SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 21
Descargar para leer sin conexión
90 CATVANLOI.COM
Nhaän hiïåu àûúåc caác kyä sû cú àiïån tin duâng
Vùn Phoâng
61 Àûúâng söë 7,
KDC CityLand Center Hills,
P. 7, Q. Goâ Vêëp, TP.HCM
Tel: 84-28-35886496
84-28-22533939
Fax: 84-28-22531250
Email: baogia@catvanloi.com
baogiaduan@catvanloi.com
sales@catvanloi.com
Nhaâ maáy
Lö F1.2 Àûúâng söë 8
KCN Cú khñ ö tö TP.HCM,
X.Hoâa Phuá, H.Cuã Chi, TP.HCM
Lyádosûãduånghïåthöëngchöëngseátvaâtiïëpàõa
1 Nhaâ maáy Caát Vaån Lúåi àûúåc saãn xuêët trïn dêy chuyïìn hiïån àaåi, àaåt chûáng nhêån:
 IEC 62561 cuãa UÃy ban Kyä Thuêåt Àiïån Quöëc tïë (IEC - International Electrotechnical
Commission).
 TCVN 9385 - Tiïu chuêín Quöëc gia Viïåt Nam vïì chöëng seát cho cöng trònh xêy dûång.
2 Quy trònh saãn xuêët taåi nhaâ maáy àûúåc giaám saát nghiïm ngùåt theo hïå thöëng quaãn lyá chêët lûúång
ISO 9001 : 2015 tûâ nguöìn nguyïn liïåu cho àïën khêu thaânh phêím vaâ àoáng goái àïìu phaãi àaãm baão
chêët lûúång àöìng àïìu.
3 Hïå thöëng chöëng seát vaâ tiïëp àõa cöí àiïín àûúåc saãn xuêët tûâ möåt nhaâ maáy CAÁT VAÅN LÚÅI nïn
luön baão àaãm sûå àöìng böå têët caã vêåt tû thi cöng theo tiïu chuêín Quöëc tïë.
4 Hïå thöëng chöëng seát vaâ tiïëp àõa cöí àiïín khùèng àõnh chêët lûúång taåi nhiïìu cöng trònh lúán
taåi Viïåt Nam.
5 Saãn phêím chöëng seát vaâ tiïëp àõa cöí àiïín àûúåc saãn xuêët trûåc tiïëp taåi Viïåt Nam. Viïåc sûã
duång caác saãn phêím laâ giuáp ngûúâi Viïåt thûåc hiïån khaát voång Viïåt: “Thay thïë haâng nhêåp khêíu
- Made in Vietnam”.
6 CAÁT VAÅN LÚÅI vêîn luön hûúáng vïì CÖÅNG ÀÖÌNG & GIAÁ TRÕ NHÊN VÙN bùçng viïåc kyá húåp taác vúái
20 trûúâng cao àùèng vaâ àaåi hoåc taåi TP HCM; höî trúå quyä hoåc böíng vûúåt khoá cho sinh viïn khoá khùn,
taåo àiïìu kiïån thûåc têåp taåi doanh nghiïåp vaâ tuyïín duång sinh viïn sau khi töët nghiïåp; tuyïín duång
vaâ höî trúå ngûúâi khuyïët têåt laâm viïåc taåi Cöng ty.
Kim thu seát CVL (Vietnam) IEC 62561/ TCVN 9385
Coåc tiïëp àõa theáp maå àöìng CVL (Vietnam)
IEC 62561
UL 467
TCVN 9385
Thanh àöìng thoaát seát
CVL (Vietnam)
Luvata (Malaysia)
IEC 62561
TCVN 9385
Thanh nhöm thoaát seát CVL (Vietnam)
IEC 62561
TCVN 9385
BSEN 755
Keåp giûä caáp cho hïå thöëng
chöëng seát
CVL (Vietnam)
IEC 62561
TCVN 9385
Hoáa chêët giaãm àiïån trúã GEM CVL (Vietnam) IEC 62561/ BS EN 50164
Tiïuchuêínaápduångchohïåthöëngchöëngseátcöíàiïín&tiïëpàõa-Haânhoáanhiïåt
CHÖËNG SEÁT CÖÍ ÀIÏÍN & TIÏËP ÀÕA
HÏå THÖËNG CHÖËNG SEÁT CÖÍ ÀIÏÍN
& TIÏËP ÀÕA - HAÂN HOÁA NHIÏåT
(Saãn xuêët taåi Viïåt Nam)
LIGHTNING PROTECTION &
GROUNDING SYSTEM
- EXOTHERMIC WELDING
(Made in Vietnam)
Vùn Phoâng
61 Àûúâng söë 7,
KDC CityLand Center Hills,
P. 7, Q. Goâ Vêëp, TP.HCM
Tel: 84-28-35886496
84-28-22533939
Fax: 84-28-22531250
Email: baogia@catvanloi.com
baogiaduan@catvanloi.com
sales@catvanloi.com
Nhaâ maáy
Lö F1.2 Àûúâng söë 8
KCN Cú khñ ö tö TP.HCM,
X.Hoâa Phuá, H.Cuã Chi, TP.HCM
CATVANLOI.COM
Nhaän hiïåu àûúåc caác kyä sû cú àiïån tin duâng
DOANH NGHIÏÅP COÁ SAÃN PHÊÍM CÖNG NGHIÏÅP
HÖÎ TRÚÅ TIÏU BIÏÍU TP. HÖÌ CHÑ MINH NÙM 2020
TCVN 9385
BSEN 755
Vêåt liïåu thi cöng hïå thöëng àiïån àaáp ûáng hoaân toaân yïu cêìu Quy chuêín kyä
thuêåt quöëc gia vïì An toaân chaáy cho nhaâ vaâ cöng trònh QCVN 06:2020/BXD,
QCVN 16:2019/BXD coá hiïåu lûåc tûâ ngaây 01/07/2020.
92 CATVANLOI.COM
Nhaän hiïåu àûúåc caác kyä sû cú àiïån tin duâng
Vùn Phoâng
61 Àûúâng söë 7,
KDC CityLand Center Hills,
P. 7, Q. Goâ Vêëp, TP.HCM
Tel: 84-28-35886496
84-28-22533939
Fax: 84-28-22531250
Email: baogia@catvanloi.com
baogiaduan@catvanloi.com
sales@catvanloi.com
Nhaâ maáy
Lö F1.2 Àûúâng söë 8
KCN Cú khñ ö tö TP.HCM,
X.Hoâa Phuá, H.Cuã Chi, TP.HCM
CHÖËNG SEÁT CÖÍ ÀIÏÍN & TIÏËP ÀÕA
The IEC 62561 standard deal with requirements and tests for lightning protection system
components (LPSC) used in the installation of lightning protection system (LPS) designed and
implemented in accordance with IEC 62306 / TCVN 9888 (Vietnam).
93
Vùn Phoâng
61 Àûúâng söë 7,
KDC CityLand Center Hills,
P. 7, Q. Goâ Vêëp, TP.HCM
Tel: 84-28-35886496
84-28-22533939
Fax: 84-28-22531250
Email: baogia@catvanloi.com
baogiaduan@catvanloi.com
sales@catvanloi.com
Nhaâ maáy
Lö F1.2 Àûúâng söë 8
KCN Cú khñ ö tö TP.HCM,
X.Hoâa Phuá, H.Cuã Chi, TP.HCM
CATVANLOI.COM
Nhaän hiïåu àûúåc caác kyä sû cú àiïån tin duâng
CHÖËNG SEÁT CÖÍ ÀIÏÍN & TIÏËP ÀÕA
94 CATVANLOI.COM
Nhaän hiïåu àûúåc caác kyä sû cú àiïån tin duâng
Vùn Phoâng
61 Àûúâng söë 7,
KDC CityLand Center Hills,
P. 7, Q. Goâ Vêëp, TP.HCM
Tel: 84-28-35886496
84-28-22533939
Fax: 84-28-22531250
Email: baogia@catvanloi.com
baogiaduan@catvanloi.com
sales@catvanloi.com
Nhaâ maáy
Lö F1.2 Àûúâng söë 8
KCN Cú khñ ö tö TP.HCM,
X.Hoâa Phuá, H.Cuã Chi, TP.HCM
IEC 62561
IEC 62561:2007
IEC 62561:2007
TIÏU CHUÊÍN KYÄ THUÊÅT CHO SAÃN PHÊÍM CHÖËNG SEÁT CÖÍ ÀIÏÍN
VAÂ TIÏËP ÀÕA HIÏåN ÀANG AÁP DUÅNG TRÏN THÏË GIÚÁI
UÃy ban Kyä thuêåt Àiïån Quöëc Tïë laâ möåt töí chûác chõu traách nhiïåm vïì tiïu chuêín hoáa trong lônh vûåc Kyä
thuêåt àiïån. Àêy laâ möåt höåi àöìng Kyä thuêåt bao göìm àaåi diïån cho tiïu chuêín cuãa nhiïìu quöëc gia thaânh
viïn, trong àoá bao göìm UÃy ban Tiïu chuêín Kyä thuêåt Àiïån tûã Chêu Êu (CENELEC). IEC vaâ CENELEC laâm
viïåc song song vúái nhau, caác thaânh viïn cuãa CENELEC boã phiïëu cho viïåc xêy dûång vaâ thöng qua caác
tiïu chuêín IEC múái cuäng nhû tiïu chuêín CENELEC múái. Möåt nguyïn tùæc raâng buöåc cuãa tiïu chuêín
CENELEC laâ têët caã caác nûúác thaânh viïn phaãi chùæc chùæn thöng qua chuáng laâm tiïu chuêín quöëc gia cuãa
caác nûúác thaânh viïn. Quaá trònh thöng qua nhûäng tiïu chuêín naây rêët ñt sûå thay àöíi àûúåc cho pheáp
trong nhûäng tiïu chuêín cuãa tûâng quöëc gia (àiïím loaåi trûâ hoùåc thay àöíi) chó àûúåc aáp duång trong
nhûäng trûúâng húåp rêët haån chïë. Nhûäng tiïu chuêín naây seä chó àûúåc thöng qua úã caác mûác àöå quöëc gia
cuãa caác nûúác thaânh viïn, nhûäng tiïu chuêín cuãa quöëc gia naâo khaác biïåt vúái tiïu chuêín trïn àïìu buöåc
phaãi thu höìi.
ÚÃ möîi cêëp àöå (Quöëc Tïë, Chêu Êu vaâ Quöëc Gia) àûúåc sûã duång nhûäng tïn quy ûúác khaác nhau nhû sau:
- IEC 62561 - 1:2017 (Phiïn baãn IEC)
- EN 62561 - 1:2017 (CENELEC àaä thöng qua phiïn baãn cuãa tiïu chuêín trïn)
- BS EN 62561 - 1:2017 (Tiïu chuêín Anh àaä thöng qua phiïn baãn cuãa tiïu chuêín trïn)
Têët caã caác vêåt tû vaâ thiïët bõ sûã duång cho Hïå thöëng chöëng seát trong vaâ ngoaâi phaãi àûúåc thiïët kïë,
saãn xuêët vaâ thûã nghiïåm theo caác tiïu chuêín vïì àiïån, cú lyá vaâ caác tiïu chuêín hoáa lyá. Caác nhaâ saãn xuêët
vaâ cung cêëp nhûäng phuå kiïån chöëng seát phaãi cêëp chûáng nhêån chêët lûúång phuâ húåp vúái caác tiïu chuêín
trïn. Sûå phï duyïåt chó coá giaá trõ trïn toaân böå sûå kïët nöëi cuãa caác kñch thûúác dêy dêîn thoaát seát vaâ toaân
böå cêëu hònh cuãa Hïå thöëng.
Böå tiïu chuêín IEC 62561 quy àõnh nhûäng yïu cêìu Kyä thuêåt thûã nghiïåm daânh cho caác phuå kiïån Hïå
thöëng chöëng seát (LPSC) àûúåc sûã duång àïí lùæp àùåt cho Hïå thöëng chöëng seát (LPS) àûúåc thiïët kïë vaâ lùæp
àùåt theo tiïu chuêín IEC/ BS EN 62305.
CHÖËNG SEÁT CÖÍ ÀIÏÍN & TIÏËP ÀÕA
95
Vùn Phoâng
61 Àûúâng söë 7,
KDC CityLand Center Hills,
P. 7, Q. Goâ Vêëp, TP.HCM
Tel: 84-28-35886496
84-28-22533939
Fax: 84-28-22531250
Email: baogia@catvanloi.com
baogiaduan@catvanloi.com
sales@catvanloi.com
Nhaâ maáy
Lö F1.2 Àûúâng söë 8
KCN Cú khñ ö tö TP.HCM,
X.Hoâa Phuá, H.Cuã Chi, TP.HCM
CATVANLOI.COM
Nhaän hiïåu àûúåc caác kyä sû cú àiïån tin duâng
Thanhàöìngthoaátseát (ViïåtNam)/ (Malaysia)chohïåthöëngchöëngseát
( (Vietnam)/ (Malaysia) Bare Copper Tape)
Thanh theáp maå àöìng thoaát seát (Viïåt Nam)
( Copper Bonded Steel Tape)
Tiïu chuêín (Standard): - : IEC 62561 - 2/ TCVN 9385
		 - (Malaysia) : IEC 62561 - 2
Maä saãn phêím
thanh àöìng
(Viïåt Nam)
Product Code
Maä saãn phêím
thanh àöìng
(Malaysia)
Product Code
Maä saãn phêím
thanh theáp maå àöìng
(Viïåt Nam)
Product Code
Kñch thûúác
Size (A x B)
(mm)
TD253 LTD253 TMD253(*) 25 x 3
TD254(*) TMD254(*) 25 x 4
TD303(*) 30 x 3
TD304(*) 30 x 4
TD305(*) 30 x 5
TD403(*) 40 x 3
giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh
Kim thu seát cöí àiïín Franklin (Viïåt Nam)
( Franklin Conventional Air Rod)
Tiïu chuêín (Standard): IEC 62561/ TCVN 9385
Vêåt liïåu (Material): Àöìng (Copper), Theáp maå àöìng (Copper bonded steel)
Inox 304 (Stainless steel SUS304)
(***) Maä saãn phêím chi tiïët seä cùn cûá trïn baãng baáo giaá
Maä saãn phêím
(Viïåt Nam)
Product Code (***)
Àûúâng kñnh
Outside Diameter (mm)
Chiïìu daâi
Length (mm)
KCS16300 16 300
KCS16600 16 600
KCS161000 16 1000
Thanh nhöm thoaát seát cho hïå thöëng chöëng seát			
( Bare Aluminum Steel Tape)
Tiïu chuêín (Standard): IEC 62561/ TCVN 9385 : 2012
Maä saãn phêím
Product Code
Kñch thûúác
Size (A x B) (mm)
Troång lûúång
Weight Per Meter (kg/m)
TN253 25 x 3 0.2
(*) AÁp duång cho àún àùåt haâng töëi thiïíu 2.000m
LIGHTNING
PROTECTION
&
GROUNDING
ACCESSORIES
CHÖËNG SEÁT CÖÍ ÀIÏÍN & TIÏËP ÀÕA
Khúáp nöëi kim thu seát àa àiïím ( Multi Point Air Rod)
Tiïu chuêín (Standard): TCVN 9385
Vêåt liïåu (Material): Àöìng (Copper)
Maä saãn phêím
Product Code
Àûúâng Kñnh
Outside Diamater (mm)
KCSDD16 16
Thanh àöìng
thoaát seát (99.9%)
Thanh theáp maå àöìng
thoaát seát (Àöå daây lúáp
maå àöìng 254 micron)
96 CATVANLOI.COM
Nhaän hiïåu àûúåc caác kyä sû cú àiïån tin duâng
Vùn Phoâng
61 Àûúâng söë 7,
KDC CityLand Center Hills,
P. 7, Q. Goâ Vêëp, TP.HCM
Tel: 84-28-35886496
84-28-22533939
Fax: 84-28-22531250
Email: baogia@catvanloi.com
baogiaduan@catvanloi.com
sales@catvanloi.com
Nhaâ maáy
Lö F1.2 Àûúâng söë 8
KCN Cú khñ ö tö TP.HCM,
X.Hoâa Phuá, H.Cuã Chi, TP.HCM
Intensive Test And Inspection Of Ground Rod
Ground Rods should pass the following criterions of international standars as shown:
1.Thickness Inspection
Copper shell of each ground rod shall be passed the thickness inspection to ensure its protective coating.
The copper shell not be less than 0.25 mm (250 micron) thick at any point met to UL 467 standard
2.Adherence of Coating Test
There shall be no separation of the coating from the steel core when subjected to the test described as
follow met with UL 467 standard requirements. Peeling of the coating by the steel plates or the jaws of the
vise shall be allowed.
3.Bending Strength Test
There shall be no cracking of the coating when subjected to the test met with UL 467 standard requirements.
The application of force shall be such that the rod is permanently bent through a 300 angle.
4.Straightness Test
Ground rod should be passed straightness
test to ensure in its straightness
and high tensile with acceptable sag.
The deviation of every 305 mm ground
rod shall be less than 3.05 mm.
giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh
Coåc tiïëp àõa theáp maå àöìng (Viïåt Nam)
( Copper Bonded Grounding Rod)
Tiïu chuêín (Standard): UL 467/ IEC 62561/ TCVN 9385
Vêåt liïåu (Material): Theáp maå àöìng (Copper bonded steel), Àöìng (Copper)
(***) Maä saãn phêím chi tiïët seä cùn cûá trïn baãng baáo giaá
Maä saãn phêím
Product Code
(***)
Àûúâng kñnh
danh nghôa
Nominal Outside
Diamater
(mm)
Àûúâng kñnh thên
Outside Diamater
mm
(inch)
Chiïìu daâi
Length
(mm)
CND161424 16 14.2 (5/8”) 2400/3000
CND161624 16 16 2400/3000
CND191730 19 17.2 (3/4”) 3000
LIGHTNING
PROTECTION
&
GROUNDING
ACCESSORIES CHÖËNG SEÁT CÖÍ ÀIÏÍN & TIÏËP ÀÕA
Caáp àöìng trêìn ( Bare Copper Cable)			
Tiïu chuêín (Standard): IEC 62561/ TCVN 5064
Vêåt liïåu (Material): Àöìng (Copper)
Maä saãn phêím
Product Code
Tiïët diïån caáp
Cable Size (mm2
)
CDT50 50
CDT70 70
CDT95 95
CDT120 120
CDT150 150
97
Vùn Phoâng
61 Àûúâng söë 7,
KDC CityLand Center Hills,
P. 7, Q. Goâ Vêëp, TP.HCM
Tel: 84-28-35886496
84-28-22533939
Fax: 84-28-22531250
Email: baogia@catvanloi.com
baogiaduan@catvanloi.com
sales@catvanloi.com
Nhaâ maáy
Lö F1.2 Àûúâng söë 8
KCN Cú khñ ö tö TP.HCM,
X.Hoâa Phuá, H.Cuã Chi, TP.HCM
CATVANLOI.COM
Nhaän hiïåu àûúåc caác kyä sû cú àiïån tin duâng
K16LG
K16
Khúáp coåc tiïëp àõa bùçng àöìng thau loaåi troân/luåc giaác 				
( Round/Hexagon Brass Coupler)
Tiïu chuêín (Standard): TCVN 9385
Vêåt liïåu (Material): Àöìng thau (Brass), Theáp maå àöìng (Copper bonded steel)
(***) Maä saãn phêím chi tiïët seä cùn cûá trïn baãng baáo giaá
Maä saãn phêím khúáp nöëi coåc
tiïëp àõa troân
Product Code (***)
Maä saãn phêím khúáp nöëi coåc
tiïëp àõa luåc giaác
Product Code (***)
Àûúâng kñnh
Outside Diameter
(mm)
K16 K16LG 16
Àêìu coåc tiïëp àõa bùçng theáp ( Driving Head)
Tiïu chuêín (Standard): IEC 62561/ TCVN 9385
Vêåt liïåu (Material): Theáp maå keäm (Electro - galvanized steel)
Maä saãn phêím
Product Code
Àûúâng kñnh
Outside Diameter
(mm)
DC16 16
giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh
Keåp caáp àöìng cho hïå thöëng chöëng seát ( Cable Support)
Tiïu chuêín (Standard): IEC 62561/ TCVN 9385
Vêåt liïåu (Material): Àöìng thau (Brass)
Maä saãn phêím
Product Code
Tiïët diïån caáp
Cable Size (mm2
)
KCD25 25
KCD35 35
KCD50 50
KCD70 70
KCD95 95
KCD120 120
Keåp giûä caáp àöìng cho hïå thöëng chöëng seát ( One Hole Cable Grip)	
Tiïu chuêín (Standard): IEC 62561/ TCVN 9385
Vêåt liïåu (Material): Àöìng (Copper)
Maä saãn phêím
Product Code
Tiïët diïån caáp
Cable Size (mm2
)
KGCD25 25
KGCD35 35
KGCD50 50
KGCD70 70
KGCD95 95
KGCD120 120
LIGHTNING
PROTECTION
&
GROUNDING
ACCESSORIES
CHÖËNG SEÁT CÖÍ ÀIÏÍN & TIÏËP ÀÕA
98 CATVANLOI.COM
Nhaän hiïåu àûúåc caác kyä sû cú àiïån tin duâng
Vùn Phoâng
61 Àûúâng söë 7,
KDC CityLand Center Hills,
P. 7, Q. Goâ Vêëp, TP.HCM
Tel: 84-28-35886496
84-28-22533939
Fax: 84-28-22531250
Email: baogia@catvanloi.com
baogiaduan@catvanloi.com
sales@catvanloi.com
Nhaâ maáy
Lö F1.2 Àûúâng söë 8
KCN Cú khñ ö tö TP.HCM,
X.Hoâa Phuá, H.Cuã Chi, TP.HCM
LIGHTNING
PROTECTION
&
GROUNDING
ACCESSORIES
Keåp giûä 2 caáp vaâ thanh thùèng ( Flat Bar Clamp)					
Tiïu chuêín (Standard): IEC 62561/ TCVN 9385
Vêåt liïåu (Material): Àöìng thau (Brass)
