Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Totalrapport SpareBank 1 Nordvest 1Q 2009

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
SpareBank 1 Nordvest 1. kvartal 2009
                    09
                    ...
SpareBank 1 Nordvest 1. kvartal 2009
2
  Innhold
  03  Resultatutvikling
  06  Totalregnskap
  07  Balanse
...
SpareBank 1 Nordvest 1. kvartal 2009
1                                          ...
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 16 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Presentaciones para usted (19)

Anuncio

Similares a Totalrapport SpareBank 1 Nordvest 1Q 2009 (17)

Más reciente (20)

Anuncio

Totalrapport SpareBank 1 Nordvest 1Q 2009

 1. 1. SpareBank 1 Nordvest 1. kvartal 2009 09 Totalrapport 1. kvartal
 2. 2. SpareBank 1 Nordvest 1. kvartal 2009 2 Innhold 03 Resultatutvikling 06 Totalregnskap 07 Balanse 08 Kontantstrømoppstilling 09 Noter til regnskapet
 3. 3. SpareBank 1 Nordvest 1. kvartal 2009 1 3 Totalrapport pr. 31.03.2009 KONSERNET SPAREBANK 1 NORDVEST TOTALT RESULTATREGNSKAP Morbank- og konsernregnskap er utarbeidet etter internas- Resultatet før tap var ved utgangen av 1. kvartal på jonale regnskapsstandarder – IFRS. Konsernet omfatter 25,5 mill.kr., mot 15,2 mill.kr. etter samme periode i fjor. morbanken og de tre heleide datterselskapene AS Nord- mørsdata, Nordmørsnett AS og Nordmøre Eiendom AS. Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter er på 39,0 Konsolideringen skjer etter egenkapital-metoden. mill.kr., som er 1,7 mill.kr. høyere enn året før. HOVEDTREKKENE Netto andre driftsinntekter er på 21,9 mill.kr., mens de var 8,8 mill.kr. i fjor. Underliggende drift preges av finanskrisen representert Herav utgjør netto avkastning på finansielle investeringer ved høyere fundingkostnader og press på rentenettoen. 8,0 mill.kr. mens foregående år var -2,9 mill.kr. Banken kan legge frem et tilfredsstillende kvartalsresultat Inntektsforskjellen skyldes i hovedsak utbytte av aksjer i etter inntektsføring av utbytte fra datterselskaper, inntek- datterselskaper og oppskrivninger i obligasjonsporteføljen tsposter påløpt i fjoråret hos samarbeidende selskaper, på til sammen 8,2 mill.kr. oppskrivning av obligasjonsporteføljen, samt driftskost- nader under budsjett i kvartalet. Sum inntekter viser en økning sammenlignet med fjoråret på 14,8 mill.kr. Bankens eksponeringer på næringer er godt differensierte. Arbeidsledigheten har gått noe opp i bankens marked- Sum driftskostnader er økt med 4,5 mill.kr. sammen- sområde, men de fleste næringer gjør det fortsatt relativt lignet med samme periode i fjor og utgjør 35,4 mill.kr. godt. Selv om banken måtte ta tap i 1. kvartal, og det er Økningen er i tråd med budsjett. større usikkerhet innen enkelte konjunkturfølsomme bran- I vurderingen av kostnader i % av forvaltingskapital må det sjer, forventer banken fortsatt en begrenset tapsutvikling. hensyntas at forvaltningskapi-talen er lavere, da 715 mill. Banken har en god tilgang på likviditet, og har ingen større kr. av utlånsporteføljen er overført SpareBank 1 Bolig- forfall på obligasjonslån før i tredje kvartal 2009. kreditt AS. Tap og mislighold er fortsatt lave. Tapene er på 5,7 mill. NØKKELTALL kr. mot 1,5 mill.kr. på samme tidspunkt i 2008. De kon- I parantes tall for tilsvarende periode i 2008. staterte tap utgjør 2,3 mill.kr. mot kr 0,- i 2008. Misligholdet er stabilt lavt. Netto misligholdte engasje- • Morbankens resultat etter tap: 19,8 mill.kr. (13,7 menter er på 81 mill.kr. mot 86 mill.kr. ved årsskiftet. mill.kr.) Dette tilsvarer en netto misligholdsprosent på 1,04 %. • Egenkapitalavkastning etter skatt: 11,7 % (7,0 %) Det er ingen nevneverdige endringer i utlånsporteføljens • Rentenetto: 39,0 mill.kr. (37,3 mill.kr.) risikoprofil og gruppevise nedskrivninger er ubetydelig • Netto provisjonsinntekter og andre inntekter: 14,0 endret. mill.kr. (11,7 mill.kr.) Sum individuelle nedskrivninger utgjør 31,5 mill.kr. og • Netto avkastning på finansielle investeringer: 8,0 sum