Promoció de l'ocupació Autònoma

Autoocupació
AutoocupacióDirector-general
PROMOCIÓ DE L’OCUPACIÓ AUTÒNOMAwww.autoocupacio.org
PROMOCIÓ DE L’OCUPACIÓ AUTÒNOMA
  Finalitat
   Contribuir al finançament dels projectes destinats a la constitució
   com a treballadors/es autònoms/es o per compte propi de les
   persones en atur que figurin inscrites a les Oficines de Treball (Generalitat
   de Catalunya).

  Beneficiaris
   Persones en situació d’atur i inscrites com a demandants
   d’ocupació no ocupades a les Oficines de Treball que es constitueixin
   com a persones treballadores autònomes o per compte propi.
     Persones treballadores autònomes o per compte propi poden ser
     beneficiàries quan formin part de comunitats de béns o societats civils,
     sempre que es sol·liciti a títol personal.

     No poden ser beneficiàries les persones sòcies de societats mercantils, cooperatives i societats
     laborals, persones autònomes col·laboradores. Així mateix, queden excloses les persones
     treballadores que hagin exercit la mateixa activitat o similar amb caràcter autònom o per compte
     propi en els 6 mesos anteriors a la data d’alta al corresponent règim de la Seguretat Social.


  Normativa
   ORDRE TRE/605/2010 Bases de concessió de subvencions per a la
   promoció de l’ocupació autònoma


2012                  www.autoocupacio.org                         2
PROMOCIÓ DE L’OCUPACIÓ AUTÒNOMA
  Tipologia de subvencions
   Establiment com a persona treballadora autònoma o per compte propi
   Financera
   Assistència tècnica
  Resolució
   Dos mesos a comptar de la data en què s’ha entrat sol·licitud al registre.
  Justificació
   Acreditació despeses efectuades mitjançant factures amb comprovant de
   pagament, rebuts, transferències o altra documentació acreditativa i
   documents bancaris acreditatius del seu pagament efectiu.
     Les subvencions establiment com a persona treballadora autònoma o per
     compte propi i la financera, la data de les factures ha d’estar compresa
     entre 6 mesos anteriors a la data d’alta en el corresponent règim de la
     Seguretat Social i 2 mesos posteriors a la data esmentada.

  Pagament
     Pagament del 100% de la subvenció concedida un cop s’ha justificat
     Cofinançament del Fons Social Europeu (FSE) i sotmès a règim de mínimis

2012              www.autoocupacio.org                 3
1. ESTABLIMENT COM A PERSONA TREBALLADORA
  AUTÒNOMA O PER COMPTE PROPI
  Objectiu
   Facilitar a les persones en situació d’atur l’inici de l’activitat com a
   persones treballadores autònomes o per compte propi.

  Quantia
      Persones en situació d’atur en general en general:     4.000 €
      Joves en situació d’atur de 30 anys o menys:        4.500 €
      Dones en situació d’atur:                 5.000 €
      Homes en situació d’atur amb discapacitat:         8.000 €
      Dones en situació d’atur amb discapacitat:         9.000 €
      Les subvencions a dones víctimes de violència de gènere s’incrementen en un 10%


  Presentació de sol·licitud
   Com a màxim dos mesos desprès de:
      • Data d’alta al corresponent règim de la Seguretat Social
      • Data d’alta a la mutualitat del col·legi professional


2012                www.autoocupacio.org                   4
1. ESTABLIMENT COM A PERSONA TREBALLADORA
  AUTÒNOMA O PER COMPTE PROPI (II)
  Requisits addicionals

     Fer una despesa necessària per a l’exercici de l’activitat per una quantia
     no inferior a 5.000 euros, un 70%, com a mínim, en immobilitzat i
     la resta en despeses d’explotació, sense incloure IVA o, si s’escau,
     els impostos indirectes equivalents quan siguin susceptibles de recuperació
     o compensació.

     No haver obtingut subvenció per a l’establiment com a persona
     treballadora autònoma o per compte propi, o subvenció a fons perdut o
     renda de subsistència en els tres exercicis anteriors a l’exercici en el qual
     es presenta la sol·licitud de subvenció per a l’establiment com a persona
     treballadora autònoma o per compte propi.

