Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
FÓRUM     Web 2.0 alkalmazások az     egészségügyben, képalkotó     diagnosztikában – III. rész     Adatbá...
jelentkezni, illetve bizonyítani kell a jelentkezô or-        oldallá vált. Ezzel a tipikusan web 2.0-ás virtuális...
1999-ben indult a holland Startpagina mintájára. A   3. keret. Metakeresôk – ahogy mi szeretnénk            ...
gáltatók által nyújtott felület, ám telepítésük és            Sablon: A blogírás tömegessé válásával terjedt el...
van).     http://www.nhit-it3.hu/index.php?option=com_       collaborative clinical practice and education. BMC ...
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Web 2.0 alkalmazások az egészségügyben, képalkotó diagnosztikában – III. rész Adatbázisok, wikik és még mindig WEB 2.0

1.134 visualizaciones

Publicado el

Publicado en: Salud y medicina
 • Inicia sesión para ver los comentarios

Web 2.0 alkalmazások az egészségügyben, képalkotó diagnosztikában – III. rész Adatbázisok, wikik és még mindig WEB 2.0

 1. 1. FÓRUM Web 2.0 alkalmazások az egészségügyben, képalkotó diagnosztikában – III. rész Adatbázisok, wikik és még mindig WEB 2.0 BÁGYI Péter, SZÉKELY András A világháló születése óta folyamatosan fejlôdik és gyarapodik. A kezdeti, kirakatnézegetéshez hasonló böngészéssel el- lentétben, ma egy olyan világháló képe bontakozik ki elôttünk, amelyben a hangsúly a közösség, a kollaboráció, a va- lós idejû kommunikáció és a kreativitás irányába mozdul el. Mindezt olyan, többnyire ingyenesen hozzáférhetô szolgál- tatások teszik lehetôvé, amelyeknek a használatához elegendô annyi informatikai tudás, mint amennyi egy szövegszerkesztô vagy táblázatkezelô program kezeléséhez szükséges, és amelyek eddig soha nem tapasztalt módon biz- tosítják az oda-vissza eszmecserét a weboldal szerkesztôje és felhasználói között. Ennek a „közösségi web”-nek a jelentôségét, illetve az ebben rejlô lehetôségeket az egészségügy szereplôi is mind jobban felismerik és alkalmazzák. A szerzôk cikkükben röviden összefoglalják a Web 2.0 egészségügyhöz, ezen belül a képalkotó diagnosztikához kapcsoló- dó lehetôségeit. A tömegek által könnyen hozzáférhetô tartalmak készítésének ilyen mértékû leegyszerûsödése számos veszélyforrást hordoz magában, ezért a szerzôk az egészségügyben tevékenykedô szakembereket arra buzdítják, hogy le- gyenek aktív elôállítói ezeknek a tartalmaknak. A D AT B Á Z I S O K ÉS WIKIK azt, hogy a szerkesztôk (vagy általános esetben bár- ki) a laphoz új tartalmakat adjanak, vagy azon tar- A wiki lehetôvé teszi olyan, interneten elérhetô do- talmat módosítsanak. Segítségével egész webol- kumentumok létrehozását, amelyeket egymással dalak is mûködtethetôk (nem feltétlenül lexikon közremûködô emberek tudnak fejleszteni egy egy- jelleggel), de alkalmazható a hagyományos fóru- szerû leíró nyelv segítségével, és ezek a lapok egy- mok helyett is a látogatók tapasztalatainak, véle- szerû webböngészôvel megtekinthetôk vagy szer- ményeinek strukturáltabb megjelenítésére. keszthetôk. A Wikipeadia mára az Encyclopaedia Kitalálója, Ward Cunningham szerint „a legegysze- Britannica egyik legnagyobb versenytársává nôtte rûbb on-line