Maä saãn phêím
Product Code
Tiïët diïån caáp
Cable Size (mm2
)
KGCC25 25
KGCC50 50
KGCC70 70
KGCC120 120
giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh
Keåp caáp àöìng 4 ngaä cho hïå thöëng chöëng seát (4 vñt)				
( Copper Cable Cross Clamp - 4 Screwed)
Tiïu chuêín (Standard): IEC 62561/ TCVN 9385
Vêåt liïåu (Material): Àöìng thau (Brass)
Maä saãn phêím
Product Code
Tiïët diïån caáp
Cable Size (mm2
)
KCD435 35
KCD450 50
KCD470 70
KCD495 95
KCD4120 120
CHÖËNG SEÁT CÖÍ ÀIÏÍN & TIÏËP ÀÕA
Keåp giûä caáp cho hïå thöëng nöëi àêët ( Ground Clamp)				
Tiïu chuêín (Standard): IEC 62561/ TCVN 9385
Vêåt liïåu (Material): Àöìng thau (Brass)
Maä saãn phêím
Product Code
Tiïët diïån caáp
Cable Size
(mm2
)
KGC95 95
KGC150 150
KGC180 180
KGC185 185
Keåp giûä caáp àöìng ngaä 3 cho hïå thöëng chöëng seát ( Tee Clamp)	 	
Tiïu chuêín (Standard): IEC 62561/ TCVN 9385
Vêåt liïåu (Material): Àöìng thau (Brass)
Maä saãn phêím
Product Code
Tiïët diïån caáp
Cable Size (mm2
)
KGCT50 50
KGCT70 70
KGCT95 95
KGCT120 120
99
Vùn Phoâng
61 Àûúâng söë 7,
KDC CityLand Center Hills,
P. 7, Q. Goâ Vêëp, TP.HCM
Tel: 84-28-35886496
84-28-22533939
Fax: 84-28-22531250
Email: baogia@catvanloi.com
baogiaduan@catvanloi.com
sales@catvanloi.com
Nhaâ maáy
Lö F1.2 Àûúâng söë 8
KCN Cú khñ ö tö TP.HCM,
X.Hoâa Phuá, H.Cuã Chi, TP.HCM
CATVANLOI.COM
Nhaän hiïåu àûúåc caác kyä sû cú àiïån tin duâng
Keåp nöëi kiïím tra thanh àöìng/nhöm daång troân (4 vñt)		
( Plate Test Clamp)					
Tiïu chuêín (Standard): IEC 62561/ TCVN 9385
Vêåt liïåu (Material): Àöìng thau (Brass), Nhöm (Aluminum)
(***) Maä saãn phêím chi tiïët seä cùn cûá trïn baãng baáo giaá
Maä saãn phêím
Product Code
(***)
Kñch thûúác thanh
Conductor Size
(mm)
KNTDT256 25 x 6
Keåp C cho hïå thöëng chöëng seát ( C - Clamp)
Tiïu chuêín (Standard): IEC 62561/ TCVN 9385
Vêåt liïåu (Material): Àöìng (Copper)
Maä saãn phêím
Product Code
Tiïët diïån caáp
Cable Size (mm2
)
CC16 - 16 16 - 16
CC25 - 25 25 - 25
CC35 - 35 35 - 35
CC50 - 50 50 - 50
CC70 - 70 70 - 70
CC95 - 95 95 - 95
CC120 - 120 120 - 120
CC150 - 150 150 - 150
CC185 - 185 185 - 185
CC240 - 240 240 - 240
giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh
Keåp nöëi kiïím tra thanh àöìng/nhöm (2 vñt)( Test Connector)		
Tiïu chuêín (Standard): IEC 62561/ TCVN 9385
Vêåt liïåu (Material): Àöìng thau (Brass), Nhöm (Aluminum)
Maä saãn phêím
Keåp nöëi thanh àöìng
Product Code
Maä saãn phêím
Keåp nöëi thanh nhöm
Product Code
Kñch thûúác thanh
Conductor Size (mm)
KNTD256 KNTN256 26 x 8
KNTD256
KNTN256
Keåp nöëi kiïím tra thanh àöìng/nhöm vúái caáp (1 vñt)		
( Cable - Tape Test Connector)					
Tiïu chuêín (Standard): IEC 62561/ TCVN 9385
Vêåt liïåu (Material): Àöìng thau (Brass), Nhöm (Aluminum)
(***) Maä saãn phêím chi tiïët seä cùn cûá trïn baãng baáo giaá
Maä saãn phêím
Product Code (***)
Tiïët diïån caáp
Conductor Range (mm2
)
Kñch thûúác thanh
Conductor Size (mm)
KNTDC70253 70 25 x 3
KNTDC90253 90 25 x 3
KNTDC120253 120 25 x 3
LIGHTNING
PROTECTION
&
GROUNDING
ACCESSORIES
CHÖËNG SEÁT CÖÍ ÀIÏÍN & TIÏËP ÀÕA
100 CATVANLOI.COM
Nhaän hiïåu àûúåc caác kyä sû cú àiïån tin duâng
Vùn Phoâng
61 Àûúâng söë 7,
KDC CityLand Center Hills,
P. 7, Q. Goâ Vêëp, TP.HCM
Tel: 84-28-35886496
84-28-22533939
Fax: 84-28-22531250
Email: baogia@catvanloi.com
baogiaduan@catvanloi.com
sales@catvanloi.com
Nhaâ maáy
Lö F1.2 Àûúâng söë 8
KCN Cú khñ ö tö TP.HCM,
X.Hoâa Phuá, H.Cuã Chi, TP.HCM
LIGHTNING
PROTECTION
&
GROUNDING
ACCESSORIES
HKTTD2525
Höåp kiïím tra tiïëp àõa ( Polypropylene/Concrete Inspection Earth Pit)
Tiïu chuêín (Standard): IEC 62561
Vêåt liïåu (Material): Nhûåa PP cûúâng lûåc cao (Heavy high - grade polypropylene), Bï - töng (Concrete)
Taãi troång töëi àa (Max load test): 5000 kg (Nhûåa PP), 6000 kg (Bï - töng)
Maä saãn phêím
Product Code
Kñch thûúác
Size (mm)
HKTTD2525 250 x 250
HKTTD3232 320 x 320
Nùæpchöëngnûúácbùçnginox ( CopperEarthingElectrodeWaterSealingGlands)
Vêåt liïåu (Material): Inox 304 (Stainless Steel SUS 304)
Maä saãn phêím
Product Code
Àûúâng Kñnh Coåc
Nominal Rod Kñch thûúác
Size (mm)
(Inch) (mm)
NHCN 5/8’ / 3/4’ 14.2/16/17.2 300 x 300 x 2
HKTTD3232
giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh
CHÖËNG SEÁT CÖÍ ÀIÏÍN & TIÏËP ÀÕA
Àïë kim chöëng seát duâng cho thanh àöìng/nhöm/caáp àöìng		
( Tape Saddle)				
Tiïu chuêín (Standard): IEC 62561/ TCVN 9385
Vêåt liïåu (Material): Àöìng thau (Brass), Nhöm (Aluminum)
(***) Maä saãn phêím chi tiïët seä cùn cûá trïn baãng baáo giaá
Maä saãn phêím
Product Code
(***)
Kñch thûúác kim thu seát
Thread Size
(inch)
Tiïët diïån
Thanh àöìng/nhöm/caáp àöìng
Tape/Cable Size
DKS58 5/8” 25 x 3
DKS34 3/4” 25 x 3
DKSC58 5/8” 35 - 70 mm2
DKSC34 3/4” 35 - 70 mm2
DKSC
DKS
101
Vùn Phoâng
61 Àûúâng söë 7,
KDC CityLand Center Hills,
P. 7, Q. Goâ Vêëp, TP.HCM
Tel: 84-28-35886496
84-28-22533939
Fax: 84-28-22531250
Email: baogia@catvanloi.com
baogiaduan@catvanloi.com
sales@catvanloi.com
Nhaâ maáy
Lö F1.2 Àûúâng söë 8
KCN Cú khñ ö tö TP.HCM,
X.Hoâa Phuá, H.Cuã Chi, TP.HCM
CATVANLOI.COM
Nhaän hiïåu àûúåc caác kyä sû cú àiïån tin duâng
LIGHTNING
PROTECTION
&
GROUNDING
ACCESSORIES
Keåp caáp & coåc tiïëp àêët ( Rod Copper Clamp)				
Tiïu chuêín (Standard): IEC 62561/ TCVN 9385
Vêåt liïåu (Material): Àöìng thau (Brass)
Maä saãn phêím
Product Code
Àûúâng kñnh coåc
Nominal Rod
Tiïët diïån caáp
Cable Range
(mm2
)
(inch) (mm)
KCDC1470 5/8” / 3/4” 14.2/16/17.2 16 - 70
giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh
Keåp U thanh àöìng/nhöm & coåc tiïëp àõa 			
( Ground Rod To Copper Tape Clamp)					
Tiïu chuêín (Standard): IEC 62561/ TCVN 9385
Vêåt liïåu (Material): Àöìng thau (Brass)
(***) Maä saãn phêím chi tiïët seä cùn cûá trïn baãng baáo giaá
Maä saãn phêím
Product Code
(***)
Kñch thûúác coåc
Nominal Rod
(mm)
Kñch thûúác thanh
Conductor Size
(mm)
KUTC16 14.2/16/17.2 25 x 3
Keåp U caáp & coåc tiïëp àõa ( Ground Rod To Cable Clamp)				
Tiïu chuêín (Standard): IEC 62561/ TCVN 9385
Vêåt liïåu (Material): Àöìng thau (Brass)
(***) Maä saãn phêím chi tiïët seä cùn cûá trïn baãng baáo giaá
Maä saãn phêím
Product Code
(***)
Àûúâng kñnh coåc
Nominal Rod
Tiïët diïån caáp
Cable Range
(mm2
)
(inch) (mm)
KUCC14295 5/8” / 3/4” 14.2/16/17.2 16 - 95
KUCC142185 5/8” / 3/4” 14.2/16/17.2 70 - 185
KUCC142300 5/8” / 3/4” 14.2/16/17.2 150 - 300
Keåp thanh àöìng/nhöm & coåc tiïëp àêët ( Rod Copper Tape Clamp)		
Tiïu chuêín (Standard): IEC 62561/ TCVN 9385
Vêåt liïåu (Material): Àöìng thau (Brass), Nhöm (Aluminum)
(***) Maä saãn phêím chi tiïët seä cùn cûá trïn baãng baáo giaá
Maä saãn phêím
Product Code
(***)
Àûúâng kñnh coåc
Nominal Rod
Kñch thûúác thanh
Conductor Size
(mm)
(inch) (mm)
KTDC142 - 2612 5/8” / 3/4” 14.2/16/17.2 26 x 12
KTDC142 - 302 5/8” / 3/4” 14.2/16/17.2 30 x 2
KTDC142 - 4012 5/8” / 3/4” 14.2/16/17.2 40 x 12
KTDC142 - 518 5/8” / 3/4” 14.2/16/17.2 51 x 8
KTDC142 - 2618 5/8” / 3/4” 14.2/16/17.2 26 x 18
CHÖËNG SEÁT CÖÍ ÀIÏÍN & TIÏËP ÀÕA
102 CATVANLOI.COM
Nhaän hiïåu àûúåc caác kyä sû cú àiïån tin duâng
Vùn Phoâng
61 Àûúâng söë 7,
KDC CityLand Center Hills,
P. 7, Q. Goâ Vêëp, TP.HCM
Tel: 84-28-35886496
84-28-22533939
Fax: 84-28-22531250
Email: baogia@catvanloi.com
baogiaduan@catvanloi.com
sales@catvanloi.com
Nhaâ maáy
Lö F1.2 Àûúâng söë 8
KCN Cú khñ ö tö TP.HCM,
X.Hoâa Phuá, H.Cuã Chi, TP.HCM
KTD4253B KTN4253
KTD4253
giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh
Keåp thanh àöìng/nhöm 2 ngaä cho hïå thöëng chöëng seát (2 vñt)		
( Aluminum/Copper Tape Support - 2 Screwed)
Tiïu chuêín (Standard): IEC 62561/ TCVN 9385
Vêåt liïåu (Material): Àöìng thau (Brass), Nhöm (Aluminum)
Maä saãn phêím
Keåp àöìng
Product Code
Maä saãn phêím
Keåp nhöm
Product Code
Kñch thûúác
Size (A x B)
(mm)
KTD2253 KTN2253 25 x 3
KTD2305 30 x 5
KTD2253
KTN2253
Nöëi lûúäng kim àöìng/nhöm cho hïå thöëng chöëng seát 				
( Bi - Metallic Connector)			 		
Tiïu chuêín (Standard): IEC 62561/ TCVN 9385
Vêåt liïåu (Material): Àöìng + Nhöm (Aluminum + Copper)
Maä saãn phêím
Product Code
Kñch thûúác thanh
Conductor Size
(mm)
KLK253 25 x 3
KLK254 25 x 4
KLK256 25 x 6
Keåp caáp àöìng vaâ thanh àöìng/nhöm cho hïå thöëng chöëng seát (4 vñt)		
( Aluminum/Copper Tape To Cable - 4 Screwed)
Tiïu chuêín (Standard): IEC 62561/ TCVN 9385
Vêåt liïåu (Material): Àöìng thau (Brass)
Maä saãn phêím
Product Code
Tiïët diïån thanh dêîn
Conductor Size
(mm2
)
KCDTD325 - 35120 3 - 25/35 - 120
Keåp thanh àöìng/nhöm 4 ngaä cho hïå thöëng chöëng seát (4 vñt)		
( Square Aluminum/Copper Tape Support - 4 Screwed)
Tiïu chuêín (Standard): IEC 62561/ TCVN 9385
Vêåt liïåu (Material): Àöìng thau (Brass), Nhöm (Aluminum)
Maä saãn phêím
Keåp àöìng daång
bûúám
Product Code
Maä saãn phêím
Keåp àöìng
Product Code
Maä saãn phêím
Keåp nhöm
Product Code
Maä saãn phêím
Keåp nhöm daång
bûúám
Product Code
Kñch thûúác
Size (A x B)
(mm)
KTD4253B KTD4253 KTN4253 KTN4253B 25 x 3
KTN4253B
LIGHTNING
PROTECTION
&
GROUNDING
ACCESSORIES CHÖËNG SEÁT CÖÍ ÀIÏÍN & TIÏËP ÀÕA
103
Vùn Phoâng
61 Àûúâng söë 7,
KDC CityLand Center Hills,
P. 7, Q. Goâ Vêëp, TP.HCM
Tel: 84-28-35886496
84-28-22533939
Fax: 84-28-22531250
Email: baogia@catvanloi.com
baogiaduan@catvanloi.com
sales@catvanloi.com
Nhaâ maáy
Lö F1.2 Àûúâng söë 8
KCN Cú khñ ö tö TP.HCM,
X.Hoâa Phuá, H.Cuã Chi, TP.HCM
CATVANLOI.COM
Nhaän hiïåu àûúåc caác kyä sû cú àiïån tin duâng
LIGHTNING
PROTECTION
&
GROUNDING
ACCESSORIES
giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh
Höåp kiïím tra bùçng nhöm ( Aluminum Test box)
Tiïu chuêín (Standard): IEC 62561/ TCVN 9385
Vêåt liïåu (Material): Nhöm (Aluminum), Inox 304 (SUS304 Stainless Steel)
(***) Maä saãn phêím chi tiïët seä cùn cûá trïn baãng baáo giaá
Maä saãn phêím
Product Code
(***)
Tiïët diïån caáp
Cable Range
(mm2
)
Kñch thûúác
Size (mm)
Daâi
Length
Röång
Width
Cao
Height
HKT26315370 50 - 120 263 153 70
Maä saãn phêím
Product Code
Söë àiïím kïët nöëi
No Terminations
Kñch thûúác
Size (mm)
Daâi
Length
Röång
Width
Cao
Height
DKN40 4 300
90
75 (sûá 35)
(Insulator 35)
DKN60 6 400
DKN80 8 500 90 (sûá 51)
(Insulator 51)
DKN100 10 650
Àiïím kïët nöëi ( Earth Bars)
Tiïu chuêín (Standard): IEC 62561/ TCVN 9385
Vêåt liïåu (Material): Àöìng + Bulong & Taán Inox 304 (Copper + SUS304 Bolts & Nuts)
Àiïím kïët nöëi àún ( Earth Bars With Single Disconnecting Link)
Tiïu chuêín (Standard): IEC 62561/ TCVN 9385
Vêåt liïåu (Material): Àöìng + Bulong & Taán Inox 304 (Copper + SUS304 Bolts & Nuts)
Maä saãn phêím
Product Code
Söë àiïím kïët nöëi
No Terminations
Kñch thûúác
Size (mm)
Daâi
Length
Röång
Width
Cao
Height
DKN41 4 375
90
75 (sûá 35)
(Insulator 35)
DKN61 6 475
DKN81 8 575 90 (sûá 51)
(Insulator 51)
DKN101 10 725
Àiïím kïët nöëi àöi ( Earth Bars With Double Disconnecting Link)
Tiïu chuêín (Standard): IEC 62561/ TCVN 9385
Vêåt liïåu (Material): Àöìng + Bulong & Taán Inox 304 (Copper + SUS304 Bolts & Nuts)
Maä saãn phêím
Product Code
Söë àiïím kïët nöëi
No Terminations
Kñch thûúác
Size (mm)
Daâi
Length
Röång
Width
Cao
Height
DKN42 4 450
90
75 (sûá 35)
(Insulator 35)
DKN62 6 550
DKN82 8 650 90 (sûá 51)
(Insulator 51)
DKN102 10 800
CHÖËNG SEÁT CÖÍ ÀIÏÍN & TIÏËP ÀÕA
104 CATVANLOI.COM
Nhaän hiïåu àûúåc caác kyä sû cú àiïån tin duâng
Vùn Phoâng
61 Àûúâng söë 7,
KDC CityLand Center Hills,
P. 7, Q. Goâ Vêëp, TP.HCM
Tel: 84-28-35886496
84-28-22533939
Fax: 84-28-22531250
Email: baogia@catvanloi.com
baogiaduan@catvanloi.com
sales@catvanloi.com
Nhaâ maáy
Lö F1.2 Àûúâng söë 8
KCN Cú khñ ö tö TP.HCM,
X.Hoâa Phuá, H.Cuã Chi, TP.HCM
Keåp soáng tön Kliplock ( Kliplock Proof Clamp)
Vêåtliïåu(Material):Inox304(SUS304Stainlesssteel),Theápmaåkeämnhuángnoáng(Hot-dipgalvanizedsteel)
Maä saãn phêím
Product Code (***)
Kñch thûúác
Size (mm)
KST1820NN 18 - 20
Thanhnöëiàêëtsûãduångchohöëbïtöngtiïëpàõa ( InspectionHousingEarthBar)
Tiïu chuêín (Standard): IEC 62561
Vêåt liïåu (Material): Àöìng (Copper)
Maä saãn phêím
Product Code
Söë löî
No. Holes
Kñch thûúác löî
Hole Size (mm)
Kñch thûúác
Daâi
Length (mm)
Röång
Width (mm)
Cao
Height (mm)
TND5 5
11 285 30 6
TND7 7
Lûúái tiïëp àõa bùçng àöìng ( Solid Copper Lattice Mats)
Tiïu chuêín (Standard): IEC 62561
Vêåt liïåu (Material): Àöìng (Copper)
Maä saãn phêím
Product Code
Kñch thûúác
Size (mm)
LTD663 600 x 600 x 3
LTD993 900 x 900 x 3
giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh
Àêìu tiïëp àõa 1/2/4 àiïím cho hïå thöëng nöëi àêët ( Earth Point)			
Tiïu chuêín (Standard): IEC 62561/ TCVN 9385
Vêåt liïåu (Material): Àöìng thau (Brass)
Maä saãn phêím
Product Code
Tiïët diïån caáp
Cable Size (mm2
)
DND120 (1) 35 - 120
DND120 (2) 35 - 120
DND120 (4) 35 - 120
DND120(1)
DND120(2)
DND120(4)
LIGHTNING
PROTECTION
&
GROUNDING
ACCESSORIES CHÖËNG SEÁT CÖÍ ÀIÏÍN & TIÏËP ÀÕA
105
Vùn Phoâng
61 Àûúâng söë 7,
KDC CityLand Center Hills,
P. 7, Q. Goâ Vêëp, TP.HCM
Tel: 84-28-35886496
84-28-22533939
Fax: 84-28-22531250
Email: baogia@catvanloi.com
baogiaduan@catvanloi.com
sales@catvanloi.com
Nhaâ maáy
Lö F1.2 Àûúâng söë 8
KCN Cú khñ ö tö TP.HCM,
X.Hoâa Phuá, H.Cuã Chi, TP.HCM
CATVANLOI.COM
Nhaän hiïåu àûúåc caác kyä sû cú àiïån tin duâng
HÛÚÁNG DÊÎN SÛÃ DUÅNG HOÁA CHÊËT GIAÃM ÀIÏÅN TRÚÃ THEO PHÛÚNG NÙÇM NGANG:
Bûúác 1: Tröån hoáa chêët giaãm àiïån trúã vúái 5.6 lñt àïën 7.6 lñt nûúác saåch. Lûu yá: Khöng sûã duång nûúác muöëi àïí
tröån vúái hoáa chêët giaãm àiïån trúã.
Bûúác 2: Raãi àïìu hoáa chêët giaãm àiïån trúã xuöëng raänh sao cho lúáp hoáa chêët àaåt àöå daây 5 cm (xem baãng àïí
ûúác tñnh 1 bao hoáa chêët giaãm àiïån trúã coá thïí phuã kñn àûúåc bao nhiïu chiïìu daâi caáp dêîn). Chúâ khoaãng
15 - 20 phuát cho lúáp hoáa chêët húi cûáng laåi àïí ngùn dêy caáp chòm xuöëng àaáy.
Bûúác 3: Àùåt dêy caáp lïn trïn lúáp hoáa chêët giaãm àiïån trúã.
Bûúác 4: Raãi tiïëp lúáp hoáa chêët giaãm àiïån trúã lïn trïn àïí phuã kñn dêy caáp. Chúâ khoaãng 30 - 60 phuát àïí cho
lúáp hoáa chêët giaãm àiïån trúã raáo laåi trïn bïì mùåt.
Bûúác 5: Phuã àêët lïn trïn hoáa chêët giaãm àiïån trúã.
	
