Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

کنترل بیماری آتشک درختان سیب ، گلابی و به

8.348 visualizaciones

Publicado el

کنترل و پیشگیری بیماری آتشک سیب ، گلابی و به با روش ارگانیک با سود جستن از قارچ کش و باکتری کش بردوفیکس

Publicado en: Alimentación
 • Dating for everyone is here: ❤❤❤ http://bit.ly/36cXjBY ❤❤❤
     Responder 
  ¿Estás seguro?    No
  Tu mensaje aparecerá aquí
 • Dating direct: ❶❶❶ http://bit.ly/36cXjBY ❶❶❶
     Responder 
  ¿Estás seguro?    No
  Tu mensaje aparecerá aquí

کنترل بیماری آتشک درختان سیب ، گلابی و به

 1. 1. . ‫گالبی‬ ، ‫سیب‬ ‫آتشک‬ ‫بیماری‬ ‫کنترل‬‫به‬ ‫و‬ Fire blight‫به‬
 2. 2. . ‫باغب‬ ‫شیمیایی‬ ‫تولیدی‬ ‫و‬ ‫تحقیقاتی‬ ‫شرکت‬‫تاک‬ ‫ان‬
 3. 3. ‫بردوفیکس‬ ‫بهترین‬‫سالمترین‬ ‫و‬‫کش‬ ‫قارچ‬‫کش‬ ‫باکتری‬ ‫و‬‫ارگانیک‬ ‫کشاورزی‬ ‫در‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬
 4. 4. ‫آتشک‬ ‫آتشک‬‫از‬‫های‬‫بیماری‬‫بسیار‬‫مهم‬‫و‬‫خطرناک‬‫درختان‬‫گالبی‬، ‫سیب‬‫و‬‫به‬‫محسوب‬‫گردد‬‫می‬.‫خسارت‬‫این‬‫بیماری‬‫قابل‬‫قی‬‫اس‬‫با‬ ‫هیچ‬‫یک‬‫از‬‫های‬‫بیماری‬‫درختان‬‫میوه‬‫دار‬‫دانه‬‫نبوده‬‫و‬‫خسارات‬ ‫وارده‬‫بر‬‫محصوالت‬‫باغی‬‫در‬‫بعضی‬‫از‬‫ها‬‫سال‬‫غیر‬‫قابل‬‫جبرا‬‫ن‬ ‫باشد‬‫می‬.
 5. 5. ‫بیماری‬ ‫عالیم‬: ‫بیماری‬ً‫ال‬‫معمو‬‫روی‬‫ها‬‫گل‬‫در‬‫اوائل‬‫فصل‬‫بهار‬‫ظاهر‬‫شود‬‫می‬.‫اب‬‫تدا‬ ‫حالت‬‫آبسوخته‬‫پیدا‬‫کرده‬‫و‬‫کمی‬‫بعد‬‫پژمرده‬‫و‬‫ای‬‫قهوه‬‫رنگ‬ ‫شوند‬‫می‬.‫سپس‬‫عالئم‬‫بیماری‬‫در‬‫اطراف‬‫جام‬،‫گل‬‫روی‬‫ها‬‫برگ‬‫و‬ ‫نوک‬‫های‬‫شاخه‬‫جوان‬‫ظاهر‬‫شود‬‫می‬. ‫با‬‫توسعه‬،‫بیماری‬‫های‬‫شاخه‬‫بیمار‬‫به‬‫سرعت‬‫پژمرده‬‫و‬‫به‬‫دل‬‫یل‬ ‫سوختگی‬‫وخمیدگی‬‫بیش‬‫از‬‫حد‬‫های‬‫قسمت‬‫انتهایی‬‫شاخه‬ ‫حالتی‬‫شبیه‬‫به‬‫عصا‬‫پیدا‬‫کنند‬‫می‬.