adatbázis”; gyakran használják cso- ki magát. portos munkavégzés támogatására, közösségépí- Mivel a legtöbb wiki webalapú, ezért a „wiki” tésre; például Wikipedia on-line lexikon. szóval általában a „WikiWikiWeb”-ekre gondolunk. Ma már több mint 10 millió felhasználóval bír, és Az egyes lapok neve „wikilap”, míg a teljes, ke- az angol nyelvû cikkek száma több mint hárommil- reszthivatkozásokkal teli laphalmazt „a wiki”-nek lió (http://en.wikipedia.org/wiki/Special:Statistics). nevezzük. Az orvosi információ hitelességének próbáját a Olyan webhely, amely wikirendszer szerint, en- korábbi szabad szerkesztés nem állja ki, ezért az or- nek felhasználásával mûködik, vagyis lehetôvé teszi vosi wikik többségébe már csak önéletrajzzal lehet DR. BÁGYI PÉTER (levelezô szerzô/correspondent) DR. SZÉKELY ANDRÁS, Kenézy Kórház Nonprofit Kft., Egészségügyi Szolgáltató Kft., Központi Radiológiai Diagnosztika; 4043 Debrecen, Bartók Béla út 2–26. E-mail: radiologia@kenezykorhaz.hu A sorozat I. része a 2009. október–decemberi, II. része a 2010. január–márciusi számban jelent meg. 254 FórumAz alábbi dokumentumot magáncélra töltötték le az eLitMed.hu webportálról. A dokumentum felhasználása a szerzôi jog szabályozása alá esik.
 2. 2. jelentkezni, illetve bizonyítani kell a jelentkezô or- oldallá vált. Ezzel a tipikusan web 2.0-ás virtuálisvosi végzettségét, egyes helyeken a tartalomszer- fórummal Magyarországon is megjelent az elsô, ha-kesztés ily módon regisztrációhoz kötött. tárokon átívelô, emberi közösségeket idô- és térbe- A Wikipédia, a szakmai wikik pontossága és elfo- li korlátok nélkül összekötô portálrendszer. 2007gadottsága folyamatosan fejlôdik, elônye a papír- novembere óta a civil kezdeményezéseknek, non-alapú tan- és szakkönyvekkel szemben vitathatat- profit szervezeteknek és üzleti vállalkozásoknaklan. Gyorsabb, aktuálisabb információt kínál a fel- külön iWiW-es felület nyitható „közösségek” né-használóknak. Számtalan orvosi adatbázist hoztak ven.már létre, de ezek jellegzetessége, hogy csak bizo- 2006-ban beindult egy újabb hasonló szolgálta-nyos idôközönként frissítik ôket. tás, a MyVIP (myvip.com), és az azóta megapor- Ennek orvoslására alkották meg az orvosi tállá terebélyesedett két rendszert folyamatosanwikiket. A Wikipédia alapelvein nyugvó orvosi követik újabbak.wikik közösségeket teremtenek, hiszen létezik már Növekszik az olyan oldalak száma, amelyek orvo-radiológiai képalkotással, betegjogokkal, AIDS-szel soknak készülnek azért, hogy könnyebben találhas-foglalkozó wiki, de a nôvér- vagy a gyógyszerwiki is sanak hazai vagy külföldi kapcsolatot kutatásirohamosan fejlôdik. Ezek célja, hogy jól használha- együttmûködéshez, publikációhoz (2. keret).tó, áttekinthetô és csak orvosok által szerkeszthetôadatbázisok jöjjenek létre (1. keret). 