بلایت استمفیلیومی عدس

Hace 4 años 304 Visualizaciones

پژمرگی فوزاریومی عدس

Hace 4 años 167 Visualizaciones

سفیدک سطحی عدس

Hace 4 años 162 Visualizaciones

آنتراکنوز عدس

Hace 4 años 89 Visualizaciones

کپک خاکستری عدس

Hace 4 años 116 Visualizaciones

بلایت آسکوچیتایی عدس

Hace 4 años 84 Visualizaciones

زنگ ماش

Hace 4 años 85 Visualizaciones

بلایت هاله ای ماش

Hace 4 años 59 Visualizaciones

سفیدک سطحی ماش

Hace 4 años 68 Visualizaciones

پژمردگی باکتریایی ماش

Hace 4 años 55 Visualizaciones

آنتراکنوز ماش

Hace 4 años 49 Visualizaciones

زنگ باقلا

Hace 4 años 54 Visualizaciones

پوسیدگی سیاه ریشه باقلا

Hace 4 años 47 Visualizaciones

لکه شکلاتی باقلا

Hace 4 años 159 Visualizaciones

بلایت آسکوچیتایی باقلا

Hace 4 años 59 Visualizaciones

زنگ نخود

Hace 4 años 54 Visualizaciones

بلایت سپتوریایی نخود

Hace 4 años 41 Visualizaciones

پوسیدگی نرم ریشه نخود

Hace 4 años 46 Visualizaciones

بلایت باکتریایی نخود

Hace 4 años 57 Visualizaciones

سفیدک داخلی نخود

Hace 4 años 70 Visualizaciones