 6. 6. ‫ز‬ ‫گیورد‬‫می‬ ‫خوود‬ ‫بوه‬ ‫سووختگی‬ ‫و‬ ‫گرفتگی‬ ‫آتش‬ ‫حالت‬ ‫باغ‬‫یورا‬ ‫ه‬‫شواخه‬ ،‫ها‬‫برگ‬ ‫البالی‬ ‫در‬ ‫ای‬‫قهوه‬ ‫و‬ ‫چروکیده‬ ‫های‬‫برگ‬ ‫انبوه‬‫ا‬ ‫ووووووالم‬‫و‬‫س‬ ‫ووووووای‬‫و‬‫ه‬‫میوه‬ ‫و‬‫وووووود‬‫و‬‫ان‬‫پراکنده‬ ‫ووووووان‬‫و‬‫درخت‬. ‫بو‬ ‫بواکتری‬ ‫وه‬ ‫مرح‬ ‫ایون‬ ‫در‬ ‫بیمواری‬ ‫نشدن‬ ‫کنترل‬ ‫صورت‬ ‫در‬‫ه‬ ‫رگ‬ ‫بو‬ ‫های‬‫شواخه‬ ‫سومت‬ ‫به‬ ‫آلوده‬ ‫جوان‬ ‫های‬‫شاخه‬ ‫از‬ ‫سرعت‬ ‫کنود‬‫می‬ ‫پیودا‬ ‫نفووپ‬ ‫درخوت‬ ‫ی‬ ‫اص‬ ‫تنه‬ ‫حد‬ ‫تا‬ ‫و‬ ‫رفته‬.‫سورعت‬ ‫آلوووده‬ ‫های‬‫شوواخه‬ ‫در‬ ‫بوواکتری‬ ‫حرکووت‬3‫روز‬ ‫در‬ ‫متر‬‫سووانتی‬ ‫اصو‬ ‫تنوه‬ ‫و‬ ‫رگ‬ ‫بو‬ ‫های‬‫شواخه‬ ‫به‬ ‫باکتری‬ ‫نفوپ‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫باشد‬‫می‬،‫ی‬ ‫شود‬‫می‬ ‫ایجاد‬ ‫شانکر‬.
 7. 7. .
 8. 8. .
 9. 9. .
 10. 10. .
 11. 11. ‫آن‬ ‫چرخه‬ ‫و‬ ‫بیماری‬ ‫عامل‬: ‫عامل‬‫بیماری‬‫باکتری‬Erwinia amylovora‫می‬‫باشد‬.‫عالوه‬‫بر‬ ‫ایجاد‬‫بیماری‬‫روی‬‫بان‬ ‫می‬‫های‬‫ف‬ ‫مخت‬‫خانواده‬‫سرخی‬ ‫گ‬‫ان‬ ‫بویژه‬‫درختان‬‫میوه‬‫دار‬‫نظیر‬،‫گالبی،سیب،به‬‫ازگیل،ز‬‫الک‬ ‫ال‬‫و‬ ‫درختان‬‫زینتی‬‫چون‬‫سرخ‬ ‫گ‬‫قادر‬‫است‬‫روی‬‫گیاهان‬‫متع‬‫دد‬ ‫دیگری‬‫چون‬‫سماق‬‫کوهی‬‫و‬‫شیرخشت،درختان‬‫میوه‬‫هست‬‫ه‬ ،‫دار‬‫گیاهان‬‫زینتی‬‫وحشی‬‫و‬‫غیره‬‫زمستان‬‫گذرانی‬‫و‬‫احی‬‫انا‬ ‫تولید‬‫آلودگی‬‫نماید‬.
