سرطان طوقه و ریشه درختان میوه دار

Hace 6 años 179 Visualizaciones

آتشک درختان میوه دانه دار

Hace 6 años 42 Visualizaciones

شانکر سیتوسپورایی گردو

Hace 6 años 157 Visualizaciones

شانکر پوستی گردو

Hace 6 años 119 Visualizaciones

بلایت گردو

Hace 6 años 242 Visualizaciones

آنتراکنوز گردو

Hace 6 años 102 Visualizaciones

لکه برگی سپتوریایی پسته

Hace 6 años 57 Visualizaciones

گموز پسته

Hace 6 años 81 Visualizaciones

بلایت آلترناریایی پسته

Hace 6 años 191 Visualizaciones

Presentationبردوفیکس

Hace 6 años 90 Visualizaciones

Bordeaux fix

Hace 6 años 135 Visualizaciones

New webSite

Hace 7 años 322 Visualizaciones

قارچ کش بردوفیکس

Hace 7 años 1861 Visualizaciones

محصولات ارگانیک

Hace 8 años 809 Visualizaciones