Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
DISSENY PARTICULARPLURILILNGÜE(Programa d’Ensenyament en Valencià)
JUSTIFICACIÓEl plantejament inicial que justifica l’elaboració d’aquest és la importànciaque per als/les mestres d’aquest ...
f) Desenvolupar habilitats comunicatives en diferents llenguatges i formesd’expressió.g) Iniciar-se en les habilitats logi...
h) Conèixer els fets més rellevants de la història d’Espanya, amb especialreferència als relatius a la Comunitat Valencian...
CRONOGRAMA DEL DISSENY PARTICULAR DEL PROGRAMA DEL PLA                  D’ENSENYAMENT PLURILINGÜE (PEV) ...
2
PRIMÀRIA  CICLE     ÀREES EN         ÀREES EN         VALENCIÀ         CASTELLÀ EDUCACIÓ  ...
C. Moments  i seqüència d`introducció sistemàtica de la   lectura i l’escriptura en valencià , castellà i llengua   ...
discursos, integrats en tasques en què es construeixen coneixementssignificatius i funcionals, en lloc d’exercir un contro...
regles socio-comunicatives mitjançant les quals s`adequa el discurs alcontext; l`atenció a la coherència i a la cohesió de...
projectes,..., en diferent època del curs, i no reptar als alumnes quan fanproduccions verbals aproximades.D.4. Metodologi...
•  Considerar les necessitats de l’alumnat a l’hora de planificar la    intervenció didàctica.  •  Partir d’activita...
podem aprendre’ls o construir-los quan aprenen una llengua i transferir-losa l’aprenentatge de les altres; no cal treballa...
☼ La planificació del suport per l’alumnat nouvingut tindrà els següentsobjectius:1. Dotar l’alumnat, el més prompte possi...
nivell, serà avaluat d’acord amb les Adaptacions Curriculars Individuals nosignificatives que se li hagen fet.Totes estes ...
o Dissenyar activitats amb un alt potencial motivador.o Aconseguir que es produïsquen aprenentatges significatius.o Que co...
s’esdevindrà d’acord amb totes dues exigències. Al cas concret del nostrecentre, i tal com s’especifica al PEC donat que a...
Municipi        Habitants        SuperfícieAGRES           671         26,40 kmALFAFARA ...
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Disseny particular plurilingüe

658 visualizaciones

Publicado el

Publicado en: Educación
 • Sé el primero en comentar

Disseny particular plurilingüe

 1. 1. DISSENY PARTICULARPLURILILNGÜE(Programa d’Ensenyament en Valencià)
 2. 2. JUSTIFICACIÓEl plantejament inicial que justifica l’elaboració d’aquest és la importànciaque per als/les mestres d’aquest centre té el que el nostre alumnataconsegueixca una competència comunicativa adequada en Valencià,Castellà i anglés (i/o en una altra llengua estrangera).Es tracta daconseguir una competència plurilingüe i pluricultural quepermeta al nostre alumnat enfrontar-se als nous reptes de la societatmoderna.Considerem que la introducció primerenca d’una llengua estrangera és lamillor opció que podem donar al nostre alumnat per tal d’aconseguir elnostre objectiu, formar alumnes amb competència comunicativa entres llengües i que aquesta primera aproximació a la llengua estrangera,fonamentalment a nivell oral, es fa des de letapa dEducació Infantil, apartir dels 3 anys.El programa plurilingüe es posa en funcionament amb la intenció de:☼ Millorar el rendiment de lalumnat en totes les àrees i competències, tantlingüístiques com no lingüístiques.☼ Desenvolupar la capacitat psicolingüística de lalumnat per a afavorir laseuafluïdesa verbal i facilitar-li, amb naturalitat, el canvi de registres.☼ Garantir la igualtat doportunitats per a tot lalumnat.☼ Proporcionar una major formació intel·lectual per a la promoció personal iprofessional.☼ Preparar els joves per a formar la construcció duna societat democràtica,lliure de prejudicis, plurilingüe i multicultural.☼ Propiciar un tractament integrat dels idiomes oficials de la ComunitatValenciana.☼ Introduir les llengües estrangeres com a llengües vehiculars en el mateixespai actiu comunicatiu. A. Objectius generals del currículum prescriptiu, contextualitzat atenent la realitat educativa del centre i les exigències del propi programa.A.1 Objectius de l’Educació Infantil.a) Conèixer el seu propi cos i el dels altres, les seues possibilitats d’acció iaprendre a respectar les diferències.b) Observar i explorar el seu entorn familiar, natural i social.c) Adquirir progressivament autonomia en les seues activitats habituals.d) Desenvolupar les seues capacitats afectives.e)Relacionar-se amb els altres i adquirir progressivament pautes elementalsde convivència i relació social, així com exercitar-se en la resolució pacíficade conflictes. 2