 12. 12. -‫ها‬‫شاخه‬ ‫سطح‬ ‫در‬ ‫چسبناک‬ ‫تراوشات‬ ‫صورت‬ ‫به‬ -‫روی‬ ‫زمسوتانه‬ ‫هوای‬‫مردگی‬ ‫پوسوت‬ ‫یوا‬ ‫شوانکرها‬ ‫شوکل‬ ‫به‬ ‫رگ‬ ‫ب‬ ‫های‬‫شاخه‬ -‫ها‬‫انودام‬ ‫درون‬ ‫و‬ ‫سطح‬ ‫در‬ ‫زا‬‫بیماری‬ ‫غیر‬ ‫و‬ ‫ی‬ ‫انگ‬ ‫حالت‬ ‫به‬‫ی‬ ‫بان‬ ‫می‬ ‫گیاهان‬ ‫ف‬ ‫مخت‬ -‫ووه‬ ‫مرح‬ ‫در‬ ‫اولیووه‬ ‫هووای‬‫آلودگی‬ ‫بووا‬ ‫مووان‬ ‫هم‬ ،‫بهوواره‬ ‫فوواز‬ ‫شکوفه‬ ‫بالیت‬ ‫و‬ ‫دهی‬‫شکوفه‬
 13. 13. . -‫پیودایش‬ ‫و‬ ‫یانویوه‬ ‫هوای‬‫آلودگی‬ ‫بوا‬ ‫موان‬ ‫هم‬ ،‫زمسوتانه‬ ‫فاز‬ ‫پ‬ ‫تا‬ ‫پایی‬ ‫اوائل‬ ‫و‬ ‫تابستان‬ ‫فصل‬ ‫اواخر‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫شانکرها‬‫فصل‬ ‫ایان‬ ‫دارد‬ ‫ادامه‬ ‫زمستان‬. -‫کند‬‫می‬ ‫گذرانی‬ ‫زمستان‬ ‫شانکرها‬ ‫اطراف‬ ‫در‬ ‫باکتری‬. -‫و‬ ‫شوانکرها‬ ،‫هووا‬ ‫و‬ ‫آب‬ ‫شودن‬ ‫مسواعد‬ ‫و‬ ‫بهار‬ ‫فصل‬ ‫شروع‬ ‫با‬ ‫آب‬ ‫جوذب‬ ‫بوا‬ ‫شوانکرها‬ ‫داخل‬ ‫در‬ ‫مجتمع‬ ‫باکتریایی‬ ‫های‬‫توده‬ ‫ش‬ ‫پوست‬ ‫زیر‬ ‫حجم‬ ‫ایش‬ ‫اف‬ ‫دلیل‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫شوند‬‫می‬ ‫تر‬‫فعال‬،‫انکرها‬ ‫چس‬ ‫تراوشات‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫باکتریایی‬ ‫های‬‫ول‬ ‫س‬ ‫از‬ ‫مقداری‬‫بناک‬ ‫کند‬‫می‬ ‫پیدا‬ ‫نشت‬ ‫بیرون‬ ‫به‬ ‫پوست‬ ‫منافذ‬ ‫از‬.
 14. 14. . -‫تغذیه‬‫یا‬‫تماس‬،‫حشرات‬،‫پرندگان‬،‫باد‬‫باران‬‫و‬‫انسان‬‫ب‬‫ا‬‫این‬ ‫تراوشات‬‫و‬ ‫مم‬‫از‬‫باکتری‬‫و‬‫انتقال‬‫آن‬‫به‬‫سطح‬‫شکوفه‬‫ها‬‫و‬ ‫های‬‫شاخه‬‫جوان‬‫باعث‬‫گسترش‬‫سریع‬‫بیماری‬‫شود‬‫می‬. ‫کالله‬،‫گل‬‫گرده‬‫دان‬‫پرچم‬‫و‬‫شهد‬‫دان‬‫گل‬‫به‬‫عنوان‬ ،‫ترین‬‫حساس‬‫ترین‬‫مهم‬‫و‬‫ترین‬‫طبیعی‬‫ها‬‫محل‬‫برای‬‫نفوپ‬‫و‬ ‫تکثیر‬‫باکتری‬‫هستند‬. -‫این‬‫باکتری‬‫به‬‫آسانی‬‫تواند‬‫می‬‫از‬‫طریق‬‫های‬‫زخم‬‫ی‬ ‫فی‬‫کی‬ ‫ناشی‬‫از‬‫شکسته‬‫شدن‬،‫ها‬‫شاخه‬‫ش‬ ‫ری‬،‫ها‬‫برگ‬ ‫گ‬‫هرس‬ ‫های‬‫شاخه‬‫زائد‬‫و‬‫غیره‬‫در‬‫بافت‬‫درختان‬‫میوه‬‫وارد‬‫شده‬‫و‬‫در‬ ‫کمترین‬‫زمان‬‫درختان‬‫را‬‫بیمار‬‫سازد‬.
 15. 15. . ‫شرایط‬‫مطلوب‬‫برای‬‫شدت‬‫ها‬‫آلودگی‬‫و‬‫توسعه‬‫بیم‬‫اری‬ ‫خطر‬‫بروز‬‫و‬‫طغیان‬‫بیماری‬‫هنگامی‬‫است‬‫که‬‫درجه‬‫حرارت‬ ‫روزها‬‫از‬‫حدود‬20-18‫درجه‬‫گراد‬‫سانتی‬‫و‬‫رطوبت‬‫نسبی‬ ‫محیط‬‫از‬60‫درصد‬‫فراتر‬‫برود‬.