gruppevise nedskrivninger utgjør 33,7 mill.kr. Det mill. kr. (-2,9 mill.kr.) forventes at tapene vil ligge innenfor 0,25 % av utlånspor- • Utlånsvekst før overføring til SpareBank 1 Boligkreditt teføljen. AS: 202 mill.kr. (136 mill.kr.) • Utlånsvekst etter overføring til SpareBank 1 Bolig- Beregnet skatt på ordinært resultat er 3,3 mill.kr. kreditt AS: 138 mill.kr. (82 mill.kr.) • Innskuddsvekst: -71 mill.kr (13 mill.kr.) Totalt resultat viser et overskudd på 16,5 mill.kr. Fjorårets resultat var 9,9 mill. kr. • Kapitaldekning for morbanken 14,0 % (14,50 %) Eierandel i felleskontrollert virksomhet Bankens investeringer i Samarbeidende Sparebanker AS REGNSKAPSPRINSIPPER (SpareBank 1 Gruppen) er i morbanken ført til kostpris, og i konsernregnskapet etter egenkapitalmetoden. Konsern- Som de fleste andre banker ved overgangen til IFRS fra regnskapet blir derfor påvirket av Gruppens resultat med 31.12.2007, valgte banken å føre eiendelssiden etter 1,0 mill.kr. virkelig verdis prinsipp, mens gjeldssiden ble ført til amor- tisert kost. Transaksjoner gjennomført av nærstående Amortisert kost vil si at en skal vise verdien i forhold til Det foreligger ingen transaksjoner gjennomført av kontantstrømmen. I 1. kvartal 2009 har dette resultert i nærstående som har hatt betydning på virksomhetens en oppskriving av obligasjonsporteføljen på 2 mill.kr. stilling eller resultat i løpet av perioden.
 4. 4. SpareBank 1 Nordvest 1. kvartal 2009 4 2 BALANSE Kredittrisikoen på utlånsporteføljen er bankens største risikoområde. Kredittkvaliteten generelt er stabil og god. Forvaltningskapitalen pr. 31.03.2009 er på 8.710 mill. Banken følger aktivt opp løpende engasjementer og alle kr. Dette tilsvarer en økning på 141 mill.kr. kroner eller kreditter besluttes i henhold til bevilgningsreglement. 1,6 % siden 31.12.08. Siden 31.03.2008 har forvalt- Overvåkingen av kredittrisikoen skjer gjennom risikoklas- ningskapitalen økt med 1.033 mill. kr., som tilsvarer en sifiseringssystem utviklet i samarbeid med Sparebank 1 vekst på 13,5 %. -alliansen. Likviditetssituasjonen er stabil. SpareBank 1 Boligkreditt Usikkerheten knyttet til den økonomiske utviklingen har AS er blitt et viktig instrument for banken. økt det siste året. I bankens markedsområde går salg av Likviditetstilførselen fra interbankmarkedet utgjør 3.515 spesielt nye leiligheter tregt. Banken er lite eksponert i mill.kr. hvorav 3.145 mill.kr. er obligasjonslån. Dette har leilighetsmarkedet på utbyggersiden. Tapsutviklingen i økt med 175 mill.kr. fra årsskiftet og 618 mill.kr. siden banken er avhengig av den generelle økonomiske utviklin- samme tid i fjor. gen i Norge og spesielt i Møre og Romsdal. Fortsatt op- Rentefølsomheten er 2,3 mill.kr. ved ett prosentpoengs pleves det en stor grad av optimisme i vårt fylke. endring i markedsrenten. Det forventes en økning i tap i den kommende 3-årsperi- Brutto utlån viser en økning på 138 mill.kr. tilsvarende ode. 1,8 % siden årsskiftet. I forhold til samme tidspunkt i fjor er det en vekst på 903 mill.kr. eller 13,1 %. Totalt Bankens soliditet er god. Den ansvarlige kapitalen er utgjør brutto utlån 7.777 mill.kr. Brutto utlån inkl. overført totalt på 706 mill.kr. og består av kjernekapital på 556 volum til boligkredittselskapet utgjør 8.492 mill.kr. mill.kr. og ansvarlig lån på 150 mill.kr. Kapitaldekningen for morbanken er 14,0 % pr. 31.03.2009. Regnskapet Innskuddsvolumet er fra årsskiftet gått ned med 71 er ikke revidert og overskuddet pr. 31.03.2009 er ikke mill.kr. tilsvarende 1,6 %, mens det er en vekst på 276 inkludert i beregningen av kapitaldekningen. mill.kr. eller 6,9 % fra samme tidspunkt i 2008. Totale innskudd fra kunder er 4.282 mill.kr. pr. 31.03.2009. Bankens beholdning av aksjer og obligasjoner har økt PROSJEKTER med 99 mill.kr. de siste 12 måneder og er på 578 mill. kr. Av den totale verdipapirporteføljen utgjør aksjer 141 I bankens strategiske tiltaksplan for 2009 er det besluttet mill. kr., hvorav kun 11 mill.kr. er omløpsaksjer og aksje- å gjennomføre et