 3. 3. f) Desenvolupar habilitats comunicatives en diferents llenguatges i formesd’expressió.g) Iniciar-se en les habilitats logico-matemàtiques, en la lecto-escriptura i enel moviment, el gest i el ritme.h) Conèixer que a la Comunitat Valenciana hi ha dos llengües queinteractuen (valencià i castellà), que han de conèixer i respectar per igual, iampliar progressivament l’ús del valencià en totes les situacions.i) Descobrir l’existència d’altres llengües en el marc de la Unió Europea, iiniciar-se en el coneixement d’alguna d’estes.j) Conèixer i apreciar les manifestacions culturals del seu entorn, mostrantinterès i respecte cap a estes, així com descobrir i respectar altres culturespròximes.k) Valorar les diverses manifestacions artístiques.l) Descobrir les tecnologies de la informació i les comunicacions.A.2 Objectius de l’Educació Primària.a) Conèixer i apreciar els valors i les normes de convivència, aprendre aobrar d’acord amb estes, preparar-se per a l’exercici actiu de la ciutadania,respectant i defenent els drets humans, així com el pluralisme propi d’unasocietat democràtica.b) Desenvolupar hàbits de treball individual i d’equip, d’esforç i deresponsabilitat en l’estudi, així com actituds de confiança en si mateix,sentit crític, iniciativa personal, curiositat, interès i creativitat enl’aprenentatge, amb els quals descobrir la satisfacció de la tasca ben feta.c) Desenrotllar una actitud responsable i de respecte pels altres queafavorisca un clima propici per a la llibertat personal, l’aprenentatge i laconvivència, així com fomentar actituds que promoguen la convivència en elsàmbits escolar, familiar i social.d) Conèixer, comprendre i respectar els valors de la nostra civilització, lesdiferències culturals i personals, la igualtat de drets i oportunitats d’homes idones, i la no discriminació de persones amb discapacitat.e) Conèixer i utilitzar de manera apropiada el valencià i el castellà,oralment i per escrit.Valorar les possibilitats comunicatives del valencià com a llengua pròpia dela Comunitat Valenciana i com a part fonamental del seu patrimonicultural, així com les possibilitats comunicatives del castellà com a llenguacomuna de totes les espanyoles i els espanyols i d’idioma internacional.Desenvolupar, així mateix, hàbits de lectura com a instrument essencial pera l’aprenentatge de la resta de les àrees.f) Adquirir, almenys en una llengua estrangera, la competènciacomunicativa bàsica que permeta a l’alumnat expressar i comprendremissatges senzills i moure’s en situacions quotidianes.g) Desenvolupar les competències matemàtiques bàsiques i iniciar-se en laresolució de problemes que requerisquen la realització d’operacionselementals de càlcul, coneixements geomètrics i estimacions, així com sercapaços d’aplicar-los a les situacions de la seua vida quotidiana. 2
 4. 4. h) Conèixer els fets més rellevants de la història d’Espanya, amb especialreferència als relatius a la Comunitat Valenciana, així com de la històriauniversal.i) Conèixer i valorar l’entorn natural, social, econòmic i cultural de laComunitat Valenciana, situant-lo sempre en el seu context nacional,europeu i universal, així com les possibilitats d’acció i cura d’aquest. Iniciar-se, així mateix, en el coneixement de la geografia de la ComunitatValenciana, d’Espanya i universal.j) Iniciar-se en les tecnologies de la informació i la comunicació, idesenvolupar un esperit crític davant dels missatges que reben i elaboren.k) Valorar la higiene i la salut, conèixer i respectar el cos humà, i utilitzarl’educació física i l’esport com a mitjans per a afavorir el desenrotllamentpersonal i social.l) Comunicar-se a través dels mitjans d’expressió verbal, corporal, visual,plàstica, musical i matemàtica; desenrotllar la sensibilitat estètica, lacreativitat i la capacitat per a gaudir de les obres i les manifestacionsartístiques.m) Conèixer el patrimoni cultural d’Espanya, participar en la seuaconservació i millora, i respectar-ne la diversitat lingüística i cultural.n) Conèixer i valorar el patrimoni natural, social i cultural de la ComunitatValenciana, dins del context històric, social i lingüístic propi, així comparticipar en la seua conservació i millora.o) Desenvolupar tots els àmbits de la personalitat, així com una actitudcontrària a la violència i als prejudicis de qualsevol tipus.p) Conèixer i valorar els animals i les plantes, i adoptar maneres decomportament que afavorisquen l’atenció.q) Fomentar l’educació viària i el respecte a les normes per a previndre elsaccidents de trànsit.Els objectius expressats per a cadascuna de les dues etapes educativespretenen assolir, en finalitzar la educació obligatòria, la competèncialingüística necessària per a expressar i interpretar fets i idees de forma orali escrita, construir coneixements, autorregular el propi pensament iconducta i interactuar en diferents contextos. B. Proporció de l’ús del valencià i en castellà com a llengües d’instrucció. 2
