalla: V Klasa: 10
Tematika: Ndërveprimet Situata e të nxënit: Diskutim me
nxënësit për përsëritjen e kapitullit,
realizim eksperimentesh për të
konkretizuar njohuritë.Tema mësimore: Përsëritje
Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyç:
Kompetenca e komunikimit dhe e të shprehurit
Nxënësi komunikon në mënyrë efektive: jep sqarime të nevojshme për hapat e ndjekur në
zgjidhjen e problemit, duke përdorur forma të ndryshme të të shprehurit.
Kompetenca e të menduarit
Nxënësi mendon në mënyrë krijuese: shfaq mendime të strukturuara për zgjidhjen e një
problemi, bën përmbledhjen e së paku dy veprimeve të përdorura, të cilat përcaktojnë
drejtimin e mëtejshëm të të nxënit.
Kompetenca e të nxënit
Nxënësi mëson për të nxënë: shfrytëzon, në mënyrë të pavarur, udhëzimet e dhëna nga ndonjë
burim informacioni për të kryer detyrën, ose për të zgjidhur problemat që kërkohen prej tij.
Kompetenca për jetën, sipërmarrjen dhe mjedisin
Nxënësi kontribuon në mënyrë produktive: demonstron shprehi organizative në punët
individuale dhe në ekip përmes situatave reale në detyrat e dhëna, duke menaxhuar
potencialin individual dhe atë të grupit.
Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave të fushës
sipas temës mësimore:
Nxënësi/-ja:
1. Lidh termat me kuptimin fizik të tyre
2. Zbaton në problema rregullën e momenteve
3. Përkufizon qartë qendrën e masës së trupit
4. Përkufizon ligjin e Hukut
5. Përkufizon shtypjen
6. Bën dallimin midis mënyrës se si llogaritet
shtypja në trupa të ngurtë, lëngje dhe gaze
7. Demostron njohuritë e marra në
eksperimente.
Fjalë kyç: lëvizja rrotulluese, moment i
forcës, qendra e masës, ligji i Hukut,
shtypja në trupa të ngurtë, të lëngët dhe
gaze.
Burimet: libri i nxënësit: Kapitulli 3, interneti Lidhja me fushat e tjera ose me temat
ndërkurrikulare:
1. Matematika
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve
Pyetje-përgjigje, organizues grafik, punë në grupe, punë në grupe dyshe, punë e pavarur
Organizimi i orës së mësimit
a. Lidhja e temës me njohuritë e mëparshme: Pyetje-përgjigje
Bëhet një përmbledhje në lidhje me temat e mëparshme që kanë trajtuar madhësinë e
forcës. (Dinamika:L.I.Nj, L.II.Nj, L.III.Nj. )
b. Ndërtimi i njohurive të reja; Organizues grafik, punë në grupe, punë individuale
1. Ndërtohet skema e koncepteve për të gjitha njohuritë e marra në këtë kapitull me në
qendër konceptin e madhësisë fizike të forcës dhe më pas shtypjes.
L tejbartëse
2. Lajmërohen nxënësit për testim me shkrim të dijeve.
Madhësi fizike që tregon b-v
Forca
Shtypja
L. rrotulluese Forcat që
shformojnëdinamika Tek trupat e
ngurtë
Në gaze
M=Fxd
L.I.Nj FR=0 Fe=-kx
P=F/S PV/T=cte
MR=0
L.II.Nj FR=ma
x>xmax Në lëngje
Qendra e masës T=cte
(izotermik)
P1V1= P2V2
P
V
L.III.Nj F1-2= F2-1
Kmax->
koeficenti i
elasticitetit
P=mxg/S=
dghS/S=>
P=dgh
P=cte
(izobarik)
V1 /T1= V2/V2
V
T
V=cte
(izohorik)
P1 /T1= P2/V2
P
T
c. Prezantimi dhe demonstrimi i rezultateve të arritura (Punë në grupe dyshe dhe
individuale)
Disa nxënës realizojnë disa eksperimente për të demostruar njohuritë e marra gjatë këtij
kapitulli.
3. Shënim: Në fund të orës nxënësit do të punojnë disa ushtrime për zbatim.
Vlerësimi : Vlerësim me listë treguesish
Detyrat dhe puna e pavarur
Ushtrime në të cilat duhet të bazohen nxënësit për testin përmbledhës.