	
Vd: Möîi bao GEM coá khöëi lûúång 11.3kg seä bao phuã àûúåc 1m caáp dêîn vúái chiïìu röång raänh mûúng 10cm vaâ töíng àöå daây 	
lúáp hoáa chêët giaãm àiïån trúã laâ 10,2cm.
HÛÚÁNG DÊÎN SÛÃ DUÅNG HOÁA CHÊËT GIAÃM ÀIÏÅN TRÚÃ THEO PHÛÚNG THÙÈNG ÀÛÁNG:
Bûúác 1: Khoan löî coá àûúâng kñnh ≥ 7.5 cm vaâ sêu hún chiïìu daâi coåc nöëi àêët khoaãng 15 cm.
Bûúác 2: Àùåt coåc nöëi àêët vaâo löî khoan vaâ àoáng coåc sêu xuöëng àêët khoaãng 30 cm. Àêìu coåc nöëi àêët caách mùåt àêët
khoaãng 15 cm. Luác naây coá thïí taåo bêët kyâ möëi nöëi naâo vúái coåc nöëi àêët maâ baån muöën.
Bûúác 3: Tröån hoáa chêët giaãm àiïån trúã vúái 5.6 lñt àïën 7.6 lñt nûúác saåch. Lûu yá: Khöng sûã duång nûúác muöëi àïí
tröån vúái hoáa chêët giaãm àiïån trúã.
Bûúác 4: Àöí lûúång vûâa àuã hoáa chêët giaãm àiïån trúã xung quanh coåc nöëi àêët (xem baãng àïí ûúác tñnh söë lûúång
bao hoáa chêët giaãm àiïån trúã cêìn coá àïí àöí xung quanh coåc tiïëp àõa). Àaãm baão lúáp hoáa chêët lêëp àêìy löî khoan.
Chúâ khoaãng 30 - 60 phuát cho lúáp hoáa chêët raáo laåi trïn bïì mùåt.
Bûúác 5: Phuã àêët lïn trïn hoáa chêët giaãm àiïån trúã. Chuá yá: Phaãi thaáo nûúác àoång dû thûâa ra khoãi löî khoan.
Coåc tiïëp àõa
15.2 cm
30.4 cm
15.2 cm
GEM
Àêët phuã
Àûúâng kñnh
Löî khoan
giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh
Maä saãn phêím
Product Code
Khaã nùng giaãm àiïån trúã
Resistance Reduction Efficiency
Troång lûúång
Weight (kg)
HCGDT p ≤ 0.9 Ω.m 11.3
Vd: Löî khoan coá àûúâng kñnh 10.2cm, sêu 1.5m seä cêìn 2 bao GEM (11.3kg) àïí àöí xung quanh coåc tiïëp àõa.
*2.4 m laâ chiïìu daâi töëi thiïíu cuãa coåc tiïëp àõa tiïëp xuác vúái àêët.
Hoáa chêët giaãm àiïån trúã GEM ( Ground Enhancement Material)
Tiïu chuêín(Standard): IEC 62561 - 7
(10 cm)
GEM
GEM
GEM
Dêy caáp
Àêët
10 cm
5 cm
5 cm
(76.2 cm)
Raänhmûúng
1
2
3
4
5
Ngùæn hún
coåc tiïëp àõa
ÀÛÚÂNG KÑNH
LÖÎ KHOAN
1.5 m 1.8 m 2.4 m 3 m 4.6 m 6.1 m
10.2 cm 2 bao 2 bao 2 bao 3 bao 4 bao 5 bao
15.2 cm 3 bao 3 bao 4 bao 5 bao 8 bao 10 bao
20.3 cm 5 bao 6 bao 8 bao 9 bao 14 bao 18 bao
25.4 cm 7 bao 9 bao 12 bao 14 bao 21 bao 25 bao
30.5 cm 10 bao 12 bao 16 bao 20 bao 30 bao 40 bao
ÀÖÅ SÊU CUÃA LÖÎ KHOAN*
Ûúác tñnh SÖË LÛÚÅNG BAO GEM (11.3 kg) cêìn coá àïí àöí
xung quanh coåc tiïëp àõa.
LIGHTNING
PROTECTION
&
GROUNDING
ACCESSORIES
CHÖËNG SEÁT CÖÍ ÀIÏÍN & TIÏËP ÀÕA
ÛúáctñnhÀÖÅDAÂICUÃADÊYCAÁPÀÛÚÅCPHUÃKÑNBÚÃI1BAOGEM(11.3kg).
TÖÍNG ÀÖÅ DAÂY CUÃA LÚÁP HOÁA CHÊËT GIAÃM ÀIÏåN TRÚÃ GEM
CHIÏÌU RÖÅNG
RAÄNH MÛÚNG
5 cm 10.2 cm 12.7 cm 15.2 cm
10 cm 2.0 m 1 m 0.8 m 0.7 m
15.2 cm 1.4 m 0.7 m 0.5 m 0.4 m
20.3 cm 1.0 m 0.5 m 0.4 m 0.3 m
25.4 cm 0.8 m 0.4 m 0.3 m 0.3 m
30.5 cm 0.7 m 0.3 m 0.3 m 0.2 m
106 CATVANLOI.COM
Nhaän hiïåu àûúåc caác kyä sû cú àiïån tin duâng
Vùn Phoâng
61 Àûúâng söë 7,
KDC CityLand Center Hills,
P. 7, Q. Goâ Vêëp, TP.HCM
Tel: 84-28-35886496
84-28-22533939
Fax: 84-28-22531250
Email: baogia@catvanloi.com
baogiaduan@catvanloi.com
sales@catvanloi.com
Nhaâ maáy
Lö F1.2 Àûúâng söë 8
KCN Cú khñ ö tö TP.HCM,
X.Hoâa Phuá, H.Cuã Chi, TP.HCM
giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh
HAÂN HOÁA NHIÏÅT (EXOTHERMIC WELDING)
KH
Khuön haân
( ExothermicMould)
Haân hoáa nhiïåt laâ phûúng phaáp sûã duång thuöëc haân hoáa nhiïåt nöí trong möåt khuön haân
àûa nhiïåt àöå trong khuön lïn àïën gêìn 3000 àöå C àïí haân caác vêåt liïåu nhû àöìng, theáp... coåc
tiïëp àõa, coåc theáp maå àöìng, coåc àöìng, coåc sùæt vúái caáp àöìng trong hïå thöëng tiïëp àêët chöëng
seát, hïå thöëng tiïëp àêët an toaân àiïån hoùåc nöëi dêy chöëng seát. Haân hoáa nhiïåt coá phûúng phaáp
thûåc hiïån rêët àún giaãn, möëi haân rêët bïìn vaâ rêët hiïåu quaã kinh tïë. Haân hoáa nhiïåt àûúåc
khuyïën nghõ ûáng duång trong hïå thöëng nöëi àêët búãi nhiïìu tiïu chuêín kyä thuêåt quöëc tïë
nhû IEEC, IEC, NEC, ASME... Haân hoáa nhiïåt laâ möëi haân daång phên tûã, sûã duång phaãn
ûáng nhiïåt nhöm àïí sinh nhiïåt laâm noáng chaãy kim loaåi trong möåt khuön kñn chõu nhiïåt.
Phaãn ûáng xaãy ra nhû sau:
3CuO + 2Al -> 3Cu + Al2
O3
+2537 àöå C
t
o
ÚÃ nhiïåt àöå naây thò caác kim loaåi thöng duång nhû sùæt, àöìng, nhöm... àïìu bõ noáng chaãy vaâ
tröån vaâo nhau thaânh möåt khöëi, chñnh vò vêåy goåi laâ möëi haân phên tûã. Kiïíu haân naây haân àûúåc
caác kim loaåi vúái nhau khöng nhêët thiïët phaãi cuâng möåt loaåi vêåt liïåu. Hún nûäa vò laâ möëi haân
phên tûã nïn chuáng dêîn àiïån rêët töët, rêët hiïåu quaã cho hïå thöëng tiïëp àêët.
Ûu àiïím:
- Möëi haân truyïìn dêîn seát töët vaâ khöng bõ gia tùng àiïån trúã theo thúâi gian.
- Thuöëc möìi haân rêët nhaååy bùæt lûãa, dïî daâng, nhanh choáng vaâ an toaân sûã duång.
- Liïn kïët vônh cûãu vaâ khöng coá àiïím nöëi.
- Coá thïí liïn kïët vúái bêët kyâ kiïíu nöëi naâo (kiïíu chûä T, chûä U, song song...).
- Möëi haân khöng bõ ùn moân, oxi hoáa, àeåp, bïìn vônh cûãu.
- Tiïët kiïåm chi phñ cho ngûúâi duâng.
Viïåcthicönghaânhoáanhiïåtàúngiaãnvaâthuêåntiïån,trûúáckhithicöngchócêìnchuêínbõkhuön
haân, thuöëc haân phuâ húåp cho caác möëi nöëi tiïëp àõa laâ coá thïí thi cöng ngay tûác thò. Khöng
cêìn phaãi coá nguöìn àiïån, dêy dêîn phûác taåp maâ chó cêìn coá lûãa àïí laâm chaáy thuöëc haân,
thuöëc möìi haân laâ coá thïí thi cöng haân hoáa nhiïåt.
Caác kyä thuêåt viïn thi cöng cuäng khöng cêìn àoâi hoãi tay nghïì cao, chó cêìn àùåt caác thiïët bõ, khuön
haân chuêín vaâ chñnh xaác laâ coá thïí thûåc hiïån viïåc thi cöng möëi haân hoáa nhiïåt.
EXOTHERMIC
WELDING
TH
Thuöëc haâân vaâ Miïëng loát
( ExothermicMetalPowder
–SteelDisk)
KKH
Keåpkhuönhaân
( HandleClamp)
HAÂN HOÁA NHIÏåT
107
Vùn Phoâng
61 Àûúâng söë 7,
KDC CityLand Center Hills,
P. 7, Q. Goâ Vêëp, TP.HCM
Tel: 84-28-35886496
84-28-22533939
Fax: 84-28-22531250
Email: baogia@catvanloi.com
baogiaduan@catvanloi.com
sales@catvanloi.com
Nhaâ maáy
Lö F1.2 Àûúâng söë 8
KCN Cú khñ ö tö TP.HCM,
X.Hoâa Phuá, H.Cuã Chi, TP.HCM
CATVANLOI.COM
Nhaän hiïåu àûúåc caác kyä sû cú àiïån tin duâng
giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh
Bûúác 5: Àöí thuöëc haân vaâo khuön. Lûu yá: Phaãi cho
àuáng lûúång thuöëc haân àïí àaãm baão tiïu chuêín
kyä thuêåt cuãa möëi haân.
Bûúác 7: Àêåy nùæp khuön haân. Sûã duång suáng möìi
haân àïí bùæn lûãa vaâo thuöëc haân úã meáp khuön.
Lûuyá:Luöncêínthêånvaâàûángcaáchxameápkhuönhaân
khi bùæn lûãa àïí traánh bõ boãng.
Bûúác 1: Laâm saåch khuön haân vaâ thiïët bõ cêìn haân
(coåc tiïëp àõa, dêy caáp, thanh àöìng...) àïí àaãm baão
khaã nùng kïët dñnh cuãa caác thiïët bõ àûúåc töët nhêët.
Bûúác 2: Laâm noáng khuön vaâ thiïët bõ cêìn haân
(coåc tiïëp àõa, dêy caáp, thanh àöìng...) khoaãng 1-2
phuátàïíquaátrònhàaåthiïåuquaãcao.
Bûúác 3: Àùåt khuön vaâo àuáng võ trñ vaâ keåp khuön haân
sao cho khuön àûúåc cöë àõnh àïí traánh bõ chaãy
thuöëc haân trong quaá trònh phaãn ûáng.
HÛÚÁNG DÊÎN THI CÖNG HAÂN HOÁA NHIÏÅT
* Chuá yá: Chúâ 5 - 10 phuát cho khuön haân nguöåi, sau àoá vïå sinh khuön röìi múái tiïëp tuåc quaá trònh haân vò nïëu
tiïëp tuåc haân khi khuön noáng thò möëi haân seä khöng àûúåc àaãm baão vaâ coá thïí gêy boãng cho ngûúâi thûåc hiïån.
Bûúác 4: Cho àôa nhöm vaâo khuön.
Bûúác6:Raãi thuöëc ra meáp khuön àïí bùæt lûãa àûúåc
dïî daâng hún.
Bûúác 8: Chúâ 1 vaâi phuát cho möëi haân nguöåi vaâ
búát nhiïåt. Sau àoá, múã khuön haân ra.
EXOTHERMIC
WELDING
HAÂN HOÁA NHIÏåT
108 CATVANLOI.COM
Nhaän hiïåu àûúåc caác kyä sû cú àiïån tin duâng
Vùn Phoâng
61 Àûúâng söë 7,
KDC CityLand Center Hills,
P. 7, Q. Goâ Vêëp, TP.HCM
Tel: 84-28-35886496
84-28-22533939
Fax: 84-28-22531250
Email: baogia@catvanloi.com
baogiaduan@catvanloi.com
sales@catvanloi.com
Nhaâ maáy
Lö F1.2 Àûúâng söë 8
KCN Cú khñ ö tö TP.HCM,
X.Hoâa Phuá, H.Cuã Chi, TP.HCM
giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh
Möëi nöëi haân hoáa nhiïåt caáp vúái caáp CC1 ( Cable To Cable CC1)
Kñch thûúác
caáp A
Cable Size
(mm2
)
Maä troång lûúång
thuöëc haân
Product Code For
Metal Powder (g)
Maä khuön haân
Product Code For
Mould
Maä keåp khuön haân
Product Code For
Handle Clamp
50 TH45 KHCC1 - 50 KKH
70 TH65 KHCC1 - 70 KKH
95 TH90 KHCC1 - 95 KKH
120 TH115 KHCC1 - 120 KKH
Möëi nöëi haân hoáa nhiïåt caáp vúái caáp CC2 ( Cable To Cable CC2)
Kñch thûúác
caáp A
Cable Size
(mm2
)
Kñch thûúác
caáp B
Cable Size
(mm2
)
Maä troång lûúång
thuöëc haân
Product Code For
Metal Powder (g)
Maä khuön haân
Product Code For
Mould
Maäkeåpkhuönhaân
Product Code For
Handle Clamp
50 50 TH90 KHCC2 - 5050 KKH
70 70 TH90 KHCC2 - 7070 KKH
95 95 TH115 KHCC2 - 9595 KKH
95 70 TH90 KHCC2 - 9570 KKH
120 120 TH150 KHCC2 -120120 KKH
Möëi nöëi haân hoáa nhiïåt caáp vúái caáp CC4 ( Cable To Cable CC4)
Kñch thûúác
caáp A
Cable Size
(mm2
)
Kñch thûúác
caáp B
Cable Size
(mm2
)
Maä troång lûúång
thuöëc haân
Product Code For
Metal Powder (g)
Maä khuön haân
Product Code For
Mould
Maä keåp khuön haân
Product Code For
Handle Clamp
50 50 TH90 KHCC4 - 5050 KKH
70 70 TH115 KHCC4 - 7070 KKH
95 95 TH150 KHCC4 - 9595 KKH
95 35 TH115 KHCC4 - 9535 KKH
120 120 TH200 KHCC4 - 120120 KKH
Möëi nöëi haân hoáa nhiïåt caáp vúái coåc tiïëp àõa CR1 ( Cable To Rod CR1)
Kñch thûúác
coåc tiïëp àõa A
Rod Size
(mm2
)
Kñch thûúác
caáp B
Cable Size
(mm2
)
Maä troång lûúång
thuöëc haân
Product Code For
Metal Powder (g)
Maä khuön haân
Product Code For
Mould
Maä keåp khuön haân
Product Code For
Handle Clamp
14.2 (*) 35 TH115 KHCR1 - 14235 KKH
14.2 (*) 50 TH115 KHCR1 - 14250 KKH
14.2 (*) 70 TH150 KHCR1 - 14270 KKH
14.2 (*) 95 TH150 KHCR1 - 14295 KKH
14.2 (*) 120 TH150 KHCR1 - 142120 KKH
(*): Àöëi vúái coåc tiïëp àõa coá kñch thûúác 16 mm/ 17.2 mm thò maä khuön haân laâ KHCR1 - 160.../ KHCR1 - 172...
EXOTHERMIC
WELDING HAÂN HOÁA NHIÏåT
109
Vùn Phoâng
61 Àûúâng söë 7,
KDC CityLand Center Hills,
P. 7, Q. Goâ Vêëp, TP.HCM
Tel: 84-28-35886496
84-28-22533939
Fax: 84-28-22531250
Email: baogia@catvanloi.com
baogiaduan@catvanloi.com
sales@catvanloi.com
Nhaâ maáy
Lö F1.2 Àûúâng söë 8
KCN Cú khñ ö tö TP.HCM,
X.Hoâa Phuá, H.Cuã Chi, TP.HCM
CATVANLOI.COM
Nhaän hiïåu àûúåc caác kyä sû cú àiïån tin duâng
giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh
Möëi nöëi haân hoáa nhiïåt thanh àöìng/nhöm vúái coåc tiïëp àõa BR2 	
( Cable To Rod BR2)
Kñchthûúáccoåc
tiïëpàõaA
Rod Size
(mm)
Kñch thûúác
thanh àöìng B
Conductor Size
(mm2
)
Maä troång lûúång
thuöëc haân
ProductCodeFor
Metal Powder (g)
Maä khuön haân
Product Code For
Mould
Maä keåp khuön haân
Product Code For
Handle Clamp
14.2 25 x 3 TH150 KHBR2-142253 KKH
16 25 x 3 TH150 KHBR2-160253 KKH
17.2 25 x 3 TH150 KHBR2-172253 KKH
Möëi nöëi haân hoáa nhiïåt thanh àöìng/nhöm vúái coåc tiïëp àõa BR1
( CableToRodBR1)
Kñchthûúáccoåc
tiïëpàõaA
Rod Size
(mm)
Kñch thûúác
thanh àöìng B
Conductor Size
(mm2
)
Maä troång lûúång
thuöëc haân
Product Code For
Metal Powder (g)
Maä khuön haân
ProductCodeFor
Mould
Maä keåp khuön haân
Product Code For
Handle Clamp
14.2 25 x 3 TH150 KHBR1 - 142253 KKH
16 25 x 3 TH150 KHBR1 - 160253 KKH
17.2 25 x 3 TH150 KHBR1 - 172253 KKH
Möëi nöëi haân hoáa nhiïåt thanh àöìng/nhöm vúái thanh àöìng/nhöm BB3
( Tap To Tap BB3)
Kñch thûúác
thanh àöìng A
Conductor Size
(mm2
)
Kñch thûúác thanh
àöìng B
Conductor Size
(mm2
)
Maä troång lûúång
thuöëc haân
Product Code For
Metal Powder (g)
Maä khuön haân
Product Code For
Mould
Maäkeåpkhuönhaân
Product Code For
Handle Clamp
25 x 3 25 x 3 TH90 KHBB3 - 253253 KKH
Möëi nöëi haân hoáa nhiïåt thanh àöìng/nhöm vúái thanh àöìng/nhöm BB1
( Tap To Tap BB1)
Kñch thûúác thanh
àöìng A
Conductor Size
(mm2
)
Maä troång lûúång thuöëc haân
Product Code For
Metal Powder (g)
Maä khuön haân
Product Code For
Mould
Maä keåp khuön haân
Product Code For
Handle Clamp
25 x 3 TH90 KHBB1 - 253 KKH
Möëi nöëi haân hoáa nhiïåt caáp vúái coåc tiïëp àõa CR2 ( Cable To Rod CR2)
Kñchthûúáccoåc
tiïëpàõaA
Rod Size
(mm)
Kñch thûúác
caáp B
Cable Size
(mm2
)
Maä troång lûúång
thuöëc haân
Product Code For
Metal Powder (g)
Maä khuön haân
Product Code For
Mould
Maäkeåpkhuönhaân
Product Code For
Handle Clamp
14.2 (*) 50 TH115 KHCR2 - 14250 KKH
14.2 (*) 70 TH150 KHCR2 - 14270 KKH
14.2 (*) 95 TH150 KHCR2 - 14295 KKH
14.2 (*) 120 TH150 KHCR2 - 142120 KKH
(*): Àöëi vúái coåc tiïëp àõa coá kñch thûúác 16 mm/ 17.2 mm thò maä khuön haân laâ KHCR2 - 160.../ KHCR2 - 172...
EXOTHERMIC
WELDING
HAÂN HOÁA NHIÏåT
110 CATVANLOI.COM
Nhaän hiïåu àûúåc caác kyä sû cú àiïån tin duâng
Vùn Phoâng
61 Àûúâng söë 7,
KDC CityLand Center Hills,
P. 7, Q. Goâ Vêëp, TP.HCM
Tel: 84-28-35886496
84-28-22533939
Fax: 84-28-22531250
Email: baogia@catvanloi.com
baogiaduan@catvanloi.com
sales@catvanloi.com
Nhaâ maáy
Lö F1.2 Àûúâng söë 8
KCN Cú khñ ö tö TP.HCM,
X.Hoâa Phuá, H.Cuã Chi, TP.HCM
Möëi nöëi haân hoáa nhiïåt thanh àöìng/nhöm vúái thanh àöìng/nhöm BB7
( Tap To Tap BB7)
Kñch thûúác thanh àöìng A
Conductor Size
(mm2
)
Maä troång lûúång
thuöëc haân
Product Code For
Metal Powder (g)
Maä khuön haân
Product Code For
Mould
Maä keåp khuön haân
Product Code For
Handle Clamp
25 x 3 TH90 KHBB7 - 253 KKH
giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh
Möëi nöëi haân hoáa nhiïåt thanh àöìng/nhöm vúái thanh àöìng/nhöm BB14
( Tap To Tap BB14)
Kñch thûúác
thanh àöìng A
Conductor Size
(mm2
)
Kñch thûúác thanh
àöìng B
Conductor Size
(mm2
)
Maä troång lûúång
thuöëc haân
Product Code For
Metal Powder (g)
Maä khuön haân
Product Code For
Mould
Maäkeåpkhuönhaân
Product Code For
Handle Clamp
25 x 3 25 x 3 TH90 KHBB14-253253 KKH
Möëinöëihaânhoáanhiïåtcaápvúáithanhàöìng/nhömCB1 ( CapToTapCB1)
Kñch thûúác
caáp A
Rod Size
(mm2
)
Kñch thûúác
thanh àöìng B
Cable Size
(mm2
)
Maä troång lûúång
thuöëc haân
Product Code For
Metal Powder (g)
Maä khuön haân
Product Code For
Mould
Maä keåp khuön haân
Product Code For
Handle Clamp
70 25 x 3 TH90 KHCB1 - 70253 KKH
95 25 x 4 TH115 KHCB1 - 95254 KKH
120 25 x 6 TH115 KHCB1 - 120256 KKH
Möëinöëihaânhoáanhiïåtcaápvúáithanhàöìng/nhömCB4 ( CapToTapCB4)
Kñch thûúác
caáp A
Rod Size
(mm2
)
Kñch thûúác
thanh àöìng B
Cable Size
(mm2
)
Maä troång lûúång
thuöëc haân
Product Code For
Metal Powder (g)
Maä khuön haân
Product Code For
Mould
Maä keåp khuön haân
Product Code For
Handle Clamp
50 25 x 3 TH65 KHCB4 - 50253 KKH
70 25 x 3 TH90 KHCB4 - 70253 KKH
95 25 x 4 TH115 KHCB4 - 95254 KKH
120 25 x 6 TH150 KHCB4 - 120256 KKH
Möëinöëihaânhoáanhiïåtcaápvúáithanhàöìng/nhömCB5 ( CapToTapCB5)
Kñch thûúác
caáp A
Rod Size
(mm2
)
Kñch thûúác
thanh àöìng B
Cable Size
(mm2
)
Maä troång lûúång
thuöëc haân
Product Code For
Metal Powder (g)
Maä khuön haân
Product Code For
Mould
Maä keåp khuön haân
Product Code For
Handle Clamp
50 25 x 3 TH90 KHCB5 - 50253 KKH
70 25 x 3 TH115 KHCB5 - 70253 KKH
95 25 x 4 TH200 KHCB5 - 95254 KKH
120 25 x 6 TH200 KHCB5 - 120256 KKH
EXOTHERMIC
WELDING HAÂN HOÁA NHIÏåT