prosjekt for ytterligere å videreutvikle fond. Obligasjons- og sertifikatporteføljen er på 436 mill. strukturer, systemer og metodikk innenfor risikostyring- kr. Formålet med denne beholdningen er å tilfredsstille sområdet. Ernst & Young er engasjert som konsulenter retningslinjene til likvider. for å gi bistand i dette arbeidet. Det er videre iverksatt et prosjekt for å identifisere mulige kostnads- og effektiviser- ingstiltak. BESKRIVELSE AV BANKENS RISIKO- OG USIKKERHETSFAKTORER UTSIKTENE FREMOVER De ulike risiki og risikogruppene styres gjennom mål, Etterspørselen etter boliglån er fortsatt stor. Selv om rammer og fullmakter samt en struktur for oppfølging og utsiktene fremover er mer usikre internasjonalt og nasjon- kontroll basert på et godt rapporteringssystem til ledelsen alt, er optimismen i bankens regionale markedsområde og styret. fortsatt god. SpareBank 1 Nordvest fremstår som et sterkt finanshus med stor tillit i markedet. Risikofaktorene kan grupperes i strategisk- og forretnings- Med bakgrunn i økte markedsrenter og prising av risiko, messig risiko, finansiell- og operasjonell risiko fordelt på er rentenettoen under press. Det er likevel lysning i og underkategorier. Likviditets- og kredittrisiko er de vesent- med stigende verdier i obligasjonsporteføljen. Utviklingen ligste risikoområdene for banken. innen salg av forsikringsprodukter er god, mens spare-/ plasseringsområdet fortsatt er preget av børsuroen og Risikobildet og risikostyring renteutviklingen. Risikobildet har endret seg. De to siste kvartalene av Kostnadene i nominelle kroner er høyere enn fjorårets, 2008 var preget av tiltagende usikkerhet, og dette utvik- men innenfor budsjett. let seg til sterk finansuro mot slutten av fjoråret. Aksje- markedene internasjonalt og i Norge har hatt et betyde- Alliansesamarbeidet i SpareBank 1 er en viktig utvikling- lig verdifall. Banken har klart seg godt gjennom denne sarena for banken, og danner sammen med utsiktene i det perioden, og beholdt en tilfredsstillende likviditet. Det regionale markedet grunnlaget for fortsatt optimisme. forventes at også 2. kvartal 2009 vil bli preget av finan- suroen, men det er ikke behov for refinansiering av lån før Veksten i næringslivet fortsetter innenfor de fleste bran- i tredje kvartal 2009. sjer, men en økende uro relatert til valuta og rente, vil
 5. 5. SpareBank 1 Nordvest 1. kvartal 2009 3 5 gi en avtakende vekst de neste månedene innen enkelte Banken vil fortsatt ha spesiell fokus på nyskapning, kom- segment. Utsiktene er fortsatt gode innenfor olje- og gass- petanse, infrastruktur og kultur/ kulturbasert næring. sektorene, noe som vil være en sterk driver i regionen i et lengre tidsperspektiv. Styret er tilfreds med resultatet som er oppnådd så langt i 2009, og har tro på å kunne levere et tilfredsstillende Banken har fokus på miljø og klima og vil bli sertifisert resultat for året som helhet. som miljøtårnbedrift i løpet av året. Styret ønsker at banken skal være en aktiv medspiller for enkeltpersoner, organisasjoner og næringsliv i Møre og Romsdal, og ser med optimisme på mulighetene til å styrke bankens posisjon i fylket. Kristiansund N., 31.03.2009/28.04.2009 I styret for SpareBank 1 Nordvest Johnny Holmen Ole Tennfjord Ellen Engdahl Arne F. Lillevik Formann Nestformann Nanna Eriksen Røe Turid Strøm Bjørn Rød Odd Einar Folland Ansatterepresentant Administrerende direktør
 6. 6. SpareBank 1 Nordvest 1. kvartal 2009 6 4 RESULTATREGNSKAP Morbank Konsern 2008 31.03.2008 31.03.2009 Totalt resultatregnskap (tall i 1000 kr) 31.03.2009 31.03.2008 2008 574.426 127.073 122.774 Renteinntekter 122.174 127.073 574.425 405.543 89.808 83.792 Rentekostnader 83.792 89.808 405.523 168.883 37.265 38.982 Netto renteinntekter 38.982 37.265 168.902 52.844 12.652 14.007 Provisjonsinntekter 14.007 12.652 52.844 7.037 1.345 1.703 Provisjonskostnader 1.703 1.345 7.037 3.935 402 1.680 Andre driftsinntekter 1.680 695 4.316 49.742 11.709 13.984 Netto provisjons- og andre inntekter 13.984 12.002 50.123 1.955 164 