 5. 5. CRONOGRAMA DEL DISSENY PARTICULAR DEL PROGRAMA DEL PLA D’ENSENYAMENT PLURILINGÜE (PEV) EDUCACIÓ INFANTILETAPA I LLENGUA NIVELL VALENCIÀ ÀREES NO-LINGÜÍSTIQUES CASTELLÀ CICLE ANGLESA Iniciació a la lectura i l’escriptura En castellà:4h( d 3 anys ues hores En mentre anglés:1h. En valencià, la resta del temps en què s’impartixen treballem la els diferents àmbits d’experiència. psicomotricit 4 anys at i les altres dues a tallers de contes) Educació Infantil En castellà: 4h dues hores mentre En anglés: En valencià, la resta del temps en què s’impartixen treballem la 1h els diferents àmbits d’experiència. psicomotricit at i les altres dues a tallers de contes) 5 anys En castellà: 4h dues hores mentre En anglés: En valencià, la resta del temps en què s’impartixen treballem la 1h els diferents àmbits d’experiència. psicomotricit at i les altres dues a tallers de contes) 2
 6. 6. 2
 7. 7. PRIMÀRIA CICLE ÀREES EN ÀREES EN VALENCIÀ CASTELLÀ EDUCACIÓ ☼Mòduls globalitzats ☼Introducció del INFANTIL d’aprenentatge en castellà a nivell oral valencià en activitats comunicatives durant un temps equivalent a 4 hores setmanalsPRIMER CICLE ☼Valencià: 4 horesDE PRIMÀRIA setmanals. ☼Coneixement del Medi Natural i Social: 3 hores setmanals. ☼Castellà: 3 hores ☼Matemàtiques: 4 setmanals. hores setmanals. ☼Educació Física: 3 ☼Formació Artística hores setmanals. (Música/Plàstica): 3 hores setmanals. ☼Formació religiosa: 1,5 hores setmanals.SEGON CICLE ☼Valencià: 4 hores ☼Castellà: 3 horesDE PRIMÀRIA setmanals. setmanals. ☼Coneixement del ☼Educació Física: 3 Medi Natural i Social: hores setmanals. 3 hores setmanals. ☼Ús vehicular del ☼Matemàtiques: 4 castellà en projectes hores setmanals. de treball o activitats ☼Formació programades de les Artística( Música/Plàs diferents àrees i en tica): 3 hores l’educació en valors, setmanals. durant un temps no Formació religiosa: inferior a 1,5 hores 1,5 hores setmanals. setmanals.TERCER CICLE ☼Valencià: 4 hores ☼Castellà: 3 hores DE PRIMÀRIA setmanals. setmanals. ☼Coneixement del ☼Educació Física: 3 Medi Natural i Social: hores setmanals. 3 hores setmanals. ☼Ús vehicular del ☼Matemàtiques: 4 castellà en projectes hores setmanals. de treball o activitats ☼Formació programades de les Artística( Música/Plàs diferents àrees i en tica): 3 hores l’educació en valors, setmanals. durant un temps no Formació religiosa: inferior a 2 hores 1,5 hores setmanals. setmanals. 2
 8. 8. C. Moments i seqüència d`introducció sistemàtica de la lectura i l’escriptura en valencià , castellà i llengua estrangera.L’aprenentatge de l`escriptura i de la lectura es realitza de manerainteractiva i s’ha d’encabir en un marc de construcció de sentit. La funciócomunicativa de la llengua, la comprensió i l’expressió són els eixosessencials sobre els quals s’han de realitzar aquestos aprenentatges.Al mateix temps que s’estructura el llenguatge oral, el món social ofereix alsxiquets i a les xiquetes objectes i situacions on l’escrit està present.L`aprenentatge de la llengua escrita ha de ser considerada a l`EducacióInfantil no com un treball sistemàtic d`una sèrie d`activitats perceptivo-motrius "preparatòries per a ", sinó com un objecte de coneixement on elxiquet/a realitza tot un esforç intel·lectual en pensar i emprar lesestratègies específiques per a comprendre la naturalesa del sistema.El professorat dEducació Infantil ha d’oferir les oportunitats i les situacionsparticulars en què s`empra l`escrit, per a diferents situacions i usos, amb lafinalitat que el xiquet/a puga conèixer l’estructura del sistema en situacionsreals d’ús.L’aprenentatge formal de la lectura i l’escriptura es farà enprimer lloc en valencià i quan es dominen els aspectes bàsicss’introduirà en castellà. En fer l’aprenentatge de la lecto-escriptura envalencià en Educació Infantil i primer cicle de Primària, aconseguirem queels alumnes adquirisquen una competència lingüística en valencià quefacilitarà la transferència d’habilitats lingüístiques per a l’aprenentatge delcastellà.El llenguatge escrit en llengua estrangera s’introduirà a partir del 1r nivelldel 1r cicle de Primària.D. Tractament metodològic de les diferents llengües: valencià(L1), castellà(L2) i idioma estranger, anglès (L3).* Dins les possibilitats organitzatives del centre seria interessant quel’alumnatidentifique un/a professora/or amb una llengua. (Referent lingüístic).* Cal provocar situacions comunicatives atractives per a l’alumnat(significatives) evitant la traducció, cercant sinònims, fent aclariments,definicions, utilitzant el gest ( Comunicació no-verbal) etc.* És important la separació de contextos d’aprenentatge per a cadascuna deles llengües, i l’organització de l’ensenyament-aprenentatge en un marcinteractiu i afavoridor de l’aprenentatge autònom, en el qual el professor/aencoratja la intervenció plena dels alumnes i les alumnes en una varietat de 2