Más contenido relacionado

Similar a Hệ thống chống sét tiếp địa Cát Vạn Lợi

Cung cấp vattuthietbidien.vn ống luồn dây điện thép ống ruột gà - ty ren
Cung cấp vattuthietbidien.vn ống luồn dây điện thép  ống ruột gà - ty renCung cấp vattuthietbidien.vn ống luồn dây điện thép  ống ruột gà - ty ren
Cung cấp vattuthietbidien.vn ống luồn dây điện thép ống ruột gà - ty renVattuthietbidien Catvanloi
 
Cung cấp thiet bi dien - vat tu dien vattuthietbidien.vn ống luồn dây điện t...
Cung cấp thiet bi dien - vat tu dien vattuthietbidien.vn ống luồn dây điện t...Cung cấp thiet bi dien - vat tu dien vattuthietbidien.vn ống luồn dây điện t...
Cung cấp thiet bi dien - vat tu dien vattuthietbidien.vn ống luồn dây điện t...Cat Van Loi
 
WWW.VATTUTHIETBIDIEN.VN phi 25 phi 20 phi 16 ống luồn dây điện CVL
WWW.VATTUTHIETBIDIEN.VN phi 25 phi 20 phi 16 ống luồn dây điện CVLWWW.VATTUTHIETBIDIEN.VN phi 25 phi 20 phi 16 ống luồn dây điện CVL
WWW.VATTUTHIETBIDIEN.VN phi 25 phi 20 phi 16 ống luồn dây điện CVLEmtconduit Cvl
 
Cung cấp ống luồn dây điện thép ống ruột gà - ty ren steel conduit - flex...
Cung cấp ống luồn dây điện thép  ống ruột gà - ty ren steel conduit - flex...Cung cấp ống luồn dây điện thép  ống ruột gà - ty ren steel conduit - flex...
Cung cấp ống luồn dây điện thép ống ruột gà - ty ren steel conduit - flex...Cat Van Loi
 
Tel 0917762008 Ống ruột gà CVL Flexible metallic Conduit thay thế cho ống nhựa
Tel 0917762008 Ống ruột gà CVL Flexible metallic Conduit thay thế cho ống nhựa Tel 0917762008 Ống ruột gà CVL Flexible metallic Conduit thay thế cho ống nhựa
Tel 0917762008 Ống ruột gà CVL Flexible metallic Conduit thay thế cho ống nhựa Vattuthietbidien Catvanloi
 
Bảng giá công tắc ổ cắm Schneider 2023 pdf
Bảng giá công tắc ổ cắm Schneider 2023 pdfBảng giá công tắc ổ cắm Schneider 2023 pdf
Bảng giá công tắc ổ cắm Schneider 2023 pdfHongPhngJSC024321513
 
Nhà máy sản xuất thiết bị điện công nghiệp Cát Vạn Lợi- nơi sản phẩm cơ khí đ...
Nhà máy sản xuất thiết bị điện công nghiệp Cát Vạn Lợi- nơi sản phẩm cơ khí đ...Nhà máy sản xuất thiết bị điện công nghiệp Cát Vạn Lợi- nơi sản phẩm cơ khí đ...
Nhà máy sản xuất thiết bị điện công nghiệp Cát Vạn Lợi- nơi sản phẩm cơ khí đ...CVLOngthep
 
Nhà máy sản xuất ống thép luồn dây điện CVL - khát vọng thay thế hàng nhập khẩu
Nhà máy sản xuất ống thép luồn dây điện CVL - khát vọng thay thế hàng nhập khẩuNhà máy sản xuất ống thép luồn dây điện CVL - khát vọng thay thế hàng nhập khẩu
Nhà máy sản xuất ống thép luồn dây điện CVL - khát vọng thay thế hàng nhập khẩungThplundyin
 
Thang máng cáp
Thang máng cápThang máng cáp
Thang máng cápHTun26
 
Đào tạo nhân lực chung về Isoo
Đào tạo nhân lực chung về IsooĐào tạo nhân lực chung về Isoo
Đào tạo nhân lực chung về IsooDigiword Ha Noi
 
Cung cấp vattuthietbidien.vn tel mr.tâm 0943353039 ống ruột gà ống luồn dây...
Cung cấp vattuthietbidien.vn tel mr.tâm 0943353039 ống ruột gà  ống luồn dây...Cung cấp vattuthietbidien.vn tel mr.tâm 0943353039 ống ruột gà  ống luồn dây...
Cung cấp vattuthietbidien.vn tel mr.tâm 0943353039 ống ruột gà ống luồn dây...Ongthepluondaydien Catvanloi
 
Dieu khien thiet_bi_bang_giong_noi_truyen_tu_xa
Dieu khien thiet_bi_bang_giong_noi_truyen_tu_xaDieu khien thiet_bi_bang_giong_noi_truyen_tu_xa
Dieu khien thiet_bi_bang_giong_noi_truyen_tu_xatienle176
 
Lập Trình PLC Điều Khiển Máy Bán Nước Tự Động
Lập Trình PLC Điều Khiển Máy Bán Nước Tự Động Lập Trình PLC Điều Khiển Máy Bán Nước Tự Động
Lập Trình PLC Điều Khiển Máy Bán Nước Tự Động nataliej4
 
Inter+iat eicc training-rv1
Inter+iat eicc training-rv1Inter+iat eicc training-rv1
Inter+iat eicc training-rv1Canh Pham
 
Nghiên cứu ứng dụng hệ điều khiển dự báo để điều khiển mức nước bao hơi của n...
Nghiên cứu ứng dụng hệ điều khiển dự báo để điều khiển mức nước bao hơi của n...Nghiên cứu ứng dụng hệ điều khiển dự báo để điều khiển mức nước bao hơi của n...
Nghiên cứu ứng dụng hệ điều khiển dự báo để điều khiển mức nước bao hơi của n...Dịch Vụ Viết Bài Trọn Gói ZALO 0917193864
 
Catalogue cáp điện GOLDCUP 2023(kỹ thuật).pdf
Catalogue cáp điện GOLDCUP 2023(kỹ thuật).pdfCatalogue cáp điện GOLDCUP 2023(kỹ thuật).pdf
Catalogue cáp điện GOLDCUP 2023(kỹ thuật).pdfOrient Homes
 
Đồ án Tìm hiểu máy điện không đồng bộ rô to dây quấn, thiết kế mạch khởi động...
Đồ án Tìm hiểu máy điện không đồng bộ rô to dây quấn, thiết kế mạch khởi động...Đồ án Tìm hiểu máy điện không đồng bộ rô to dây quấn, thiết kế mạch khởi động...
Đồ án Tìm hiểu máy điện không đồng bộ rô to dây quấn, thiết kế mạch khởi động...lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Cong nghe frame-relay_348.pdf
Cong nghe frame-relay_348.pdfCong nghe frame-relay_348.pdf
Cong nghe frame-relay_348.pdfBaoNguyen94973
 

Similar a Hệ thống chống sét tiếp địa Cát Vạn Lợi (20)

Cung cấp vattuthietbidien.vn ống luồn dây điện thép ống ruột gà - ty ren
Cung cấp vattuthietbidien.vn ống luồn dây điện thép  ống ruột gà - ty renCung cấp vattuthietbidien.vn ống luồn dây điện thép  ống ruột gà - ty ren
Cung cấp vattuthietbidien.vn ống luồn dây điện thép ống ruột gà - ty ren
 
Cung cấp thiet bi dien - vat tu dien vattuthietbidien.vn ống luồn dây điện t...
Cung cấp thiet bi dien - vat tu dien vattuthietbidien.vn ống luồn dây điện t...Cung cấp thiet bi dien - vat tu dien vattuthietbidien.vn ống luồn dây điện t...
Cung cấp thiet bi dien - vat tu dien vattuthietbidien.vn ống luồn dây điện t...
 