 16. 16. ‫کنترل‬ ‫و‬ ‫پیشگیری‬ ‫های‬‫راه‬: 1-‫با‬‫مدیریت‬‫و‬‫پیگیری‬‫دستورالعمل‬‫کارشناسان‬‫محت‬‫رم‬ ‫حفظ‬‫نباتات‬‫و‬‫رعایت‬‫بهداشت‬‫کامل‬،‫ها‬‫باغ‬‫از‬‫ورود‬‫باکتر‬‫ی‬ ‫وگیری‬ ‫ج‬‫شده‬‫و‬‫با‬‫کنترل‬‫به‬،‫موقع‬‫بیماری‬‫در‬‫منطقه‬‫ش‬‫یوع‬ ‫پیدا‬‫نکند‬. 2-‫از‬‫کاشت‬‫توأم‬‫چندین‬‫گیاه‬‫بان‬ ‫می‬‫باکتری‬‫مانند‬‫س‬،‫یب‬‫به‬ ‫و‬‫گالبی‬‫در‬‫یک‬‫باغ‬‫خودداری‬‫شود‬.
 17. 17. -‫سمپاشی‬‫با‬‫بردوفیکس‬‫در‬‫زمان‬‫های‬‫پیل‬: 10‫در‬‫ار‬ ‫ه‬‫قبل‬‫از‬‫تورم‬‫جوانه‬‫ها‬ 5‫در‬‫ار‬ ‫ه‬‫قبل‬‫از‬‫گل‬‫دادن‬ ‫بعد‬‫از‬‫گل‬‫دادن‬(‫هر‬10‫الی‬12‫روز‬‫یکبار‬‫تکرار‬‫گردد‬) ‫دفعات‬‫سمپاشی‬‫بسته‬‫به‬‫شرایط‬‫محیطی‬‫و‬‫تعداد‬‫بار‬‫ندگی‬‫و‬ ‫توصیه‬‫های‬‫کارشناسان‬‫ایستگاههای‬‫پیش‬‫آگاهی‬‫تعی‬‫ین‬ ‫خواهد‬‫شد‬.
 18. 18. . 3-‫از‬‫کاشت‬‫درختان‬‫بسیار‬‫حساس‬‫به‬‫این‬‫باکتری‬‫چون‬‫به‬‫و‬ ‫الک‬ ‫زال‬‫به‬‫عنوان‬‫بادشکن‬‫در‬‫اطراف‬‫ها‬‫باغ‬‫خودداری‬‫و‬‫به‬ ‫جای‬‫آنها‬‫از‬‫درختان‬‫غیر‬‫مثمر‬‫استفاده‬‫شود‬. 4-‫به‬‫تدریج‬‫انواع‬‫مقاوم‬‫به‬‫این‬‫بیماری‬‫ین‬ ‫جایگ‬‫انواع‬ ‫حساس‬‫شود‬. 5-‫مصرف‬‫کودهای‬‫ازته‬‫به‬‫حداقل‬‫برسد‬. 6-‫حساسیت‬‫به‬‫بیماری‬‫آتشک‬‫در‬‫های‬‫خاک‬‫اسیدی‬‫بیش‬‫تر‬ ‫است‬.‫توصیه‬‫شود‬‫می‬pH‫ها‬‫خاک‬‫در‬‫های‬‫باغ‬‫جدید‬‫قبل‬‫از‬ ‫کاشت‬‫ها‬‫نهال‬‫با‬‫ودن‬ ‫اف‬‫آهک‬‫کنترل‬‫و‬‫تنظیم‬‫شود‬.
