Studim rasti - mosha 5 – 9 vjeç

#MesueseAurela Elezaj
#MesueseAurela ElezajMesuese en Internet Juventinat Durrsak

Studim rasti - mosha 5 – 9 vjeç !!!! Zhvillimi Fizik,Biologjik,Kognitiv, dhe Emocional Instrumentet e përdorur për të vlerësuar zhvillimin e fëmijës janë: 1. Intervista të përgjithshme me fëmijën. 2. Pyetësori për zhvillimin e aftësive kognitive të fëmijës. 3. Intervista me nënën e saj 4. Vëzhgimet dhe aktivitetet që kam kryer me fëmijën personalisht. 5. Vizatimet e fëmijës. #MesueseAurela

Lënda : Psikologji Zhvillimi !!!
TEMA:
Zhvillimi Fizik,Biologjik,Kognitiv, dhe Emocional
Studim Rasti - mosha 5 – 9 vjeç
Pranoi: Punoi:
#MesueseAurela Ese Dhe Projekte Per Studentet
Durrës 2017
PËRMBAJTJE
1. HYRJE
2. KARAKTERISTIKAT E ZVILLIMIT
2.1 Zhvillimi fizik
2.2 Zhvillimi biologjik
2.3 Zhvillimi motorrik
2.4 Zhvillimi kognitiv
2.5 Zhvillimi social dhe emocional
2.6 Zhvillimi i personalitetit
3. PËRMBLEDHJE
4. BIBLIOGRAFIA
1. HYRJE
Për mësuesit dhe prindërit është mjaft e rëndësishme të njohin fazat e zhvillimit të fëmijëve
sepse kjo gjë i ndihmon ato të kuptojnë se çfarë mund të bëjë një fëmijë deri në një moshë të
caktuar. Këto vëzhgime na ndihmojnë që të kuptojmë progresin e një fëmije në mënyrë që prindi
dhe mësuesi ta ndihmojë fëmijën të përballojë çdo problem që mund të lindi në të ardhmen.
Në shkollën fillore fëmija përjeton një ndryshim mjaft të madh në fushën emocionale, sociale
dhe fizike. Shokët dhe shoqet e shkollës bëhen aq të rëndësishëm sa dhe vetë prindërit për
fëmijën dhe është gjithashtu mosha ku fillojne të shfaqen diferencat individuale te çdo fëmijë.
Prindërit dhe mësuesit duhet të kuptojnë se kur fëmija është në fazë zhvillimi ata duhet ti krijojnë
praktika të duhura për tu zhvilluar më mirë.
Në këtë detyrë kursi është marë për trajtim një vajzë 9-vjeçare dhe është studjuar zhvillimi i
saj fizik, emocional, social, motorrik dhe biologjik nga mosha 5 vjeç deri në moshën 9 vjeç.
Fëmija jeton në një familje ku të ardhurat mujore janë të ulëta. Qëllimi i këtij studimi është
përshkrimi i zhvillimit të fëmijës dhe evidentimi i pikave të dobëta të tij.
Instrumentet e përdorur për të vlerësuar zhvillimin e fëmijës janë:
1. Intervista të përgjithshme me fëmijën.
2. Pyetësori për zhvillimin e aftësive kognitive tëfëmijës.
3. Intervista me nënën e saj
4. Vëzhgimet dhe aktivitetet që kam kryer me fëmijën personalisht.
5. Vizatimet e fëmijës.
Të gjitha të dhënat për zhvillimin e fëmijës janë prezantuar në këtë detyrë kursi me miratimin me
shkrim nga ana e prindërve të saj.
2. KARAKTERISTIKAT E ZVILLIMIT
2.1 ZHVILLIMI FIZIK
Në këtë moshë pesha e trurit në 95% të peshës së një të rrituri. Rasti në fjalë duket se ka një
zhvillim normal fizik, nuk vërehen anomali të dukshme. Gjatë moshës 5-6 vjeç ka patur
vështirësi në lojra me kapjen e topit ndërsa më vonë është aftësuar më shumë në këtë drejtim.
Gjithashtu mund të përmendim se në moshë më të hershme kur vraponte rrëzohej shumë shpesh
ndërsa sot në moshën 9-vjeç vrapon lehtësisht pa u rrëzuar, fëmija ka një dominancë të fortë të
hemisferës së majtë sepse shkruan me dorën e djathtë. E rëndësishme në këtë aspekt është
gjatësia dhe pesha. Fëmija në këtë moshë peshon 30 kg dhe është 134 cm e gjatë.
Karakteristika e zhvillimit fizik të fëmijës:
• Përdor pajisje si çekiçi, pajisje të vogla për kopshtin si p.sh. lopata etj.
• E aftë për të kryer punë që kërkojnë precizion në lëvizjen e gishtave apo dorës.
• Pikturon me më shumë detaje. (Duhet tʾia kerkosh detajet që ti vizatojë)
• Vazhdon të merret me një punë deri sa të lodhet. (Vetëm te aktivitetet që ipëlqejnë)
• Është rritut sasia muskulore në krahasim me moshën 5 vjeç.
• Është mjaft e lëvizshme.
• Fillon rritja e vrullshme e cila shpien më vonë në adoleshencë.
• Ka më shumë koordinim të syrit me dorën. (P.sh. lojrat me hedhje topi)
• Mund të lidhi këpucët e vetë.
• Trupi ka filluar të mari një formë që duket si trupi i një tërrituri.
Preket shpesh nga gripi.
2.2 ZHVILLIMI BIOLOGJIK
Zhvillimi biologjik në këtë moshë vazhdon në mënyrë graduale. Rrahjet e zemrës së
fëmijës zakonisht janë 70 – 110 rrahje per minut, frymëmarrja 20-30 herë në minut, tensioni
arterial i zemrës 80 – 120 mmHg, pesha dhe gjatësia vazhdojnë të rriten, aftësitë fine motorrike
vazhdojnë të zhvillohen, në këtë periudhë janë duke i rënë dhëmbët e fëmijërisë dhe janë duke i
dalur dhëmbët e rinj.
2.3 ZHVILLIMI MOTORRIK
Në këtë moshë zhvillohen dhe aftësitë motorike fine dhe grose, si dhe aftësitë motorrike
perceptuese. Zhvillohen më shumë shprehitë grose motorrike si të vrapuarit, të hedhurit të
diçkaje ndërsa shprehitë motorrike fine zhvillohen më ngadalë. Në lidhej me vizatimi fëmija
arrin kulmin rreth moshës 6 – 7 vjeç. Megjithëse fëmija në këtë moshë e ka humbur interesin për
të vizatuar sepse merret me fusha të tjera. Gjithashtu mund të përmendim se aftësia mendore e
fëmijës është rritur sepse ajo krahason veprimet e saj me ato të tjerëve dhe shikon nëse i ka bërë
mirë apo jo, është bërë më realiste, është më pak egocentrike. Në moshën 9 vjeç ka të zhvilluar
më shumë koordinimin, ka një kontroll më të madh mbi trupin, ka një kontroll më të madh mbi
muskujt e mëdhenj sesa mbi muskujt e vegjël, prandaj ndodh që fëmija shkruan keq.
Përgjithësisht fëmija luan me lojra që nuk kërkojnë aktivitet fizik si p.sh lojra që imitojnë
mësueset etj. Për vlerësimin e shprehive motorrike fine fëmijës iu dha për të prerë me gërshërë
një vizatim në formë ylli, për të vizatuar iu dha një shtëpi, një pemë dhe një njeri.
Karakteristikat:
• Ecën, vrapon, hidhet.
• Ka përmirësuar kordinimi i syrit me lëvizjen e dorës.
• I pëlqen të kërcejë dhe kërcen sipas ritmit të muzikës.
• Mund ti lajë dhëmbët vetë.
• Motorrika fine zhvillohet më ngadalë se ajo grose.
• Hedh dhe luan me top me vajzat në lagje.
• I përdor të dy duart në mënyrë të pavarur.
• Bën lojra në grupe.
• Mund të vishet vetë.
• Mund të përdori thikën dhe pirunin me pak vështirësi.
• Në moshën 9 vjeç mund të ndjeki me vëmendje udhëzimet verbale.
2.4 ZHVILLIMI KOGNITIV
Gjatë kësaj faze fëmija zhvillon aftësi të ndryshme si të mësuarit, të menduarit dhe
zgjidhjen e problemeve. Gjithsesi çdo fëmijë ka zhvillim unik dhe të veçantë. Gjatë moshës 6-7
vjeç fëmija mëson nëpërmjet vëzhgimit dhe observimit dhe më vonë kalon në të mësuarit