6.130 Utbytte 6.130 164 1.955 46 47 0 Inntekter av eierinteresser 1.047 0 15.886 -14.183 -3.118 1.820 Netto verdiendring på finansielle eiendeler 1.820 -3.118 -14.183 -12.182 -2.907 7.950 Netto avk. på finansielle investeringer 8.997 -2.954 3.658 206.443 46.067 60.916 Sum inntekter 61.963 46.313 222.683 74.374 16.663 20.867 Personalkostnader 20.867 16.663 74.374 34.009 7.024 6.774 Administrasjonskostnader 6.774 7.024 34.009 30.178 7.172 7.795 Andre driftskostnader 7.795 7.418 30.513 138.561 30.859 35.436 Sum driftskostnader 35.436 31.105 138.896 67.882 15.208 25.480 Resultat før tap 26.527 15.208 83.787 17.525 1.542 5.678 Tap på utlån og garantier 5.678 1.542 17.525 50.357 13.666 19.802 Resultat etter tap 20.849 13.666 66.262 18.775 3.812 3.335 Skatt på ordinært resultat 3.335 3.812 18.794 0 0 0 Øvrige reultatelement 0 0 31.582 9.854 16.467 Total resultat 17.514 9.854 47.468
 7. 7. SpareBank 1 Nordvest 1. kvartal 2009 4 7 BALANSE Morbank Konsern 31.03.2009 31.03.2009 31.12.2008 Balanse (tall i 1000 kr) 31.03.2009 3/31/2008 12/31/2008 224.912 145.546 280.452 Kontanter og fordringer på sentralbanker 224.912 145.546 280.452 79.586 122.933 43.661 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 79.586 122.933 43.661 7.777.288 6.874.139 7.639.344 Brutto utlån til kunder 7.777.288 6.874.139 7.639.344 31.538 21.658 29.056 - Individuelle nedskrivninger 31.538 21.658 29.056 33.700 28.370 33.810 - Nedskrivninger på grupper av utlån 33.700 28.370 33.810 7.712.050 6.824.111 7.576.478 Netto utlån til kunder 7.712.050 6.824.111 7.576.478 436.204 374.678 415.314 Sertifikater og obligasj. med fast avkast. til virkelig verdi 436.204 374.678 415.314 93.205 68.758 80.211 Aksjer, andeler og andre egenkapitalinteresser 93.211 68.764 80.217 47.494 33.689 51.185 Investering i eierinteresser 83.281 33.689 85.925 985 985 985 Investering i konsernselskap 985 0 0 3.500 3.500 3.500 Goodwill 3.500 3.500 3.500 7.293 6.766 7.293 Utsatt skattfordel 7.293 6.766 7.293 105.162 95.599 110.654 Øvrige eiendeler 105.162 95.612 110.654 8.710.391 7.676.565 8.569.733 Sum eiendeler 8.745.199 7.675.599 8.603.494 370.125 97 240.000 Innskudd fra kredittinstitusjoner 370.125 97 240.000 4.281.919 4.004.770 4.352.955 Innskudd fra og gjeld til kunder 4.281.917 4.003.767 4.351.954 3.145.000 2.800.000 3.100.000 Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 3.145.000 2.800.000 3.100.000 132.357 130.447 112.254 Annen gjeld 132.380 130.484 112.276 200.000 200.000 200.000 Ansvarlig lånekapital 200.000 200.000 200.000 8.129.401 7.135.314 8.005.209 Sum gjeld 8.128.422 7.134.348 8.004.230 558.978 531.397 558.979 Sparebankens fond 558.978 531.397 558.979 5.545 0 5.545 Annen egenkapital 40.285 0 40.285 16.467 9.854 0 Periodens resultat 17.514 9.854 0 580.990 541.251 564.524 Sum egenkapital 616.777 541.251 599.264 8.710.391 7.676.565 8.569.733 Sum gjeld og egenkapital 8.745.199 7.675.599 8.603.494 158401 126604 150125 Betingede forpliktelser 158401 126604 150125 426195 315483 390566 Deponert for mulig F-lån i Norges Bank 426195 315483 390566 EGENKAPITALBEVEGELSE SpareBank 1 Nordvest konsern 1.kvartal 1. kvartal 1.000 kroner 2009 2008 Egenkapital pr 01.01. 599.264 548.310 Direkte føringer mot egenkapital 0 0 Korrigert implementeringseffekt IFRS 0 0 Korreksjon 0 0 Verdiendring finansielle eiendeler tilg. for salg 0 0 Estimatavvik pensjon 0 0 Overskudd 17.514 9.854 Egenkapital pr 31.03 616.778 558.164
 8. 8. SpareBank 1 Nordvest 1. kvartal 2009 8 5 HOVEDTALL SpareBank 1 Nordvest, morbank 1. kvartal 2009 1. kvartal 2008 2008 Resultatsammendrag (i 1000 kr) % (i 1000 kr) % (i 1000 kr) % Netto renteinntekter 38.982 1,82 37.265 1,96 168.883 2,01 Netto provisjons- og andre inntekter 13.984 0,65 11.709 0,61 49.742 0,69 Netto avkastning på finansielle investeringer 7.950 0,37 -2.907 -0,15 -12.182 -0,14 Sum inntekter 60.916 2,84 46.067 2,42 206.443 11,74 Sum driftskostnader 35.436 1,65 30.859 1,62 138.561 7,88 Driftsresultat før tap 25.480 1,19 15.208 0,80 67.882 3,86 Tap på utlån og garantier 5.678 0,27 