Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Balo153 quan-3-balo-le-van-sy-mikkor editor kem

308 visualizaciones

Publicado el

Balo Mikkor Editor Kem
Giá bán: 449.000 ₫
Tồn kho: 3 sản phẩm
Thương hiệu:Mikkor
Mã sản phẩm:443670
Màu sản phẩm:
Chất liệu: polyester
Số ngăn: 2 ngăn
Kích thước: 35cm x 08cm x 40cm
Thể tích: 0
Trọng lượng: 500g
Ngăn đựng laptop: 12"
Thời gian bảo hành: 12 tháng
http://balo153.vn/backpack-mikkor-editor-beige

Publicado en: Estilo de vida
 • Inicia sesión para ver los comentarios

Balo153 quan-3-balo-le-van-sy-mikkor editor kem

 1. 1. 7/24/2015 Balo Mikkor Editor Kem - BALO153 VI ENG (/ ) Trang chü (I) / Balo Mikkor Editor Kem http: /lbaIo1 Sžłvnlbackpack-mikkor-editor- beige 1/14
 2. 2. 7/24/2015 Balo Mikkol' Editor Kem - BALO153 __-n-- 1._ j) Balo Mikkor Editor Kem Giá bán: 449.000 Q httpJ/ baIo1Savn/ backpack-mikkor-editor-beige 2114
 3. 3. 7/24/2015 Balo Mikkor Editor Kem ~ BALO153 T`ôn kho: 3 sån phãm Thuong hiėu: Mikkor Mã sån phãm: 443670 Màusânphãm: Chãt Iiėu: polyester Sô' ngãn: 2 ngãn Kích thuóc: 35cm x 08cm x 40cm Thê' tích: 0 Trong Iuqng: 500g Ngãn dung laptop: 12" Thöi gian báo hành: 12 tháng Chon so Iuong Balo Mikkor Editor Kem 449.000 Q 'I V Giúi thiêu sån phåm Thông tin thuong hièu (O) Dánh giá http: /lbaIo1Savn/ backpack-mikkor-editor-beige 3/14
 4. 4. 7/24/2015 Balo Mikkor Editor Kem - BALO153 httpJlbaIo1Savn/ backpack-mikkor-editor-beige 4/14
 5. 5. ,. i i: _r . ..æsv . - , _.; . w T I* 'am à ' šri A á . i A í i iåęiłi `L. š}Éiïá}Wí AJ! 1 . .. .Kit l , ` i 'LJ ui. ,ii__dųèi 'i ei* x '_ i šrłrg ; r l-. i a Gur-niin aina 'VW
 6. 6. ZT”. vííWrïøł-ł. w~4nv«naí~. rę . v _ I. r rw J I! . in Jia", iiftiítäddilłi IiJtJ 'jil' M. i? i, , , k ri _ . i : zit: q .1- i- " ęíñų . .| _.L g* g ui; .hu a : third -« r 1 a Gur-niin ÉiIE ihärail ïtæâųiłï
 7. 7. ___`__. ..; -_T~15I«:5~II"_ E! " , _TT 'ILSE-H - - *` f. , Erg. ggfiųyh ” L , ã . L E. i” ; “i : and . . 'ar:1732 E* a r ti' . a g! i ure : i
 8. 8. 7/24/201 5 http: llbalo1Sâvn/ backpack-mikkor-editor-beige Balo Mikkor Editor Kem - BALO153 8/14
 9. 9. '. ix{xszíxúuyxuúníxmæïn: .ixu &f.1:šn; .xLnx; insx5)ïš>xxxL»xx{íxïíKï$S . ,.. ,æ, a.. ..s. ,.. ,.. .;. .,. .., ).u. ... , : ~.. ". '». ... *. . - , ,.
 10. 10. 7/24/2015 Balo Mikkor Editor Kem - BALO153 -'-. -- -r-? »-- ~ ru, - T""`o~. q, ,., :“_, ..: r.. T" " '*""*'P. '-. -r ---- http: llbalo1 53.vnlbackpack-m i kkor-editor- beige 10/14
 11. 11. 7/24/2015 Balo Mikkor Editor Kem - BALO153 có THÊ BAN QUAN TÂM (lbalo-cnt-blo1-den) http: llbalo1 Savnlbackpack-mikkor-editor- beige 11/14
 12. 12. 7/24/2015 Balo Mikkor Editor Kem - BALO153 BALO CNT BLOi DEN (/ balo-cnt-bI01-den) 250.000 Q i i t (/ messenger-mikkor-gIamour-chic-new-navy) TUI CHÉO MIKKOR GLAMOUR CHIC NEW NAVY (/ messenger-mikkor-glamour-chic-new-navy) 317.000 d : Éiåiłłr/ Iårųlłotłłłnum " i gia" r i . 1 , . i ~ i . t . . . (lmessenger-mikkor-gIamour-chic-new-black) (lmessenger-mikkor-giamour-chic-new-green) http: /lbaIo1 Savnlbackpack-mikkor-editor- beige 12/14
 13. 13. 7/24/2015 Balo Mikkor Editor Kem - BALO153 TUI CHÉO IVIIKKOR GLAIVIOUR CHIC NEW DEN TUI CHÉO IVIIKKOR GLAMOUR CHIC NEW XANH LA' (lmessenger-mikkor-glamour-chic-new-black) 317.000 (lmessenger-mikkor-gIamour-chic-new-green) 317.000 ã d SÂN PHÃM BAN DÃ XEM (/ packback-simplecarry-wiki-b1- (/ businessbag-simpIecarry-wiki-s- (/ messenger-simpIecarry-vviki-m- wmbO810b-bIack) wm1401b-bIack) wm1403b-black) BALO SIMPLECARRY WIKI-B1 CÃP SIMPLECARRY WIKI-S CÃP SIIVIPLECARRY WIKI-M WMBO81 OB DEN WM1401 B DEN WM1403B DEN (/ packback-simplecarry-wiki-b1- (/ businessbag-simpIecarry-vviki-s- (lmessenger-simpIecarry-vviki-m- wmbO810b-bIack) 790.000 Q wm1401b-b| ack) 790.000 Q wm1403b-black) 750.000 Q BAL 153 0835.261.308 O933.242.285 AM 09:00 ~ PM 21:00 KÊT Nól vól cHúNG Tôl mtp: llbalo153.vn/ backpack-mikkor-editor-beige 13/14
 14. 14. 7/24/2015 Balo Mikkor Editor Kem - BALO153 'Fi ui: BALO153 | 308 Lê Vãn Sý, Phuàng 14, Quân 3, TP. Hô Chi Minh | TEL: 0835.261.308 0933.242.285 | Business Registration Number: 0313193984 COPYRlGHT© 2015 BALO153 ALL RIGHTS RESERVED. Thiét kê website (http: //thietkewebtdv. comlthiet-ke-websitehtml) & dich vu seo (http: //thietkewebtdv. com/ dich-vu- seo. htmI) by thietkewebtdv. com (http: //thietkewebtdv. com/ ) httpzllbalo1Stlvn/ backpack-mikkor-editor-beige 14/14

×