2. keret. Képalkotó diagnosztikai, radiológiai közös- ségi oldalak 1. keret. Orvosi, képalkotó diagnosztikai, radiológi- – radRounds – (http://www.radrounds.com/), ai témájú adatbázisok, wikik – iradix.in – (http://www.iradix.in/), – Medpedia (http://www.medpedia.com), – RadiologyForums – Ask Dr. Wiki (http://askdrwiki.com/), (http://www.radiologyforums.com/), – Diagnostic Radiology (Wikibooks) – Radiolopolis (http://www.radiolopolis.com/), (http://en.wikibooks.org/wiki/Diagnostic_ – RadioMed.ru (http://www.radiomed.ru), Radiology), – Radiographia.ru (http://www.radiographia.ru), – EHealth Wiki (JMIR) – Teleradiology Network (http://globalradiology. (http://www.jmir.org/cms/view/wiki), ning.com), – Emergency Medicine (Wikibooks) – radiologia.hu (http://www.radiologia.hu). (http://en.wikibooks.org/wiki/Emergency_ Medicine), – Radiology Wiki A Tiromed.com-ra fel lehet tölteni az önéletraj- (http://www.radiologywiki.org/wiki), zunkat, egyszerûbb a segítségével külföldi kollabo- – Radiopaedia (http://www.radiopaedia.org), ránst találni egy publikációhoz vagy projekthez, – RadsWiki (http://www.radswiki.net), sôt, munkalehetôségeket is kereshetünk rajta. A – RadiWiki – radiologia.hu Sermo.com-on a napi diagnosztikai, terápiás ta- (http://radiologia.hu/radiwiki), pasztalatainkat cserélhetjük ki más orvosokkal. – Wiki Doc (http://www.wikidoc.org/in- dex.php/Main_Page), – WikiRadiography (http://www.wikiradiography. K E R E S Ô K – A H O GY com/). MI SZERETNÉNK A Google vagy a Yahoo, a nagy keresôk nem válo- gatnak a forrásokban, az internet egészén keresnek.KÖZÖSSÉGI OLDALAK Emiatt orvosi-egészségügyi információk szempont- jából nem pontosak, sok oldal nem jelent relevánsA MySpace-szerû iWiW (www.iwiw.hu) ugyan már információt egy orvosnak. Így jöttek létre az olyan2002 óta létezett, szélesebb körû elterjedésére keresôk, amelyek az orvosok által is használt forrá-azonban 2005-ig kellett várni, amikor már annyira sokból, adatbázisokból keresnek, megbízhatóbb in-népszerûvé vált, hogy 2006-ban felvásárolta a Ma- formációkkal szolgálnak. Ilyen elven mûködik agyar Telekom, és a leglátogatottabb magyar web- magyar nyelvû dokim.hu és a kizárólag orvosok ál-MAGYAR RADIOLÓGIA 2010;84(4):254–258. 255 Az alábbi dokumentumot magáncélra töltötték le az eLitMed.hu webportálról. A dokumentum felhasználása a szerzôi jog szabályozása alá esik.
 3. 3. 1999-ben indult a holland Startpagina mintájára. A 3. keret. Metakeresôk – ahogy mi szeretnénk Startlapot olyan, nevükben lap.hu-ra végzôdô te- – RadiologySearch.net matikus oldalak alkotják, amelyek egy-egy témához (http://www.radiologysearch.net/), tartozó legfontosabb és legérdekesebb linkeket hi- – Yottalook Radiology Engine vatottak összegyûjteni a hazai és idegen nyelvû vi- (http://www.yottalook.com/), lághálóról. A lap.hu aloldalak szerkesztôi az adott – SEEKRadiology témában járatosak, sok esetben szakemberek, de az (http://www.seekradiology.com/), olvasók, a felhasználók is ajánlhatnak linkeket – ARRS GoldMiner (http://goldminer.arrs.org/), ezekre az aloldalakra. Ma már több mint 8000 ma- – Radiology Search Engine (http://radiology- gyar nyelvû lap.hu aloldal mûködik, és ezeknek a search-engine-swicki.eurekster.com/), száma folyamatosan nô, annak ellenére, hogy lát- – RadiologySearch szólag már minden témát lefed egy-egy ilyen link- (http://www.radiologysearch.com/), gyûjtemény. Ezek a lap.hu aloldalak általában na- – SearchingRadiology.com gyon jó helyezéssel szerepelnek a Google találati (http://www.searchingradiology.com/), listában (rendszerint az