Recomendados

METODOLOGJIA E MËSIMDHËNIES BASHKËKOHORE por
METODOLOGJIA E MËSIMDHËNIES BASHKËKOHOREMETODOLOGJIA E MËSIMDHËNIES BASHKËKOHORE
METODOLOGJIA E MËSIMDHËNIES BASHKËKOHORE#MesueseAurela Elezaj
92.9K vistas31 diapositivas
Modeli i një planifikimi ditor por
Modeli i një planifikimi ditor Modeli i një planifikimi ditor
Modeli i një planifikimi ditor Valbona Imeraj
87.1K vistas29 diapositivas
Menaxhimi i Klases por
Menaxhimi i KlasesMenaxhimi i Klases
Menaxhimi i KlasesAnida Ago
95.3K vistas43 diapositivas
Proçesi i vlerësimit të nxënësit/Vleresimi i eseve por
Proçesi i vlerësimit të nxënësit/Vleresimi i eseveProçesi i vlerësimit të nxënësit/Vleresimi i eseve
Proçesi i vlerësimit të nxënësit/Vleresimi i eseveValbona Imeraj
5.9K vistas20 diapositivas
Menaxhimi i klases ne nje ore mesimore por
Menaxhimi i klases ne nje ore mesimoreMenaxhimi i klases ne nje ore mesimore
Menaxhimi i klases ne nje ore mesimoreRiza Haxhiu
56.1K vistas5 diapositivas
Lidhja e matematikes me lendet e tjera por
Lidhja e matematikes me lendet e tjeraLidhja e matematikes me lendet e tjera
Lidhja e matematikes me lendet e tjeraolinuhi
44.4K vistas15 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Shkolla si qender komunitare ( planifikim aktiviteti) por
Shkolla si qender komunitare  ( planifikim aktiviteti)Shkolla si qender komunitare  ( planifikim aktiviteti)
Shkolla si qender komunitare ( planifikim aktiviteti)Valbona Imeraj
23.4K vistas4 diapositivas
Libër mësuesi-fizika-10 por
Libër mësuesi-fizika-10Libër mësuesi-fizika-10
Libër mësuesi-fizika-10Luan Hykaj
22.3K vistas46 diapositivas
Fizika ne jeten e perditshme por
Fizika ne jeten e perditshmeFizika ne jeten e perditshme
Fizika ne jeten e perditshmeAn An
169.9K vistas37 diapositivas
Modele Mësimdhenie : Kimi x (kurrikula e re ) byirenakotobelli por
Modele Mësimdhenie : Kimi x (kurrikula e re ) byirenakotobelliModele Mësimdhenie : Kimi x (kurrikula e re ) byirenakotobelli
Modele Mësimdhenie : Kimi x (kurrikula e re ) byirenakotobelliirena kotobelli
7.5K vistas66 diapositivas
Arti i të komunikuarit me nxënës gjatë orës mësimore por
Arti i të komunikuarit me nxënës gjatë orës mësimoreArti i të komunikuarit me nxënës gjatë orës mësimore
Arti i të komunikuarit me nxënës gjatë orës mësimoreAlush Kryeziu
32.6K vistas24 diapositivas
Llojet e teksteve por
Llojet e teksteveLlojet e teksteve
Llojet e tekstevesindi21
113.9K vistas10 diapositivas

La actualidad más candente(20)