 9. 9. discursos, integrats en tasques en què es construeixen coneixementssignificatius i funcionals, en lloc d’exercir un control exclusiu sobre laparaula i un ús de la llengua centrat en la transmissió de coneixements.Aquest tractament exigeix, igualment, unes unitats d’intervenció didàcticacomunicatives - activitats puntuals, unitats didàctiques, projectes detreball...- i una utilització de l’espai, un agrupament dels alumnes i unadistribució del temps molt flexibles i adaptats precisament a les unitatsd’intervenció, que permeta que estes es desenvolupen en una ambient ric eninteraccions i comunicació dins la classe.D.1 Aspectes metodològic-organitzatius. Distribució d’espai itemps.A l’Educació Infantil i al 1r cicle de Primària, la gran dificultat de l’alumnatés separar en la seua ment els diferents codis amb els quals interactua ambles persones que els ensenyen les diverses llengües del currículum. Separarl’entrada lingüística mitjançant els binomis següents (per ordred’efectivitat,) una persona-una llengua, o una franja-horària una llengua, ofinalment un espai-una llengua, els ajuda a estructurar els diferents codis.D.2. Metodologia a emprar utilitzant el valencià com L1.Ensenyar una llengua és, sobretot, despertar l’interés en el seu conreu,despertar la curiositat per descobrir la seua mecànica interna, i fer d’estauna eina de comunicació.Per a fer un aprenentatge efectiu de la llengua, caldrà tenir en compte lessegüents orientacions metodològiques:a)Una llengua s’aprèn millor quan és emprada en un context comunicatiu,com a vehicle de comunicació, que no quan s’estudia com a codi. Per això, ésmés efectiu un ensenyament "en" la llengua que no un ensenyament "de" lallengua.b) Per a una correcta adquisició de la llengua, cal utilitzar-la en una varietatde funcions comunicatives (preguntant, ordenant, narrant,...), i en diversoscontextos.A més, este procés d’adquisició de la llengua es relaciona amb la necessitat iel desig que té l’alumne/a de mantenir contactes socials i afectius amb elsmestres, companys/es i altres persones del seu entorn.Els valenciano-parlants coneixen l’ús col·loquial familiar del valencià i hantingut normalment un major contacte amb usos formalitzats en castellà, enel seu medi habitual, ja que esta és la llengua dominant en el nostre àmbit.A l’aula trobem el context més apropiat per a l`aprenentatge dels usosformals de la llengua en el treball sobre qualsevol matèria.L’ensenyament aprenentatge de la llengua d’acord amb un enfocamentcomunicatiu implica l’atenció al conjunt de la complexitat comunicativa (les 2
 10. 10. regles socio-comunicatives mitjançant les quals s`adequa el discurs alcontext; l`atenció a la coherència i a la cohesió del discurs, etc).D.3. Metodologia a emprar utilitzant el castellà com a L2.El tractament que hem de donar a l’ensenyament d’una segona llengua nopot ser el mateix que el que es dóna en l’ensenyament de la primera, finsque no s’haurà assolit mínimament un domini equilibrat d’ambdues.Des del punt de vista psicopedagògic cal assegurar la formaciódel sistema lingüístic en la llengua base.El temps corresponent al castellà es distribuirà en Educació Infantil iEducació Primària en períodes menors d`una hora distribuïtsestratègicament al llarg de l’horari setmanal per tal d’aprofitar al màximl’atenció i la intensitat comunicativa en les activitats densenyament-aprenentatge.No podem partir de zero, cal comptar amb l’abundant castellà ambiental:televisió, premsa, ràdio,...