nëpërmjet gjuhës dhe logjikës së thjeshtë dhe ngadalë kalojnë në të menduarit abstrakt, kjo është
koha kur fëmijët mund të nxiten më shumë për të zgjidhur probleme më komplekse ose duke
përdorur lojëra të ndryshme. Zhvillimi gjuhësor ka të bëjë me aftësinë e fëmijës për të kuptuar
dhe për të përdorur gjuhën për të komunikuar.
Sipas Piazhesë, fëmija në këtë fazë bën pjesë në stadin e operacioneve konkrete (sepse bazohet
ende në atë që fëmija vëzhgon, në objektet ose ndodhitë konkrete), fitohet aftësia e konservimit
(aftësia për të menduar sesi gjërat ndryshojnë), mësojnë të mbledhin, të zbresin, mëson nëpërmjet
eksperiencave konkrete specifike.
Ajo formon fjali me gramatikë përgjithësisht të saktë dhe të plota dhe zhvillon gjithashtu logjikën
për njohjen e rregullave të fjalive. Kjo është një mundësi e mirë për fëmijën që të zhvillohet
nëpërmjet përdorimit të gjuhës. Në këtë fazë ajo është e aftë të bisedojë me një të rritur. Fëmija
nuk ndjek kurse jashtëshkollore për përvetësimin e aftësive të reja si p.sh. gjuhë të huaj apo kurse
kërcimi apo pikture etj.
Rasti në fjalë paraqet vështirësi të mëdha në lexim dhe në shkrim për shkak të përtacisë. Për të
shprehur një mospëlqim përdor të folurit në vend të dorës apo agresionit fizik ndaj dikujt tjetër
p.sh. “sille këtu, është e imja” etj. E ka mjaft të vështirë për tu përqendruar dhe për të bërë
detyrat e shkollës, hyn te nxënësit mesatarë gjithashtu ajo shpreh një mosinteresim të madh ndaj
mësimeve në shkollë përveç lëndës së matematikës të cilën e pëlqen shumë.
Karakteristikat e moshës:
• Decentracioni. (Prova me plastelinën në forma të ndryshme i dallon saktë).
• Kthyeshmëria e të menduarit në origjinën etij.
• Aftësia e konservimit. (Prova e 3 gotave me ujë, dha përgjigje të saktë)
• Shprehitë klasifikuese (Klasifikimi i topave në bazë tëngjyrave).
• Aftësia për të bërë humor. (Nganjëherë ka dëshirë të bëjhumor)
• Njeh ditët, muajt dhe stinët porse ka vështirësi në njohjen e orës.
• Eleminimi i egocentrizmit (Është më e hapur ndaj këshillave).
• Rritja e vemendjes dhe e përqendrimit kur sheh televizor ose gjatëlojrave.
• Rritja e aftësisë për të riprodhuarinformacion.
• Fëmija vepron në një stad më të zhvilluar të aftësive mendore.
• Njeh emri, foljen dhe mbiemrin dhe i dallon ato në fjali.
• Fëmija mendon në mënyrë më logjike.
• Është e aftë të shikojë gjërat nga pika e shikimit të tjetrit (nëse e pyet nëdetaje).
• Ka të zhvilluar aftësinë për të lexuar, shkruar dhe recituar (në nivel jo të mirë).
• Përdor më shumë mbiemra për përshkrimin e ngjarjeve dhe përshkruan më në detaje.
• Bën shumë pyetje për të zgjeruar të kuptuarit e fjalëve apo ndodhive tëndryshme.
• Është mjaft kurioze për gjithçka.
• Posedon një fjalor prej mijëra fjalësh.
2.4 ZHVILLIMI SOCIAL DHE EMOCIONAL
Kjo është një periudhë delikate sepse fëmija është më shumë i ndjeshëm dhe ndikohen
shumë nga mjedisi shoqëror (shokët/shoqet), ndjehet e lënduar nëse i bën kritikë, ka momente ku
nuk ka besim te vetvetja. Në moshën 9-vjeçare është më e përmbajtur ndaj konflikteve dhe duket
se po zhvillon një maturitet emocional si p.sh. të ndihmojë të tjerët. Tenton të zhvillojnë njëfarë
pavarësie por përsëri ka nevojë për mbështetjen emocionale të prindërve. Sipas Freud-it fëmija
në këtë moshë kalon në stadin e latencës (5 – 12 vjeç), ndërsa sipas Eriksonit fëmija në këtë fazë
bën pjesë te stadi i zellit për punë kundrejt inferioritetit 5 – 12 vjeç), ku ndër të tjera fëmija në
këtë stad mëson të shkruajë, lexojë, të mbledhi dhe të zbresin. Nëse fëmija arrin suksese dhe
vlerësohet nga të tjeret atëhere te fëmija zhvillohet sensi i zellit për punë dhe nëse fëmija nuk
vlerësohet dhe krahasohet me të tjerët për keq atëhere fëmija zhvillon një sens inferioriteti.
Më parë ka qenë fëmijë i qetë ndërsa tani është fëmijë që flet shumë dhe ka tendencë ti
kundërshtojë fëmijët e të njëjtës moshë, vihet re një veçim me fëmijët e të njëjtës gjini, pra luan
më shumë me vajzat e të njëjtës moshë përgjithësisht., ka shoqëri me 1-2 shoqe, luan me to
vazhdimish, ka filluar të zhvillojë arsyetim për vlerat morale. Shpesh herë prindërit e krahasojnë
vajzë me shoqet e saj në lidhje me rezultatet në shkollë, gjë që fëmija nuk e pëlqen. Babai i
vajzës nuk interesohet shumë për performancën e vajzës në shkollë, nuk shkon asnjëherë në
takim me prindër.
Karakteristikat e zhvillimit emocional dhe social:
• Bën kritika ndaj të tjerëve.
• Mund të përdori lëvizjet fizike për të shmangur ndonjë detyrë jo tëkëndshme.
• Zakonisht shpreh mospëlqim ndaj gjinisë tjetër kur flet ose kur luan.
• Mund ti besohet ndonjë detyrë p.sh. shko dhe bli 2bukë.
• I kushton rëndësi ndershmërisë tek vetja dhe te tjerët.
• Deklarohet për gjëra të sakta apo gabim.
• E prekshme nga fjalet e të tjerëve nëse i bëjnë kritikë.
• Bëhet pjesë e grupeve të të njëjtësgjini.
• Ndjenjë e ulët ndaj personalitetit të vet, ndjehet përtace nëpërgjithësi.
• Ka dëshirë të bëhet pjesë e diçkaje.
• Bën shumë pyetje.
• Njeh diferencat mes të saktës dhe të gabuarës.
• Ka përmirësuar mardhëniet me moshatarët.
• Zhgënjehet shumë shpejt.
• Ka dëshirë të jetë pjesë e grupit të vajzave gjatë lojrave (gjatëvëzhgime)
• Nganjëherë ka dëshirë të bëjë rolin e interesantit.
• Nuk ka shumë vetëbesim, nuk ka shumë ambicie për veten e vet.
• Fëmija është e atashuar plotësisht me nënën e saj (sipasintervistës).
2.5 ZHVILLIMI I PERSONALITETIT
Gjatë kësaj moshe fëmija ka një koncept më kompleks për veten, bën përpjekje që sjellja
esaj të jetë e qëndrueshme, nuk pëqen të krahasohet me moshataret e saj, koncepti për veten
është më i zhvilluar.
Zhvillimi intelektual i fëmijës:
• Mëson përmendësh dhe reciton, edhe pse nuk e kupton plotësishttekstin.
• Mëson duke lexuar në vend që të mësojë për të lexuar.
• Ka dëshirë për të përfunduar detyrat vetëm në lëndën e matematikës.
• Vazhdon të mësojë edhe pas ndërprerjeve por mevështirësi.
• E interesuar në përvetësimin e aftësive të reja p.sh. kërcimi.
• Fillon të mendojë në mënyrë kritike.
• Fillon të ketë kujdes nga e sakta dhe e gabuara.
• Influencuesit e rëndësishën në këtë moshë janë prindërit dhe mësuesit.
• Përgjithësisht mendon në mënyrë konkrete – bazohet në realitet.
• Nuk mund të bëjë disa punë njëkohësisht.
• Më shumë mendon ta mbarojë një punë dhe nuk ka shumë rëndësirezultati

