Publicidad
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

L'activitat econòmica

 1. L’ACTIVITAT ECONÒMICA
 2. La paraula economia prové del grec: significa organitzar la casa. L’economia és la ciència que s’ocupa de la manera com s’administren i aprofiten els recursos escassos per satisfer les necessitats humanes. L’economia és una ciència social.
 3. Necessitat: desig de satisfer una cosa? Millor: estat de carència: em fa falta alguna cosa. Son totes iguals? Necessitats primàries: lligades a la condició humana i per tant relacionades amb la subsistència. Necessitats secundàries: són més prescindibles, la seva satisfacció augmenta el benestar.
 4. Les necessitats es satisfan amb BENS i SERVEIS: els primers són materials i els segons, immaterials.
 5. Segons el grau d’escassetat es poden distingir entre: BENS LLIURES BENS ECONÒMICS.
 6. Públics/Privats Duradors/ No duradors
 7. La producció de béns ha anat canviant al llarg de la Història:
 8. L’ACTIVITAT ECONÒMICA és tot procés d’obtenció de productes i serveis per cobrir les necessitats de les persones (aliments, roba, atenció mèdica, cultura...). Presenta tres fases: Fases Producció, Distribució Consum.
 9. Els protagonistes de les activitats econòmiques són ELS AGENTS ECONÒMICS: Les famílies, les empreses i l’Estat.
 10. 1.- Les famílies. En economia: unitat formada per una o més persones.  Doble paper:  Participació en la producció.  Consum de béns i serveis.
 11. 2. Les empreses o unitats de producció: són les que prenen les decisions sobre la producció de béns i serveis, per a vendre’ls als consumidors o a d’altres empreses i obtenir l’objectiu que s’han fixat. La seva funció és elaborar o transformar els béns i prestar els serveis de manera que siguin aptes per al consum o per a la seva utilització com a béns d’inversió. Les empreses poden perseguir diversos objectius. El més freqüent és l’obtenció dels màxims beneficis, però també assolir una determinada quota de mercat, competir en preus... Els beneficis que obtenen tenen tres destinacions : • remunerar el seus propietaris o empresaris (socis, accionistes...) • pagar les seves càrregues financeres i fiscals • i emprendre noves inversions. Cerca satisfer necessitats individuals
 12. Tipus d’empreses: Segons la propietat: Segons la mida (núm. treballadors/ facturació): Segons núm. de propietaris: Públiques Microempresa Privades Gran empresa Empresa mitjana 50-250 Empresa petita 50 Individuals Diversos propietaris SL SA MULTINACIONALS Mixtes
 13. Les empreses multinacionals (EMN) o empreses transnacionals són aquelles que no només estan establertes al seu país d'origen, sinó que també es constitueixen en altres països per realitzar les seves activitats. Les multinacionals tenen capacitat d'expandir la producció i altres operacions al voltant del món, així com de mobilitzar plantes industrials d'un país a un altre. Els processos de fusió i les aliances entre elles, els permeten arribar a un creixent poder i influència en l'economia mundial. La seva filosofia té un concepte global, mantenen un punt de vista mundial en els seus negocis sobre els mercats (clients), serveis i productes, sota el qual conceben al món sencer com el seu mercat objectiu. Aquestes empreses es caracteritzen per l'ocupació de treballadors tant del país d'origen com del país on es van establir.
 14. 3.-L’estat.Sector públic: serien les administracions públiques que treuen una part de les rendes dels altres agents econòmics i la destinen a la producció de béns públics i a altres activitats d’interès general. Acompleix les funcions econòmiques fonamentals :  Elaboració de normes.  Subvencions i d’altres ajuts.  Crea empreses.  Serveis públics.  Genera llocs de treball. Per finançar aquestes actuacions, recapta impostos.
 15. Els FACTORS PRODUCTIUS. Són els elements bàsics que s’utilitzen en la producció i distribució de béns i serveis. •El treball •Els recursos naturals •El capital •La tecnologia.
 16. 1.-El treball. És l’activitat humana, física o intel·lectual, necessària per produir béns i serveis. Formes d’ocupació Per compte alièAutònoms Regulació laboral Contracte laboral Negociació col.ectiva Estat Patronal Sindicats
 17. a) Aquelles persones que fan una activitat remunerada són POBLACIÓ OCUPADA. Aquelles persones que formen el mercat de treball són la POBLACIÓ ACTIVA i dintre d’ella distingim: b) Aquelles persones que busquen feina són la POBLACIÓ ATURADA
 18. La POBLACIÓ NO ACTIVA són tots els que no duen a terme cap treball remunerat.
 19. En La nostra societat el treball es reconegut com un DRET i com un DEURE A Espanya l’Estatut dels Treballadors destaca entre altres els següents drets: ocupació efectiva, lliure elecció de professió, promoció en la feina, no discriminació... I els següents deures: complir amb les obligacions del treball, respectar les mesures de seguretat i higiene...
 20. La lluita per el reconeixement dels drets dels treballadors es va iniciar amb les associacions obreres aparegudes al s XIX. Avui en dia, als països democràtics, són els SINDICATS els que representen els interessos dels treballadors i participen en les negociacions col·lectives.
 21. 2.- Els recursos naturals.
 22. 3.- El capital.
 23. 4.- La tecnologia. Producció manual Producció mecanitzada Producció tecnificada
 24. Les Activitats Econòmiques es classifiquen en: sectors econòmics.
 25. La distribució de la població activa en els tres sectors econòmics ens dóna una informació important sobre els grau de desenvolupament de les societats.
 26. Els sistemes econòmics. Manera com s’organitza econòmicament una societat.
 27. El sistema de subsistència.  Sistema tradicional.  Autoproducció.  Mercat local.  Societats subdesenvolupades.
 28. El sistema comunista.  Sistema de planificació central.  Control de l’Estat.  Cuba, Corea del Nord i la Xina. EstàtuadeKimIl-Sung, antic dirigent deCoreadel Nord,aPyongyang.
 29. El sistema capitalista.  Propietat privada.  Benefici.  Llei de l’oferta i la demanda.  Lliure competència.  Sistema predominant al món.
 30. Indicadors econòmics i socials Els indicadors ens faciliten informació sobre la situació actual i les perspectives de futur de l’economia d’un país. Són els següents: PIB: Producte interior brut. Valor total dels béns i serveis produïts per un país durant un any. PNB: Producte nacional brut. Valor del conjunt de béns i serveis produïts per un país del qual es resta la part generada per els estrangers i es suma la part dels ciutadans que resideixen a l’estranger. Els indicadors socials donen una sèrie de dades per mesurar aspectes que tenen incidència directa sobre la població. (Taxa mortalitat infantil, esperança de vida, índex d’escolarització... IDH: Índex de desenvolupament humà. El calcula la ONU i s’obté valorant l’esperança de vida al néixer, grau d’instrucció i nivell de renda, entre altres.
Publicidad