És important treballar per tal d’assegurar el sistema fonològic, semàntic imorfosintàctic de cada llengua, així com les interferències, normals dins delprocés d’aprenentatge bilingüe.Els treballs de comprensió-expressió orals en la L2 (castellà) seranintroduïts de manera gradual des de l’Educació Infantil. L’aprenentatgeformal de la lectura i l’escriptura en castellà s’introduirà una vegada jaassolit aquest aprenentatge en valencià.Els moments òptims per a treballar les diverses fasesd’adquisició de la L2 (castellà) no poden ser delimitats demanera dràstica, per què depenen de la maduresa i de l’evolucióde cada xiquet/a, de les possibilitats educatives i de l’entorncultural i lingüístic en què aquest es desenvolupa.Altres aspectes importants que hem de tenir en compte:☼ Una llengua, una persona.☼ La relació afectiva amb una persona està lligada a la llengua que parlesquan estàs amb ella. Hem de facilitar als alumnes que estructuren bé laseua ment identificant amb una persona diferent cadascuna de les llengües.Si no hi ha cap possibilitat d’intercanvi utilitzarem recursos externs físicsperquè marquen punts de referència (vestit diferent, titella, racó de laclasse, canvi de nom,...).L’enfocament del treball amb L2 sempre serà comunicatiu.Açò comporta evitar les traduccions, utilitzar material diferent per a cadallengua, treballar el vocabulari paral·lel dels centres d’interès, tasques, 2
 11. 11. projectes,..., en diferent època del curs, i no reptar als alumnes quan fanproduccions verbals aproximades.D.4. Metodologia a emprar utilitzant la llengua estrangera (L3)L’objectiu del programa és aconseguir que els alumnes assolisquen unacerta competència comunicativa en una tercera llengua, l’anglès, enriquintd’aquesta manera la competència que ja tenen en la primera llengua (elvalencià ) i en una segona llengua (el castellà en la majoria d’ells).Considerem l’aprenentatge de llengües des d’una perspectiva integradora demanera que el coneixement de la tercera llengua incremente la competènciaen les altres dues llegües del currículum.L’enfocament comunicatiu, la metodologia activo-participativa il’aprenentatge de la llengua a partir de continguts significatius per al’alumnat seran els principis metodològics en que ens basarem perdesenvolupar el programa. Fonamentalment pretenem desenvoluparactivitats que promoguen en tot moment l’expressió i la participació del’alumnat, activitats que al principi seran repetitives i molt dirigides, perfacilitar la participació de l’alumnat, però intentant en tot moment quesiguen motivadores per als alumnes: cançons, jocs, dramatització de contes,lectura als alumnes de contes, vídeos... fent en tot moment que el “input”siga comprensible (suport visual o gestual) i estimulant des dels primersmoments el “output” per part dels alumnes (produccions orals). Lesllengües no són apreses i posteriorment usades. Les llengües sónadquirides mitjançant la seua utilització significativa. Unallengua s’aprèn quan s’utilitza en diferents contexts o situacionsd’intercanvi reals i per a diferents funcions comunicatives. Pertant, les possibilitats d’aprenentatge d’una llengua augmentaran quan elsparlants puguen utilitzar-la fora de l’escola, on puguen fer efectiu elsaprenentatges escolars. Aquestes consideracions, són menys factibles en elcas d’una llengua estrangera. Caldrà fer possible, dintre de l’escola, lautilització de les llengües amb menys presència social com a llenguavehicular en l’educació en valors, temes de cultura general, música, etc.A partir de paraules o frases senzilles, significatives per a l’alumnat, faremun treball que permeta la seua retenció a la memòria de l’alumne per tald’aconseguir més endavant la seua utilització en altres contextoscomunicatius, al principi només a nivell oral i després incorporantl’escriptura i lectura en anglès.Tot açò es farà treballant aquest aspectes: • Treballant les habilitats receptives abans que les productives. • Utilitzar suport visual i gestual, abans que recórrer a la traducció. • Utilitzar cançons, jocs, lectura i dramatització de contes, imatges... • Fomentar la participació de l’alumnat. 2
 12. 12. • Considerar les necessitats de l’alumnat a l’hora de planificar la intervenció didàctica. • Partir d’activitats tancades, repetitives i molt dirigides per tal de facilitar la intervenció de l’alumnat i predicció de les seues respostes. • Afavorir interaccions entre l’alumnat i també entre alumnat i professor/a en la llengua estrangera (L3). • Treballar continguts lingüístics en la nova llengua a partir d’elements de coneixement del món ja treballats en la L1 i L2.Com que la finalitat última de l’aprenentatge de l’anglès és fer als xiquets ixiquetes capaços de comunicar-se en aquesta llengua, el procés es realitzaràdes del punt de vista comunicatiu, la qual cosa suposa, no solament lamanipulació o reproducció d’estructures, sinó la comprensió i laintencionalitat de fer-se comprendre.Les Situacions de comunicació