1.542 0,08 17.525 1,00 Resultat før skatt og minoritetsinteresser 19.802 0,92 13.666 0,72 50.357 2,86 Skattekostnad 3.335 0,16 3.812 0,20 18.775 1,07 Minoritetsinteresser 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Resultat 16.467 0,77 9.854 0,52 31.582 1,80 1. kvartal 2009 1. kvartal 2008 2008 Lønnsomhet Egenkapitalavkastning 11,7 % 7,0 % 6,5 % Kostnadsprosent 58,2 % 67,0 % 67,1 % Balansetall Brutto utlån til kunder 7.777.288 6.874.139 7.639.344 Brutto utlån til kunder inkludert SpareBank 1 Boligkreditt 8.492.012 7.265.275 8.226.917 Innskudd fra kunder 4.281.919 4.004.770 4.352.955 Innskuddsdekning 55.1 % 58,3 % 57,4 % Utlånsvekst (brutto) siste 12 måneder 13,1 % 12,1 % 13,4 % Utlånsvekst inkludert SpareBank 1 Boligkreditt 16,9 % 18,5 % 15,4 %
 9. 9. SpareBank 1 Nordvest 1. kvartal 2009 8 9 RESULTAT FRA KVARTALSREGNSKAPENE SpareBank 1 Nordvest (i mill kroner) 1.kv 4.kv 3.kv 2.kv 1.kv 2009 2008 2008 2008 2008 Netto renteinntekter 39 50 44 38 37 Provisjonsinntekter 14 13 14 13 13 Provisjonskostnader -2 -2 -2 -2 -1 Andre driftsinntekter 2 2 1 1 0 Netto provisjons- og andre inntekter 14 13 13 12 12 Utbytte 6 0 0 2 0 Inntekter av eierinteresser 0 0 0 0 0 Netto verdiendring på finansielle eiendeler 2 -6 -7 1 -3 Netto avk. på finansielle investeringer 8 -6 -7 3 -3 Sum inntekter 61 57 50 53 46 Personalkostnader 21 21 19 17 17 Administrasjonskostnader 7 11 8 8 7 Andre driftskostnader 8 7 8 8 7 Sum driftskostnader 36 39 35 33 31 Resultat før tap 25 18 15 20 15 Tap på utlån og garantier 5 11 4 2 1 Resultat før skatt og minoritetsinteresser 20 7 11 18 14 Skattekostnad 3 6 4 5 4 Minoritetsinteresser 0 0 0 0 0 Resultat 17 1 7 13 10 Lønnsomhet Egenkapitalavkastning pr kvartal 11,7 % 5,7 % 4,7 % 9,1 % 7,0 % Kostnadsprosent 58,2 % 67,1 % 70,0 % 62,3 % 67,4 %
 10. 10. SpareBank 1 Nordvest 1. kvartal 2009 10 9 KONTANTSTRØMOPPSTILLING Morbank (tall i 1000 kr) Konsern 31.03.2008 31.03.2009 Kontantstrømoppstilling 31.03.2009 31.03.2008 9.854 16.467 Resultat 17.514 9.854 0 0 Utbytte fra datterselskapene 0 0 -16.913 0 Endringer ført direkte mot egenkapital 0 -16.913 1.542 5.678 Tap på utlån 5.678 1.542 -5.517 22.145 Tilført fra årets virksomhet 23.192 -5.517 -136.139 -141.250 Endring brutto utlån til kunder -141.250 -136.139 24.211 -35.925 Endring fordringer på kredittinstitusjoner -35.925 24.211 12.632 -71.036 Endring innskudd fra kunder -71.037 12.588 1 130.125 Endring gjeld til kredittinstitusjoner 130.125 1 70.897 -20.890 Endring sertifikater og obligasjoner -20.890 70.897 -684 5.492 Endring øvrige fordringer 5.492 -684 10.299 20.102 Endring annen kortsiktig gjeld 20.103 10.303 -24.300 -91.237 A Netto likviditetsendring fra virksomheten -90.190 -24.340 0 0 Endring varige driftsmidler 0 0 26.941 -9.303 Endring aksjer og eierinteresser -10.350 26.981 26.941 -9.303 B Netto likviditetsendring investeringer -10.350 26.981 0 45.000 Endring gjeld stiftet ved utstedelse av verdi- 45.000 0 papirer 50.000 0 Endring ansvarlig lånekapital 0 50.000 50.000 45.000 C Netto likviditetsendring finansiering 45.000 50.000 52.641 -55.540 A+B+C Netto endring likvider i året -55.540 52.641 92.905 280.452 Likviditetsbeholdning periodens start 280.452 92.905 145.546 224.912 Likviditetsbeholdning periodens slutt 224.912 145.546
 11. 11. SpareBank 1 Nordvest 1. kvartal 2009 10 11 NOTER TIL REGNSKAPET NOTE 1 REGNSKAPSPRINSIPPER 1.1 Grunnlag for utarbeidelse Delårsregnskapet for SpareBank 1 Nordvest omfatter perioden 01.01. - 31.03.09. Delårsregnskapet er utarbeidet ihht. IAS 34 Interim Financial Reporting. Dette delårsregnskapet er utarbeidet ihht. gjeldende IFRS standarder og IFRIC fortolkninger. Sammen- ligningstall for 2008 er omarbeidet i henhold til IFRS regelverket. 1.2 Segmentrapportering Et forretningssegment er en gruppering av eiendeler eller virksomhet som tilfører produkter eller tjenester, og som er gjenstand for risiko og avkastning som avviker fra andre forretningssegmenter. Segmentinformasjon er omtalt i egen note. 1.3. Valuta Transaksjoner i utenlandsk valuta er omregnet til funksjonell valuta (NOK) etter kursene på transaksjonstidspunktet. Valutatap og -gevinst som oppstår på slike transaksjoner, samt på omregning av pengeposter i utenlandsk valuta pr. 31.03., er bokført over resultatregnskapet, bortsett fra tilfeller hvor sikringsbokføring benyttes. 