 19. 19. . 1-‫هرس‬ -‫یات‬ ‫عم‬‫هرس‬‫تا‬‫حد‬‫امکان‬‫در‬‫فصل‬‫زمستان‬‫انجام‬‫گیرد‬. -‫با‬‫بازدید‬،‫ها‬‫نهال‬‫سر‬‫های‬‫شاخه‬‫درختان‬‫و‬‫گیاهان‬‫زینتی‬ ‫بان‬ ‫می‬‫چون‬،‫رز‬‫سعی‬‫شود‬‫بیماری‬‫در‬‫های‬‫آلودگی‬‫اولیه‬ ‫کشف‬‫و‬‫ریشه‬‫کن‬‫شود‬. -‫به‬‫محض‬‫مشاهده‬‫عالئم‬‫اولیه‬‫بیماری‬‫های‬‫شاخه‬‫آلوده‬ ‫درختان‬‫بیمار‬‫به‬‫سرعت‬‫هرس‬‫و‬‫سمپاشی‬‫شوند‬. -‫از‬‫یات‬ ‫عم‬‫هرس‬‫در‬‫روزهای‬‫بارانی‬‫و‬‫مرطوب‬ً‫ا‬‫جد‬ ‫خودداری‬‫شود‬.
 20. 20. . -‫های‬‫هرس‬‫صحیح‬‫بسته‬‫به‬‫ان‬ ‫می‬‫و‬‫شرایط‬‫آلودگی‬‫بی‬‫ن‬15 ‫تا‬30‫متر‬‫سانتی‬‫از‬‫محل‬‫مشاهده‬‫عالئم‬‫ظاهری‬‫بیماری‬ ‫امی‬ ‫ال‬‫است‬. -‫حتما‬‫با‬‫هر‬‫عمل‬‫هرس‬‫روی‬‫های‬‫شاخه‬‫آلوده‬‫درختان‬ ،‫بیمار‬‫ارهای‬ ‫اب‬‫هرس‬‫چون‬،‫قیچی‬‫چاقو‬‫یا‬‫اره‬‫باغبانی‬‫کام‬ً‫ال‬ ‫ضدعفونی‬‫شوند‬. -‫تری‬‫دسترس‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫ترین‬‫ارزان‬ ‫هرس‬ ‫ار‬ ‫اب‬ ‫عفونی‬ ‫ضد‬ ‫برای‬‫ن‬ ‫وایتکس‬ ‫مایع‬ ‫کننده‬ ‫ضدعفونی‬ ‫ول‬ ‫مح‬10٪(‫ژوال‬ ‫آب‬)‫یا‬ ‫باشد‬‫می‬ ‫الکل‬.
 21. 21. . -‫از‬‫آنجائیکه‬‫های‬‫شاخه‬‫هرس‬‫شده‬‫منبع‬‫مهم‬‫آلودگی‬ ،‫هستند‬‫الزم‬‫است‬‫این‬‫ها‬‫شاخه‬ً‫ا‬‫فور‬‫با‬‫احتیاط‬‫در‬‫گوشه‬‫ی‬‫ا‬ ‫خارج‬‫باغ‬‫آوری‬‫جمع‬‫و‬‫سوزانده‬‫شوند‬. -‫در‬‫صورتی‬‫که‬‫شدت‬‫آلودگی‬‫برخی‬‫از‬‫درختان‬‫به‬‫قدری‬ ‫باشد‬‫که‬‫الودگی‬‫به‬‫صورت‬‫شانکر‬‫یا‬‫مردگی‬‫پوست‬‫ب‬‫ه‬‫تنه‬ ‫ی‬ ‫اص‬‫رسیده‬،‫باشد‬‫باید‬‫آنها‬‫حذف‬‫و‬‫به‬‫طور‬‫کامل‬‫سوزان‬‫ده‬ ‫شوند‬. -‫های‬‫شکوفه‬‫یانویه‬‫درختان‬‫حذف‬‫گردند‬. -‫جهت‬‫وگیری‬ ‫ج‬‫از‬‫زمستان‬‫گذرانی‬‫باکتری‬‫در‬‫محل‬‫پو‬‫ست‬ ‫ها‬‫مردگی‬‫یا‬‫شانکرها‬‫باید‬‫این‬‫ها‬‫محل‬ً‫ا‬‫دقیق‬‫روی‬‫درخت‬‫آل‬‫وده‬ ،‫شناسایی‬‫حذف‬‫و‬‫یا‬‫تیمار‬‫شوند‬.