WWW.VATTUTHIETBIDIEN.VN phi 25 phi 20 phi 16 ống luồn dây điện CVL
WWW.VATTUTHIETBIDIEN.VN phi 25 phi 20 phi 16 ống luồn dây điện CVLWWW.VATTUTHIETBIDIEN.VN phi 25 phi 20 phi 16 ống luồn dây điện CVL
WWW.VATTUTHIETBIDIEN.VN phi 25 phi 20 phi 16 ống luồn dây điện CVL
 
Cung cấp ống luồn dây điện thép ống ruột gà - ty ren steel conduit - flex...
Cung cấp ống luồn dây điện thép  ống ruột gà - ty ren steel conduit - flex...Cung cấp ống luồn dây điện thép  ống ruột gà - ty ren steel conduit - flex...
Cung cấp ống luồn dây điện thép ống ruột gà - ty ren steel conduit - flex...
 
Tel 0917762008 Ống ruột gà CVL Flexible metallic Conduit thay thế cho ống nhựa
Tel 0917762008 Ống ruột gà CVL Flexible metallic Conduit thay thế cho ống nhựa Tel 0917762008 Ống ruột gà CVL Flexible metallic Conduit thay thế cho ống nhựa
Tel 0917762008 Ống ruột gà CVL Flexible metallic Conduit thay thế cho ống nhựa
 
Bảng giá công tắc ổ cắm Schneider 2023 pdf
Bảng giá công tắc ổ cắm Schneider 2023 pdfBảng giá công tắc ổ cắm Schneider 2023 pdf
Bảng giá công tắc ổ cắm Schneider 2023 pdf
 
Nhà máy sản xuất thiết bị điện công nghiệp Cát Vạn Lợi- nơi sản phẩm cơ khí đ...
Nhà máy sản xuất thiết bị điện công nghiệp Cát Vạn Lợi- nơi sản phẩm cơ khí đ...Nhà máy sản xuất thiết bị điện công nghiệp Cát Vạn Lợi- nơi sản phẩm cơ khí đ...
Nhà máy sản xuất thiết bị điện công nghiệp Cát Vạn Lợi- nơi sản phẩm cơ khí đ...
 
Nhà máy sản xuất ống thép luồn dây điện CVL - khát vọng thay thế hàng nhập khẩu
Nhà máy sản xuất ống thép luồn dây điện CVL - khát vọng thay thế hàng nhập khẩuNhà máy sản xuất ống thép luồn dây điện CVL - khát vọng thay thế hàng nhập khẩu
Nhà máy sản xuất ống thép luồn dây điện CVL - khát vọng thay thế hàng nhập khẩu
 
Thang máng cáp
Thang máng cápThang máng cáp
Thang máng cáp
 
Đào tạo nhân lực chung về Isoo
Đào tạo nhân lực chung về IsooĐào tạo nhân lực chung về Isoo
Đào tạo nhân lực chung về Isoo
 
Cung cấp vattuthietbidien.vn tel mr.tâm 0943353039 ống ruột gà ống luồn dây...
Cung cấp vattuthietbidien.vn tel mr.tâm 0943353039 ống ruột gà  ống luồn dây...Cung cấp vattuthietbidien.vn tel mr.tâm 0943353039 ống ruột gà  ống luồn dây...
Cung cấp vattuthietbidien.vn tel mr.tâm 0943353039 ống ruột gà ống luồn dây...
 
Dieu khien thiet_bi_bang_giong_noi_truyen_tu_xa
Dieu khien thiet_bi_bang_giong_noi_truyen_tu_xaDieu khien thiet_bi_bang_giong_noi_truyen_tu_xa
Dieu khien thiet_bi_bang_giong_noi_truyen_tu_xa
 
Lập Trình PLC Điều Khiển Máy Bán Nước Tự Động
Lập Trình PLC Điều Khiển Máy Bán Nước Tự Động Lập Trình PLC Điều Khiển Máy Bán Nước Tự Động
Lập Trình PLC Điều Khiển Máy Bán Nước Tự Động
 
Inter+iat eicc training-rv1
Inter+iat eicc training-rv1Inter+iat eicc training-rv1
Inter+iat eicc training-rv1
 
Nghiên cứu ứng dụng hệ điều khiển dự báo để điều khiển mức nước bao hơi của n...
Nghiên cứu ứng dụng hệ điều khiển dự báo để điều khiển mức nước bao hơi của n...Nghiên cứu ứng dụng hệ điều khiển dự báo để điều khiển mức nước bao hơi của n...
Nghiên cứu ứng dụng hệ điều khiển dự báo để điều khiển mức nước bao hơi của n...
 
Catalogue cáp điện GOLDCUP 2023(kỹ thuật).pdf
Catalogue cáp điện GOLDCUP 2023(kỹ thuật).pdfCatalogue cáp điện GOLDCUP 2023(kỹ thuật).pdf
Catalogue cáp điện GOLDCUP 2023(kỹ thuật).pdf
 
Đồ án Tìm hiểu máy điện không đồng bộ rô to dây quấn, thiết kế mạch khởi động...
Đồ án Tìm hiểu máy điện không đồng bộ rô to dây quấn, thiết kế mạch khởi động...Đồ án Tìm hiểu máy điện không đồng bộ rô to dây quấn, thiết kế mạch khởi động...
Đồ án Tìm hiểu máy điện không đồng bộ rô to dây quấn, thiết kế mạch khởi động...
 
Cong nghe frame-relay_348.pdf
Cong nghe frame-relay_348.pdfCong nghe frame-relay_348.pdf
Cong nghe frame-relay_348.pdf
 
Luận văn: Giải pháp cải tạo các TBA 110kv thành TBA tự động hóa
Luận văn: Giải pháp cải tạo các TBA 110kv thành TBA tự động hóaLuận văn: Giải pháp cải tạo các TBA 110kv thành TBA tự động hóa
Luận văn: Giải pháp cải tạo các TBA 110kv thành TBA tự động hóa
 