3. PËRMBLEDHJE
Te fëmija vërehen disa probleme që mund të përmblidhen si më poshtë:
• Në aspektin fizik fëmija duhet të kryejë më shumë lojra që kanë aktivitet fizik për ta
ndihmuar për zhvillimin e mëtejshëm të aftësivemotorrike.
• Në aspektin emocional prindërit nuk duhet ta krahasojnë fëmijën e tyre me shoqet e saj
që kanë rezultate më të larta në shkollë sepse krijon ndjenjë inferioriteti te vajza. Prindërit
duhet ta ndihmojnë më shumë për të arritur një performancë më të mirë në shkollë dhe
për të forcuar pikat e dobëta. Mbështetja duhet të shoqërohet dhe me dhënien e fidbekut
pozitiv fëmijës nga ana e prindërit duke i inkurajuar duke i shprehur fjalë përgëzuese si
p.sh. „shumë mirë“, „të lumtë“ apo mbështetjes me anë të shpërblimeve etj. Në aspektin
intelektual fëmija duket se i ka kapacitetet mendore për të qenë ndër nxënëset më të mira
në shkollë. Organizimi i lojrave në grup do ta ndihmonte fëmijën të bëhet më shumë
kërkues nga vetja, të arrijë më shumë, të jenë pjesë e diçkaje, gjë e cila e ndihmon
fëmijën të ketë vetbesim.
• Në aspektin e personalitetit fëmija duhet të motivohet më shumë në mënyrë që mos të
ketë ndjenjën e inferiritetit ndaj vetes së saj.
Të gjitha sugjerimet e mësipërme i jan dhënë prindërve të vajzës.
Gjatë vizatimit të shtëpisë, fëmija në fillim vizatoi vetëm shtëpinë pa elementet përreth, e
pyesja se çfarë mungonte dhe ajo shtonte nga një element më shumë. Ka përzgjedhur vetëm katër
ngjyra për shtëpinë, kjo gjë tregon se fëmija nuk kishte shumë besim te vetvetja, pra shpreh në
njëfarë mënyre ndjenjën e inferioritetit. Shtëpia është e vendosur në qendër të letrës dhe me
proporcion normal me letrën.
Gjatë vizatimit të pemës ka përdorur vetë dy ngjyra gjë që tregon njëfarë ndrojtje te
vetvetja, trungun e pemës e ka vizatuar më të madh në proporcion me kurorën e pemës, ka
vizatuar vetëm pak elementë, figura ndodhet në qendër të letrës. Trungu i madh i pemës tregon
nevëja të papërmbushura të fëmijës.
Gjatë vizatimit të njeriut, fëmija e ka vendosur në qendër në përmasa më të vogla në
krahasim me dy vizatimet e mësipërme, kjo gjë tregon se fëmija ka turp, ka ndrojtje, ka njëfarë
tërheqje në vetvete, kokën e ka vizatuar të madhe gjë që tregon më shumë fokusim në jetën
mendore, duar të holla tregon dëbësi te fëmija, qafa e hollë, duar të vogla, këmbët e hapura
tregojnë se fëmija ka nevëjë për siguri, ka përzgjedhur vetëm dy ngjyra. Buzët i ka vizatuar
vetëm me një vizë të hollë gjë që tregon tension te fëmija. Këtë fëmija ka shfaqur përgjithësisht
perceptimin përgjithësisht agresiv dhe të ulët për veten e vet.
4. BIBLIOGRAFIA
1. State of Ëashington Department of Social and Health, Child Development
Guidehttp://www1.dshs.ëa.gov/ca/fosterparents/training/chidev/cd06.htm
2. American Academy of Pediatrics
3. Karaj, Theodhori. Psikologjia e zhvillimit të fëmijës, Tiranë,2010.
4. www .wikipedia.com
Studim rasti - mosha 5 – 9 vjeç