elsô három helyen), amely – Scienceroll Medical Search a sok kifelé, illetve befelé mutató linknek kö- (http://scienceroll.polymeta.com). szönhetô, és ami egyben jelzi, hogy ezek a linkgyûj- temények igen meghatározó szereppel bírnak a ha- zai internet világában. Az olyan kulcsszavakra, tal használható orvosoknak.hu, amely többek kö- mint a „radiológia”, „nukleáris medicina”, „máj”, zött a PubMeden, az eMedicine, Cochrane, NHS, „pajzsmirigy” vagy a „hormon”, a Google az ezek- WebMD adatbázisaiban keres egyszerre. nek megfelelô lap.hu aloldalt jeleníti meg elsô he- A Google is fejlôdik, ma már akár orvosi diagnó- lyen a találati listájában. zisok felállítására is képes, a Google Scholar már A Startlap mintájára ma már több hasonló célzottan, tudományos adatbázisokban, szakköny- linkgyûjteményrendszer is létezik (lapozz.hu, link- vekben keres és bár még nem tudja felvenni a ver- center.hu), amelyek hasonló tartalmakat dolgoznak senyt a speciális keresôkkel (például PubMed), de fel, gyakran hasonló formátumban. egyre gyakrabban használják metaanalízisekhez. Különösen fontos annak felismerése, hogy a Google és más keresôk segítségével betegeink (és G Y A K R A N H A S Z N Á LT ügyvédeik) is egyre informáltabbak lesznek, és akár WEBES KIFEJEZÉSEK orvosuk nevét beírva tájékozódnak. Egyre nagyobb az esély, hogy ha mi nem szolgáltatunk könnyen Feed: Egy XML-alapú fájl (jellemzôen RSS vagy elérhetô, hiteles adatokat, önéletrajzot önmagunk- Atom formátumban), amelybe a blog tartalma ke- ról, akkor betegeink, kollégáink valaki más által írt rül. Ezt az erre szakosodott asztali vagy webes információkat találnak majd rólunk (például külön- programokkal lehet elolvasni. Megkülönböztetjük a bözô betegfórumok) az interneten. teljes feedet, amelybe a bejegyzés teljes tartalma A személyre szabható, orvosi metakeresô, ami belekerül, a részleges feedtôl, amibe csak egy része egyszerre több forrásban is tud keresni, a megol- (jellemzôen a bevezetô). A feed tartalmazza a dás a célzott tartalmakból való információnyerésre blogbejegyzés linkjét. Minthogy a feed formátuma (3. keret). Ami új és eddig nem látott tulajdonság szabványos, a tartalom könnyen felhasználható egy orvosi keresônél, hogy a források között válo- szoftverek (például keresôk vagy elemzôprogra- gathat a felhasználó, így ha csak a klinikai esetek mok) számára. érdeklik, akkor csak azokban keres, ha inkább egy Bloghálózat: Több blog együttese, amelyek vala- szakterület – radiológia –, akkor kizárólag azt a for- milyen szinten össze vannak kapcsolódva. Általá- rást jelöli ki. ban közös a tulajdonosuk vagy szerzôjük. Jellem- zôen megjelenés, stratégia és stílus szempontjából is hasonlóak egymáshoz. L I N K GY Û J T E M É N Y E K Blogmotor: Olyan szoftver, amely lehetôvé teszi a felhasználónak, hogy a saját tárhelyén vagy szerve- Az egyik kiemelkedô hazai Web 2.0-ás úttörô és rén blogot indítson. Ezek általában jóval funkció- egyben a legjelentôsebb hazai linkfarm, a Startlap, gazdagabbak és flexibilisebbek, mint a blogszol- 256 FórumAz alábbi dokumentumot magáncélra töltötték le az eLitMed.hu webportálról. A dokumentum felhasználása a szerzôi jog szabályozása alá esik.