     Elaborar una memòria econòmica i explicativa de l’activitat a realitzar.
     Acreditar la viabilitat del pla d’empresa mitjançant un informe emès per
     una entitat col·laboradora de la Direcció General d'Economia Cooperativa i
     Creació d'Empreses
2012               www.autoocupacio.org                  5
2. FINANCERA

  Objectiu
   Reduir els interessos de préstecs destinats a finançar inversions per a
   l’establiment com a persona treballadora autònoma.

  Quantia
   Reducció de 4 punts el tipus d’interès fixat per l’entitat financera, pública o
   privada, que concedeixi el préstec i es pagarà en un sol cop, en quantia
   calculada com si la subvenció es merités cada any de la seva durada,
   inclòs el possible període de carència. Subvenció màxima: 3.000 €.
     En el cas de Microcrèdits concedits pel ICO o per altres entitats de crèdit,
     la subvenció pot arribar a ser el cost total de les despeses financeres, amb
     els límits que s’estableixen a l’apartat anterior.

  Presentació de sol·licitud
   Com a màxim dos mesos desprès de:
      • Data d’alta al corresponent règim de la Seguretat Social
      • Data d’alta a la mutualitat del col·legi professional2012               www.autoocupacio.org                  6
2. FINANCERA (II)
  Requisits
     Tenir concedit un préstec per la inversió necessària per inici de l’activitat.
     Fer una despesa necessària per a l’exercici de l’activitat per una quantia
     no inferior a 5.000 euros, un 70%, com a mínim, en immobilitzat i
     la resta en despeses d’explotació, sense incloure IVA o, si s’escau,
     els impostos indirectes equivalents quan siguin susceptibles de recuperació
     o compensació.
    Els préstecs a subvencionar han de complir els requisits següents:
     Termini d’amortització mínim de 3 anys i es poden establir períodes
     de carència d’amortització de principal.
     No poden ser cancel·lats durant el primer any de vigència. Si es produeix aquesta
     cancel·lació, el beneficiari ha de retornar a la Tresoreria de la Generalitat de
     Catalunya la totalitat de la subvenció rebuda.
     Si la cancel·lació anticipada es produeix transcorregut el primer any, s’ha d’efectuar
     el reintegrament de la part de la subvenció no meritada.
     Almenys el 70% del préstec s’ha de destinar a finançar inversions en
     immobilitzat, i es pot destinar un 30% a finançar despeses d’explotació.
     Subvenció s’ha d’abonar directament en un sol cop en un compte que el
     beneficiari/a ha de mantenir obert en l’entitat financera que li hagi
     concedit el préstec.

2012                www.autoocupacio.org                     7
2. FINANCERA (III)

  Requisits
     Quan dues o més persones obtenen conjuntament un préstec, l’import s’ha
     de dividir entre tantes prestatàries com hi hagi, d’acord amb el que
     correspongui a cadascuna d’elles.
     Tipus d’interès del préstec pot ser fix o variable, prenent com a referència
     per al càlcul de la subvenció el que fixa l’entitat de crèdit en el moment de
     la concessió del préstec.
     No es pot subvencionar un préstec que ja hagi estat subvencionat.
     No són subvencionables els contractes de pòlissa de crèdit, lísing o
     arrendament financer, ni altres contractes diferents del préstec.
     No es pot obtenir aquesta subvenció fins que hagin passat tres anys des
     de la liquidació del préstec objecte de subvenció.
     La data del préstec ha de ser d’un període comprés entre els 6 mesos
     anteriors a la data d’alta en el corresponent règim de la Seguretat Social i
     els 2 mesos posteriors a aquesta data.
     Elaborar una memòria econòmica i explicativa de l’activitat a realitzar.
     Acreditar la viabilitat del pla d’empresa mitjançant un informe emès per
     una entitat col·laboradora de la Direcció General d'Economia Cooperativa i
     Creació d'Empreses

2012               www.autoocupacio.org                  8
3. ASSISTÈNCIA TÈCNICA
  Objectiu
     Finançar parcialment la contractació, durant la posada en marxa de
     l’activitat, dels serveis externs necessaris per millorar l’exercici de
     l’activitat empresarial (àrees organització, comercialització, producció,
     finançament o altres anàlogues), amb especial atenció a accions
     destinades al foment de les agrupacions de caràcter empresarial i
     col·laboracions entre persones treballadores autònomes.
     L’assistència tècnica pot consistir en alguna de les modalitats següents:
      • Serveis externs necessaris de millora de l’exercici de l’activitat com a
       persona treballadora autònoma en àrees de producció, organització,
       comercialització, finançament i altres de naturalesa anàloga.
      • Pla de viabilitat d’agrupacions i les col·laboracions entre persones
       treballadores autònomes.