Recomendados

Tema : Studim Rasti nxenes ne paaftesi ne te nxene por
Tema : Studim Rasti nxenes ne paaftesi ne te nxene Tema : Studim Rasti nxenes ne paaftesi ne te nxene
Tema : Studim Rasti nxenes ne paaftesi ne te nxene #MesueseAurela Elezaj
22.1K vistas17 diapositivas
Sindroma Down por
Sindroma DownSindroma Down
Sindroma DownAnida Ago
16.7K vistas34 diapositivas
Lakimi emrit por
Lakimi emrit Lakimi emrit
Lakimi emrit Valmir Nuredini
219.9K vistas6 diapositivas
Bulizmi ne shkolle...!!!! por
Bulizmi ne shkolle...!!!!Bulizmi ne shkolle...!!!!
Bulizmi ne shkolle...!!!!#MesueseAurela Elezaj
46.1K vistas21 diapositivas
Sëmundjet gjenetike por
Sëmundjet gjenetikeSëmundjet gjenetike
Sëmundjet gjenetikeXhuLia Muca
50.8K vistas15 diapositivas
Adoleshenca por
AdoleshencaAdoleshenca
AdoleshencaMelissa Cani
24.9K vistas21 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

ZHVILLIMI I FEMIJES !!!! por
ZHVILLIMI I FEMIJES !!!!ZHVILLIMI I FEMIJES !!!!
ZHVILLIMI I FEMIJES !!!!#MesueseAurela Elezaj
29.7K vistas13 diapositivas
Gazeta e shkolles por
Gazeta e shkolles Gazeta e shkolles
Gazeta e shkolles Mirsad - New
9.9K vistas16 diapositivas
Pyetësor për matjen e BULIZMIT ne shkolle por
Pyetësor për matjen e BULIZMIT ne shkolle Pyetësor për matjen e BULIZMIT ne shkolle
Pyetësor për matjen e BULIZMIT ne shkolle Anida Ago
30.1K vistas4 diapositivas
Arti i të komunikuarit me nxënës gjatë orës mësimore por
Arti i të komunikuarit me nxënës gjatë orës mësimoreArti i të komunikuarit me nxënës gjatë orës mësimore
Arti i të komunikuarit me nxënës gjatë orës mësimoreAlush Kryeziu
32.6K vistas24 diapositivas
Kontibuti i Shqipetareve ne mbrojtjen e hebrenjeve gjate luftes se 2 boterore por
Kontibuti i Shqipetareve ne mbrojtjen e hebrenjeve gjate luftes se 2 boteroreKontibuti i Shqipetareve ne mbrojtjen e hebrenjeve gjate luftes se 2 boterore
Kontibuti i Shqipetareve ne mbrojtjen e hebrenjeve gjate luftes se 2 boteroreXheni Marku
110K vistas9 diapositivas
Paaftesia ne nxene si problem social por
Paaftesia ne nxene si problem socialPaaftesia ne nxene si problem social
Paaftesia ne nxene si problem socialbilal muha
1.7K vistas23 diapositivas

La actualidad más candente(20)

Gazeta e shkolles por Mirsad - New
Gazeta e shkolles Gazeta e shkolles
Gazeta e shkolles
Mirsad - New9.9K vistas
Pyetësor për matjen e BULIZMIT ne shkolle por Anida Ago
Pyetësor për matjen e BULIZMIT ne shkolle Pyetësor për matjen e BULIZMIT ne shkolle
Pyetësor për matjen e BULIZMIT ne shkolle
Anida Ago30.1K vistas
Arti i të komunikuarit me nxënës gjatë orës mësimore por Alush Kryeziu
Arti i të komunikuarit me nxënës gjatë orës mësimoreArti i të komunikuarit me nxënës gjatë orës mësimore
Arti i të komunikuarit me nxënës gjatë orës mësimore
Alush Kryeziu32.6K vistas
Kontibuti i Shqipetareve ne mbrojtjen e hebrenjeve gjate luftes se 2 boterore por Xheni Marku
Kontibuti i Shqipetareve ne mbrojtjen e hebrenjeve gjate luftes se 2 boteroreKontibuti i Shqipetareve ne mbrojtjen e hebrenjeve gjate luftes se 2 boterore
Kontibuti i Shqipetareve ne mbrojtjen e hebrenjeve gjate luftes se 2 boterore
Xheni Marku110K vistas
Paaftesia ne nxene si problem social por bilal muha
Paaftesia ne nxene si problem socialPaaftesia ne nxene si problem social
Paaftesia ne nxene si problem social
bilal muha1.7K vistas
Komunizmi ne shqiperi por Elton Gjoka
Komunizmi ne shqiperiKomunizmi ne shqiperi
Komunizmi ne shqiperi
Elton Gjoka49.5K vistas
Problemet e arsimit e shkolles sot por Genti Mustafaj
Problemet e arsimit e shkolles sotProblemet e arsimit e shkolles sot
Problemet e arsimit e shkolles sot
Genti Mustafaj33.7K vistas
Menaxhimi i Klases por Anida Ago
Menaxhimi i KlasesMenaxhimi i Klases
Menaxhimi i Klases
Anida Ago95.3K vistas
Funksionet ne jeten e perditshme por matildad93
Funksionet ne jeten e perditshmeFunksionet ne jeten e perditshme
Funksionet ne jeten e perditshme
matildad9330K vistas
Pyetesor per vjeljen e nevojave psikologjike te nxenesve ne shkolle por Anida Ago
Pyetesor per vjeljen e nevojave psikologjike te nxenesve ne shkollePyetesor per vjeljen e nevojave psikologjike te nxenesve ne shkolle
Pyetesor per vjeljen e nevojave psikologjike te nxenesve ne shkolle
Anida Ago21.4K vistas
Psikologjia e zhvillimit të fëmijës por Anida Rroshi
Psikologjia e zhvillimit të fëmijësPsikologjia e zhvillimit të fëmijës
Psikologjia e zhvillimit të fëmijës
Anida Rroshi19.3K vistas
Crregullimet e te nxenit por Valbona Imeraj
Crregullimet e te nxenitCrregullimet e te nxenit
Crregullimet e te nxenit
Valbona Imeraj7.8K vistas
Libër mësuesi-fizika-10 por Luan Hykaj
Libër mësuesi-fizika-10Libër mësuesi-fizika-10
Libër mësuesi-fizika-10
Luan Hykaj22.3K vistas
shkrimtaret e brezit te humbur por FialdoMema
shkrimtaret e brezit te humburshkrimtaret e brezit te humbur
shkrimtaret e brezit te humbur
FialdoMema47.7K vistas
Roli i psikologut shkollor por Anida Ago
Roli i psikologut shkollorRoli i psikologut shkollor
Roli i psikologut shkollor
Anida Ago10.3K vistas