 4. 4. gáltatók által nyújtott felület, ám telepítésük és Sablon: A blogírás tömegessé válásával terjedt el.karbantartásuk szakértelmet követel. Segítségével az általában kezdô blogger egy kész ki- Blogroll: Blogok listája. Általában egy blogger a alakítású oldalt kap, amire feltöltheti bejegyzéseit.blogja mellett feltünteti a kedvenc blogjainak listá- Legtöbbször kiterjed az oldalszerkezetre, a dizájnraját vagy ajánlhat olvasmányokat a témában érdek- és egyéb grafikai megoldásokra. A sablon bármikorlôdô olvasó számára. módosítható a blogger tudása/kívánságai szerint. Blogsite: Gyakran összekeverik egy egyszerû blog- Shoutbox: Üzenôfal. A látogatók itt beszélhetnekgal vagy blog site-tal, de egy blogsite egy weboldal, a bloggerrel és/vagy egymással. Jellemzôen nem azami különbözô forrásokból kombinálja a blogfeede- egyes blogbejegyzésekhez tartozik, mint a kom-ket jellemzôen tematikusan. Ilyenek például az mentek, hanem magához a bloghoz, mint szervesegyes témával foglalkozó úgynevezett „planet” ol- egészhez.dalak, amelyek jellemzôen 10-20 blog tartalmát Szerkesztô: Ha egy blognak több szerzôje van, le-vonják össze és jelenítik meg egy blogként. Idetar- het közöttük szerkesztô. A szerkesztô felügyeli atoznak még a különbözô híroldalak vagy az egyes blogot és át tudja írni a többi szerzô mûveit. Sokblogszolgáltatók válogatásai is. esetben egy szerkesztô jóváhagyása kell ahhoz, Blogszolgáltató: Olyan webes szolgáltatás, amely hogy publikálni lehessen egy bejegyzést. Közösségi– jellemzôen ingyen – lehetôséget ad a felhasználó- blogonként változik, hogy hány szerkesztô van, ésnak arra, hogy minden technikai ismeret nélkül hogy mi a feladatkörük.blogot indítson. Társszerzô: A blogger engedélyt adhat más blog- Export, import: Lehetôség van az egyes blogrend- gereknek is bejegyzések küldéséhez. Több bloggerszerek közötti átjárhatóságra. Ilyenkor az addig el- együttes munkája alakítja, alakította ki a maikészült bejegyzéseket exportálhatjuk/importálhat- blogközösségeket.juk. Kialakulása ahhoz köthetô, hogy a blogolás tö- TrackBack: A pingbackhez hasonló technika, ámmeges elterjedésével egyes blogszolgáltatók felvá- lényeges különbség, hogy a blogbejegyzés szerzôjesároltak másokat, vagy összeolvadtak velük, és üz- maga választja ki, hogy a bejegyzése milyen másletpolitikai szempontból biztosítani kellett az addig blogbejegyzésekhez kapcsolódik, míg a pingbackelkészített blogok folytonosságát. automatikus. Hozzászólás, komment: Egyes bejegyzésekhez kü- Podcast: A blog szerzôje egy hangállományt teszlön-külön kapcsolódó megjegyzés. A látogatók eb- közzé. Jellemzôen kisebb zenei betétek kíséretébenben reagálhatnak a bejegyzésre, illetve a szerzô vá- hangzik el a bejegyzés. Gyakori, hogy ebben beszél-laszolhat a felvetésekre. getôpartnerek is részt vesznek. Liveblog: Egy adott eseményrôl történô élô tudó- Mikroblog: Olyan blog, amely rendkívül rövid,sítás. Vagy mikroblog formátumban történik, vagy egyszerû tartalmakkal operál. A tartalom általá-egy bejegyzést szerkeszt a szerzô, abba írja bele az ban csak egy-egy linkbôl, pár mondatból, egyúj fejleményeket. képbôl vagy videóból áll. Általában személyesebb Moblog: A „mobil” és a „blog” szóösszetétele. Egy