Shkolla si qender komunitare ( planifikim aktiviteti) por Valbona Imeraj
Shkolla si qender komunitare  ( planifikim aktiviteti)Shkolla si qender komunitare  ( planifikim aktiviteti)
Shkolla si qender komunitare ( planifikim aktiviteti)
Valbona Imeraj23.4K vistas
Libër mësuesi-fizika-10 por Luan Hykaj
Libër mësuesi-fizika-10Libër mësuesi-fizika-10
Libër mësuesi-fizika-10
Luan Hykaj22.3K vistas
Fizika ne jeten e perditshme por An An
Fizika ne jeten e perditshmeFizika ne jeten e perditshme
Fizika ne jeten e perditshme
An An169.9K vistas
Modele Mësimdhenie : Kimi x (kurrikula e re ) byirenakotobelli por irena kotobelli
Modele Mësimdhenie : Kimi x (kurrikula e re ) byirenakotobelliModele Mësimdhenie : Kimi x (kurrikula e re ) byirenakotobelli
Modele Mësimdhenie : Kimi x (kurrikula e re ) byirenakotobelli
irena kotobelli7.5K vistas
Arti i të komunikuarit me nxënës gjatë orës mësimore por Alush Kryeziu
Arti i të komunikuarit me nxënës gjatë orës mësimoreArti i të komunikuarit me nxënës gjatë orës mësimore
Arti i të komunikuarit me nxënës gjatë orës mësimore
Alush Kryeziu32.6K vistas
Llojet e teksteve por sindi21
Llojet e teksteveLlojet e teksteve
Llojet e teksteve
sindi21113.9K vistas
Gazeta e shkolles por Valeria Baçi
Gazeta e shkollesGazeta e shkolles
Gazeta e shkolles
Valeria Baçi148.3K vistas
Ndërtimi i bazës së të dhënave në programin Access por Rexhino Kovaci
Ndërtimi i bazës së të dhënave në programin AccessNdërtimi i bazës së të dhënave në programin Access
Ndërtimi i bazës së të dhënave në programin Access
Rexhino Kovaci5.2K vistas
Kundrinori i drejtë por Alush Kryeziu
Kundrinori i drejtëKundrinori i drejtë
Kundrinori i drejtë
Alush Kryeziu85.2K vistas
shkrimtaret e brezit te humbur por FialdoMema
shkrimtaret e brezit te humburshkrimtaret e brezit te humbur
shkrimtaret e brezit te humbur
FialdoMema47.7K vistas
Sëmundjet gjenetike por XhuLia Muca
Sëmundjet gjenetikeSëmundjet gjenetike
Sëmundjet gjenetike
XhuLia Muca50.8K vistas
Teknologjia, ndikimi i saj ne jeten tone por Jugerta Poçi
Teknologjia, ndikimi i saj ne jeten toneTeknologjia, ndikimi i saj ne jeten tone
Teknologjia, ndikimi i saj ne jeten tone
Jugerta Poçi32.2K vistas
Rajonet e Europes por Kejti Cela
Rajonet e EuropesRajonet e Europes
Rajonet e Europes
Kejti Cela51.7K vistas
Plani individual i mësuesit/ Dispozitat normative, neni 74 por Valbona Imeraj
Plani individual i mësuesit/ Dispozitat normative, neni 74Plani individual i mësuesit/ Dispozitat normative, neni 74
Plani individual i mësuesit/ Dispozitat normative, neni 74
Valbona Imeraj31.5K vistas
PLANIFIKIMI LËNDOR KURRIKULA E RE byirenakotobelli por irena kotobelli
PLANIFIKIMI LËNDOR KURRIKULA E RE byirenakotobelliPLANIFIKIMI LËNDOR KURRIKULA E RE byirenakotobelli
PLANIFIKIMI LËNDOR KURRIKULA E RE byirenakotobelli
irena kotobelli9.7K vistas
Magnetet e perhershem por Riza Haxhiu
Magnetet e perhershemMagnetet e perhershem
Magnetet e perhershem
Riza Haxhiu4.3K vistas