Similar a Studim rasti - mosha 5 – 9 vjeç

Si zhvillohet njeriu ? por
Si zhvillohet njeriu ?Si zhvillohet njeriu ?
Si zhvillohet njeriu ?Jusuf F. Tofaj
15.1K vistas45 diapositivas
Mësimi i përgjegjësisë tek fëmijët e moshës parashkollore por
Mësimi i përgjegjësisë tek fëmijët e moshës parashkolloreMësimi i përgjegjësisë tek fëmijët e moshës parashkollore
Mësimi i përgjegjësisë tek fëmijët e moshës parashkolloreAlbanë Temaj
1.2K vistas26 diapositivas
ADOLESHENCA por
ADOLESHENCAADOLESHENCA
ADOLESHENCAAlgita Mesiti
1.8K vistas8 diapositivas
A pain oalbania por
A pain oalbaniaA pain oalbania
A pain oalbaniaSuad Bushi
136 vistas32 diapositivas
Disiplina pozitive dhe sjellja pozitive por
Disiplina pozitive dhe sjellja pozitiveDisiplina pozitive dhe sjellja pozitive
Disiplina pozitive dhe sjellja pozitiveДетска Амбасада Меѓаши
2.4K vistas19 diapositivas
Broshura por
BroshuraBroshura
BroshuraArdita G Rexhaj
978 vistas32 diapositivas

Similar a Studim rasti - mosha 5 – 9 vjeç(20)

Si zhvillohet njeriu ? por Jusuf F. Tofaj
Si zhvillohet njeriu ?Si zhvillohet njeriu ?
Si zhvillohet njeriu ?
Jusuf F. Tofaj15.1K vistas
Mësimi i përgjegjësisë tek fëmijët e moshës parashkollore por Albanë Temaj
Mësimi i përgjegjësisë tek fëmijët e moshës parashkolloreMësimi i përgjegjësisë tek fëmijët e moshës parashkollore
Mësimi i përgjegjësisë tek fëmijët e moshës parashkollore
Albanë Temaj1.2K vistas
A pain oalbania por Suad Bushi
A pain oalbaniaA pain oalbania
A pain oalbania
Suad Bushi136 vistas
Teorite dhe stilet e atashimit, te mesojme te duam.pptx por BrunildaIsufi
Teorite dhe stilet e atashimit, te mesojme te duam.pptxTeorite dhe stilet e atashimit, te mesojme te duam.pptx
Teorite dhe stilet e atashimit, te mesojme te duam.pptx
BrunildaIsufi16 vistas
Verbëria dhe problemet e shikimit por Ada Mehmeti
Verbëria dhe problemet e shikimitVerbëria dhe problemet e shikimit
Verbëria dhe problemet e shikimit
Ada Mehmeti6.7K vistas
Prezantimi pedagogji familjare por BesartHyseni
Prezantimi  pedagogji familjarePrezantimi  pedagogji familjare
Prezantimi pedagogji familjare
BesartHyseni715 vistas
Adoleshentet ne shkolle - Qytetari X por Gersa_a
Adoleshentet ne shkolle - Qytetari XAdoleshentet ne shkolle - Qytetari X
Adoleshentet ne shkolle - Qytetari X
Gersa_a7.8K vistas
Adoleshenca dhe Shoqeria por Anida Ago
Adoleshenca dhe ShoqeriaAdoleshenca dhe Shoqeria
Adoleshenca dhe Shoqeria
Anida Ago29.3K vistas
Efektiviteti i nderhyrjes se hershme te femijet me Sindromen Down por Anida Ago
Efektiviteti i nderhyrjes se hershme te femijet me Sindromen DownEfektiviteti i nderhyrjes se hershme te femijet me Sindromen Down
Efektiviteti i nderhyrjes se hershme te femijet me Sindromen Down
Anida Ago8.5K vistas
Etapat Kryesore Te Femijerise por coca
Etapat Kryesore Te FemijeriseEtapat Kryesore Te Femijerise
Etapat Kryesore Te Femijerise
coca755 vistas

Más de #MesueseAurela Elezaj

Lexim Jashtë klase: "Prici i vogel" por
Lexim Jashtë klase:  "Prici i vogel"Lexim Jashtë klase:  "Prici i vogel"
Lexim Jashtë klase: "Prici i vogel"#MesueseAurela Elezaj
61.3K vistas9 diapositivas
Album fotografik me lloje të ndryshme liqenesh bazuar me origjinën e formimit... por
Album fotografik me lloje të ndryshme liqenesh bazuar me origjinën e formimit...Album fotografik me lloje të ndryshme liqenesh bazuar me origjinën e formimit...
Album fotografik me lloje të ndryshme liqenesh bazuar me origjinën e formimit...#MesueseAurela Elezaj
3.5K vistas8 diapositivas
Llogaritja e konsumit te energjise elektrike ne shtepite tona por
Llogaritja e konsumit te energjise elektrike ne shtepite tona Llogaritja e konsumit te energjise elektrike ne shtepite tona
Llogaritja e konsumit te energjise elektrike ne shtepite tona #MesueseAurela Elezaj
16.2K vistas3 diapositivas
Projekt : Fizike por
Projekt : Fizike Projekt : Fizike
Projekt : Fizike #MesueseAurela Elezaj
12K vistas10 diapositivas
Hamleti, model i analizës së veprës por
Hamleti, model i analizës së veprës Hamleti, model i analizës së veprës
Hamleti, model i analizës së veprës #MesueseAurela Elezaj
3K vistas6 diapositivas
Struktura për hartimin e planit edukativ por
Struktura për hartimin e planit edukativStruktura për hartimin e planit edukativ
Struktura për hartimin e planit edukativ#MesueseAurela Elezaj
15.2K vistas18 diapositivas

Más de #MesueseAurela Elezaj(20)

Album fotografik me lloje të ndryshme liqenesh bazuar me origjinën e formimit... por #MesueseAurela Elezaj
Album fotografik me lloje të ndryshme liqenesh bazuar me origjinën e formimit...Album fotografik me lloje të ndryshme liqenesh bazuar me origjinën e formimit...
Album fotografik me lloje të ndryshme liqenesh bazuar me origjinën e formimit...
#MesueseAurela Elezaj3.5K vistas
Llogaritja e konsumit te energjise elektrike ne shtepite tona por #MesueseAurela Elezaj
Llogaritja e konsumit te energjise elektrike ne shtepite tona Llogaritja e konsumit te energjise elektrike ne shtepite tona
Llogaritja e konsumit te energjise elektrike ne shtepite tona
#MesueseAurela Elezaj16.2K vistas
ESSE ...Çfarë pasojash ka moszbatimi i ligjit në shoqëri. por #MesueseAurela Elezaj
ESSE ...Çfarë pasojash ka moszbatimi i ligjit në shoqëri.ESSE ...Çfarë pasojash ka moszbatimi i ligjit në shoqëri.
ESSE ...Çfarë pasojash ka moszbatimi i ligjit në shoqëri.
#MesueseAurela Elezaj11.6K vistas
Menaxhimi i burimeve njerezore,struktura dhe funksionimi në kompaninë VODAFON por #MesueseAurela Elezaj
Menaxhimi i burimeve njerezore,struktura dhe funksionimi në kompaninë VODAFONMenaxhimi i burimeve njerezore,struktura dhe funksionimi në kompaninë VODAFON
Menaxhimi i burimeve njerezore,struktura dhe funksionimi në kompaninë VODAFON
#MesueseAurela Elezaj7.8K vistas