jellegûek. Ennél a formátumnál a használt techni-blog, amely fôleg mobiltelefonról SMS és MMS for- ka jellemzôen a felhasználó felé nagyon egyszerû,májában érkezett bejegyzéseket tartalmaz. Gyakran sokszor még a hozzászólások sem lehetségesek. Afotóblog. köznapi nyelvezetben általában ide a közösségi Permalink: Állandó link. Egyetlen bejegyzés egye- kommunikációs oldalakat soroljuk (a Plurk, adi URL-je, azaz egy konkrét bejegyzésre mutató Twitter, a Jaiku, a Turulcsirip, a Tumblr vagy azlink. Iwiw üzenôfal), de idetartoznak még a linkmeg- Pingback: „Riasztás”, ami figyelmezteti egy be- osztó szolgáltatások (a Reddit, a Digg vagy ajegyzés eredeti szerzôjét, hogy valaki az eredeti be- Del.icio.us) is. Általában technikai szempontból ajegyzését linkelte egy másik blogbejegyzésben. Ál- mikroblogok alá sorolják a videóblogokat és atalában megjegyzésként is megjelenik. fotóblogokat is.Ajánlott irodalom 1. A Cisco kutatása szerint a vállalatok többsége öt éven belül 2. Szabó G. Hol a pénz a web 2.0-ban? http://index.hu/ fel kívánja készíteni hálózatát az innovatív video- és csoport- tech/uzlet/webketto0124/ munkás alkalmazásokra. http://www.cisco.com/web/HU/ 3. Web 2.0. http://hu.wikipedia.org/wiki/Web_2.0 sajtoszoba/20080403.html 4. Krauth P Kömlôdi F A Web 2.0 jelenség (és ami mögötte , .MAGYAR RADIOLÓGIA 2010;84(4):254–258. 257 Az alábbi dokumentumot magáncélra töltötték le az eLitMed.hu webportálról. A dokumentum felhasználása a szerzôi jog szabályozása alá esik.
 5. 5. van). http://www.nhit-it3.hu/index.php?option=com_ collaborative clinical practice and education. BMC Med Educ, content&task=view&id=14514&Itemid=347 2006;6:41. 5. Petényi M. Mi az a Web 2.0? http://mark.hu/2006/ 21. http://technorati.com 05/28/mi-az-a-web-20/ 22. Giustini D. How Web 2.0 is changing medicine. BMJ 6. Mibôl lesz a 3.0? http://www.agent.ai/main.php?folderID= 2006;333:1283-4. 166&articleID=2096&ctag=&iid= 23. HIPAA. Health Insurance Portability and Accountability Act of 7. Bakonyi P György A, Tóth B. Az internet jövôje. http://www. , 1996. http://www.legalarchiver.org/hipaa.htm nhit-it3.hu/index.php?option=com_content&task=view&id= 24. Digital Millennium Copyright Act – Blogger: http://www. 15557&Itemid=347 google.com/blogger_dmca.html http://medblog.nl/2007/ 8. Generációváltás zajlik a világhálón. http://www.sg.hu/cik- 08/15/sneak-preview-ranking-english-written-medblogs/ kek/62014/generaciovaltas_zajlik_a_vilaghalon 25. Keim B. WikiMedia. Nat Med 2007;13:231-3. 9. Az Internet 2.0 részletes bemutatása. http://www.internet- 26. McLean R, Richards BH, Wardman JI. The effect of Web 2.0 marketing.hu/internet20 on the future of medical practice and education: Darwikinian 10. Kazai A. Medicina 2.0 – Orvoslás és a világháló. http:// evolution or folksonomic revolution? MJA 2007;187: www.medicalonline.hu/cikk.php?id=1953 174-7. 11. Bártházi A. Mi az a Web 2.0? http://wish.hu/cikkek/ 27. Bonetta L. Scientists Enter the Blogosphere. Cell 2007; web20.html 129:443-5. 12. O’Reilly T. What Is Web 2.0? http://www.oreillynet.com/ 28. Abbasi K. Journals join the podcast revolution. J R Soc Med pub/a/oreilly/tim/news/2005/09/30/what-is-web-20.html 2006;99:329. 