Danh muc tcvn
Danh muc tcvnDanh muc tcvn
Danh muc tcvn
 

Hệ thống chống sét tiếp địa Cát Vạn Lợi

 • 1. 90 CATVANLOI.COM Nhaän hiïåu àûúåc caác kyä sû cú àiïån tin duâng Vùn Phoâng 61 Àûúâng söë 7, KDC CityLand Center Hills, P. 7, Q. Goâ Vêëp, TP.HCM Tel: 84-28-35886496 84-28-22533939 Fax: 84-28-22531250 Email: baogia@catvanloi.com baogiaduan@catvanloi.com sales@catvanloi.com Nhaâ maáy Lö F1.2 Àûúâng söë 8 KCN Cú khñ ö tö TP.HCM, X.Hoâa Phuá, H.Cuã Chi, TP.HCM Lyádosûãduånghïåthöëngchöëngseátvaâtiïëpàõa 1 Nhaâ maáy Caát Vaån Lúåi àûúåc saãn xuêët trïn dêy chuyïìn hiïån àaåi, àaåt chûáng nhêån:  IEC 62561 cuãa UÃy ban Kyä Thuêåt Àiïån Quöëc tïë (IEC - International Electrotechnical Commission).  TCVN 9385 - Tiïu chuêín Quöëc gia Viïåt Nam vïì chöëng seát cho cöng trònh xêy dûång. 2 Quy trònh saãn xuêët taåi nhaâ maáy àûúåc giaám saát nghiïm ngùåt theo hïå thöëng quaãn lyá chêët lûúång ISO 9001 : 2015 tûâ nguöìn nguyïn liïåu cho àïën khêu thaânh phêím vaâ àoáng goái àïìu phaãi àaãm baão chêët lûúång àöìng àïìu. 3 Hïå thöëng chöëng seát vaâ tiïëp àõa cöí àiïín àûúåc saãn xuêët tûâ möåt nhaâ maáy CAÁT VAÅN LÚÅI nïn luön baão àaãm sûå àöìng böå têët caã vêåt tû thi cöng theo tiïu chuêín Quöëc tïë. 4 Hïå thöëng chöëng seát vaâ tiïëp àõa cöí àiïín khùèng àõnh chêët lûúång taåi nhiïìu cöng trònh lúán taåi Viïåt Nam. 5 Saãn phêím chöëng seát vaâ tiïëp àõa cöí àiïín àûúåc saãn xuêët trûåc tiïëp taåi Viïåt Nam. Viïåc sûã duång caác saãn phêím laâ giuáp ngûúâi Viïåt thûåc hiïån khaát voång Viïåt: “Thay thïë haâng nhêåp khêíu - Made in Vietnam”. 6 CAÁT VAÅN LÚÅI vêîn luön hûúáng vïì CÖÅNG ÀÖÌNG & GIAÁ TRÕ NHÊN VÙN bùçng viïåc kyá húåp taác vúái 20 trûúâng cao àùèng vaâ àaåi hoåc taåi TP HCM; höî trúå quyä hoåc böíng vûúåt khoá cho sinh viïn khoá khùn, taåo àiïìu kiïån thûåc têåp taåi doanh nghiïåp vaâ tuyïín duång sinh viïn sau khi töët nghiïåp; tuyïín duång vaâ höî trúå ngûúâi khuyïët têåt laâm viïåc taåi Cöng ty. Kim thu seát CVL (Vietnam) IEC 62561/ TCVN 9385 Coåc tiïëp àõa theáp maå àöìng CVL (Vietnam) IEC 62561 UL 467 TCVN 9385 Thanh àöìng thoaát seát CVL (Vietnam) Luvata (Malaysia) IEC 62561 TCVN 9385 Thanh nhöm thoaát seát CVL (Vietnam) IEC 62561 TCVN 9385 BSEN 755 Keåp giûä caáp cho hïå thöëng chöëng seát CVL (Vietnam) IEC 62561 TCVN 9385 Hoáa chêët giaãm àiïån trúã GEM CVL (Vietnam) IEC 62561/ BS EN 50164 Tiïuchuêínaápduångchohïåthöëngchöëngseátcöíàiïín&tiïëpàõa-Haânhoáanhiïåt CHÖËNG SEÁT CÖÍ ÀIÏÍN & TIÏËP ÀÕA
 • 2. HÏå THÖËNG CHÖËNG SEÁT CÖÍ ÀIÏÍN & TIÏËP ÀÕA - HAÂN HOÁA NHIÏåT (Saãn xuêët taåi Viïåt Nam) LIGHTNING PROTECTION & GROUNDING SYSTEM - EXOTHERMIC WELDING (Made in Vietnam) Vùn Phoâng 61 Àûúâng söë 7, KDC CityLand Center Hills, P. 7, Q. Goâ Vêëp, TP.HCM Tel: 84-28-35886496 84-28-22533939 Fax: 84-28-22531250 Email: baogia@catvanloi.com baogiaduan@catvanloi.com sales@catvanloi.com Nhaâ maáy Lö F1.2 Àûúâng söë 8 KCN Cú khñ ö tö TP.HCM, X.Hoâa Phuá, H.Cuã Chi, TP.HCM CATVANLOI.COM Nhaän hiïåu àûúåc caác kyä sû cú àiïån tin duâng DOANH NGHIÏÅP COÁ SAÃN PHÊÍM CÖNG NGHIÏÅP HÖÎ TRÚÅ TIÏU BIÏÍU TP. HÖÌ CHÑ MINH NÙM 2020 TCVN 9385 BSEN 755 Vêåt liïåu thi cöng hïå thöëng àiïån àaáp ûáng hoaân toaân yïu cêìu Quy chuêín kyä thuêåt quöëc gia vïì An toaân chaáy cho nhaâ vaâ cöng trònh QCVN 06:2020/BXD, QCVN 16:2019/BXD coá hiïåu lûåc tûâ ngaây 01/07/2020.
 • 3. 92 CATVANLOI.COM Nhaän hiïåu àûúåc caác kyä sû cú àiïån tin duâng Vùn Phoâng 61 Àûúâng söë 7, KDC CityLand Center Hills, P. 7, Q. Goâ Vêëp, TP.HCM Tel: 84-28-35886496 84-28-22533939 Fax: 84-28-22531250 Email: baogia@catvanloi.com baogiaduan@catvanloi.com sales@catvanloi.com Nhaâ maáy Lö F1.2 Àûúâng söë 8 KCN Cú khñ ö tö TP.HCM, X.Hoâa Phuá, H.Cuã Chi, TP.HCM CHÖËNG SEÁT CÖÍ ÀIÏÍN & TIÏËP ÀÕA The IEC 62561 standard deal with requirements and tests for lightning protection system components (LPSC) used in the installation of lightning protection system (LPS) designed and implemented in accordance with IEC 62306 / TCVN 9888 (Vietnam).
 • 4. 93 Vùn Phoâng 61 Àûúâng söë 7, KDC CityLand Center Hills, P. 7, Q. Goâ Vêëp, TP.HCM Tel: 84-28-35886496 84-28-22533939 Fax: 84-28-22531250 Email: baogia@catvanloi.com baogiaduan@catvanloi.com sales@catvanloi.com Nhaâ maáy Lö F1.2 Àûúâng söë 8 KCN Cú khñ ö tö TP.HCM, X.Hoâa Phuá, H.Cuã Chi, TP.HCM CATVANLOI.COM Nhaän hiïåu àûúåc caác kyä sû cú àiïån tin duâng CHÖËNG SEÁT CÖÍ ÀIÏÍN & TIÏËP ÀÕA
 • 5. 94 CATVANLOI.COM Nhaän hiïåu àûúåc caác kyä sû cú àiïån tin duâng Vùn Phoâng 61 Àûúâng söë 7, KDC CityLand Center Hills, P. 7, Q. Goâ Vêëp, TP.HCM Tel: 84-28-35886496 84-28-22533939 Fax: 84-28-22531250 Email: baogia@catvanloi.com baogiaduan@catvanloi.com sales@catvanloi.com Nhaâ maáy Lö F1.2 Àûúâng söë 8 KCN Cú khñ ö tö TP.HCM, X.Hoâa Phuá, H.Cuã Chi, TP.HCM IEC 62561 IEC 62561:2007 IEC 62561:2007 TIÏU CHUÊÍN KYÄ THUÊÅT CHO SAÃN PHÊÍM CHÖËNG SEÁT CÖÍ ÀIÏÍN VAÂ TIÏËP ÀÕA HIÏåN ÀANG AÁP DUÅNG TRÏN THÏË GIÚÁI UÃy ban Kyä thuêåt Àiïån Quöëc Tïë laâ möåt töí chûác chõu traách nhiïåm vïì tiïu chuêín hoáa trong lônh vûåc Kyä thuêåt àiïån. Àêy laâ möåt höåi àöìng Kyä thuêåt bao göìm àaåi diïån cho tiïu chuêín cuãa nhiïìu quöëc gia thaânh viïn, trong àoá bao göìm UÃy ban Tiïu chuêín Kyä thuêåt Àiïån tûã Chêu Êu (CENELEC). IEC vaâ CENELEC laâm viïåc song song vúái nhau, caác thaânh viïn cuãa CENELEC boã phiïëu cho viïåc xêy dûång vaâ thöng qua caác tiïu chuêín IEC múái cuäng nhû tiïu chuêín CENELEC múái. Möåt nguyïn tùæc raâng buöåc cuãa tiïu chuêín CENELEC laâ têët caã caác nûúác thaânh viïn phaãi chùæc chùæn thöng qua chuáng laâm tiïu chuêín quöëc gia cuãa caác nûúác thaânh viïn. Quaá trònh thöng qua nhûäng tiïu chuêín naây rêët ñt sûå thay àöíi àûúåc cho pheáp trong nhûäng tiïu chuêín cuãa tûâng quöëc gia (àiïím loaåi trûâ hoùåc thay àöíi) chó àûúåc aáp duång trong nhûäng trûúâng húåp rêët haån chïë. Nhûäng tiïu chuêín naây seä chó àûúåc thöng qua úã caác mûác àöå quöëc gia cuãa caác nûúác thaânh viïn, nhûäng tiïu chuêín cuãa quöëc gia naâo khaác biïåt vúái tiïu chuêín trïn àïìu buöåc phaãi thu höìi. ÚÃ möîi cêëp àöå (Quöëc Tïë, Chêu Êu vaâ Quöëc Gia) àûúåc sûã duång nhûäng tïn quy ûúác khaác nhau nhû sau: - IEC 62561 - 1:2017 (Phiïn baãn IEC) - EN 62561 - 1:2017 (CENELEC àaä thöng qua phiïn baãn cuãa tiïu chuêín trïn) - BS EN 62561 - 1:2017 (Tiïu chuêín Anh àaä thöng qua phiïn baãn cuãa tiïu chuêín trïn) Têët caã caác vêåt tû vaâ thiïët bõ sûã duång cho Hïå thöëng chöëng seát trong vaâ ngoaâi phaãi àûúåc thiïët kïë, saãn xuêët vaâ thûã nghiïåm theo caác tiïu chuêín vïì àiïån, cú lyá vaâ caác tiïu chuêín hoáa lyá. Caác nhaâ saãn xuêët vaâ cung cêëp nhûäng phuå kiïån chöëng seát phaãi cêëp chûáng nhêån chêët lûúång phuâ húåp vúái caác tiïu chuêín trïn. Sûå phï duyïåt chó coá giaá trõ trïn toaân böå sûå kïët nöëi cuãa caác kñch thûúác dêy dêîn thoaát seát vaâ toaân böå cêëu hònh cuãa Hïå thöëng. Böå tiïu chuêín IEC 62561 quy àõnh nhûäng yïu cêìu Kyä thuêåt thûã nghiïåm daânh cho caác phuå kiïån Hïå thöëng chöëng seát (LPSC) àûúåc sûã duång àïí lùæp àùåt cho Hïå thöëng chöëng seát (LPS) àûúåc thiïët kïë vaâ lùæp àùåt theo tiïu chuêín IEC/ BS EN 62305. CHÖËNG SEÁT CÖÍ ÀIÏÍN & TIÏËP ÀÕA
 • 6. 95 Vùn Phoâng 61 Àûúâng söë 7, KDC CityLand Center Hills, P. 7, Q. Goâ Vêëp, TP.HCM Tel: 84-28-35886496 84-28-22533939 Fax: 84-28-22531250 Email: baogia@catvanloi.com baogiaduan@catvanloi.com sales@catvanloi.com Nhaâ maáy Lö F1.2 Àûúâng söë 8 KCN Cú khñ ö tö TP.HCM, X.Hoâa Phuá, H.Cuã Chi, TP.HCM CATVANLOI.COM Nhaän hiïåu àûúåc caác kyä sû cú àiïån tin duâng Thanhàöìngthoaátseát (ViïåtNam)/ (Malaysia)chohïåthöëngchöëngseát ( (Vietnam)/ (Malaysia) Bare Copper Tape) Thanh theáp maå àöìng thoaát seát (Viïåt Nam) ( Copper Bonded Steel Tape) Tiïu chuêín (Standard): - : IEC 62561 - 2/ TCVN 9385 - (Malaysia) : IEC 62561 - 2 Maä saãn phêím thanh àöìng (Viïåt Nam) Product Code Maä saãn phêím thanh àöìng (Malaysia) Product Code Maä saãn phêím thanh theáp maå àöìng (Viïåt Nam) Product Code Kñch thûúác Size (A x B) (mm) TD253 LTD253 TMD253(*) 25 x 3 TD254(*) TMD254(*) 25 x 4 TD303(*) 30 x 3 TD304(*) 30 x 4 TD305(*) 30 x 5 TD403(*) 40 x 3 giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh Kim thu seát cöí àiïín Franklin (Viïåt Nam) ( Franklin Conventional Air Rod) Tiïu chuêín (Standard): IEC 62561/ TCVN 9385 Vêåt liïåu (Material): Àöìng (Copper), Theáp maå àöìng (Copper bonded steel) Inox 304 (Stainless steel SUS304) (***) Maä saãn phêím chi tiïët seä cùn cûá trïn baãng baáo giaá Maä saãn phêím (Viïåt Nam) Product Code (***) Àûúâng kñnh Outside Diameter (mm) Chiïìu daâi Length (mm) KCS16300 16 300 KCS16600 16 600 KCS161000 16 1000 Thanh nhöm thoaát seát cho hïå thöëng chöëng seát ( Bare Aluminum Steel Tape) Tiïu chuêín (Standard): IEC 62561/ TCVN 9385 : 2012 Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (A x B) (mm) Troång lûúång Weight Per Meter (kg/m) TN253 25 x 3 0.2 (*) AÁp duång cho àún àùåt haâng töëi thiïíu 2.000m LIGHTNING PROTECTION & GROUNDING ACCESSORIES CHÖËNG SEÁT CÖÍ ÀIÏÍN & TIÏËP ÀÕA Khúáp nöëi kim thu seát àa àiïím ( Multi Point Air Rod) Tiïu chuêín (Standard): TCVN 9385 Vêåt liïåu (Material): Àöìng (Copper) Maä saãn phêím Product Code Àûúâng Kñnh Outside Diamater (mm) KCSDD16 16 Thanh àöìng thoaát seát (99.9%) Thanh theáp maå àöìng thoaát seát (Àöå daây lúáp maå àöìng 254 micron)
 • 7. 96 CATVANLOI.COM Nhaän hiïåu àûúåc caác kyä sû cú àiïån tin duâng Vùn Phoâng 61 Àûúâng söë 7, KDC CityLand Center Hills, P. 7, Q. Goâ Vêëp, TP.HCM Tel: 84-28-35886496 84-28-22533939 Fax: 84-28-22531250 Email: baogia@catvanloi.com baogiaduan@catvanloi.com sales@catvanloi.com Nhaâ maáy Lö F1.2 Àûúâng söë 8 KCN Cú khñ ö tö TP.HCM, X.Hoâa Phuá, H.Cuã Chi, TP.HCM Intensive Test And Inspection Of Ground Rod Ground Rods should pass the following criterions of international standars as shown: 1.Thickness Inspection Copper shell of each ground rod shall be passed the thickness inspection to ensure its protective coating. The copper shell not be less than 0.25 mm (250 micron) thick at any point met to UL 467 standard 2.Adherence of Coating Test There shall be no separation of the coating from the steel core when subjected to the test described as follow met with UL 467 standard requirements. Peeling of the coating by the steel plates or the jaws of the vise shall be allowed. 3.Bending Strength Test There shall be no cracking of the coating when subjected to the test met with UL 467 standard requirements. The application of force shall be such that the rod is permanently bent through a 300 angle. 4.Straightness Test Ground rod should be passed straightness test to ensure in its straightness and high tensile with acceptable sag. The deviation of every 305 mm ground rod shall be less than 3.05 mm. giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh Coåc tiïëp àõa theáp maå àöìng (Viïåt Nam) ( Copper Bonded Grounding Rod) Tiïu chuêín (Standard): UL 467/ IEC 62561/ TCVN 9385 Vêåt liïåu (Material): Theáp maå àöìng (Copper bonded steel), Àöìng (Copper) (***) Maä saãn phêím chi tiïët seä cùn cûá trïn baãng baáo giaá Maä saãn phêím Product Code (***) Àûúâng kñnh danh nghôa Nominal Outside Diamater (mm) Àûúâng kñnh thên Outside Diamater mm (inch) Chiïìu daâi Length (mm) CND161424 16 14.2 (5/8”) 2400/3000 CND161624 16 16 2400/3000 CND191730 19 17.2 (3/4”) 3000 LIGHTNING PROTECTION & GROUNDING ACCESSORIES CHÖËNG SEÁT CÖÍ ÀIÏÍN & TIÏËP ÀÕA Caáp àöìng trêìn ( Bare Copper Cable) Tiïu chuêín (Standard): IEC 62561/ TCVN 5064 Vêåt liïåu (Material): Àöìng (Copper) Maä saãn phêím Product Code Tiïët diïån caáp Cable Size (mm2 ) CDT50 50 CDT70 70 CDT95 95 CDT120 120 CDT150 150
 • 8. 97 Vùn Phoâng 61 Àûúâng söë 7, KDC CityLand Center Hills, P. 7, Q. Goâ Vêëp, TP.HCM Tel: 84-28-35886496 84-28-22533939 Fax: 84-28-22531250 Email: baogia@catvanloi.com baogiaduan@catvanloi.com sales@catvanloi.com Nhaâ maáy Lö F1.2 Àûúâng söë 8 KCN Cú khñ ö tö TP.HCM, X.Hoâa Phuá, H.Cuã Chi, TP.HCM CATVANLOI.COM Nhaän hiïåu àûúåc caác kyä sû cú àiïån tin duâng K16LG K16 Khúáp coåc tiïëp àõa bùçng àöìng thau loaåi troân/luåc giaác ( Round/Hexagon Brass Coupler) Tiïu chuêín (Standard): TCVN 9385 Vêåt liïåu (Material): Àöìng thau (Brass), Theáp maå àöìng (Copper bonded steel) (***) Maä saãn phêím chi tiïët seä cùn cûá trïn baãng baáo giaá Maä saãn phêím khúáp nöëi coåc tiïëp àõa troân Product Code (***) Maä saãn phêím khúáp nöëi coåc tiïëp àõa luåc giaác Product Code (***) Àûúâng kñnh Outside Diameter (mm) K16 K16LG 16 Àêìu coåc tiïëp àõa bùçng theáp ( Driving Head) Tiïu chuêín (Standard): IEC 62561/ TCVN 9385 Vêåt liïåu (Material): Theáp maå keäm (Electro - galvanized steel) Maä saãn phêím Product Code Àûúâng kñnh Outside Diameter (mm) DC16 16 giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh Keåp caáp àöìng cho hïå thöëng chöëng seát ( Cable Support) Tiïu chuêín (Standard): IEC 62561/ TCVN 9385 Vêåt liïåu (Material): Àöìng thau (Brass) Maä saãn phêím Product Code Tiïët diïån caáp Cable Size (mm2 ) KCD25 25 KCD35 35 KCD50 50 KCD70 70 KCD95 95 KCD120 120 Keåp giûä caáp àöìng cho hïå thöëng chöëng seát ( One Hole Cable Grip) Tiïu chuêín (Standard): IEC 62561/ TCVN 9385 Vêåt liïåu (Material): Àöìng (Copper) Maä saãn phêím Product Code Tiïët diïån caáp Cable Size (mm2 ) KGCD25 25 KGCD35 35 KGCD50 50 KGCD70 70 KGCD95 95 KGCD120 120 LIGHTNING PROTECTION & GROUNDING ACCESSORIES CHÖËNG SEÁT CÖÍ ÀIÏÍN & TIÏËP ÀÕA