Más de #MesueseAurela Elezaj

Lexim Jashtë klase: "Prici i vogel" por
Lexim Jashtë klase:  "Prici i vogel"Lexim Jashtë klase:  "Prici i vogel"
Lexim Jashtë klase: "Prici i vogel"#MesueseAurela Elezaj
61.3K vistas9 diapositivas
Album fotografik me lloje të ndryshme liqenesh bazuar me origjinën e formimit... por
Album fotografik me lloje të ndryshme liqenesh bazuar me origjinën e formimit...Album fotografik me lloje të ndryshme liqenesh bazuar me origjinën e formimit...
Album fotografik me lloje të ndryshme liqenesh bazuar me origjinën e formimit...#MesueseAurela Elezaj
3.5K vistas8 diapositivas
Llogaritja e konsumit te energjise elektrike ne shtepite tona por
Llogaritja e konsumit te energjise elektrike ne shtepite tona Llogaritja e konsumit te energjise elektrike ne shtepite tona
Llogaritja e konsumit te energjise elektrike ne shtepite tona #MesueseAurela Elezaj
16.2K vistas3 diapositivas
Projekt : Fizike por
Projekt : Fizike Projekt : Fizike
Projekt : Fizike #MesueseAurela Elezaj
12K vistas10 diapositivas
Hamleti, model i analizës së veprës por
Hamleti, model i analizës së veprës Hamleti, model i analizës së veprës
Hamleti, model i analizës së veprës #MesueseAurela Elezaj
3K vistas6 diapositivas
" Hamleti" por
" Hamleti"" Hamleti"
" Hamleti"#MesueseAurela Elezaj
18.5K vistas11 diapositivas

Más de #MesueseAurela Elezaj(20)

Album fotografik me lloje të ndryshme liqenesh bazuar me origjinën e formimit... por #MesueseAurela Elezaj
Album fotografik me lloje të ndryshme liqenesh bazuar me origjinën e formimit...Album fotografik me lloje të ndryshme liqenesh bazuar me origjinën e formimit...
Album fotografik me lloje të ndryshme liqenesh bazuar me origjinën e formimit...
#MesueseAurela Elezaj3.5K vistas
Llogaritja e konsumit te energjise elektrike ne shtepite tona por #MesueseAurela Elezaj
Llogaritja e konsumit te energjise elektrike ne shtepite tona Llogaritja e konsumit te energjise elektrike ne shtepite tona
Llogaritja e konsumit te energjise elektrike ne shtepite tona
#MesueseAurela Elezaj16.2K vistas
ESSE ...Çfarë pasojash ka moszbatimi i ligjit në shoqëri. por #MesueseAurela Elezaj
ESSE ...Çfarë pasojash ka moszbatimi i ligjit në shoqëri.ESSE ...Çfarë pasojash ka moszbatimi i ligjit në shoqëri.
ESSE ...Çfarë pasojash ka moszbatimi i ligjit në shoqëri.
#MesueseAurela Elezaj11.6K vistas
Menaxhimi i burimeve njerezore,struktura dhe funksionimi në kompaninë VODAFON por #MesueseAurela Elezaj
Menaxhimi i burimeve njerezore,struktura dhe funksionimi në kompaninë VODAFONMenaxhimi i burimeve njerezore,struktura dhe funksionimi në kompaninë VODAFON
Menaxhimi i burimeve njerezore,struktura dhe funksionimi në kompaninë VODAFON
#MesueseAurela Elezaj7.8K vistas