  Quantia
     Fins el 75% del cost del servei prestat, amb un màxim de 1.000 €.
     Fins al 75% del cost del servei prestat, amb un màxim de 5.000 € en el
     cas de les accions de foment de les agrupacions i col·laboracions entre
     persones treballadores autònomes.2012               www.autoocupacio.org                  9
3. ASSISTÈNCIA TÈCNICA (II)
  Presentació de sol·licitud
     Com a màxim dos mesos després de la finalització actuació objecte
     de subvenció, sempre que siguin dins dels dos anys posteriors a:
      • Data d’alta al corresponent règim de la Seguretat Social
      • Data d’alta a la mutualitat del col·legi professional
     Per actuacions dutes a terme en els tres mesos anteriors a la data d’alta,
     la sol·licitud s’ha de presentar en els dos mesos posteriors a la data
     esmentada.

  Requisits
     Els serveis d’assistència són els que es realitzin en el període comprès
     entre els tres mesos anteriors a la data d’alta al corresponent règim de
     la Seguretat Social o la data d’alta en la mutualitat del col·legi professional
     i el dos anys posteriors a la data esmentada.
     Aquesta assistència tècnica ha de ser prestada per:
      • Personal consultor amb experiència mínima de tres anys en
       assessorament a persones emprenedores.
      • Associacions intersectorial de persones treballadores autònomes i amb
       prou implantació en l’àmbit territorial corresponent.
      • Altres persones jurídiques o persones físiques especialitzades que
       reuneixin garanties de solvència professional.

2012               www.autoocupacio.org                 10
Per més informació

www.autoocupacio.org

 902 12 12 18
1 de 11

Recomendados

Capitalització de l'atur por
Capitalització de l'aturCapitalització de l'atur
Capitalització de l'aturAutoocupació
384 vistas7 diapositivas
Md sa-02 sessió informativa d'autoocupació por
Md sa-02 sessió informativa d'autoocupacióMd sa-02 sessió informativa d'autoocupació
Md sa-02 sessió informativa d'autoocupacióAutoocupació
362 vistas40 diapositivas
Economia cooperativa 2010 por
Economia cooperativa 2010Economia cooperativa 2010
Economia cooperativa 2010Autoocupació
334 vistas11 diapositivas
Línia emprenedors - 2010 por
Línia emprenedors - 2010 Línia emprenedors - 2010
Línia emprenedors - 2010 Autoocupació
235 vistas6 diapositivas
Jornada Noves Línies de Finançament 2009. Oficina Serveis a l'Empresa por
Jornada Noves Línies de Finançament 2009. Oficina Serveis a l'EmpresaJornada Noves Línies de Finançament 2009. Oficina Serveis a l'Empresa
Jornada Noves Línies de Finançament 2009. Oficina Serveis a l'EmpresaRubiempresa
219 vistas22 diapositivas
Forma't por
Forma'tForma't
Forma'tmlorda
270 vistas13 diapositivas