 • 9. 98 CATVANLOI.COM Nhaän hiïåu àûúåc caác kyä sû cú àiïån tin duâng Vùn Phoâng 61 Àûúâng söë 7, KDC CityLand Center Hills, P. 7, Q. Goâ Vêëp, TP.HCM Tel: 84-28-35886496 84-28-22533939 Fax: 84-28-22531250 Email: baogia@catvanloi.com baogiaduan@catvanloi.com sales@catvanloi.com Nhaâ maáy Lö F1.2 Àûúâng söë 8 KCN Cú khñ ö tö TP.HCM, X.Hoâa Phuá, H.Cuã Chi, TP.HCM LIGHTNING PROTECTION & GROUNDING ACCESSORIES Keåp giûä 2 caáp vaâ thanh thùèng ( Flat Bar Clamp) Tiïu chuêín (Standard): IEC 62561/ TCVN 9385 Vêåt liïåu (Material): Àöìng thau (Brass) Maä saãn phêím Product Code Tiïët diïån caáp Cable Size (mm2 ) KGCC25 25 KGCC50 50 KGCC70 70 KGCC120 120 giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh Keåp caáp àöìng 4 ngaä cho hïå thöëng chöëng seát (4 vñt) ( Copper Cable Cross Clamp - 4 Screwed) Tiïu chuêín (Standard): IEC 62561/ TCVN 9385 Vêåt liïåu (Material): Àöìng thau (Brass) Maä saãn phêím Product Code Tiïët diïån caáp Cable Size (mm2 ) KCD435 35 KCD450 50 KCD470 70 KCD495 95 KCD4120 120 CHÖËNG SEÁT CÖÍ ÀIÏÍN & TIÏËP ÀÕA Keåp giûä caáp cho hïå thöëng nöëi àêët ( Ground Clamp) Tiïu chuêín (Standard): IEC 62561/ TCVN 9385 Vêåt liïåu (Material): Àöìng thau (Brass) Maä saãn phêím Product Code Tiïët diïån caáp Cable Size (mm2 ) KGC95 95 KGC150 150 KGC180 180 KGC185 185 Keåp giûä caáp àöìng ngaä 3 cho hïå thöëng chöëng seát ( Tee Clamp) Tiïu chuêín (Standard): IEC 62561/ TCVN 9385 Vêåt liïåu (Material): Àöìng thau (Brass) Maä saãn phêím Product Code Tiïët diïån caáp Cable Size (mm2 ) KGCT50 50 KGCT70 70 KGCT95 95 KGCT120 120
 • 10. 99 Vùn Phoâng 61 Àûúâng söë 7, KDC CityLand Center Hills, P. 7, Q. Goâ Vêëp, TP.HCM Tel: 84-28-35886496 84-28-22533939 Fax: 84-28-22531250 Email: baogia@catvanloi.com baogiaduan@catvanloi.com sales@catvanloi.com Nhaâ maáy Lö F1.2 Àûúâng söë 8 KCN Cú khñ ö tö TP.HCM, X.Hoâa Phuá, H.Cuã Chi, TP.HCM CATVANLOI.COM Nhaän hiïåu àûúåc caác kyä sû cú àiïån tin duâng Keåp nöëi kiïím tra thanh àöìng/nhöm daång troân (4 vñt) ( Plate Test Clamp) Tiïu chuêín (Standard): IEC 62561/ TCVN 9385 Vêåt liïåu (Material): Àöìng thau (Brass), Nhöm (Aluminum) (***) Maä saãn phêím chi tiïët seä cùn cûá trïn baãng baáo giaá Maä saãn phêím Product Code (***) Kñch thûúác thanh Conductor Size (mm) KNTDT256 25 x 6 Keåp C cho hïå thöëng chöëng seát ( C - Clamp) Tiïu chuêín (Standard): IEC 62561/ TCVN 9385 Vêåt liïåu (Material): Àöìng (Copper) Maä saãn phêím Product Code Tiïët diïån caáp Cable Size (mm2 ) CC16 - 16 16 - 16 CC25 - 25 25 - 25 CC35 - 35 35 - 35 CC50 - 50 50 - 50 CC70 - 70 70 - 70 CC95 - 95 95 - 95 CC120 - 120 120 - 120 CC150 - 150 150 - 150 CC185 - 185 185 - 185 CC240 - 240 240 - 240 giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh Keåp nöëi kiïím tra thanh àöìng/nhöm (2 vñt)( Test Connector) Tiïu chuêín (Standard): IEC 62561/ TCVN 9385 Vêåt liïåu (Material): Àöìng thau (Brass), Nhöm (Aluminum) Maä saãn phêím Keåp nöëi thanh àöìng Product Code Maä saãn phêím Keåp nöëi thanh nhöm Product Code Kñch thûúác thanh Conductor Size (mm) KNTD256 KNTN256 26 x 8 KNTD256 KNTN256 Keåp nöëi kiïím tra thanh àöìng/nhöm vúái caáp (1 vñt) ( Cable - Tape Test Connector) Tiïu chuêín (Standard): IEC 62561/ TCVN 9385 Vêåt liïåu (Material): Àöìng thau (Brass), Nhöm (Aluminum) (***) Maä saãn phêím chi tiïët seä cùn cûá trïn baãng baáo giaá Maä saãn phêím Product Code (***) Tiïët diïån caáp Conductor Range (mm2 ) Kñch thûúác thanh Conductor Size (mm) KNTDC70253 70 25 x 3 KNTDC90253 90 25 x 3 KNTDC120253 120 25 x 3 LIGHTNING PROTECTION & GROUNDING ACCESSORIES CHÖËNG SEÁT CÖÍ ÀIÏÍN & TIÏËP ÀÕA
 • 11. 100 CATVANLOI.COM Nhaän hiïåu àûúåc caác kyä sû cú àiïån tin duâng Vùn Phoâng 61 Àûúâng söë 7, KDC CityLand Center Hills, P. 7, Q. Goâ Vêëp, TP.HCM Tel: 84-28-35886496 84-28-22533939 Fax: 84-28-22531250 Email: baogia@catvanloi.com baogiaduan@catvanloi.com sales@catvanloi.com Nhaâ maáy Lö F1.2 Àûúâng söë 8 KCN Cú khñ ö tö TP.HCM, X.Hoâa Phuá, H.Cuã Chi, TP.HCM LIGHTNING PROTECTION & GROUNDING ACCESSORIES HKTTD2525 Höåp kiïím tra tiïëp àõa ( Polypropylene/Concrete Inspection Earth Pit) Tiïu chuêín (Standard): IEC 62561 Vêåt liïåu (Material): Nhûåa PP cûúâng lûåc cao (Heavy high - grade polypropylene), Bï - töng (Concrete) Taãi troång töëi àa (Max load test): 5000 kg (Nhûåa PP), 6000 kg (Bï - töng) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (mm) HKTTD2525 250 x 250 HKTTD3232 320 x 320 Nùæpchöëngnûúácbùçnginox ( CopperEarthingElectrodeWaterSealingGlands) Vêåt liïåu (Material): Inox 304 (Stainless Steel SUS 304) Maä saãn phêím Product Code Àûúâng Kñnh Coåc Nominal Rod Kñch thûúác Size (mm) (Inch) (mm) NHCN 5/8’ / 3/4’ 14.2/16/17.2 300 x 300 x 2 HKTTD3232 giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh CHÖËNG SEÁT CÖÍ ÀIÏÍN & TIÏËP ÀÕA Àïë kim chöëng seát duâng cho thanh àöìng/nhöm/caáp àöìng ( Tape Saddle) Tiïu chuêín (Standard): IEC 62561/ TCVN 9385 Vêåt liïåu (Material): Àöìng thau (Brass), Nhöm (Aluminum) (***) Maä saãn phêím chi tiïët seä cùn cûá trïn baãng baáo giaá Maä saãn phêím Product Code (***) Kñch thûúác kim thu seát Thread Size (inch) Tiïët diïån Thanh àöìng/nhöm/caáp àöìng Tape/Cable Size DKS58 5/8” 25 x 3 DKS34 3/4” 25 x 3 DKSC58 5/8” 35 - 70 mm2 DKSC34 3/4” 35 - 70 mm2 DKSC DKS
 • 12. 101 Vùn Phoâng 61 Àûúâng söë 7, KDC CityLand Center Hills, P. 7, Q. Goâ Vêëp, TP.HCM Tel: 84-28-35886496 84-28-22533939 Fax: 84-28-22531250 Email: baogia@catvanloi.com baogiaduan@catvanloi.com sales@catvanloi.com Nhaâ maáy Lö F1.2 Àûúâng söë 8 KCN Cú khñ ö tö TP.HCM, X.Hoâa Phuá, H.Cuã Chi, TP.HCM CATVANLOI.COM Nhaän hiïåu àûúåc caác kyä sû cú àiïån tin duâng LIGHTNING PROTECTION & GROUNDING ACCESSORIES Keåp caáp & coåc tiïëp àêët ( Rod Copper Clamp) Tiïu chuêín (Standard): IEC 62561/ TCVN 9385 Vêåt liïåu (Material): Àöìng thau (Brass) Maä saãn phêím Product Code Àûúâng kñnh coåc Nominal Rod Tiïët diïån caáp Cable Range (mm2 ) (inch) (mm) KCDC1470 5/8” / 3/4” 14.2/16/17.2 16 - 70 giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh Keåp U thanh àöìng/nhöm & coåc tiïëp àõa ( Ground Rod To Copper Tape Clamp) Tiïu chuêín (Standard): IEC 62561/ TCVN 9385 Vêåt liïåu (Material): Àöìng thau (Brass) (***) Maä saãn phêím chi tiïët seä cùn cûá trïn baãng baáo giaá Maä saãn phêím Product Code (***) Kñch thûúác coåc Nominal Rod (mm) Kñch thûúác thanh Conductor Size (mm) KUTC16 14.2/16/17.2 25 x 3 Keåp U caáp & coåc tiïëp àõa ( Ground Rod To Cable Clamp) Tiïu chuêín (Standard): IEC 62561/ TCVN 9385 Vêåt liïåu (Material): Àöìng thau (Brass) (***) Maä saãn phêím chi tiïët seä cùn cûá trïn baãng baáo giaá Maä saãn phêím Product Code (***) Àûúâng kñnh coåc Nominal Rod Tiïët diïån caáp Cable Range (mm2 ) (inch) (mm) KUCC14295 5/8” / 3/4” 14.2/16/17.2 16 - 95 KUCC142185 5/8” / 3/4” 14.2/16/17.2 70 - 185 KUCC142300 5/8” / 3/4” 14.2/16/17.2 150 - 300 Keåp thanh àöìng/nhöm & coåc tiïëp àêët ( Rod Copper Tape Clamp) Tiïu chuêín (Standard): IEC 62561/ TCVN 9385 Vêåt liïåu (Material): Àöìng thau (Brass), Nhöm (Aluminum) (***) Maä saãn phêím chi tiïët seä cùn cûá trïn baãng baáo giaá Maä saãn phêím Product Code (***) Àûúâng kñnh coåc Nominal Rod Kñch thûúác thanh Conductor Size (mm) (inch) (mm) KTDC142 - 2612 5/8” / 3/4” 14.2/16/17.2 26 x 12 KTDC142 - 302 5/8” / 3/4” 14.2/16/17.2 30 x 2 KTDC142 - 4012 5/8” / 3/4” 14.2/16/17.2 40 x 12 KTDC142 - 518 5/8” / 3/4” 14.2/16/17.2 51 x 8 KTDC142 - 2618 5/8” / 3/4” 14.2/16/17.2 26 x 18 CHÖËNG SEÁT CÖÍ ÀIÏÍN & TIÏËP ÀÕA
 • 13. 102 CATVANLOI.COM Nhaän hiïåu àûúåc caác kyä sû cú àiïån tin duâng Vùn Phoâng 61 Àûúâng söë 7, KDC CityLand Center Hills, P. 7, Q. Goâ Vêëp, TP.HCM Tel: 84-28-35886496 84-28-22533939 Fax: 84-28-22531250 Email: baogia@catvanloi.com baogiaduan@catvanloi.com sales@catvanloi.com Nhaâ maáy Lö F1.2 Àûúâng söë 8 KCN Cú khñ ö tö TP.HCM, X.Hoâa Phuá, H.Cuã Chi, TP.HCM KTD4253B KTN4253 KTD4253 giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh Keåp thanh àöìng/nhöm 2 ngaä cho hïå thöëng chöëng seát (2 vñt) ( Aluminum/Copper Tape Support - 2 Screwed) Tiïu chuêín (Standard): IEC 62561/ TCVN 9385 Vêåt liïåu (Material): Àöìng thau (Brass), Nhöm (Aluminum) Maä saãn phêím Keåp àöìng Product Code Maä saãn phêím Keåp nhöm Product Code Kñch thûúác Size (A x B) (mm) KTD2253 KTN2253 25 x 3 KTD2305 30 x 5 KTD2253 KTN2253 Nöëi lûúäng kim àöìng/nhöm cho hïå thöëng chöëng seát ( Bi - Metallic Connector) Tiïu chuêín (Standard): IEC 62561/ TCVN 9385 Vêåt liïåu (Material): Àöìng + Nhöm (Aluminum + Copper) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác thanh Conductor Size (mm) KLK253 25 x 3 KLK254 25 x 4 KLK256 25 x 6 Keåp caáp àöìng vaâ thanh àöìng/nhöm cho hïå thöëng chöëng seát (4 vñt) ( Aluminum/Copper Tape To Cable - 4 Screwed) Tiïu chuêín (Standard): IEC 62561/ TCVN 9385 Vêåt liïåu (Material): Àöìng thau (Brass) Maä saãn phêím Product Code Tiïët diïån thanh dêîn Conductor Size (mm2 ) KCDTD325 - 35120 3 - 25/35 - 120 Keåp thanh àöìng/nhöm 4 ngaä cho hïå thöëng chöëng seát (4 vñt) ( Square Aluminum/Copper Tape Support - 4 Screwed) Tiïu chuêín (Standard): IEC 62561/ TCVN 9385 Vêåt liïåu (Material): Àöìng thau (Brass), Nhöm (Aluminum) Maä saãn phêím Keåp àöìng daång bûúám Product Code Maä saãn phêím Keåp àöìng Product Code Maä saãn phêím Keåp nhöm Product Code Maä saãn phêím Keåp nhöm daång bûúám Product Code Kñch thûúác Size (A x B) (mm) KTD4253B KTD4253 KTN4253 KTN4253B 25 x 3 KTN4253B LIGHTNING PROTECTION & GROUNDING ACCESSORIES CHÖËNG SEÁT CÖÍ ÀIÏÍN & TIÏËP ÀÕA
 • 14. 103 Vùn Phoâng 61 Àûúâng söë 7, KDC CityLand Center Hills, P. 7, Q. Goâ Vêëp, TP.HCM Tel: 84-28-35886496 84-28-22533939 Fax: 84-28-22531250 Email: baogia@catvanloi.com baogiaduan@catvanloi.com sales@catvanloi.com Nhaâ maáy Lö F1.2 Àûúâng söë 8 KCN Cú khñ ö tö TP.HCM, X.Hoâa Phuá, H.Cuã Chi, TP.HCM CATVANLOI.COM Nhaän hiïåu àûúåc caác kyä sû cú àiïån tin duâng LIGHTNING PROTECTION & GROUNDING ACCESSORIES giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh Höåp kiïím tra bùçng nhöm ( Aluminum Test box) Tiïu chuêín (Standard): IEC 62561/ TCVN 9385 Vêåt liïåu (Material): Nhöm (Aluminum), Inox 304 (SUS304 Stainless Steel) (***) Maä saãn phêím chi tiïët seä cùn cûá trïn baãng baáo giaá Maä saãn phêím Product Code (***) Tiïët diïån caáp Cable Range (mm2 ) Kñch thûúác Size (mm) Daâi Length Röång Width Cao Height HKT26315370 50 - 120 263 153 70 Maä saãn phêím Product Code Söë àiïím kïët nöëi No Terminations Kñch thûúác Size (mm) Daâi Length Röång Width Cao Height DKN40 4 300 90 75 (sûá 35) (Insulator 35) DKN60 6 400 DKN80 8 500 90 (sûá 51) (Insulator 51) DKN100 10 650 Àiïím kïët nöëi ( Earth Bars) Tiïu chuêín (Standard): IEC 62561/ TCVN 9385 Vêåt liïåu (Material): Àöìng + Bulong & Taán Inox 304 (Copper + SUS304 Bolts & Nuts) Àiïím kïët nöëi àún ( Earth Bars With Single Disconnecting Link) Tiïu chuêín (Standard): IEC 62561/ TCVN 9385 Vêåt liïåu (Material): Àöìng + Bulong & Taán Inox 304 (Copper + SUS304 Bolts & Nuts) Maä saãn phêím Product Code Söë àiïím kïët nöëi No Terminations Kñch thûúác Size (mm) Daâi Length Röång Width Cao Height DKN41 4 375 90 75 (sûá 35) (Insulator 35) DKN61 6 475 DKN81 8 575 90 (sûá 51) (Insulator 51) DKN101 10 725 Àiïím kïët nöëi àöi ( Earth Bars With Double Disconnecting Link) Tiïu chuêín (Standard): IEC 62561/ TCVN 9385 Vêåt liïåu (Material): Àöìng + Bulong & Taán Inox 304 (Copper + SUS304 Bolts & Nuts) Maä saãn phêím Product Code Söë àiïím kïët nöëi No Terminations Kñch thûúác Size (mm) Daâi Length Röång Width Cao Height DKN42 4 450 90 75 (sûá 35) (Insulator 35) DKN62 6 550 DKN82 8 650 90 (sûá 51) (Insulator 51) DKN102 10 800 CHÖËNG SEÁT CÖÍ ÀIÏÍN & TIÏËP ÀÕA
 • 15. 104 CATVANLOI.COM Nhaän hiïåu àûúåc caác kyä sû cú àiïån tin duâng Vùn Phoâng 61 Àûúâng söë 7, KDC CityLand Center Hills, P. 7, Q. Goâ Vêëp, TP.HCM Tel: 84-28-35886496 84-28-22533939 Fax: 84-28-22531250 Email: baogia@catvanloi.com baogiaduan@catvanloi.com sales@catvanloi.com Nhaâ maáy Lö F1.2 Àûúâng söë 8 KCN Cú khñ ö tö TP.HCM, X.Hoâa Phuá, H.Cuã Chi, TP.HCM Keåp soáng tön Kliplock ( Kliplock Proof Clamp) Vêåtliïåu(Material):Inox304(SUS304Stainlesssteel),Theápmaåkeämnhuángnoáng(Hot-dipgalvanizedsteel) Maä saãn phêím Product Code (***) Kñch thûúác Size (mm) KST1820NN 18 - 20 Thanhnöëiàêëtsûãduångchohöëbïtöngtiïëpàõa ( InspectionHousingEarthBar) Tiïu chuêín (Standard): IEC 62561 Vêåt liïåu (Material): Àöìng (Copper) Maä saãn phêím Product Code Söë löî No. Holes Kñch thûúác löî Hole Size (mm) Kñch thûúác Daâi Length (mm) Röång Width (mm) Cao Height (mm) TND5 5 11 285 30 6 TND7 7 Lûúái tiïëp àõa bùçng àöìng ( Solid Copper Lattice Mats) Tiïu chuêín (Standard): IEC 62561 Vêåt liïåu (Material): Àöìng (Copper) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (mm) LTD663 600 x 600 x 3 LTD993 900 x 900 x 3 giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh Àêìu tiïëp àõa 1/2/4 àiïím cho hïå thöëng nöëi àêët ( Earth Point) Tiïu chuêín (Standard): IEC 62561/ TCVN 9385 Vêåt liïåu (Material): Àöìng thau (Brass) Maä saãn phêím Product Code Tiïët diïån caáp Cable Size (mm2 ) DND120 (1) 35 - 120 DND120 (2) 35 - 120 DND120 (4) 35 - 120 DND120(1) DND120(2) DND120(4) LIGHTNING PROTECTION & GROUNDING ACCESSORIES CHÖËNG SEÁT CÖÍ ÀIÏÍN & TIÏËP ÀÕA