Plan ditor

 • 1. Fusha: Shkenca Natyrore Lënda: Fizikë Shkalla: V Klasa: 10 Tematika: Ndërveprimet Situata e të nxënit: Diskutim me nxënësit për përsëritjen e kapitullit, realizim eksperimentesh për të konkretizuar njohuritë.Tema mësimore: Përsëritje Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyç: Kompetenca e komunikimit dhe e të shprehurit Nxënësi komunikon në mënyrë efektive: jep sqarime të nevojshme për hapat e ndjekur në zgjidhjen e problemit, duke përdorur forma të ndryshme të të shprehurit. Kompetenca e të menduarit Nxënësi mendon në mënyrë krijuese: shfaq mendime të strukturuara për zgjidhjen e një problemi, bën përmbledhjen e së paku dy veprimeve të përdorura, të cilat përcaktojnë drejtimin e mëtejshëm të të nxënit. Kompetenca e të nxënit Nxënësi mëson për të nxënë: shfrytëzon, në mënyrë të pavarur, udhëzimet e dhëna nga ndonjë burim informacioni për të kryer detyrën, ose për të zgjidhur problemat që kërkohen prej tij. Kompetenca për jetën, sipërmarrjen dhe mjedisin Nxënësi kontribuon në mënyrë produktive: demonstron shprehi organizative në punët individuale dhe në ekip përmes situatave reale në detyrat e dhëna, duke menaxhuar potencialin individual dhe atë të grupit. Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave të fushës sipas temës mësimore: Nxënësi/-ja: 1. Lidh termat me kuptimin fizik të tyre 2. Zbaton në problema rregullën e momenteve 3. Përkufizon qartë qendrën e masës së trupit 4. Përkufizon ligjin e Hukut 5. Përkufizon shtypjen 6. Bën dallimin midis mënyrës se si llogaritet shtypja në trupa të ngurtë, lëngje dhe gaze 7. Demostron njohuritë e marra në eksperimente. Fjalë kyç: lëvizja rrotulluese, moment i forcës, qendra e masës, ligji i Hukut, shtypja në trupa të ngurtë, të lëngët dhe gaze. Burimet: libri i nxënësit: Kapitulli 3, interneti Lidhja me fushat e tjera ose me temat ndërkurrikulare: 1. Matematika Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve Pyetje-përgjigje, organizues grafik, punë në grupe, punë në grupe dyshe, punë e pavarur
 • 2. Organizimi i orës së mësimit a. Lidhja e temës me njohuritë e mëparshme: Pyetje-përgjigje Bëhet një përmbledhje në lidhje me temat e mëparshme që kanë trajtuar madhësinë e forcës. (Dinamika:L.I.Nj, L.II.Nj, L.III.Nj. ) b. Ndërtimi i njohurive të reja; Organizues grafik, punë në grupe, punë individuale 1. Ndërtohet skema e koncepteve për të gjitha njohuritë e marra në këtë kapitull me në qendër konceptin e madhësisë fizike të forcës dhe më pas shtypjes. L tejbartëse 2. Lajmërohen nxënësit për testim me shkrim të dijeve. Madhësi fizike që tregon b-v Forca Shtypja L. rrotulluese Forcat që shformojnëdinamika Tek trupat e ngurtë Në gaze M=Fxd L.I.Nj FR=0 Fe=-kx P=F/S PV/T=cte MR=0 L.II.Nj FR=ma x>xmax Në lëngje Qendra e masës T=cte (izotermik) P1V1= P2V2 P V L.III.Nj F1-2= F2-1 Kmax-> koeficenti i elasticitetit P=mxg/S= dghS/S=> P=dgh P=cte (izobarik) V1 /T1= V2/V2 V T V=cte (izohorik) P1 /T1= P2/V2 P T
 • 3. c. Prezantimi dhe demonstrimi i rezultateve të arritura (Punë në grupe dyshe dhe individuale) Disa nxënës realizojnë disa eksperimente për të demostruar njohuritë e marra gjatë këtij kapitulli. 3. Shënim: Në fund të orës nxënësit do të punojnë disa ushtrime për zbatim. Vlerësimi : Vlerësim me listë treguesish Detyrat dhe puna e pavarur Ushtrime në të cilat duhet të bazohen nxënësit për testin përmbledhës.