 22. 22. . 2-‫مبارزه‬‫شیمیایی‬ -‫موفقیت‬‫یات‬ ‫عم‬‫هرس‬‫مرهون‬‫سمپاشی‬‫ه‬ ‫بالفاص‬‫درخ‬‫تان‬ ‫هرس‬‫شده‬‫با‬‫بردوفیکس‬،‫است‬‫همچنین‬‫بعد‬‫از‬‫شرایط‬ ‫نامساعد‬‫جوی‬‫که‬‫احتمال‬‫های‬‫شکستگی‬‫زیاد‬‫ها‬‫شاخه‬‫وجو‬‫د‬ ‫داشته‬‫باشد‬‫سمپاشی‬‫تکرار‬‫شود‬. -‫قبل‬‫از‬،‫دهی‬‫گل‬‫یک‬‫نوبت‬‫سمپاشی‬‫در‬‫زمان‬‫متورم‬‫شد‬‫ن‬ ‫ها‬‫جوانه‬‫با‬‫بردوفیکس‬10‫در‬‫ار‬ ‫ه‬‫توصیه‬‫شود‬‫می‬.
 23. 23. . -‫در‬‫زمان‬‫دهی‬‫گل‬3‫بار‬‫سمپاشی‬‫با‬‫بردوفیکس‬5‫در‬‫ار‬ ‫ه‬ ‫انجام‬‫شود‬. ‫شدن‬ ‫باز‬ ‫زمان‬ ‫در‬ ‫اول‬ ‫نوبت‬5%‫ها‬‫شکوفه‬ ‫شدن‬ ‫باز‬ ‫زمان‬ ‫در‬ ‫دوم‬ ‫نوبت‬50%‫ها‬ ‫شکوفه‬ ‫کامل‬ ‫شدن‬ ‫باز‬ ‫زمان‬ ‫در‬ ‫سوم‬ ‫نوبت‬‫ها‬‫شکوفه‬ -‫بعد‬‫از‬‫دوره‬‫دهی‬‫گل‬3‫بار‬‫سمپاشی‬‫با‬‫بردوفیکس‬5‫در‬‫ار‬ ‫ه‬‫و‬ ‫با‬‫ه‬ ‫فاص‬‫زمانی‬7‫تا‬12‫روز‬‫در‬‫سطح‬‫درختان‬‫باغ‬‫انجام‬‫گیرد‬.
 24. 24. ‫با‬‫مصرف‬‫بردوفیکس‬‫محصول‬‫ارگانیک‬‫تولید‬‫نمای‬‫ید‬. ‫بردوفیکس‬‫به‬‫خاطر‬‫داشتن‬pH‫حدود‬7‫در‬‫همه‬‫فصول‬ ‫قابل‬‫استفاده‬‫است‬.
 25. 25. ‫موقع‬ ‫به‬ ‫مصرف‬ ‫با‬‫بردوفیکس‬‫در‬ ‫را‬ ‫گیاه‬‫مقابل‬ ‫نمایید‬ ‫مقاوم‬ ‫یخبندان‬ ‫و‬ ‫سرما‬.
 26. 26. ‫جهت‬‫کاهش‬‫تعداد‬‫ها‬‫سمپاشی‬‫و‬‫های‬‫ینه‬ ‫ه‬،‫مربوطه‬‫در‬ ‫های‬‫سمپاشی‬‫زمستانی‬‫و‬‫بهاره‬‫پیش‬‫وط‬ ‫مخ‬‫بردوفیکس‬‫با‬ ‫روغن‬‫ولک‬‫که‬‫ایر‬‫بیشتری‬‫نی‬‫دارند‬‫با‬‫فرمول‬‫زیر‬‫تو‬‫صیه‬ ‫شده‬‫است‬. 1‫ولک‬ ‫روغن‬ ‫لیتر‬+1‫لیتر‬‫بردوفیکس‬+100‫آب‬ ‫لیتر‬
 27. 27. . ‫بردوفیکس‬‫با‬‫خاصیت‬‫مهارکنندگی‬‫چند‬‫نقطه‬‫ایر‬‫در‬ ‫قارچ‬‫های‬‫بیماری‬‫زا‬‫موجب‬‫توقف‬‫تولید‬‫اسپور،مانع‬‫گس‬‫ترش‬ ‫یوم‬ ‫میس‬‫و‬‫مرگ‬‫قارچ‬‫می‬‫شود‬.‫این‬‫قارچ‬‫کش‬‫با‬‫تاییر‬‫ب‬‫ه‬ ‫روی‬‫یم‬ ‫آن‬‫های‬‫ف‬ ‫مخت‬‫باعث‬‫اختالل‬‫در‬‫تنفس‬‫و‬‫مانع‬‫ت‬‫ولید‬ ‫غشاء‬‫ولی‬ ‫س‬‫قارچ‬‫شده‬‫و‬‫کارکرد‬‫آنها‬‫را‬‫غیر‬‫فعال‬‫می‬‫ک‬‫ند‬. ‫این‬‫امر‬‫موجب‬‫بروز‬‫اختالل‬‫در‬‫متابولیسم‬‫قارچ‬‫شده‬‫و‬ ‫انسجام‬‫متابولیکی‬‫قارچ‬‫را‬‫بر‬‫هم‬‫می‬‫زند‬.‫خاصیت‬ ‫مهارکنندگی‬‫چند‬‫نقطه‬‫ایر‬‫مانع‬‫بروز‬‫مقاومت‬‫در‬‫قارچ‬‫عام‬‫ل‬ ‫بیماری‬‫به‬‫بردوفیکس‬‫می‬‫شود‬.