 • 16. 105 Vùn Phoâng 61 Àûúâng söë 7, KDC CityLand Center Hills, P. 7, Q. Goâ Vêëp, TP.HCM Tel: 84-28-35886496 84-28-22533939 Fax: 84-28-22531250 Email: baogia@catvanloi.com baogiaduan@catvanloi.com sales@catvanloi.com Nhaâ maáy Lö F1.2 Àûúâng söë 8 KCN Cú khñ ö tö TP.HCM, X.Hoâa Phuá, H.Cuã Chi, TP.HCM CATVANLOI.COM Nhaän hiïåu àûúåc caác kyä sû cú àiïån tin duâng HÛÚÁNG DÊÎN SÛÃ DUÅNG HOÁA CHÊËT GIAÃM ÀIÏÅN TRÚÃ THEO PHÛÚNG NÙÇM NGANG: Bûúác 1: Tröån hoáa chêët giaãm àiïån trúã vúái 5.6 lñt àïën 7.6 lñt nûúác saåch. Lûu yá: Khöng sûã duång nûúác muöëi àïí tröån vúái hoáa chêët giaãm àiïån trúã. Bûúác 2: Raãi àïìu hoáa chêët giaãm àiïån trúã xuöëng raänh sao cho lúáp hoáa chêët àaåt àöå daây 5 cm (xem baãng àïí ûúác tñnh 1 bao hoáa chêët giaãm àiïån trúã coá thïí phuã kñn àûúåc bao nhiïu chiïìu daâi caáp dêîn). Chúâ khoaãng 15 - 20 phuát cho lúáp hoáa chêët húi cûáng laåi àïí ngùn dêy caáp chòm xuöëng àaáy. Bûúác 3: Àùåt dêy caáp lïn trïn lúáp hoáa chêët giaãm àiïån trúã. Bûúác 4: Raãi tiïëp lúáp hoáa chêët giaãm àiïån trúã lïn trïn àïí phuã kñn dêy caáp. Chúâ khoaãng 30 - 60 phuát àïí cho lúáp hoáa chêët giaãm àiïån trúã raáo laåi trïn bïì mùåt. Bûúác 5: Phuã àêët lïn trïn hoáa chêët giaãm àiïån trúã. Vd: Möîi bao GEM coá khöëi lûúång 11.3kg seä bao phuã àûúåc 1m caáp dêîn vúái chiïìu röång raänh mûúng 10cm vaâ töíng àöå daây lúáp hoáa chêët giaãm àiïån trúã laâ 10,2cm. HÛÚÁNG DÊÎN SÛÃ DUÅNG HOÁA CHÊËT GIAÃM ÀIÏÅN TRÚÃ THEO PHÛÚNG THÙÈNG ÀÛÁNG: Bûúác 1: Khoan löî coá àûúâng kñnh ≥ 7.5 cm vaâ sêu hún chiïìu daâi coåc nöëi àêët khoaãng 15 cm. Bûúác 2: Àùåt coåc nöëi àêët vaâo löî khoan vaâ àoáng coåc sêu xuöëng àêët khoaãng 30 cm. Àêìu coåc nöëi àêët caách mùåt àêët khoaãng 15 cm. Luác naây coá thïí taåo bêët kyâ möëi nöëi naâo vúái coåc nöëi àêët maâ baån muöën. Bûúác 3: Tröån hoáa chêët giaãm àiïån trúã vúái 5.6 lñt àïën 7.6 lñt nûúác saåch. Lûu yá: Khöng sûã duång nûúác muöëi àïí tröån vúái hoáa chêët giaãm àiïån trúã. Bûúác 4: Àöí lûúång vûâa àuã hoáa chêët giaãm àiïån trúã xung quanh coåc nöëi àêët (xem baãng àïí ûúác tñnh söë lûúång bao hoáa chêët giaãm àiïån trúã cêìn coá àïí àöí xung quanh coåc tiïëp àõa). Àaãm baão lúáp hoáa chêët lêëp àêìy löî khoan. Chúâ khoaãng 30 - 60 phuát cho lúáp hoáa chêët raáo laåi trïn bïì mùåt. Bûúác 5: Phuã àêët lïn trïn hoáa chêët giaãm àiïån trúã. Chuá yá: Phaãi thaáo nûúác àoång dû thûâa ra khoãi löî khoan. Coåc tiïëp àõa 15.2 cm 30.4 cm 15.2 cm GEM Àêët phuã Àûúâng kñnh Löî khoan giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh Maä saãn phêím Product Code Khaã nùng giaãm àiïån trúã Resistance Reduction Efficiency Troång lûúång Weight (kg) HCGDT p ≤ 0.9 Ω.m 11.3 Vd: Löî khoan coá àûúâng kñnh 10.2cm, sêu 1.5m seä cêìn 2 bao GEM (11.3kg) àïí àöí xung quanh coåc tiïëp àõa. *2.4 m laâ chiïìu daâi töëi thiïíu cuãa coåc tiïëp àõa tiïëp xuác vúái àêët. Hoáa chêët giaãm àiïån trúã GEM ( Ground Enhancement Material) Tiïu chuêín(Standard): IEC 62561 - 7 (10 cm) GEM GEM GEM Dêy caáp Àêët 10 cm 5 cm 5 cm (76.2 cm) Raänhmûúng 1 2 3 4 5 Ngùæn hún coåc tiïëp àõa ÀÛÚÂNG KÑNH LÖÎ KHOAN 1.5 m 1.8 m 2.4 m 3 m 4.6 m 6.1 m 10.2 cm 2 bao 2 bao 2 bao 3 bao 4 bao 5 bao 15.2 cm 3 bao 3 bao 4 bao 5 bao 8 bao 10 bao 20.3 cm 5 bao 6 bao 8 bao 9 bao 14 bao 18 bao 25.4 cm 7 bao 9 bao 12 bao 14 bao 21 bao 25 bao 30.5 cm 10 bao 12 bao 16 bao 20 bao 30 bao 40 bao ÀÖÅ SÊU CUÃA LÖÎ KHOAN* Ûúác tñnh SÖË LÛÚÅNG BAO GEM (11.3 kg) cêìn coá àïí àöí xung quanh coåc tiïëp àõa. LIGHTNING PROTECTION & GROUNDING ACCESSORIES CHÖËNG SEÁT CÖÍ ÀIÏÍN & TIÏËP ÀÕA ÛúáctñnhÀÖÅDAÂICUÃADÊYCAÁPÀÛÚÅCPHUÃKÑNBÚÃI1BAOGEM(11.3kg). TÖÍNG ÀÖÅ DAÂY CUÃA LÚÁP HOÁA CHÊËT GIAÃM ÀIÏåN TRÚÃ GEM CHIÏÌU RÖÅNG RAÄNH MÛÚNG 5 cm 10.2 cm 12.7 cm 15.2 cm 10 cm 2.0 m 1 m 0.8 m 0.7 m 15.2 cm 1.4 m 0.7 m 0.5 m 0.4 m 20.3 cm 1.0 m 0.5 m 0.4 m 0.3 m 25.4 cm 0.8 m 0.4 m 0.3 m 0.3 m 30.5 cm 0.7 m 0.3 m 0.3 m 0.2 m
 • 17. 106 CATVANLOI.COM Nhaän hiïåu àûúåc caác kyä sû cú àiïån tin duâng Vùn Phoâng 61 Àûúâng söë 7, KDC CityLand Center Hills, P. 7, Q. Goâ Vêëp, TP.HCM Tel: 84-28-35886496 84-28-22533939 Fax: 84-28-22531250 Email: baogia@catvanloi.com baogiaduan@catvanloi.com sales@catvanloi.com Nhaâ maáy Lö F1.2 Àûúâng söë 8 KCN Cú khñ ö tö TP.HCM, X.Hoâa Phuá, H.Cuã Chi, TP.HCM giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh HAÂN HOÁA NHIÏÅT (EXOTHERMIC WELDING) KH Khuön haân ( ExothermicMould) Haân hoáa nhiïåt laâ phûúng phaáp sûã duång thuöëc haân hoáa nhiïåt nöí trong möåt khuön haân àûa nhiïåt àöå trong khuön lïn àïën gêìn 3000 àöå C àïí haân caác vêåt liïåu nhû àöìng, theáp... coåc tiïëp àõa, coåc theáp maå àöìng, coåc àöìng, coåc sùæt vúái caáp àöìng trong hïå thöëng tiïëp àêët chöëng seát, hïå thöëng tiïëp àêët an toaân àiïån hoùåc nöëi dêy chöëng seát. Haân hoáa nhiïåt coá phûúng phaáp thûåc hiïån rêët àún giaãn, möëi haân rêët bïìn vaâ rêët hiïåu quaã kinh tïë. Haân hoáa nhiïåt àûúåc khuyïën nghõ ûáng duång trong hïå thöëng nöëi àêët búãi nhiïìu tiïu chuêín kyä thuêåt quöëc tïë nhû IEEC, IEC, NEC, ASME... Haân hoáa nhiïåt laâ möëi haân daång phên tûã, sûã duång phaãn ûáng nhiïåt nhöm àïí sinh nhiïåt laâm noáng chaãy kim loaåi trong möåt khuön kñn chõu nhiïåt. Phaãn ûáng xaãy ra nhû sau: 3CuO + 2Al -> 3Cu + Al2 O3 +2537 àöå C t o ÚÃ nhiïåt àöå naây thò caác kim loaåi thöng duång nhû sùæt, àöìng, nhöm... àïìu bõ noáng chaãy vaâ tröån vaâo nhau thaânh möåt khöëi, chñnh vò vêåy goåi laâ möëi haân phên tûã. Kiïíu haân naây haân àûúåc caác kim loaåi vúái nhau khöng nhêët thiïët phaãi cuâng möåt loaåi vêåt liïåu. Hún nûäa vò laâ möëi haân phên tûã nïn chuáng dêîn àiïån rêët töët, rêët hiïåu quaã cho hïå thöëng tiïëp àêët. Ûu àiïím: - Möëi haân truyïìn dêîn seát töët vaâ khöng bõ gia tùng àiïån trúã theo thúâi gian. - Thuöëc möìi haân rêët nhaååy bùæt lûãa, dïî daâng, nhanh choáng vaâ an toaân sûã duång. - Liïn kïët vônh cûãu vaâ khöng coá àiïím nöëi. - Coá thïí liïn kïët vúái bêët kyâ kiïíu nöëi naâo (kiïíu chûä T, chûä U, song song...). - Möëi haân khöng bõ ùn moân, oxi hoáa, àeåp, bïìn vônh cûãu. - Tiïët kiïåm chi phñ cho ngûúâi duâng. Viïåcthicönghaânhoáanhiïåtàúngiaãnvaâthuêåntiïån,trûúáckhithicöngchócêìnchuêínbõkhuön haân, thuöëc haân phuâ húåp cho caác möëi nöëi tiïëp àõa laâ coá thïí thi cöng ngay tûác thò. Khöng cêìn phaãi coá nguöìn àiïån, dêy dêîn phûác taåp maâ chó cêìn coá lûãa àïí laâm chaáy thuöëc haân, thuöëc möìi haân laâ coá thïí thi cöng haân hoáa nhiïåt. Caác kyä thuêåt viïn thi cöng cuäng khöng cêìn àoâi hoãi tay nghïì cao, chó cêìn àùåt caác thiïët bõ, khuön haân chuêín vaâ chñnh xaác laâ coá thïí thûåc hiïån viïåc thi cöng möëi haân hoáa nhiïåt. EXOTHERMIC WELDING TH Thuöëc haâân vaâ Miïëng loát ( ExothermicMetalPowder –SteelDisk) KKH Keåpkhuönhaân ( HandleClamp) HAÂN HOÁA NHIÏåT
 • 18. 107 Vùn Phoâng 61 Àûúâng söë 7, KDC CityLand Center Hills, P. 7, Q. Goâ Vêëp, TP.HCM Tel: 84-28-35886496 84-28-22533939 Fax: 84-28-22531250 Email: baogia@catvanloi.com baogiaduan@catvanloi.com sales@catvanloi.com Nhaâ maáy Lö F1.2 Àûúâng söë 8 KCN Cú khñ ö tö TP.HCM, X.Hoâa Phuá, H.Cuã Chi, TP.HCM CATVANLOI.COM Nhaän hiïåu àûúåc caác kyä sû cú àiïån tin duâng giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh Bûúác 5: Àöí thuöëc haân vaâo khuön. Lûu yá: Phaãi cho àuáng lûúång thuöëc haân àïí àaãm baão tiïu chuêín kyä thuêåt cuãa möëi haân. Bûúác 7: Àêåy nùæp khuön haân. Sûã duång suáng möìi haân àïí bùæn lûãa vaâo thuöëc haân úã meáp khuön. Lûuyá:Luöncêínthêånvaâàûángcaáchxameápkhuönhaân khi bùæn lûãa àïí traánh bõ boãng. Bûúác 1: Laâm saåch khuön haân vaâ thiïët bõ cêìn haân (coåc tiïëp àõa, dêy caáp, thanh àöìng...) àïí àaãm baão khaã nùng kïët dñnh cuãa caác thiïët bõ àûúåc töët nhêët. Bûúác 2: Laâm noáng khuön vaâ thiïët bõ cêìn haân (coåc tiïëp àõa, dêy caáp, thanh àöìng...) khoaãng 1-2 phuátàïíquaátrònhàaåthiïåuquaãcao. Bûúác 3: Àùåt khuön vaâo àuáng võ trñ vaâ keåp khuön haân sao cho khuön àûúåc cöë àõnh àïí traánh bõ chaãy thuöëc haân trong quaá trònh phaãn ûáng. HÛÚÁNG DÊÎN THI CÖNG HAÂN HOÁA NHIÏÅT * Chuá yá: Chúâ 5 - 10 phuát cho khuön haân nguöåi, sau àoá vïå sinh khuön röìi múái tiïëp tuåc quaá trònh haân vò nïëu tiïëp tuåc haân khi khuön noáng thò möëi haân seä khöng àûúåc àaãm baão vaâ coá thïí gêy boãng cho ngûúâi thûåc hiïån. Bûúác 4: Cho àôa nhöm vaâo khuön. Bûúác6:Raãi thuöëc ra meáp khuön àïí bùæt lûãa àûúåc dïî daâng hún. Bûúác 8: Chúâ 1 vaâi phuát cho möëi haân nguöåi vaâ búát nhiïåt. Sau àoá, múã khuön haân ra. EXOTHERMIC WELDING HAÂN HOÁA NHIÏåT
 • 19. 108 CATVANLOI.COM Nhaän hiïåu àûúåc caác kyä sû cú àiïån tin duâng Vùn Phoâng 61 Àûúâng söë 7, KDC CityLand Center Hills, P. 7, Q. Goâ Vêëp, TP.HCM Tel: 84-28-35886496 84-28-22533939 Fax: 84-28-22531250 Email: baogia@catvanloi.com baogiaduan@catvanloi.com sales@catvanloi.com Nhaâ maáy Lö F1.2 Àûúâng söë 8 KCN Cú khñ ö tö TP.HCM, X.Hoâa Phuá, H.Cuã Chi, TP.HCM giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh Möëi nöëi haân hoáa nhiïåt caáp vúái caáp CC1 ( Cable To Cable CC1) Kñch thûúác caáp A Cable Size (mm2 ) Maä troång lûúång thuöëc haân Product Code For Metal Powder (g) Maä khuön haân Product Code For Mould Maä keåp khuön haân Product Code For Handle Clamp 50 TH45 KHCC1 - 50 KKH 70 TH65 KHCC1 - 70 KKH 95 TH90 KHCC1 - 95 KKH 120 TH115 KHCC1 - 120 KKH Möëi nöëi haân hoáa nhiïåt caáp vúái caáp CC2 ( Cable To Cable CC2) Kñch thûúác caáp A Cable Size (mm2 ) Kñch thûúác caáp B Cable Size (mm2 ) Maä troång lûúång thuöëc haân Product Code For Metal Powder (g) Maä khuön haân Product Code For Mould Maäkeåpkhuönhaân Product Code For Handle Clamp 50 50 TH90 KHCC2 - 5050 KKH 70 70 TH90 KHCC2 - 7070 KKH 95 95 TH115 KHCC2 - 9595 KKH 95 70 TH90 KHCC2 - 9570 KKH 120 120 TH150 KHCC2 -120120 KKH Möëi nöëi haân hoáa nhiïåt caáp vúái caáp CC4 ( Cable To Cable CC4) Kñch thûúác caáp A Cable Size (mm2 ) Kñch thûúác caáp B Cable Size (mm2 ) Maä troång lûúång thuöëc haân Product Code For Metal Powder (g) Maä khuön haân Product Code For Mould Maä keåp khuön haân Product Code For Handle Clamp 50 50 TH90 KHCC4 - 5050 KKH 70 70 TH115 KHCC4 - 7070 KKH 95 95 TH150 KHCC4 - 9595 KKH 95 35 TH115 KHCC4 - 9535 KKH 120 120 TH200 KHCC4 - 120120 KKH Möëi nöëi haân hoáa nhiïåt caáp vúái coåc tiïëp àõa CR1 ( Cable To Rod CR1) Kñch thûúác coåc tiïëp àõa A Rod Size (mm2 ) Kñch thûúác caáp B Cable Size (mm2 ) Maä troång lûúång thuöëc haân Product Code For Metal Powder (g) Maä khuön haân Product Code For Mould Maä keåp khuön haân Product Code For Handle Clamp 14.2 (*) 35 TH115 KHCR1 - 14235 KKH 14.2 (*) 50 TH115 KHCR1 - 14250 KKH 14.2 (*) 70 TH150 KHCR1 - 14270 KKH 14.2 (*) 95 TH150 KHCR1 - 14295 KKH 14.2 (*) 120 TH150 KHCR1 - 142120 KKH (*): Àöëi vúái coåc tiïëp àõa coá kñch thûúác 16 mm/ 17.2 mm thò maä khuön haân laâ KHCR1 - 160.../ KHCR1 - 172... EXOTHERMIC WELDING HAÂN HOÁA NHIÏåT
 • 20. 109 Vùn Phoâng 61 Àûúâng söë 7, KDC CityLand Center Hills, P. 7, Q. Goâ Vêëp, TP.HCM Tel: 84-28-35886496 84-28-22533939 Fax: 84-28-22531250 Email: baogia@catvanloi.com baogiaduan@catvanloi.com sales@catvanloi.com Nhaâ maáy Lö F1.2 Àûúâng söë 8 KCN Cú khñ ö tö TP.HCM, X.Hoâa Phuá, H.Cuã Chi, TP.HCM CATVANLOI.COM Nhaän hiïåu àûúåc caác kyä sû cú àiïån tin duâng giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh Möëi nöëi haân hoáa nhiïåt thanh àöìng/nhöm vúái coåc tiïëp àõa BR2 ( Cable To Rod BR2) Kñchthûúáccoåc tiïëpàõaA Rod Size (mm) Kñch thûúác thanh àöìng B Conductor Size (mm2 ) Maä troång lûúång thuöëc haân ProductCodeFor Metal Powder (g) Maä khuön haân Product Code For Mould Maä keåp khuön haân Product Code For Handle Clamp 14.2 25 x 3 TH150 KHBR2-142253 KKH 16 25 x 3 TH150 KHBR2-160253 KKH 17.2 25 x 3 TH150 KHBR2-172253 KKH Möëi nöëi haân hoáa nhiïåt thanh àöìng/nhöm vúái coåc tiïëp àõa BR1 ( CableToRodBR1) Kñchthûúáccoåc tiïëpàõaA Rod Size (mm) Kñch thûúác thanh àöìng B Conductor Size (mm2 ) Maä troång lûúång thuöëc haân Product Code For Metal Powder (g) Maä khuön haân ProductCodeFor Mould Maä keåp khuön haân Product Code For Handle Clamp 14.2 25 x 3 TH150 KHBR1 - 142253 KKH 16 25 x 3 TH150 KHBR1 - 160253 KKH 17.2 25 x 3 TH150 KHBR1 - 172253 KKH Möëi nöëi haân hoáa nhiïåt thanh àöìng/nhöm vúái thanh àöìng/nhöm BB3 ( Tap To Tap BB3) Kñch thûúác thanh àöìng A Conductor Size (mm2 ) Kñch thûúác thanh àöìng B Conductor Size (mm2 ) Maä troång lûúång thuöëc haân Product Code For Metal Powder (g) Maä khuön haân Product Code For Mould Maäkeåpkhuönhaân Product Code For Handle Clamp 25 x 3 25 x 3 TH90 KHBB3 - 253253 KKH Möëi nöëi haân hoáa nhiïåt thanh àöìng/nhöm vúái thanh àöìng/nhöm BB1 ( Tap To Tap BB1) Kñch thûúác thanh àöìng A Conductor Size (mm2 ) Maä troång lûúång thuöëc haân Product Code For Metal Powder (g) Maä khuön haân Product Code For Mould Maä keåp khuön haân Product Code For Handle Clamp 25 x 3 TH90 KHBB1 - 253 KKH Möëi nöëi haân hoáa nhiïåt caáp vúái coåc tiïëp àõa CR2 ( Cable To Rod CR2) Kñchthûúáccoåc tiïëpàõaA Rod Size (mm) Kñch thûúác caáp B Cable Size (mm2 ) Maä troång lûúång thuöëc haân Product Code For Metal Powder (g) Maä khuön haân Product Code For Mould Maäkeåpkhuönhaân Product Code For Handle Clamp 14.2 (*) 50 TH115 KHCR2 - 14250 KKH 14.2 (*) 70 TH150 KHCR2 - 14270 KKH 14.2 (*) 95 TH150 KHCR2 - 14295 KKH 14.2 (*) 120 TH150 KHCR2 - 142120 KKH (*): Àöëi vúái coåc tiïëp àõa coá kñch thûúác 16 mm/ 17.2 mm thò maä khuön haân laâ KHCR2 - 160.../ KHCR2 - 172... EXOTHERMIC WELDING HAÂN HOÁA NHIÏåT
 • 21. 110 CATVANLOI.COM Nhaän hiïåu àûúåc caác kyä sû cú àiïån tin duâng Vùn Phoâng 61 Àûúâng söë 7, KDC CityLand Center Hills, P. 7, Q. Goâ Vêëp, TP.HCM Tel: 84-28-35886496 84-28-22533939 Fax: 84-28-22531250 Email: baogia@catvanloi.com baogiaduan@catvanloi.com sales@catvanloi.com Nhaâ maáy Lö F1.2 Àûúâng söë 8 KCN Cú khñ ö tö TP.HCM, X.Hoâa Phuá, H.Cuã Chi, TP.HCM Möëi nöëi haân hoáa nhiïåt thanh àöìng/nhöm vúái thanh àöìng/nhöm BB7 ( Tap To Tap BB7) Kñch thûúác thanh àöìng A Conductor Size (mm2 ) Maä troång lûúång thuöëc haân Product Code For Metal Powder (g) Maä khuön haân Product Code For Mould Maä keåp khuön haân Product Code For Handle Clamp 25 x 3 TH90 KHBB7 - 253 KKH giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh Möëi nöëi haân hoáa nhiïåt thanh àöìng/nhöm vúái thanh àöìng/nhöm BB14 ( Tap To Tap BB14) Kñch thûúác thanh àöìng A Conductor Size (mm2 ) Kñch thûúác thanh àöìng B Conductor Size (mm2 ) Maä troång lûúång thuöëc haân Product Code For Metal Powder (g) Maä khuön haân Product Code For Mould Maäkeåpkhuönhaân Product Code For Handle Clamp 25 x 3 25 x 3 TH90 KHBB14-253253 KKH Möëinöëihaânhoáanhiïåtcaápvúáithanhàöìng/nhömCB1 ( CapToTapCB1) Kñch thûúác caáp A Rod Size (mm2 ) Kñch thûúác thanh àöìng B Cable Size (mm2 ) Maä troång lûúång thuöëc haân Product Code For Metal Powder (g) Maä khuön haân Product Code For Mould Maä keåp khuön haân Product Code For Handle Clamp 70 25 x 3 TH90 KHCB1 - 70253 KKH 95 25 x 4 TH115 KHCB1 - 95254 KKH 120 25 x 6 TH115 KHCB1 - 120256 KKH Möëinöëihaânhoáanhiïåtcaápvúáithanhàöìng/nhömCB4 ( CapToTapCB4) Kñch thûúác caáp A Rod Size (mm2 ) Kñch thûúác thanh àöìng B Cable Size (mm2 ) Maä troång lûúång thuöëc haân Product Code For Metal Powder (g) Maä khuön haân Product Code For Mould Maä keåp khuön haân Product Code For Handle Clamp 50 25 x 3 TH65 KHCB4 - 50253 KKH 70 25 x 3 TH90 KHCB4 - 70253 KKH 95 25 x 4 TH115 KHCB4 - 95254 KKH 120 25 x 6 TH150 KHCB4 - 120256 KKH Möëinöëihaânhoáanhiïåtcaápvúáithanhàöìng/nhömCB5 ( CapToTapCB5) Kñch thûúác caáp A Rod Size (mm2 ) Kñch thûúác thanh àöìng B Cable Size (mm2 ) Maä troång lûúång thuöëc haân Product Code For Metal Powder (g) Maä khuön haân Product Code For Mould Maä keåp khuön haân Product Code For Handle Clamp 50 25 x 3 TH90 KHCB5 - 50253 KKH 70 25 x 3 TH115 KHCB5 - 70253 KKH 95 25 x 4 TH200 KHCB5 - 95254 KKH 120 25 x 6 TH200 KHCB5 - 120256 KKH EXOTHERMIC WELDING HAÂN HOÁA NHIÏåT