Más contenido relacionado

Similar a Promoció de l'ocupació Autònoma

130315 financament-acc1 o-presentacio por
130315 financament-acc1 o-presentacio130315 financament-acc1 o-presentacio
130315 financament-acc1 o-presentacioCerdanyola Oberta
226 vistas19 diapositivas
Guia tècnica sobre cooperatives por
Guia tècnica sobre cooperativesGuia tècnica sobre cooperatives
Guia tècnica sobre cooperativesBarcelona Activa
358 vistas2 diapositivas
Guia tècnica sobre cooperatives por
Guia tècnica sobre cooperativesGuia tècnica sobre cooperatives
Guia tècnica sobre cooperativesBarcelona Activa amb l’ESS
247 vistas2 diapositivas
Resum de mesures econòmiques pel Covid-19 a Sabadell por
Resum de mesures econòmiques pel Covid-19 a SabadellResum de mesures econòmiques pel Covid-19 a Sabadell
Resum de mesures econòmiques pel Covid-19 a SabadelliSabadell
2K vistas30 diapositivas
Ajuts a l'activitat productiva i l'ocupació davant els efectes del coronavirus por
Ajuts a l'activitat productiva i l'ocupació davant els efectes del coronavirusAjuts a l'activitat productiva i l'ocupació davant els efectes del coronavirus
Ajuts a l'activitat productiva i l'ocupació davant els efectes del coronavirusAgència per a la Competitivitat de l'empresa - ACCIÓ
1.1K vistas38 diapositivas
Fonts de Finançament por
Fonts de FinançamentFonts de Finançament
Fonts de FinançamentJosep Palmarola
241 vistas31 diapositivas

Similar a Promoció de l'ocupació Autònoma(20)

Resum de mesures econòmiques pel Covid-19 a Sabadell por iSabadell
Resum de mesures econòmiques pel Covid-19 a SabadellResum de mesures econòmiques pel Covid-19 a Sabadell
Resum de mesures econòmiques pel Covid-19 a Sabadell
iSabadell2K vistas
M6. Autoocupació. Crea la teva pròpia empresa por tcborges
M6. Autoocupació. Crea la teva pròpia empresaM6. Autoocupació. Crea la teva pròpia empresa
M6. Autoocupació. Crea la teva pròpia empresa
tcborges347 vistas
Serveis suport a les persones emprenedores, Ajuntament Prat Llobregat por Setmana drets joventut
Serveis suport a les persones emprenedores, Ajuntament Prat LlobregatServeis suport a les persones emprenedores, Ajuntament Prat Llobregat
Serveis suport a les persones emprenedores, Ajuntament Prat Llobregat
El FinançAment En L’Empresa I por Laura
El FinançAment En L’Empresa IEl FinançAment En L’Empresa I
El FinançAment En L’Empresa I
Laura9.8K vistas
Salari jmuntaner por jmuntaner
Salari jmuntanerSalari jmuntaner
Salari jmuntaner
jmuntaner186 vistas

Más de Autoocupació

Presentació CP'AC 2014 por
Presentació CP'AC 2014Presentació CP'AC 2014
Presentació CP'AC 2014Autoocupació
2K vistas14 diapositivas
Presentacio cpac 2013 por
Presentacio cpac 2013Presentacio cpac 2013
Presentacio cpac 2013Autoocupació
697 vistas13 diapositivas
Informe Anual 2012 por
Informe Anual 2012Informe Anual 2012
Informe Anual 2012Autoocupació
668 vistas12 diapositivas
Informe Anual 2011 por
Informe Anual 2011Informe Anual 2011
Informe Anual 2011Autoocupació
687 vistas12 diapositivas
Catàleg de serveis per a la creació d'empreses - 2012 por
Catàleg de serveis per a la creació d'empreses - 2012Catàleg de serveis per a la creació d'empreses - 2012
Catàleg de serveis per a la creació d'empreses - 2012Autoocupació
4.4K vistas19 diapositivas
Felicitación ESBAN por
Felicitación ESBANFelicitación ESBAN
Felicitación ESBANAutoocupació
267 vistas1 diapositiva

Más de Autoocupació(20)