inclouran la següent tipologia: • La interacció pròpia de la classe. Es important que els intercanvis destinats a clarificar les activitats, organitzar les tasques, parlar del propi aprenentatge o altres contextos comunicatius habituals de l’aula, siguen en llengua estrangera, doncs són situacions reals i molt properes a l’alumnat. Així mateix, en la mesura de les possibilitats reals del centre, s’utilitzarà l’anglès com a llengua vehicular en activitats específiques d’altres àrees del currículum, pels motius exposats anteriorment i perquè suposa una major globalització i funcionalitat de la llengua. • S’introduiran de forma simulada, utilitzant la dramatització, jocs de rols,...aquelles situacions comunicatives que no pertanyen al context immediat de l’alumnat. • Es procurarà situacions reals d’intercanvi amb persones anglo- parlants (correspondència, visites...) per la seua importància en la motivació i la comprovació de les capacitats lingüístiques.D.5 Tractament Integrat de llengües.Es recomanable un tractament integrat de les tres llengües del currículum,integració que exigeix per part del professorat l’adopció d’uns criteriscomuns sobre la manera d’ensenyar la llengua en general i l’aplicació d’untractament diferenciat per a cadascuna segons siga L1, L2 o L3, en funció dela seua situació sociolingüística, de la seua presència en l’activitat social oen el currículum i del coneixement que tenen els alumnes de cadascuna deles llengües.Els objectius i els continguts lingüístics s’han de distribuir encadascuna, de manera que evitem interferències i unifiquemelements conceptuals. El que es pretén amb el tractament integrat ésque donat que moltes de les habilitats i coneixements que formen part de lacompetència comunicativa plurilingüe són comuns a totes les llengües: 2
 13. 13. podem aprendre’ls o construir-los quan aprenen una llengua i transferir-losa l’aprenentatge de les altres; no cal treballar-los en cadascuna.D.6 Tractament integrat de les llengües i els continguts.El tractament de les llengües en un model d’educació plurilingüe ha detindre en compte, a més de l’ensenyament dels continguts de l’àrea, certsaspectes derivats del seu ús vehicular, en especial el tractament de part delscontinguts de l’àrea de llengua conjuntament amb els continguts de lesàrees no lingüístiques.Especialment per tres motius:☼ Perquè és la millor manera de dedicar més temps a una llengua senseaugmentar-ne l’horari.☼ Perquè certs continguts lingüístics, cognitius i estratègics es treballenmillor integrats en les àrees no lingüístiques que en l’àrea de llengua.☼ Perquè, possiblement, certs continguts de les àrees no lingüístiquess’aprenen millor si es treballen alhora els recursos de llenguatge acadèmicper a construir-los.Per a dur a la pràctica un tractament integrat de llengua i continguts’exigeix un acord inicial sobre la pertinència de tractar determinatscontinguts de l’àrea de llengua en les àrees no lingüístiques i sobre quinsestos continguts.E. Previsió d’actuacions amb l’alumnat de nova incorporació alsistema educatiu valencià i que necessite una atenció específicaper suplir la baixa competència d’estos en alguna de les llengüesoficials.La presència als nostres centres d’alumnat que s’incorpora al nostre sistemaeducatiu i que desconeix alguna de les llengües oficials, o en alguns casos lesdues, fa absolutament necessari que els centres fixen una sèrie d’objectius iestablisquen tot un seguit d’estratègies i actuacions per suplir la baixacompetència lingüística d’aquest alumnat en qualsevol de les llengües. Nofer-ho, no dotar-los d’una bona competència en valencià i castellà, seria unaclara discriminació perquè estaríem entrebancant el seu itinerari educatiu,impedint la seua integració en la nostra societat, impedint l’accés a certsllocs de treball i negant-los la possibilitat de gaudir d’una llengua i d’unacultura.És per això que el centre prendrà les mesures necessàries per garantir laconsecució dels objectius que en matèria de llengües determina el nostreordenament legal i s’organitzarà d’acord amb les següents orientacionsgenerals: 2