13. Szabó G. Népi demokrácia a dotkomlufi után – Webkettô 29. http://en.wikipedia.org/wiki/Special:Statistics reload 2. http://index.hu/tech/net/web2pro06051/ 30. Giles J. Internet encyclopaedias go head to head. Nature 14. Vámosi G. Web 2.0, avagy amire az új világháló képes. 2005;438:900-901. http://origo.hu/techbazis/internet/20060318webketto.html 31. http://www.ganfyd.org/index.php?title=Registered_ 15. Sipos B. A távírótól a web 2.0-ig? Szekfü András Kommuni- medical_practitioners http://secondlife.com/ káció, nyilvánosság, esélyegyenlôség Magyarországon. A táv- 32. Tang H, Ng JH. Googling for a diagnosis – use of Google as a írótól a web 2.0-ig címû könyvérôl. http://www.mediakutato. diagnostic aid: internet based study. BMJ 2006;333:1143-5. hu/cikk/2008_02_nyar/08_web_2.0/ 33. Wentz R. Use of Google as a diagnostic aid: is Google like 16. Tamás F Web 2.0. http://www.tferi.hu/joomla/index. . 10,000 monkeys? BMJ 2006;333:1270. php?option=com_content&view=article&id=104:web- 34. Smolders B, Lemmens R, Thijs V. Lipoprotein (a) and Stroke. 20&catid=29:a-cms&Itemid=141 A Meta-Analysis of Observational Studies. Stroke, 2007. 17. Who Participates And What People Are Doing Online. 35. http://www.plos.org/journals/pubfees.html http://www.businessweek.com/magazine/content/07_24/b 36. Collins J. The future of academic publishing: What is open 4038405.htm access? J Am Coll Radiol 2005;2:321-6. 18. Meskó B, Dubecz A. Az orvostudomány és a világháló nyúj- 37. http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ totta új lehetôségek. http://www.akademiai.com/content/ 38. Robu I, Robu V, Thirion B. An introduction to the Semantic 970327571341p578/fulltext.pdf. Orvosi Hetilap 2007;148 Web for health sciences librarians. J Med Libr Assoc 2006; (44):2095-9. 94:198-205. 19. O’Reilly T. What is Web 2.0. Design patterns and business 39. Tim Berners-Lee elsô böngészôje. http://info.cern.ch/ models for the next generation of software. O’Reilly Media, NextBrowser.html 2005. http://www.oreillynet.com/pub/a/oreilly/tim/news/ 40. Születési helye: CERN. http://public.web.cern.ch/public/ 2005/09/30/what-is-web-20.html en/About/Web-en.html 20. Boulos MNK, Maramba I, Wheeler S. Wikis, blogs and 41. The Wayback Machine. http://www.archive.org/web/web. podcasts: a new generation of Web-based tools for virtual php MAGYAR RADIOLÓGIA TOVÁBBKÉPZÔ TANFOLYAM XIX. FRANCIA–MAGYAR RADIOLÓGIAI SZIMPÓZIUM Idôpont: 2011. április 6–8. (szerda–péntek). Szerdán délután workshopok, csütörtökön és pénteken elôadások. Helyszín: Francia Intézet, Budapest. Hivatalos nyelv: francia, magyar. Tudományos információ (orvosszervezô adatai): dr. Forrai Gábor osztályvezetô fôorvos. Honvédkórház- Állami Egészségügyi Központ, Radiológia Osztály; 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 44. Telefon: (1) 465-1912. Fax: (1) 465-1873. E-mail: aek.radiologia@hotmail.com. Weblap: www.socrad.hu, www.radiologia.hu. A részvételt radiológus szakképesítéssel rendelkezôk részére ajánlják. Pontérték elbírálás alatt. (2009-ben 50 kreditpont volt.) Tesztvizsga van. 258 FórumAz alábbi dokumentumot magáncélra töltötték le az eLitMed.hu webportálról. A dokumentum felhasználása a szerzôi jog szabályozása alá esik.

×