Catàleg de serveis per a la creació d'empreses - 2012 por Autoocupació
Catàleg de serveis per a la creació d'empreses - 2012Catàleg de serveis per a la creació d'empreses - 2012
Catàleg de serveis per a la creació d'empreses - 2012
Autoocupació4.4K vistas
Presentació del nou programa de microcrèdits de la Fundació CP'AC al BizBarce... por Autoocupació
Presentació del nou programa de microcrèdits de la Fundació CP'AC al BizBarce...Presentació del nou programa de microcrèdits de la Fundació CP'AC al BizBarce...
Presentació del nou programa de microcrèdits de la Fundació CP'AC al BizBarce...
Autoocupació362 vistas
CPAC us desitja Bon Nadal por Autoocupació
CPAC us desitja Bon NadalCPAC us desitja Bon Nadal
CPAC us desitja Bon Nadal
Autoocupació246 vistas
ESBAN os desea Feliz Navidad por Autoocupació
ESBAN os desea Feliz NavidadESBAN os desea Feliz Navidad
ESBAN os desea Feliz Navidad
Autoocupació199 vistas
BANC us desitja Bon Nadal por Autoocupació
BANC us desitja Bon Nadal BANC us desitja Bon Nadal
BANC us desitja Bon Nadal
Autoocupació213 vistas
Oferta Formativa CPAC 2010 por Autoocupació
Oferta Formativa CPAC 2010Oferta Formativa CPAC 2010
Oferta Formativa CPAC 2010
Autoocupació251 vistas
Catàleg de serveis per a la creació d'empreses - 2010 por Autoocupació
Catàleg de serveis per a la creació d'empreses - 2010Catàleg de serveis per a la creació d'empreses - 2010
Catàleg de serveis per a la creació d'empreses - 2010
Autoocupació316 vistas
1229 Pt Sur Auto Entrepr A3 por Autoocupació
1229 Pt Sur Auto Entrepr A31229 Pt Sur Auto Entrepr A3
1229 Pt Sur Auto Entrepr A3
Autoocupació475 vistas
Complet Es Barroso Europe 2020 Es Version por Autoocupació
Complet Es Barroso  Europe 2020  Es VersionComplet Es Barroso  Europe 2020  Es Version
Complet Es Barroso Europe 2020 Es Version
Autoocupació503 vistas
Consulta Sobre La Futura Estrategia «Ue 2020» por Autoocupació
Consulta Sobre La Futura Estrategia «Ue 2020»Consulta Sobre La Futura Estrategia «Ue 2020»
Consulta Sobre La Futura Estrategia «Ue 2020»
Autoocupació248 vistas
30 Compromisos Per A L’Ocupació, El Teixit EconòMic I El Desenvolupament Soci... por Autoocupació
30 Compromisos Per A L’Ocupació, El Teixit EconòMic I El Desenvolupament Soci...30 Compromisos Per A L’Ocupació, El Teixit EconòMic I El Desenvolupament Soci...
30 Compromisos Per A L’Ocupació, El Teixit EconòMic I El Desenvolupament Soci...
Autoocupació309 vistas
2 2 Principales Medidas Ley EconomíA Sostenible por Autoocupació
2 2 Principales Medidas Ley EconomíA Sostenible2 2 Principales Medidas Ley EconomíA Sostenible
2 2 Principales Medidas Ley EconomíA Sostenible
Autoocupació275 vistas
2 4 Anteproyecto Ley Economia Sostenible por Autoocupació
2 4 Anteproyecto Ley Economia Sostenible2 4 Anteproyecto Ley Economia Sostenible
2 4 Anteproyecto Ley Economia Sostenible
Autoocupació363 vistas