 14. 14. ☼ La planificació del suport per l’alumnat nouvingut tindrà els següentsobjectius:1. Dotar l’alumnat, el més prompte possible, d’una competènciacomunicativabàsica en valencià que li permeta seguir les diferents àrees del currículum,relacionar-se amb la resta de companys i companyes i adquirirprogressivament una capacitat de comunicació que el portarà a un majordomini de la llengua.2. Facilitar l’adquisició de les altres llengües de currículum.3. Desenvolupar una actitud positiva vers el valencià i al procés denormalització lingüística.4. Oferir ajudes perquè puguen comprendre i tractar continguts de lesdiferentsàrees i que els permetran una major integració en les activitats d’aula.☼ L’atenció a l’alumnat nouvingut és competència de tot l’equip de mestres iresponsabilitat del tutor o tutora.☼ Centrarem els esforços en la comunicació, no en la forma.☼ A Infantil i 1r cicle, si cal fer-ne, el suport es farà dins l’aula. Al 2n i 3rciclealternarem l’aula de suport i el suport dins l’aula.☼ Al 1r cicle caldrà parar especial atenció a l’adquisició de la lecto-escriptura. Al2n i 3r cicle, també, si l’alumne no està alfabetitzat o ho està en un alfabetdiferent .☼ Sempre que siga possible, serà preferible que el suport el faça el tutor/a,especialment si és dins l’aula. Hi poden participar els mestres de suport i laresta de mestres. En cap cas no és aconsellable que participe un grannombre de professorat.☼ Al 2n i 3r cicle de Primària, en un primer moment, mentre no técompetènciacomunicativa, pot rebre el suport lingüístic fora de l’aula quan la resta decompanys realitza activitats en matèries instrumentals. No és convenientorganitzar el suport quan la resta de la classe segueix activitats d’educaciófísica i artística, en les quals pot participar. Al 1r cicle el suport es faràsempredins l’aula a les hores de les àrees instrumentals.☼ Mentre l’alumnat no puga seguir les diferents àrees, com els companys de 2
 15. 15. nivell, serà avaluat d’acord amb les Adaptacions Curriculars Individuals nosignificatives que se li hagen fet.Totes estes orientacions es concretaran al Pla d’Acollida del Centre, dinsl’apartat d’atenció a la diversitat, al PAT i dins del pla de suport del centre.F.Aspectes específics de lavaluació.f.1 De la competència comunicativa en les dues llengües oficials.Els equips de cicle elaboraran una prova que permeta conèixer lacompetència lingüística i comunicativa de cadascuna de les dues llengüesoficials en finalitzar els cicles, la qual serà presentada a la Comissió deCoordinació Pedagògica i al Claustre per a la seua aprovació.Els resultats d’ estes proves ens donaran arguments suficients per amodificar o no el Disseny Particular del Programa per tal d’aconseguirl’objectiu final de dominar les dues llengües oficials.f.2 De la competència comunicativa en llengua estrangera.Per a l’avaluació de la competència comunicativa i lingüística de la llenguaestrangera, al primer cicle de Primària, es considerarà la comprensió oralsobre la resta de les destreses lingüístiques. L’avaluació de l’expressió icapacitatd’interactuar oralment i la comprensió i expressió escrita, apareixeràprogressivament al llarg de la resta de cicles de l’Educació Primària.f.3 Decisió sobre la llengua en que es farà l’avaluació en cadascuna de lesàrees i cicles, atenent a la llengua en que s’imparteix estes àrees, i a lamajor o menor competència dels alumnes i les alumnes.Cada àrea serà avaluada en la seua llengua vehicular.G- Criteris per a la valoració, elecció i elaboració dels materialscurriculars.☼ El material curricular utilitzat a les àrees ha d’estar en la llengua en laqual esvehicula.☼ A l’hora de decidir els materials curriculars que utilitzarem, hem de tenirpresent els següents criteris:o Tenir en compte els coneixements previs de l’alumnat. 2
 16. 16. o Dissenyar activitats amb un alt potencial motivador.o Aconseguir que es produïsquen aprenentatges significatius.o Que contemplen un enfocament comunicatiu globalitzador al mateixtemps que permeta l’adaptació individualitzada.o Que tracte aspectes com ara: coeducació, interculturalisme solidaritat,ecologia, tractament de la diversitat...o Que propose activitats complementàries per al professorat i per al’alumnat.o El seu contingut ha de tenir materials diversos.h.- Col·laboració de les famílies.☼ A l’hora de proporcionar a l’alumnat unes experiències enriquidores en lallar.☼ A l’hora de treballar destreses relacionades amb la lectura i l’ escriptura.☼ A l’hora de transmetre actituds.☼ La col·laboració de les famílies ha de ser total i no únicament en el que fareferència als aspectes lingüístics. Per això, es proposa que siga importantlaseua aportació en la creació de tallers, trobades, etc.☼ Pel que fa a l’aspecte lingüístic, participació en les activitats quefomenten lalectura, com ara el dia del llibre.☼ Aprofitar els coneixements dels pares,mares, iaios, etc, respecte a la seuaprofessió, habilitats personals, per tal d’oferir un altre model lingüístic :entrevistes, contes, cançons, endevinalles, ...etc.