1.4 Varige driftsmidler Varige driftsmidler omfatter bygninger, tomter og driftsløsøre. Bygninger og driftsløsøre er bokført til kostpris fratrukket avskrivnin- ger og nedskrivninger. Tomter er bokført til kostpris. Kostpris inkluderer alle direkte henførbare kostnader knyttet til kjøpet av eien- delen. Alternativt kunne egne eiendommer blitt verdsatt til markedsverdi, noe som ville gitt en merverdi. Det er benyttet lineære avskrivninger for å allokere kostpris fratrukket evt. restverdi over driftsmidlenes brukstid. Utleid del av egne bygninger, er klassifisert som investeringseiendommer, men er ellers behandlet på samme måte. 1.5 Goodwill Goodwill fremkommer som differansen mellom kjøpesum og balanseførte verdier i oppkjøpt virksomhet etter at mer- og mindrever- dier er henført til materielle og immaterielle eiendeler på kjøpstidspunktet. Goodwill vurderes årlig mot behov for nedskrivning, og bokføres til kostpris redusert for evt. akkumulerte nedskrivninger. Ved vurdering av behov for nedskrivninger, allokeres goodwill til kontantstrømgenererende enheter. 1.6 Verdipapirer Verdipapirer består av aksjer og andeler, sertifikater og obligasjoner. Aksjer og andeler klassifiseres som enten til virkelig verdi over resultatet eller som tilgjengelig for salg. Sertifikater og obligasjoner klassifiseres som enten til virkelig verdi over resul- tatet eller som holdes til forfall. Alle finansielle instrumenter som er klassifisert som til virkelig verdi over resultatet, måles til virkelig verdi, og endring i verdi fra inngående balanse resultatføres som inntekt fra andre finansielle investeringer. Aksjer og andeler som er klassifisert som tilgjengelig for salg, måles også til virkelig verdi, men endringen i verdi føres mot egenkapitalen. 1.7 Pensjonsforpliktelser Siden de andre selskapene i konsernet ikke har ansatte, er det kun en type pensjonsavtale. Avtalen er sikret gjennom innbetalinger til forsikringsselskap eller pensjonskasser, og er bestemt av periodiske beregninger utført av aktuar. En definert ytelsesplan er en pensjonsplan som gir rett til en definert fremtidig ytelse ved oppnådd pensjonsalder, som regel bestemt av faktorer som alder, antall år ansatt og lønn. Forpliktelsen som bokføres i balansen vedr. en definert ytelsesplan er nåverdien av den definerte forpliktelsen redusert for virkelig verdi av pensjonsmidler, sammen med justeringer for ikke bokførte aktuarmessige gevinster og tap og tidligere administrasjonskostnader. Forpliktelsen knyttet til den definerte ytelsesplanen beregnes årlig av uavhengige aktuarer. Nåverdien av fremtidige definerte ytelser beregnes ved å diskontere fremtidige utbetalinger ved bruk av rentesatsen for norske statsobligasjoner justert for forskjeller i forfallstidspunkt. Estimatavvik ut over 10 prosent av det største av brutto pensjonsforpliktelser og sum pen- sjonsmidler periodiseres og resultatføres over gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid. 1.8 Innlån/gjeld Innlån og gjeld bokføres i utgangspunktet til virkelig verdi. Virkelig verdi er mottatt beløp fratrukket transaksjonskostnader. I etter- følgende perioder bokføres innlån og gjeld til amortisert kost; forskjeller mellom mottatt beløp fratrukket transaksjonskostnader og innløsningsverdi fordeles over låneperioden ved bruk av effektiv rentes metode over resultatregnskapet. 1.9 Eierandel i datterselskap og tilknyttede selskap Eierandeler i datterselskap og tilknyttede selskap skal vurderes til kost etter IFRS regelverket i selskapsregnskapet. I konsernregn- skapet blir disse eiendelene ført etter egenkapitalmetoden. Det vil si at vi løpende resultatfører vår andel av resultater i tilknyttede selskap. Datterselskapene blir konsolidert inn i konsernregnskapet.