Promoció de l'ocupació Autònoma

 • 1. PROMOCIÓ DE L’OCUPACIÓ AUTÒNOMA www.autoocupacio.org
 • 2. PROMOCIÓ DE L’OCUPACIÓ AUTÒNOMA  Finalitat  Contribuir al finançament dels projectes destinats a la constitució com a treballadors/es autònoms/es o per compte propi de les persones en atur que figurin inscrites a les Oficines de Treball (Generalitat de Catalunya).  Beneficiaris  Persones en situació d’atur i inscrites com a demandants d’ocupació no ocupades a les Oficines de Treball que es constitueixin com a persones treballadores autònomes o per compte propi.  Persones treballadores autònomes o per compte propi poden ser beneficiàries quan formin part de comunitats de béns o societats civils, sempre que es sol·liciti a títol personal. No poden ser beneficiàries les persones sòcies de societats mercantils, cooperatives i societats laborals, persones autònomes col·laboradores. Així mateix, queden excloses les persones treballadores que hagin exercit la mateixa activitat o similar amb caràcter autònom o per compte propi en els 6 mesos anteriors a la data d’alta al corresponent règim de la Seguretat Social.  Normativa  ORDRE TRE/605/2010 Bases de concessió de subvencions per a la promoció de l’ocupació autònoma 2012 www.autoocupacio.org 2
 • 3. PROMOCIÓ DE L’OCUPACIÓ AUTÒNOMA  Tipologia de subvencions  Establiment com a persona treballadora autònoma o per compte propi  Financera  Assistència tècnica  Resolució  Dos mesos a comptar de la data en què s’ha entrat sol·licitud al registre.  Justificació  Acreditació despeses efectuades mitjançant factures amb comprovant de pagament, rebuts, transferències o altra documentació acreditativa i documents bancaris acreditatius del seu pagament efectiu.  Les subvencions establiment com a persona treballadora autònoma o per compte propi i la financera, la data de les factures ha d’estar compresa entre 6 mesos anteriors a la data d’alta en el corresponent règim de la Seguretat Social i 2 mesos posteriors a la data esmentada.  Pagament  Pagament del 100% de la subvenció concedida un cop s’ha justificat  Cofinançament del Fons Social Europeu (FSE) i sotmès a règim de mínimis 2012 www.autoocupacio.org 3
 • 4. 1. ESTABLIMENT COM A PERSONA TREBALLADORA AUTÒNOMA O PER COMPTE PROPI  Objectiu  Facilitar a les persones en situació d’atur l’inici de l’activitat com a persones treballadores autònomes o per compte propi.  Quantia  Persones en situació d’atur en general en general: 4.000 €  Joves en situació d’atur de 30 anys o menys: 4.500 €  Dones en situació d’atur: 5.000 €  Homes en situació d’atur amb discapacitat: 8.000 €  Dones en situació d’atur amb discapacitat: 9.000 € Les subvencions a dones víctimes de violència de gènere s’incrementen en un 10%  Presentació de sol·licitud  Com a màxim dos mesos desprès de: • Data d’alta al corresponent règim de la Seguretat Social • Data d’alta a la mutualitat del col·legi professional 2012 www.autoocupacio.org 4
 • 5. 1. ESTABLIMENT COM A PERSONA TREBALLADORA AUTÒNOMA O PER COMPTE PROPI (II)  Requisits addicionals  Fer una despesa necessària per a l’exercici de l’activitat per una quantia no inferior a 5.000 euros, un 70%, com a mínim, en immobilitzat i la resta en despeses d’explotació, sense incloure IVA o, si s’escau, els impostos indirectes equivalents quan siguin susceptibles de recuperació o compensació.  No haver obtingut subvenció per a l’establiment com a persona treballadora autònoma o per compte propi, o subvenció a fons perdut o renda de subsistència en els tres exercicis anteriors a l’exercici en el qual es presenta la sol·licitud de subvenció per a l’establiment com a persona treballadora autònoma o per compte propi.  Elaborar una memòria econòmica i explicativa de l’activitat a realitzar.  Acreditar la viabilitat del pla d’empresa mitjançant un informe emès per una entitat col·laboradora de la Direcció General d'Economia Cooperativa i Creació d'Empreses 2012 www.autoocupacio.org 5
 • 6. 2. FINANCERA  Objectiu  Reduir els interessos de préstecs destinats a finançar inversions per a l’establiment com a persona treballadora autònoma.  Quantia  Reducció de 4 punts el tipus d’interès fixat per l’entitat financera, pública o privada, que concedeixi el préstec i es pagarà en un sol cop, en quantia calculada com si la subvenció es merités cada any de la seva durada, inclòs el possible període de carència. Subvenció màxima: 3.000 €.  En el cas de Microcrèdits concedits pel ICO o per altres entitats de crèdit, la subvenció pot arribar a ser el cost total de les despeses financeres, amb els límits que s’estableixen a l’apartat anterior.  Presentació de sol·licitud  Com a màxim dos mesos desprès de: • Data d’alta al corresponent règim de la Seguretat Social • Data d’alta a la mutualitat del col·legi professional 2012 www.autoocupacio.org 6