☼ Sensibilitzar a l’ AMPA per tal d’utilitzar el Valencià en les seuespropostes,activitats, comunicacions...etc,I.Situacions, decisions organitzatives i necessitats i criterisd’adscripció del professorat per tal de garantir l’aplicació delPrograma.i.1 Disponibilitat de professorat titular per a posar en marxa el Programa.Dues són, bàsicament, les característiques del professorat que cal tenir encompte a l’hora d’efectuar l’adscripció en un centre en que s’està impartintun programa d’educació plurilingüe (PEV):a) La qualificació professional en qualsevol de les etapes educatives ode lesàrees curriculars; ib) La competència lingüística en cadascuna de les llengües oficials quesónemprades com a mitjans d’instrucció en algun tram del procés educatiuproposat pel Projecte educatiu del Centre.La incorporació de cada professor o professora al lloc de treball elegit 2
 17. 17. s’esdevindrà d’acord amb totes dues exigències. Al cas concret del nostrecentre, i tal com s’especifica al PEC donat que apliquemun Programa d’Ensenyament en Valencià i donat que el 97% del nostrealumnat té el valencià com a primera llengua, el professorat deurà estarqualificat tant en valencià.Si tot professor/a ho és també de llengües, en el sentit que fan ús d’elles pera ensenyar, és convenient i necessari que l’equip de professors/es s’impliqueen un tractament integrat de les diferents llengües del currículum.L’efectivitat de l’experiència d’integració de tres llengües (valencià, castellà ianglès) al nostre Centre dependrà molt del paper que realitze un professoratcompetent comunicativament en cadascuna de les llengües.El centre compta actualment amb dues persones habilitades en anglès, lasituació administrativa, les habilitacions o titulacions de les qualss’especifiquen a continuació.i.2 Necessitats de formació.☼ Cursos mòduls de formació lingüístico-tècnic.☼ Pale. (Programa dAprenetatge de Llengües Estrangeres)☼ Creació de seminaris.☼ Assistència a cursos de formació, jornades, seminaris ( CEFIRE i altresorganismes).i.3 Necessitats d’assessorament.☼ Assessoria Didàctica per a l’Ensenyament en Valencià, (Serveid’Ensenyaments en Valencià).☼ Assessors/es dels Centres de Formació i Innovació i Recursos de laComunitat Valenciana, (Servei de Formació del Professorat).i.4 Actitud dels pares i actuacions de sensibilització que es proposa durendavant al Centre, amb la col·laboració de l’Assessoria Didàctica per al’Ensenyament en Valencià i la Inspecció d’Educació, si s’escau, per motivar-los envers la participació activa en l’inici i desenvolupament del programa.☼ Sol·licitar ajuda a L’Assessoria Didàctica per tal de realitar les actuacionsnecessàries, donar les informacions pertinents i evitar confusions.☼ Es poden fer xerrades informatives amb pares, Consell Escolar, Junta del’AMPA.☼ Activitats de sensibilització: fulls informatius, etc.Anàlisi de la situació sociolingüística del context i informe sobrela realitat lingüística de l’alumnat.A) De la zona o poble on subiquen els centres.El centre està ubicat en Alfafara, Agres i Gaianes, pobles de la provínciad’Alacant, comarca de lAlcoià-Comptat.Els pobles tenen una població al voltant de 500 habitants. 2
 18. 18. Municipi Habitants SuperfícieAGRES 671 26,40 kmALFAFARA 422 20,41 KmGAIANES 348 9´60 kmLa població augmenta considerablement als mesos d’estiu als tres pobles.Lentorn socio-econòmic respon a les següents característiques:☼ La població està concentrada en el nucli urbà.☼ El sector econòmic dominant és el terciari, agricultura i serveis.☼ El nivell socio-econòmic de les famílies és mitjà.☼ El nivell cultural de la població és majoritàriament de grau mitjà tot i queuna part de les famílies té un bon nivell cultural .B) Us i coneixement del Valencià per part de les famílies.La llengua densenyament del centre és el valencià des dels anys 70 en quèes va implantar el PEV (Programa dEnsenyament en Valencià).El percentatge de famílies que fa ús habitual del valencià és el 97%.C) Estimació global sobre els grups actuals d’ E.Infantil.Durant el present curs escolar, 2011 – 2012 el grup dalumnes de lEtapadInfantil és de 3 unitats de 3, 4 i 5 anys, una a cada poble de l’escola.NORMATIVA VIGENT* Resolució de 30 de juliol de 2008, de la Direcció General dOrdenació iCentres Docents i de la Direcció General de Personal, per la qualsestableixen els requisits bàsics, criteris i procediments per aplicaren elscentres educatius un programa deducació plurilingüe que permitiscafomentar una primera aproximació a la llengua anglesa en el segon cicle delEducació Infantil. 2

×