Studim rasti - mosha 5 – 9 vjeç

 • 1. Lënda : Psikologji Zhvillimi !!! TEMA: Zhvillimi Fizik,Biologjik,Kognitiv, dhe Emocional Studim Rasti - mosha 5 – 9 vjeç Pranoi: Punoi: #MesueseAurela Ese Dhe Projekte Per Studentet Durrës 2017
 • 2. PËRMBAJTJE 1. HYRJE 2. KARAKTERISTIKAT E ZVILLIMIT 2.1 Zhvillimi fizik 2.2 Zhvillimi biologjik 2.3 Zhvillimi motorrik 2.4 Zhvillimi kognitiv 2.5 Zhvillimi social dhe emocional 2.6 Zhvillimi i personalitetit 3. PËRMBLEDHJE 4. BIBLIOGRAFIA
 • 3. 1. HYRJE Për mësuesit dhe prindërit është mjaft e rëndësishme të njohin fazat e zhvillimit të fëmijëve sepse kjo gjë i ndihmon ato të kuptojnë se çfarë mund të bëjë një fëmijë deri në një moshë të caktuar. Këto vëzhgime na ndihmojnë që të kuptojmë progresin e një fëmije në mënyrë që prindi dhe mësuesi ta ndihmojë fëmijën të përballojë çdo problem që mund të lindi në të ardhmen. Në shkollën fillore fëmija përjeton një ndryshim mjaft të madh në fushën emocionale, sociale dhe fizike. Shokët dhe shoqet e shkollës bëhen aq të rëndësishëm sa dhe vetë prindërit për fëmijën dhe është gjithashtu mosha ku fillojne të shfaqen diferencat individuale te çdo fëmijë. Prindërit dhe mësuesit duhet të kuptojnë se kur fëmija është në fazë zhvillimi ata duhet ti krijojnë praktika të duhura për tu zhvilluar më mirë. Në këtë detyrë kursi është marë për trajtim një vajzë 9-vjeçare dhe është studjuar zhvillimi i saj fizik, emocional, social, motorrik dhe biologjik nga mosha 5 vjeç deri në moshën 9 vjeç. Fëmija jeton në një familje ku të ardhurat mujore janë të ulëta. Qëllimi i këtij studimi është përshkrimi i zhvillimit të fëmijës dhe evidentimi i pikave të dobëta të tij. Instrumentet e përdorur për të vlerësuar zhvillimin e fëmijës janë: 1. Intervista të përgjithshme me fëmijën. 2. Pyetësori për zhvillimin e aftësive kognitive tëfëmijës. 3. Intervista me nënën e saj 4. Vëzhgimet dhe aktivitetet që kam kryer me fëmijën personalisht. 5. Vizatimet e fëmijës. Të gjitha të dhënat për zhvillimin e fëmijës janë prezantuar në këtë detyrë kursi me miratimin me shkrim nga ana e prindërve të saj.
 • 4. 2. KARAKTERISTIKAT E ZVILLIMIT 2.1 ZHVILLIMI FIZIK Në këtë moshë pesha e trurit në 95% të peshës së një të rrituri. Rasti në fjalë duket se ka një zhvillim normal fizik, nuk vërehen anomali të dukshme. Gjatë moshës 5-6 vjeç ka patur vështirësi në lojra me kapjen e topit ndërsa më vonë është aftësuar më shumë në këtë drejtim. Gjithashtu mund të përmendim se në moshë më të hershme kur vraponte rrëzohej shumë shpesh ndërsa sot në moshën 9-vjeç vrapon lehtësisht pa u rrëzuar, fëmija ka një dominancë të fortë të hemisferës së majtë sepse shkruan me dorën e djathtë. E rëndësishme në këtë aspekt është gjatësia dhe pesha. Fëmija në këtë moshë peshon 30 kg dhe është 134 cm e gjatë. Karakteristika e zhvillimit fizik të fëmijës: • Përdor pajisje si çekiçi, pajisje të vogla për kopshtin si p.sh. lopata etj. • E aftë për të kryer punë që kërkojnë precizion në lëvizjen e gishtave apo dorës. • Pikturon me më shumë detaje. (Duhet tʾia kerkosh detajet që ti vizatojë) • Vazhdon të merret me një punë deri sa të lodhet. (Vetëm te aktivitetet që ipëlqejnë) • Është rritut sasia muskulore në krahasim me moshën 5 vjeç. • Është mjaft e lëvizshme. • Fillon rritja e vrullshme e cila shpien më vonë në adoleshencë. • Ka më shumë koordinim të syrit me dorën. (P.sh. lojrat me hedhje topi) • Mund të lidhi këpucët e vetë. • Trupi ka filluar të mari një formë që duket si trupi i një tërrituri. Preket shpesh nga gripi. 2.2 ZHVILLIMI BIOLOGJIK Zhvillimi biologjik në këtë moshë vazhdon në mënyrë graduale. Rrahjet e zemrës së fëmijës zakonisht janë 70 – 110 rrahje per minut, frymëmarrja 20-30 herë në minut, tensioni arterial i zemrës 80 – 120 mmHg, pesha dhe gjatësia vazhdojnë të rriten, aftësitë fine motorrike vazhdojnë të zhvillohen, në këtë periudhë janë duke i rënë dhëmbët e fëmijërisë dhe janë duke i dalur dhëmbët e rinj.
 • 5. 2.3 ZHVILLIMI MOTORRIK Në këtë moshë zhvillohen dhe aftësitë motorike fine dhe grose, si dhe aftësitë motorrike perceptuese. Zhvillohen më shumë shprehitë grose motorrike si të vrapuarit, të hedhurit të diçkaje ndërsa shprehitë motorrike fine zhvillohen më ngadalë. Në lidhej me vizatimi fëmija arrin kulmin rreth moshës 6 – 7 vjeç. Megjithëse fëmija në këtë moshë e ka humbur interesin për të vizatuar sepse merret me fusha të tjera. Gjithashtu mund të përmendim se aftësia mendore e fëmijës është rritur sepse ajo krahason veprimet e saj me ato të tjerëve dhe shikon nëse i ka bërë mirë apo jo, është bërë më realiste, është më pak egocentrike. Në moshën 9 vjeç ka të zhvilluar më shumë koordinimin, ka një kontroll më të madh mbi trupin, ka një kontroll më të madh mbi muskujt e mëdhenj sesa mbi muskujt e vegjël, prandaj ndodh që fëmija shkruan keq. Përgjithësisht fëmija luan me lojra që nuk kërkojnë aktivitet fizik si p.sh lojra që imitojnë mësueset etj. Për vlerësimin e shprehive motorrike fine fëmijës iu dha për të prerë me gërshërë një vizatim në formë ylli, për të vizatuar iu dha një shtëpi, një pemë dhe një njeri. Karakteristikat: • Ecën, vrapon, hidhet. • Ka përmirësuar kordinimi i syrit me lëvizjen e dorës. • I pëlqen të kërcejë dhe kërcen sipas ritmit të muzikës. • Mund ti lajë dhëmbët vetë. • Motorrika fine zhvillohet më ngadalë se ajo grose. • Hedh dhe luan me top me vajzat në lagje. • I përdor të dy duart në mënyrë të pavarur. • Bën lojra në grupe. • Mund të vishet vetë. • Mund të përdori thikën dhe pirunin me pak vështirësi. • Në moshën 9 vjeç mund të ndjeki me vëmendje udhëzimet verbale. 