 28. 28. . ‫بردوفیکس‬‫کش‬‫آفت‬ ‫اکثر‬ ،‫ولک‬ ‫روغن‬ ‫با‬ ‫اختالط‬ ‫امکان‬‫و‬ ‫هوا‬ ‫دارد‬ ‫را‬ ‫ها‬‫میکروالمنت‬.
 29. 29. . ‫بردوفیکس‬‫مط‬ ‫چسوبندگی‬ ‫و‬ ‫ریو‬ ‫وی‬ ‫خی‬ ‫بندی‬‫دانه‬ ‫با‬‫ووب‬ ‫تماسو‬ ،‫حفواظتی‬ ‫ایور‬ ‫بوا‬ ‫کش‬‫بواکتری‬ ‫و‬ ‫کش‬‫قارچ‬ ‫بهترین‬‫و‬ ‫ی‬ ‫باشد‬‫می‬ ‫وسیعی‬ ‫طیف‬ ‫در‬ ‫معالج‬.
 30. 30. . ‫بردوفیکس‬‫برای‬‫پیشگیری‬‫و‬‫کنترل‬‫های‬‫بیماری‬‫قارچی‬ ‫و‬‫باکتریایی‬‫درختان‬‫میوه‬‫دار‬‫دانه‬‫و‬،‫دار‬‫هسته‬،‫انگور‬ ،‫مرکبات‬‫محصوالت‬،‫ای‬‫خانه‬ ‫گ‬،‫جات‬‫صیفی‬‫زمی‬‫سیب‬،‫نی‬ ‫درختان‬،‫گرمسیری‬،‫برنج‬،‫گندم‬،‫جو‬‫گیاهان‬‫صنعتی‬، ‫درختان‬‫غیرمثمر‬‫و‬...‫با‬‫نتایج‬‫بسیار‬‫عالی‬‫استفاده‬‫م‬‫شود‬‫ی‬.
 31. 31. . ‫بردوفیکس‬‫خطر‬‫سرما‬‫زدگی‬‫را‬‫کم‬‫کرده‬‫و‬‫برای‬‫زنبو‬‫ر‬ ‫عسل‬‫بی‬‫خطر‬‫است‬‫و‬‫تا‬‫حدودی‬‫دافع‬،‫حشرات‬،‫زنجرک‬ ‫موریانه‬‫و‬‫ون‬ ‫ح‬‫می‬‫باشد‬. ‫به‬‫دلیل‬‫باال‬‫بودن‬‫دوام‬‫و‬‫قوام‬‫بردوفیکس‬‫نسبت‬‫ب‬‫ه‬‫سایر‬ ‫سموم‬‫مسی‬‫همچون‬‫اکسی‬‫رور‬ ‫ک‬‫مس،قدرت‬‫قارچ‬‫کشی‬ ‫بردوفیکس‬‫بسیار‬‫باالتر‬‫است‬.
 32. 32. ‫ماست‬ ‫آرمان‬ ‫سالم‬ ‫ایرانی‬

×