Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
BEGO ITURGAITZ
H A S I B A I N O L E H E N … . G o g o etatx ik i ba t E s k uta rtea n ditug un ba lia bide dig ita la k eraera g ink o...
 Z ein da I ra k a s lea ren ro la eta ik a s leena ? N o la a nto la tzen dug u es pa zioa ? N o la k udea tzen dug ...
H A IN B AT B A LIA B IDE E NA U R RE Z EE N NK O N L I N E E G I T E K O B A L I A B I D E  AK TP AA … ERRAZAK : DIA P...
Z E R E G IN DA ITE K E G E LAN ?        IR A K A S LE AK                   IK AS LE AK•L a n p ...
IK AS LE AK• A h o z k o / Id a tz iz k o /m u ltim e d ia k o m o ta g u z tie ta k oe k o iz p e n a k :   • K o n ta ...
Glogster         Eduglogsterhttp://g log s ter.c om /  http://edu.g log s ter.c o                ...
O n- line da uden horm a irudi pos terintera k tiboa k (G L O G -a k ) s ortu E ra g uztiz intuitibo eta erra za I ra k a ...
Audio zein bideo artxiboak sortu, txertatu edotaestekatu ahal dira
Zenbait adibide         IR AK AS LEAK                       IK AS LEAKh ttp ://c o n n e c t...
H a s g a itezen !K LIK A T  UHEM EN
E dita tzen ha s tek oMAGNET TOOL:Oinarrizko tresna
G lo g -en elem entua k edita tzen   Aukerak:1. Edit ----- menu berria   Testua editatu,   formatoa aldatu   Kolor...
IR U DIA A LDA TU2. A urrek o pla nora ek a rri3. A tzek o pla no ra bia ldu4. B ik oiztu5. A lda k eta k ezezta tu6. E za...
Glog-ean objektuak txertatuEdozein bideo/audio/objetua txertatzeko ezkerreko menua erabilikodugu. Prozedura bera bada ere,...
Gloga gordetzen eta argitaratzendetzeko Save botoian sakatu eta halako pantailagorde nahiaren edukiao/ topatzeko
Aukerak: Amaituta/ Ez amaituta Pribatua/ Publikoa
I turria k eta es k erra k 1. E ta ba tez ere M a rije U ra g a G etx ok o B erritzeg unek o L ehen H ezk untza k o a holk...
Glogster azaroak 10 bego
Glogster azaroak 10 bego
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Glogster azaroak 10 bego