2.4 ZHVILLIMI KOGNITIV Gjatë kësaj faze fëmija zhvillon aftësi të ndryshme si të mësuarit, të menduarit dhe zgjidhjen e problemeve. Gjithsesi çdo fëmijë ka zhvillim unik dhe të veçantë. Gjatë moshës 6-7 vjeç fëmija mëson nëpërmjet vëzhgimit dhe observimit dhe më vonë kalon në të mësuarit nëpërmjet gjuhës dhe logjikës së thjeshtë dhe ngadalë kalojnë në të menduarit abstrakt, kjo është koha kur fëmijët mund të nxiten më shumë për të zgjidhur probleme më komplekse ose duke përdorur lojëra të ndryshme. Zhvillimi gjuhësor ka të bëjë me aftësinë e fëmijës për të kuptuar dhe për të përdorur gjuhën për të komunikuar.
 • 6. Sipas Piazhesë, fëmija në këtë fazë bën pjesë në stadin e operacioneve konkrete (sepse bazohet ende në atë që fëmija vëzhgon, në objektet ose ndodhitë konkrete), fitohet aftësia e konservimit (aftësia për të menduar sesi gjërat ndryshojnë), mësojnë të mbledhin, të zbresin, mëson nëpërmjet eksperiencave konkrete specifike. Ajo formon fjali me gramatikë përgjithësisht të saktë dhe të plota dhe zhvillon gjithashtu logjikën për njohjen e rregullave të fjalive. Kjo është një mundësi e mirë për fëmijën që të zhvillohet nëpërmjet përdorimit të gjuhës. Në këtë fazë ajo është e aftë të bisedojë me një të rritur. Fëmija nuk ndjek kurse jashtëshkollore për përvetësimin e aftësive të reja si p.sh. gjuhë të huaj apo kurse kërcimi apo pikture etj. Rasti në fjalë paraqet vështirësi të mëdha në lexim dhe në shkrim për shkak të përtacisë. Për të shprehur një mospëlqim përdor të folurit në vend të dorës apo agresionit fizik ndaj dikujt tjetër p.sh. “sille këtu, është e imja” etj. E ka mjaft të vështirë për tu përqendruar dhe për të bërë detyrat e shkollës, hyn te nxënësit mesatarë gjithashtu ajo shpreh një mosinteresim të madh ndaj mësimeve në shkollë përveç lëndës së matematikës të cilën e pëlqen shumë. Karakteristikat e moshës: • Decentracioni. (Prova me plastelinën në forma të ndryshme i dallon saktë). • Kthyeshmëria e të menduarit në origjinën etij. • Aftësia e konservimit. (Prova e 3 gotave me ujë, dha përgjigje të saktë) • Shprehitë klasifikuese (Klasifikimi i topave në bazë tëngjyrave). • Aftësia për të bërë humor. (Nganjëherë ka dëshirë të bëjhumor) • Njeh ditët, muajt dhe stinët porse ka vështirësi në njohjen e orës. • Eleminimi i egocentrizmit (Është më e hapur ndaj këshillave). • Rritja e vemendjes dhe e përqendrimit kur sheh televizor ose gjatëlojrave. • Rritja e aftësisë për të riprodhuarinformacion. • Fëmija vepron në një stad më të zhvilluar të aftësive mendore. • Njeh emri, foljen dhe mbiemrin dhe i dallon ato në fjali. • Fëmija mendon në mënyrë më logjike. • Është e aftë të shikojë gjërat nga pika e shikimit të tjetrit (nëse e pyet nëdetaje). • Ka të zhvilluar aftësinë për të lexuar, shkruar dhe recituar (në nivel jo të mirë). • Përdor më shumë mbiemra për përshkrimin e ngjarjeve dhe përshkruan më në detaje. • Bën shumë pyetje për të zgjeruar të kuptuarit e fjalëve apo ndodhive tëndryshme. • Është mjaft kurioze për gjithçka. • Posedon një fjalor prej mijëra fjalësh.
 • 7. 2.4 ZHVILLIMI SOCIAL DHE EMOCIONAL Kjo është një periudhë delikate sepse fëmija është më shumë i ndjeshëm dhe ndikohen shumë nga mjedisi shoqëror (shokët/shoqet), ndjehet e lënduar nëse i bën kritikë, ka momente ku nuk ka besim te vetvetja. Në moshën 9-vjeçare është më e përmbajtur ndaj konflikteve dhe duket se po zhvillon një maturitet emocional si p.sh. të ndihmojë të tjerët. Tenton të zhvillojnë njëfarë pavarësie por përsëri ka nevojë për mbështetjen emocionale të prindërve. Sipas Freud-it fëmija në këtë moshë kalon në stadin e latencës (5 – 12 vjeç), ndërsa sipas Eriksonit fëmija në këtë fazë bën pjesë te stadi i zellit për punë kundrejt inferioritetit 5 – 12 vjeç), ku ndër të tjera fëmija në këtë stad mëson të shkruajë, lexojë, të mbledhi dhe të zbresin. Nëse fëmija arrin suksese dhe vlerësohet nga të tjeret atëhere te fëmija zhvillohet sensi i zellit për punë dhe nëse fëmija nuk vlerësohet dhe krahasohet me të tjerët për keq atëhere fëmija zhvillon një sens inferioriteti. Më parë ka qenë fëmijë i qetë ndërsa tani është fëmijë që flet shumë dhe ka tendencë ti kundërshtojë fëmijët e të njëjtës moshë, vihet re një veçim me fëmijët e të njëjtës gjini, pra luan më shumë me vajzat e të njëjtës moshë përgjithësisht., ka shoqëri me 1-2 shoqe, luan me to vazhdimish, ka filluar të zhvillojë arsyetim për vlerat morale. Shpesh herë prindërit e krahasojnë vajzë me shoqet e saj në lidhje me rezultatet në