 • 7. 2. FINANCERA (II)  Requisits  Tenir concedit un préstec per la inversió necessària per inici de l’activitat.  Fer una despesa necessària per a l’exercici de l’activitat per una quantia no inferior a 5.000 euros, un 70%, com a mínim, en immobilitzat i la resta en despeses d’explotació, sense incloure IVA o, si s’escau, els impostos indirectes equivalents quan siguin susceptibles de recuperació o compensació. Els préstecs a subvencionar han de complir els requisits següents:  Termini d’amortització mínim de 3 anys i es poden establir períodes de carència d’amortització de principal. No poden ser cancel·lats durant el primer any de vigència. Si es produeix aquesta cancel·lació, el beneficiari ha de retornar a la Tresoreria de la Generalitat de Catalunya la totalitat de la subvenció rebuda. Si la cancel·lació anticipada es produeix transcorregut el primer any, s’ha d’efectuar el reintegrament de la part de la subvenció no meritada.  Almenys el 70% del préstec s’ha de destinar a finançar inversions en immobilitzat, i es pot destinar un 30% a finançar despeses d’explotació.  Subvenció s’ha d’abonar directament en un sol cop en un compte que el beneficiari/a ha de mantenir obert en l’entitat financera que li hagi concedit el préstec. 2012 www.autoocupacio.org 7
 • 8. 2. FINANCERA (III)  Requisits  Quan dues o més persones obtenen conjuntament un préstec, l’import s’ha de dividir entre tantes prestatàries com hi hagi, d’acord amb el que correspongui a cadascuna d’elles.  Tipus d’interès del préstec pot ser fix o variable, prenent com a referència per al càlcul de la subvenció el que fixa l’entitat de crèdit en el moment de la concessió del préstec.  No es pot subvencionar un préstec que ja hagi estat subvencionat.  No són subvencionables els contractes de pòlissa de crèdit, lísing o arrendament financer, ni altres contractes diferents del préstec.  No es pot obtenir aquesta subvenció fins que hagin passat tres anys des de la liquidació del préstec objecte de subvenció.  La data del préstec ha de ser d’un període comprés entre els 6 mesos anteriors a la data d’alta en el corresponent règim de la Seguretat Social i els 2 mesos posteriors a aquesta data.  Elaborar una memòria econòmica i explicativa de l’activitat a realitzar.  Acreditar la viabilitat del pla d’empresa mitjançant un informe emès per una entitat col·laboradora de la Direcció General d'Economia Cooperativa i Creació d'Empreses 2012 www.autoocupacio.org 8
 • 9. 3. ASSISTÈNCIA TÈCNICA  Objectiu  Finançar parcialment la contractació, durant la posada en marxa de l’activitat, dels serveis externs necessaris per millorar l’exercici de l’activitat empresarial (àrees organització, comercialització, producció, finançament o altres anàlogues), amb especial atenció a accions destinades al foment de les agrupacions de caràcter empresarial i col·laboracions entre persones treballadores autònomes.  L’assistència tècnica pot consistir en alguna de les modalitats següents: • Serveis externs necessaris de millora de l’exercici de l’activitat com a persona treballadora autònoma en àrees de producció, organització, comercialització, finançament i altres de naturalesa anàloga. • Pla de viabilitat d’agrupacions i les col·laboracions entre persones treballadores autònomes.  Quantia  Fins el 75% del cost del servei prestat, amb un màxim de 1.000 €.  Fins al 75% del cost del servei prestat, amb un màxim de 5.000 € en el cas de les accions de foment de les agrupacions i col·laboracions entre persones treballadores autònomes. 2012 www.autoocupacio.org 9
 • 10. 3. ASSISTÈNCIA TÈCNICA (II)  Presentació de sol·licitud  Com a màxim dos mesos després de la finalització actuació objecte de subvenció, sempre que siguin dins dels dos anys posteriors a: • Data d’alta al corresponent règim de la Seguretat Social • Data d’alta a la mutualitat del col·legi professional  Per actuacions dutes a terme en els tres mesos anteriors a la data d’alta, la sol·licitud s’ha de presentar en els dos mesos posteriors a la data esmentada.  Requisits  Els serveis d’assistència són els que es realitzin en el període comprès entre els tres mesos anteriors a la data d’alta al corresponent règim de la Seguretat Social o la data d’alta en la mutualitat del col·legi professional i el dos anys posteriors a la data esmentada.  Aquesta assistència tècnica ha de ser prestada per: • Personal consultor amb experiència mínima de tres anys en assessorament a persones emprenedores. • Associacions intersectorial de persones treballadores autònomes i amb prou implantació en l’àmbit territorial corresponent. • Altres persones jurídiques o persones físiques especialitzades que reuneixin garanties de solvència professional. 2012 www.autoocupacio.org 10