Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Recilatge al Sant Pere

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Próximo SlideShare
Rubinet
Rubinet
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 2 Anuncio

Más Contenido Relacionado

A los espectadores también les gustó (17)

Más de Baltasar Ortega (20)

Anuncio

Más reciente (20)

Recilatge al Sant Pere

  1. 1. No t'oblides que les piles són molt tòxiques i has de portar-les al lloc indicat per a tirar-les. S e r un e s t ud i a n t ve r d Comença reciclant amb estos passos que et donem: 1 Usaré la llum natural i apagaré els llums d'aules, banys, corredors, i sales d'ús comú quan no siguen necessàries. A l C o l ·l e g i ' S a n P e d r o ' 2 Apagaré els aparells electrònics i/o elèctrics de Q uè é s r e c i c l a r i sovint en el nostre llenguatge quotidià, sempre aplicat a quelcom les aules on estiga, en compte de deixar-los en stand-by, p e r què h e m d e sense valor o d'usar i tirar. quan no els vaja a utilitzar més. r e c ic l a r ? Reciclatge és un terme No tot el que va al fem és fem, hem d'aprendre a diferenciar a l'hora de rebutjar 3 A l'hivern, tancaré portes i finestres per a evitar pèrdues de calor i a l'estiu, les utilitzat de manera general per a els diversos descriure el procés d'utilització obriré per a no abusar de materials per a així l'aire condicionat. 4 de parts o elements d'un objecte, poder-los reutilitzar: aparell que encara poden ser Estalviaré paper, tant en Els principals fotocòpies com imprés. 5 utilitzats, a pesar de pertànyer a materials per a quelcom que ja va arribar al final reciclar són: Si m'equivocara imprimint de la seua vida útil. o fotocopiant, reutilitzaré Amb el reciclatge podrem PAPER I CART RÓ eixe paper per a escriure en la minimitzar els següents problemes: Llibretes, part de darrere. 6 periòdic, revistes, El balafiament de recursos Usaré les papereres que hi naturals: A Espanya es tiren a fulls, sobres, carpetes, caixes, ha a la meua disposició en l'any més de 300.000 tones de el recinte de l'Escola. 7 metalls. fullets, invitacions, embolcalls de paper Demanaré que les aules i Volum de residus que cal tirar: corredors s'equipen amb i cartó. Com més es recicle, cal eliminar papereres blaves, verds i menys volum de residus. Menor V ID RE grogues per a separar quantitat de residus contaminants Envasos d'aliments (conserva, correctament els residus. 8 hi haurà en l'abocador. olis, salses, etc.) ,envasos de begudes (sucs, cerveses, Tancaré bé les aixetes Estalvi d'energia: en la producció de vidre, si es recicla refrescos no retornables, etc.) dels serveis i avisaré al vidre s'estalvia fins a un 44% .Però no has de dipositar professor/a si veig que ceràmica, porcellana, espills gotegen. 9 d'energia. La recuperació de dos tones de plàstic, equival a trencats, Parlaré en un to de veu estalviar una tona de petroli. A tapadores o suros adequat, sobretot quan Espanya es calcula que, amb la de botelles. camine pels corredors, per a quantitat de paper que es recicla, s'estalvien 400.000 tones de AL U M IN I no generar contaminació Llaunes de acústica. petroli. sucs, llaunes de S'utilitzen menys recursos gasosa, llaunes de naturals com l'aigua o els arbres. cervesa. S'estalvia temps i diners en E s to s c o m p r o m i s o s e s l'elaboració de nous productes. P L ÀST IC r e s um i x e n e n un , r e a l i t z a r é un Hi ha moltes classes de plàstic c o n s um r e s p o n s a b l e , t a n t d e Q uè p o d e m que vénen en diferents m a t è r i e s p r i m e r e s ( a i g ua , presentacions per la qual cosa és p a p e r , t i n t a ...) c o m d ' e n e r g i a necessari tindre en compte certes r e c ic l a r ? indicacions per a seleccionar efectivament i adequadament els p e r què l e s f ut ur e s g e n e r a c i o n s p ug ue n d i s p o s a r d e l s m a t e i x o s No tots els fems són iguals diversos materials plàstics. r e c ur s o s d e l s que d i s p o s e j o . "Fem" és un terme que utilitzem
  2. 2. V o l s a p r e n d r e a r e c ic l a r p a p e r ? e poal En P e r a a i x ò n e c e s s i te s : t a e a precaució o t en mig remenem Ja estàs preparat per a Mitjançant reciclar el teu propi paper! S a b i e s que ? bé P e r a f a b r i c a r un a t o n a ( 1 0 0 0 barreja K g .) d e p a p e r é s n e c e s s a r i ut i l i t z a r e n t r e 1 0 i 1 5 a r b r e s , 7 8 0 0 K W ( qui l o v a t s ) p e r h o r a d ' e n e r g i a e l è c t r i c a i un g r a n qua n t i t a t d ' a i g ua . S i c o o p e r e m a r e c ic l a r , e s r e d ue i x l a t a l a d ' a r b r e s , e s t a l v i e m a i g ua , e n e r g i a e l è c t r i c a i p e r m e t e m que e l s el poval p a r d a l s i i n s e c te s n o p e r d e n e l s e u h à b i t a t n a t ur a l ( e l s a r br e s ). e l poal P e r a i x ò é s i m p o r ta n t r e c i c l a r i e s t a l v i a r b é e l p a p e r , j a que l ' e s c o l a é s un d e l s c e n t r e s que m é s p a p e r ut i l i t z a i r e b ut j a a Aneu remenant l 'a n y . E l p r o b l e m a d e l f e m e s tà s i g ue n t m o l t c o m p l i c a t a n i v e l l d e l m ó n i a ç ò é s p e r què l a qua n t i t a t d e f e m que e s p r o d ue i x é s m é s g r a n que e l s e s p a i s que e x i s t i x e n p e r a e m m a g a t ze m a r - l o .

×