shkollë, gjë që fëmija nuk e pëlqen. Babai i vajzës nuk interesohet shumë për performancën e vajzës në shkollë, nuk shkon asnjëherë në takim me prindër. Karakteristikat e zhvillimit emocional dhe social: • Bën kritika ndaj të tjerëve. • Mund të përdori lëvizjet fizike për të shmangur ndonjë detyrë jo tëkëndshme. • Zakonisht shpreh mospëlqim ndaj gjinisë tjetër kur flet ose kur luan. • Mund ti besohet ndonjë detyrë p.sh. shko dhe bli 2bukë. • I kushton rëndësi ndershmërisë tek vetja dhe te tjerët. • Deklarohet për gjëra të sakta apo gabim. • E prekshme nga fjalet e të tjerëve nëse i bëjnë kritikë. • Bëhet pjesë e grupeve të të njëjtësgjini. • Ndjenjë e ulët ndaj personalitetit të vet, ndjehet përtace nëpërgjithësi. • Ka dëshirë të bëhet pjesë e diçkaje. • Bën shumë pyetje. • Njeh diferencat mes të saktës dhe të gabuarës. • Ka përmirësuar mardhëniet me moshatarët. • Zhgënjehet shumë shpejt. • Ka dëshirë të jetë pjesë e grupit të vajzave gjatë lojrave (gjatëvëzhgime) • Nganjëherë ka dëshirë të bëjë rolin e interesantit. • Nuk ka shumë vetëbesim, nuk ka shumë ambicie për veten e vet. • Fëmija është e atashuar plotësisht me nënën e saj (sipasintervistës).
 • 8. 2.5 ZHVILLIMI I PERSONALITETIT Gjatë kësaj moshe fëmija ka një koncept më kompleks për veten, bën përpjekje që sjellja esaj të jetë e qëndrueshme, nuk pëqen të krahasohet me moshataret e saj, koncepti për veten është më i zhvilluar. Zhvillimi intelektual i fëmijës: • Mëson përmendësh dhe reciton, edhe pse nuk e kupton plotësishttekstin. • Mëson duke lexuar në vend që të mësojë për të lexuar. • Ka dëshirë për të përfunduar detyrat vetëm në lëndën e matematikës. • Vazhdon të mësojë edhe pas ndërprerjeve por mevështirësi. • E interesuar në përvetësimin e aftësive të reja p.sh. kërcimi. • Fillon të mendojë në mënyrë kritike. • Fillon të ketë kujdes nga e sakta dhe e gabuara. • Influencuesit e rëndësishën në këtë moshë janë prindërit dhe mësuesit. • Përgjithësisht mendon në mënyrë konkrete – bazohet në realitet. • Nuk mund të bëjë disa punë njëkohësisht. • Më shumë mendon ta mbarojë një punë dhe nuk ka shumë rëndësirezultati  3. PËRMBLEDHJE Te fëmija vërehen disa probleme që mund të përmblidhen si më poshtë: • Në aspektin fizik fëmija duhet të kryejë më shumë lojra që kanë aktivitet fizik për ta ndihmuar për zhvillimin e mëtejshëm të aftësivemotorrike. • Në aspektin emocional prindërit nuk duhet ta krahasojnë fëmijën e tyre me shoqet e saj që kanë rezultate më të larta në shkollë sepse krijon ndjenjë inferioriteti te vajza. Prindërit duhet ta ndihmojnë më shumë për të arritur një performancë më të mirë në shkollë dhe për të forcuar pikat e dobëta. Mbështetja duhet të shoqërohet dhe me dhënien e fidbekut pozitiv fëmijës nga ana e prindërit duke i inkurajuar duke i shprehur fjalë përgëzuese si p.sh. „shumë mirë“, „të lumtë“ apo mbështetjes me anë të shpërblimeve etj. Në aspektin intelektual fëmija duket se i ka kapacitetet mendore për të qenë ndër nxënëset më të mira në shkollë. Organizimi i lojrave në grup do ta ndihmonte fëmijën të bëhet më shumë kërkues nga vetja, të arrijë më shumë, të jenë pjesë e diçkaje, gjë e cila e ndihmon fëmijën të ketë vetbesim. • Në aspektin e personalitetit fëmija duhet të motivohet më shumë në mënyrë që mos të ketë ndjenjën e inferiritetit ndaj vetes së saj.
 • 9. Të gjitha sugjerimet e mësipërme i jan dhënë prindërve të vajzës. Gjatë vizatimit të shtëpisë, fëmija në fillim vizatoi vetëm shtëpinë pa elementet përreth, e pyesja se çfarë mungonte dhe ajo shtonte nga një element më shumë. Ka përzgjedhur vetëm katër ngjyra për shtëpinë, kjo gjë tregon se fëmija nuk kishte shumë besim te vetvetja, pra shpreh në njëfarë mënyre ndjenjën e inferioritetit. Shtëpia është e vendosur në qendër të letrës dhe me proporcion normal me letrën. Gjatë vizatimit të pemës ka përdorur vetë dy ngjyra gjë që tregon njëfarë ndrojtje te vetvetja, trungun e pemës e ka vizatuar më të madh në proporcion me kurorën e pemës, ka vizatuar vetëm pak elementë, figura ndodhet në qendër të letrës. Trungu i madh i pemës tregon nevëja të papërmbushura të fëmijës. Gjatë vizatimit të njeriut, fëmija e ka vendosur në qendër në përmasa më të vogla në krahasim me dy vizatimet e mësipërme, kjo gjë tregon se fëmija ka turp, ka ndrojtje, ka njëfarë tërheqje në vetvete, kokën e ka vizatuar të madhe gjë që tregon më shumë fokusim në jetën mendore, duar të holla tregon dëbësi te fëmija, qafa e hollë, duar të vogla, këmbët e hapura tregojnë se fëmija ka nevëjë për siguri, ka përzgjedhur vetëm dy ngjyra. Buzët i ka vizatuar vetëm me një vizë të hollë gjë që tregon tension te fëmija. Këtë fëmija ka shfaqur përgjithësisht perceptimin përgjithësisht agresiv dhe të ulët për veten e vet.
 • 10. 4. BIBLIOGRAFIA 1. State of Ëashington Department of Social and Health, Child Development Guidehttp://www1.dshs.ëa.gov/ca/fosterparents/training/chidev/cd06.htm 2. American Academy of Pediatrics 3. Karaj, Theodhori. Psikologjia e zhvillimit të fëmijës, Tiranë,2010. 4. www .wikipedia.com