 12. 12. SpareBank 1 Nordvest 1. kvartal 2009 12 11 NOTE 2 TAP PÅ UTLÅN OG GARANTIER (i mill. kroner) Morbank Konsern 31.03.2009 31.12.2008 31.03.2009 31.12.2008 3 9 Periodens endring i individuelle nedskrivninger 3 9 0 5 Periodens endring i nedskrivninger på grupper av utlån 0 5 1 0 Amortisert utlån 1 0 1 0 Periodens konstaterte tap hvor det tidl. er nedskrevet 1 0 2 4 Periodens konst. tap hvor det tidl. ikke er nedskrevet 2 4 -1 -1 Periodens inngang på tidl. perioders nedskrivninger -1 -1 6 17 = Periodens tapskostnader 6 17 NOTE 3 NEDSKRIVNINGER PÅ UTLÅN OG GARANTIER Morbank Konsern 31.03.2009 31.12.2008 31.03.2009 31.03.2009 29 19 Individuelle nedskrivninger ved starten av perioden 29 19 3 -1 + Økning i nedskrivning på eng. hvor det tidl. er nedskrevet 3 -1 0 -2 - Tilbakeføring av nedskrivninger fra tidligere perioder 0 -2 0 12 + Nedskrivninger på eng. hvor det tidl. ikke er nedskrevet 0 12 0 0 - Amortisert kost 0 0 0 1 - Konstaterte tap i perioden hvor det tidligere er nedskrevet 0 1 32 29 Individuelle nedskrivninger ved slutten av perioden 32 29 3 3 Konstaterte tap i perioden 3 3 NOTE 4 MISLIGHOLDTE OG TAPSUTSATTE ENGASJEMENT Morbank Konsern 31.03.2009 31.12.2008 31.03.2009 31.12.2008 Misligholdte utlån 81 86 Brutto mislighold over 90 dager 81 86 17 14 - Individuelle nedskrivninger 17 14 64 72 Netto misligholdte utlån 64 72 21% 16% Avsetningsgrad 21% 16% Andre tapsutsatte engasjement 62 27 Tapsutsatte engasjement (ikke misligholdt) 62 27 15 5 - Individuelle nedskrivninger 15 5 47 22 Netto andre tapsutsatte engasjement 47 22 24% 19% Avsetningsgrad 24% 19%
 13. 13. SpareBank 1 Nordvest 1. kvartal 2009 12 13 NOTE 5 ØVRIGE EIENDELER Morbank Konsern 31.03.2009 31.12.2008 31.03.2009 31.12.2008 49 50 Varige driftsmidler 49 50 7 4 Andre eiendeler 7 4 50 57 Forsk.bet. Ikke påløpte kontnader 50 57 106 111 Sum øvrige eiendeler 106 111 NOTE 6 ANNEN GJELD Morbank Konsern 31.03.2009 31.12.2008 31.03.2009 31.12.2008 29 32 Annen gjeld 29 32 72 51 Påløpene kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter 72 51 32 29 Avsetning for påløpte kostnader 32 29 133 112 Sum annen gjeld 133 112 NOTE 7 INNSKUDD FRA KUNDER FORDELT PÅ SEKTORER OG NÆRINGER Morbank Konsern 31.03.2009 31.12.2008 31.03.2009 31.12.2008 115 110 Jordbruk/skogbruk 115 110 119 118 Fiske/fiskeoppdrett 119 118 88 93 Industri og bergverksdrift 88 93 88 95 Kraft og vannforsyning/bygg og anlegg 88 95 91 106 Varehandel, hotell og restaurantvirksomhet 91 106 198 214 Transport og annen tjenesteytende 198 214 344 390 Eiendomsdrift 344 390 405 415 Tjenesteytende virksomhet 404 414 118 137 Offentlig forvaltning og finansielle tjenester 118 137 1.566 1.678 Sum næring 1.565 1.677 2.716 2.675 Personkunder 2.716 2.675 4.282 4.353 Sum innskudd 4.281 4.352
