پیچیدگی برگ هلو

Hace 7 años 419 Visualizaciones

بیماری قارچی کپک خاکستری مرکبات

Hace 7 años 280 Visualizaciones

بیماری باکتریایی بلاست مرکبات

Hace 7 años 809 Visualizaciones

بیماری قارچی آنتراکنوز مرکبات

Hace 7 años 1411 Visualizaciones

بیماری غربالی درختان میوه هسته دار

Hace 7 años 300 Visualizaciones

بیماری قارچی سفیدک سطحی انگور مو

Hace 7 años 1198 Visualizaciones

سفیدک داخلی انگور مو

Hace 7 años 1175 Visualizaciones

بیماری قارچی پوسیدگی سیاه انگور مو

Hace 7 años 691 Visualizaciones

پوسیدگی خاکستری مو انگور

Hace 7 años 883 Visualizaciones

بیماری آنتراکنوز مو (انگور)

Hace 7 años 906 Visualizaciones