Glogster tutoriala euskaraz

 • Inicia sesión para ver los comentarios

Glogster azaroak 10 bego

 1. 1. BEGO ITURGAITZ
 2. 2. H A S I B A I N O L E H E N … . G o g o etatx ik i ba t E s k uta rtea n ditug un ba lia bide dig ita la k eraera g ink o rrea n era biltzen a ri g a ra ? B a lia bide dig ita lek dug un es k o la em a tek o era nera g inik iza ten a ri dira ?
 3. 3.  Z ein da I ra k a s lea ren ro la eta ik a s leena ? N o la a nto la tzen dug u es pa zioa ? N o la k udea tzen dug u denbo ra ? Z er info rm a zioa dute g ure ik a s leek es k u a rtea n? N o la k udea tzen dute?
 4. 4. H A IN B AT B A LIA B IDE E NA U R RE Z EE N NK O N L I N E E G I T E K O B A L I A B I D E AK TP AA … ERRAZAK : DIA POS ITIV A H OR M AIR U DIAK AURK EZPENA G LOG S TE R K PHOTO PEACH S C R A PB LO SLIDEBOOM G
 5. 5. Z E R E G IN DA ITE K E G E LAN ? IR A K A S LE AK IK AS LE AK•L a n p ro p o s a m e n e n • G a i b a te n in g u r u k oa u r k e z p e n a k : p r o ie k tu a k , a u r k e z p e n e r a k o la g u n tz aw e b q u e s ta k • E g in d a k o la n a a n to la tu e ta• G a ie n a u r k e z p e n a a u r k e z tu• B a lia b id e e n z e r r e n d a k • G a i b a te n in g u r u k o e z a g u p e n a k b ild u , o r d e n a tu• T a ld e e z b e r d in e ta k o la n a k b a tu e ta a u r k e z tu• Ik a s le e n la n a k a n to la tu e ta b lo g • Ik e r k e ta b a te n p r o z e s u a e taz e in w ik ia n a r g ita r a tu e m a itz a k• P r o ie k tu b a te k o fo r m a to • G e la k o b lo g / w ik ir a k oe z b e r d in e ta k o ja r d u e r a k b ild u , e k o iz p e n a ko r d e n a tu e ta a r g ita r a tu
 6. 6. IK AS LE AK• A h o z k o / Id a tz iz k o /m u ltim e d ia k o m o ta g u z tie ta k oe k o iz p e n a k : • K o n ta k iz u n a k e d o b e r r ia k g a r a i h is to r ik o b a te k o a k • Ir a k u r r ita k o lib u r u b a te n e r r e s e in a • G id a tu r is tik o a k • Ig a r k iz u n a k • B io g r a fia k • B ild u m a k : o le r k ia k , jo la s a k , e r r e z e ta k , p ro z e d u ra k , e s p e r im e n tu a k , a r a u te g ia k ,… • E lk a r r iz k e ta k • … … . e ta b u r u r a tz e n z a iz u e n e d o z e r
 7. 7. Glogster Eduglogsterhttp://g log s ter.c om / http://edu.g log s ter.c o m/
 8. 8. O n- line da uden horm a irudi pos terintera k tiboa k (G L O G -a k ) s ortu E ra g uztiz intuitibo eta erra za I ra k a s lea k g ela k o la na ren k udea k eta I k a s le/ ta lde ba k oitza ra k o portfolioa E g inda k o la na erra z elk a rba na da itek e I nprim a tzek o a uk era
 9. 9. Audio zein bideo artxiboak sortu, txertatu edotaestekatu ahal dira
 10. 10. Zenbait adibide IR AK AS LEAK IK AS LEAKh ttp ://c o n n e c tin g b h s e g .w ik is p a c e s .c o m /g lo g sK irol Tradizionalakh ttp ://h e r r a m ie n ta s w b 2 . Materiaren propietateak g lo g s te r .c o m /ip u in a / Olentzeroh ttp ://k u r u b io a .g lo g s te r .c o m /2 0 - Inmigración pausuka/ B iog rafia 1h ttp ://b o lo s .g lo g s te r .c o m /g lo g - ik a s b lo g a k -1 0 / G eog rafiahttp://tomyros.glogster.com EDUG LOG S TER -EN /tic-y-escuela-20-1446/ http://edu.g log s ter.com/categ ori es / G LOG S TER -EN http://g log s ter.com
 11. 11. H a s g a itezen !K LIK A T UHEM EN
 12. 12. E dita tzen ha s tek oMAGNET TOOL:Oinarrizko tresna
 13. 13. G lo g -en elem entua k edita tzen Aukerak:1. Edit ----- menu berria  Testua editatu, formatoa aldatu  Kolorea aukeratu  Hiperesteka txertatu Aldatu eta gero, OK sakatu aurreko menura itzultzeko.
 14. 14. IR U DIA A LDA TU2. A urrek o pla nora ek a rri3. A tzek o pla no ra bia ldu4. B ik oiztu5. A lda k eta k ezezta tu6. E za ba tu7. Bazterretako geziak irudia txikitu/handitu8. Erdialdeko geziek irudia biratu
 15. 15. Glog-ean objektuak txertatuEdozein bideo/audio/objetua txertatzeko ezkerreko menua erabilikodugu. Prozedura bera bada ere, ezberdintasunak daude.
 16. 16. Gloga gordetzen eta argitaratzendetzeko Save botoian sakatu eta halako pantailagorde nahiaren edukiao/ topatzeko
 17. 17. Aukerak: Amaituta/ Ez amaituta Pribatua/ Publikoa
 18. 18. I turria k eta es k erra k 1. E ta ba tez ere M a rije U ra g a G etx ok o B erritzeg unek o L ehen H ezk untza k o a holk ula ria http://posterdigital.wordpress.com/ http://b07lehenhezkuntza.wordpress.com/ 1. INSTITUTO TECNOLOGIA EDUCATIVA http://recursostic.educacion.es/observatorio/web/es/internet/aplicaciones-web/794 http://observatorio.cnice.mec.es/modules.php?op=modload&name=News& file=article&sid=810 3. BAKIOKO URKITZA ESKOLA http://marijeuraga.glogster.com/glog-7606-MateriarenPropietateak/ http://marijeuraga.glogster.com/glog-577Materiarenpropietateak2/ 4. EDUGLOGSTER http://edu.glogster.com

×