 14. 14. SpareBank 1 Nordvest 1. kvartal 2009 14 15 NOTE 8 UTLÅN TIL KUNDER FORDELT PÅ SEKTORER OG NÆRINGER Morbank Konsern 31.03.2009 31.12.2008 31.03.2009 31.12.2008 159 174 Jordbruk/skogbruk 159 174 318 305 Fiske/fiskeoppdrett 318 305 212 208 Industri og bergverksdrift 212 208 145 137 Kraft og vannforsyning/bygg og anlegg 145 137 338 347 Varehandel, hotell og restaurantvirksomhet 338 347 183 181 Transport og annen tjenesteytende 183 181 1.036 989 Eiendomsdrift 1.036 989 298 313 Tjenesteytende virksomhet 298 313 24 22 Offentlig forvaltning og finansielle tjenester 24 22 0 0 Ufordelt (merverdi fastrente utlån og amort. etableringsgebyr) 0 0 2.713 2.676 Sum næring 2.713 2.676 5.063 4.963 Personkunder 5.063 4.468 7.776 7.639 Brutto utlån 7.776 7.144 -31 -29 - Individuelle nedskrivninger -31 -29 -33 -34 - Nedskrivninger på grupper av utlån -33 -34 7.712 7.576 Netto utlån 7.712 7.081 NOTE 9 KAPITALDEKNING Det ble innført nye kapitaldekningsregler i Norge fra 1. januar 2007 (Basel II - EUs nye direktiv for kapitaldekning) I henhold til overgangsregler har SpareBank 1 Nordvest rapportert etter disse fra 1. kvartal 2008. Banken rapporterer disse etter standardmetoden både for konsern og morbank. Morbank 31.03.2009 31.12.2008 564 561 Kjernekapital -11 -11 - fradrag kjernekapital 50 50 Fondobligasjon 150 150 Tilleggskapital -47 -47 - fradrag tilleggskapital 0 0 - Ansvarlig kapital i andre finansinstitusjoner 0 0 - Kapitaldekningsreserve 706 703 Ansvarlig kapital 5.034 4.865 Beregningsgrunnlag - 100% 4.782 4.622 Beregningsgrunnlag IRB - 95% 11,52% 11,87% Kjernekapitalandel 14,03% 14,45% Kapitaldekning
 15. 15. SpareBank 1 Nordvest 1. kvartal 2009 14 15 NOTE 10 SEGMENTRAPPORTERING Rapportering pr segment: Konsern 31.03.09 Konsern 31.12.08 (tall i 1000 kroner) PM BM Øvrige Totalt PM BM Øvrige Totalt Resultatregnskap Netto renteinntekter 20.350 17.410 1.222 38.982 90.753 69.790 8.340 168.883 Netto renteinntekter 7.300 6.245 438 13.984 26.935 20.713 2.475 50.123 Netto provisjons- og andre inntekter 4.697 4.018 282 8.997 1.966 1.512 181 3.658 Driftskostnader 18.499 15.826 1.111 35.436 74.639 57.398 6.859 138.896 Resultat før tap pr segment 13.848 11.847 832 26.527 45.015 34.617 4.137 83.768 Tap på utlån og garantier 2.964 2.536 178 5.678 9.417 7.242 865 17.525 Resultat før skatt pr segment 10.884 9.312 654 20.849 35.597 27.375 3.271 66.243 Brutto utlån til kunder 5.065.881 2.686.898 24.509 7.777.288 4.959.238 2.656.481 23.625 7.639.344 Individuell nedskrivning utlån -788 -30.750 0 -31.538 -820 -28.236 0 -29.056 Gruppenedskrivning utlån 0 0 -33.700 -33.700 0 0 -33.810 -33.810 Andre eiendeler 0 0 1.033.149 1.033.149 0 0 1.027.016 1.027.016 Sum eiendeler pr segment 5.065.093 2.656.148 1.023.958 8.745.199 4.958.418 2.628.245 1.016.831 8.603.494 Utsatt skattfordel 2.716.061 1.446.473 118.383 4.280.917 2.674.789 1.513.241 163.924 4.351.954 Annen gjeld 0 0 3.847.505 3.847.505 0 0 3.652.276 3.652.276 Sum gjeld pr segment 2.716.061 1.446.473 3.965.888 8.128.422 2.674.789 1.513.241 3.816.200 8.004.230 Egenkapital 0 0 616.777 616.777 0 0 599.264 599.264 Sum gjeld og egenkapital pr segment 2.716.061 1.446.473 4.582.665 8.745.199 2.674.789 1.513.241 4.415.464 8.603.494 NOTE 11 ENDRING EGENKAPITAL Konsern (tall i 1000 kroner) 31.03.2009 31.03.2009 Egenkapital 01.01. 599.263 531.397 Ordinære egenkapitalbevegelser: Reduksjon gavefond 0 0 Direkte føringer mot egenkapital 0 0 Estimatavvik pensjon 0 0 Periodens resultat 17.514 9.854 Egenkapital i konsernregnskapet etter IFRS regelverket 616.777 541.251
 16. 16. SpareBank 1 Nordvest 1. kvartal 2009 Telefon 03900 www.snv.no Foto: Gunvor Austheim

×